О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

 

№ ………………./03.10.2016г., град Добрич

                                                              

                                                  

  ДОБРИЧКИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД в закрито заседание на трети октомври през две хиляди и шестнадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:СИЛВИЯ САНДЕВА

 

  като разгледа докладваното от председателя адм. дело № 464 по описа за 2016г. на ДАС и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е образувано по жалба на К.В.Д. с ЕГН ********** с адрес: ***, площад “Свобода” № 5, ет.10, офис – 1008 против отказ да се издаде удостоверение за наследници, обективиран в писмо с изх.№ 94К-00-344/15.08.2016г. на кмета на община Добрич.      

С разпореждане на съдия – докладчика от 12.09.2016г. производството по делото е оставено без движение поради липса на доказателства за внесена държавна такса по жалбата. Със същото е даден 7-дневен срок на жалбоподателката да отстрани констатираните нередовности в жалбата с предупреждение за неблагоприятните последици от неизпълнението на задължението в срок. Съобщението с разпореждането на съда е редовно връчено на процесуалния представител на жалбоподателката, адв. Е.В., на 15.09.2016г., видно от върнатия в съда отрязък на л.29 от делото, като в предоставения 7 - дневен срок нередовностите на жалбата не са отстранени.

Предвид гореизложеното и на основание чл.158, ал.3  от АПК, административният съд

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 464 по описа за 2016г. на Добричкия административен съд.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България в 7-дневен срок от получаване на съобщението от страните.

 

 

                                                          Административен съдия :