Р Е Ш Е Н И Е

 

№ ……./ 01.11.2016г., град Добрич

 

В    И  М  Е  Т  О    Н  А    Н  А  Р  О  Д  А

                                                                                                  

Добрички административен съд, в публично заседание на единадесети октомври, две хиляди и шестнадесета година, Втори касационен състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:   Дарина Витанова 

ЧЛЕНОВЕ:    Силвия Сандева

Нели Каменска

 

при участието на секретаря, И.Д. и прокурора при Окръжна прокуратура гр.Добрич, Димитър Димитров, разгледа докладваното от съдия Н.Каменска к.адм.д.№ 463 по описа на съда за 2016г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на Глава ХІІ от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) във връзка с чл. 63, ал.1 от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН). Образувано е по касационна жалба на Й.Т.Й. от гр.Варна срещу решение от 11.07.2016г., постановено по нахд № 70/2016г. по описа на Добрички районен съд, с което е потвърден Електронен фиш за налагане на глоба за нарушение, установено с автоматизирано техническо средство, серия К № 0966266, издаден от ОД на МВР – Добрич, с който на жалбоподателя за нарушение по чл. 21, ал. 1 от Закона за движение по пътищата (ЗДвП), на осн. чл.189, ал.4 във вр. с чл.182, ал.2, т.6 от същия закон е наложено административно наказание  „глоба” в размер на 350 лева.

В касационната жалба се съдържат оплаквания за неправилност и незаконосъобразност на съдебното решение и на електронния фиш. Основно е изразено несъгласие с мотивите на оспореното решение. Касаторът твърди неправилност на обжалвания съдебен акт, поради постановяване му в нарушение на закона - касационно основание по чл. 348, ал. 1, т. 1 от НПК. Развива доводи за неправилна преценка от страна на районния съд на събраните по делото доказателства, при което е прието за доказано санкционираното деяние и нарушителя. Прави възражение за изтекъл срок по чл.34, ал.1 от ЗАНН като процесуална пречка за образуване на административнонаказателно производство. Счита за неправилен извода на съда, че било доказано наличието на пътен знак – изискване по чл.162, ал.2, т.7 от ЗДвП . Възразява, че в съставения електронен фиш нямало място, където да се напишат името и длъжността на служителя, издал фиша и тази пълна анонимност не давала възможност да се прецени компетентността на издателя на акта. Прави искане решението на Добричкия районен съд да бъде отменено, а спорът да се реши по същество с отмяната на електронния фиш. В съдебно заседание, касаторът редовно призован, не се явява и не изпраща представител.

            Ответникът по касационната жалба, ОД на МВР -Добрич, не се представлява, не изразява становище.

            Представителят на Окръжна прокуратура – Добрич счита, че жалбата е неоснователна и че решението на районния съд следва да се остави в сила.

Административен съд - Добрич, като обсъди събраните от районния съд доказателства, мотивите на първоинстанционното решение, доводите и становищата на страните и след като извърши служебна проверка, съгл. чл. 218, ал.1 от АПК, прие за установено следното:

            Касационната жалба е подадена от надлежна страна в срока по чл. 211, ал.1 от АПК, отговаря на изискванията на чл. 212 и чл. 213 от АПК и е процесуално допустима.

Разгледана по същество, жалбата е неоснователна.

Фактическата обстановка е правилно и пълно изяснена. Въз основа на доказателствата съдът е приел, че по делото безспорно е доказано вмененото на наказаното лице нарушение, а именно, че на 21.06.2015г., в 13,08 часа, по път ІІ-29 на км. 38+5 в посока гр.Добрич, с лек автомобил “Мерцедес С 320 ЦДИ 4 Матик”, с рег. № В5090 РР, е извършено нарушение за скорост, със стойност от 150 км./ч при разрешена 90 км./ч, заснето с автоматизирано техническо средство TFR1-М № 537.

Районен съд гр.Добрич е събрал всички относими към спора доказателства и е обсъдил всички направени от жалбоподателя възражения. Въззивният съд е извършил проверка на издадения електронен фиш, описал фактическата обстановка и въз основа на какви доказателства е изяснена същата. Въз основа на установената фактическа обстановка съдът е формирал и правните си изводи. Посочил е, че при използването на автоматизираното техническо устройство за измерване не са допуснати нарушения на процесуалните правила. В тази връзка съдът е извършил цялостен анализ на приложимия закон, чл.189, ал.4 – ал.11 от Закона за движение по пътищата, процедурата по издаване на електронния фиш и е стигнал до законосъобразният извод, че в конкретния случай тя е спазена. Тези изводи на районния съд са в съответствие с представените по делото доказателства- Протокол № 7-16.15 от 02.04.2015г. от проверка на Мобилна система  за видооконтрол TFR1-М № 537/09. В резултат изброените оплаквания са били преценени като неоснователни от решаващия състав, който въз основа на приобщените към делото писмени доказателства е приел за безспорно установени противоправното деяние, вкл. времето и мястото на извършването му, годността на използваното техническо средство да установи това нарушение, надлежното обозначаване на контрол за скорост с АТС, както и самоличността на нарушителя, предвид факта, че във фиша за такъв е посочен собственика на автомобила и това не е опровергано в хода административнонаказателното производство и на съдебното дирене. При така изяснените обстоятелства, решаващият състав е намерил подадената от Й.Й. жалба за неоснователна, като е преценил, че извършеното от същия деяние осъществява от обективна и субективна страна признаците на нарушение по чл. 182, ал. 2, т. 6 от ЗДвП.

Настоящата инстанция напълно споделя изложеното в мотивите на оспореното решение.

 Електронният фиш е правилно издаден от ОД на МВР Добрич, тъй като мястото на нарушението е безспорно установено, а то попада в териториалния обхват на тази областна дирекция. Електронният фиш съдържа необходимите реквизити, визирани в чл.189, ал.4 от ЗДвП. Тази разпоредба изброява изчерпателно реквизитите на електронния фиш, и не съдържа изискване да се вписва и името и длъжността на конкретния служител, съставил фиша.

Неоснователно е възражението, че пълната анонимност по отношение на лицето, изготвило електронния фиш, не давала възможност да се търси отговорност за нарушение. При нарушенията установени с автоматизирано техническо средство личността на служителя, издател на фиша е без правно значение. Достатъчно е съдържанието на електронния фиш да съответства на информацията, на данните, съдържащи се в направения от системата за видеоконтрол снимков материал.

Това е така, защото процедурата по установяване на нарушенията с автоматизирано техническо средство по чл.189, ал.4 и сл. от ЗДвП и съответно ангажиране на административнонаказателна отговорност на нарушителя е различна от описаната в ЗАНН относно установяването на административните нарушения и ангажирането отговорността на нарушителя. Началото на производството по издаване на електронен фиш се поставя със заснемане на извършеното нарушение посредством техническо средство, което заменя фазата на съставяне на АУАН по смисъла на чл. 40 и сл. от ЗАНН. Съгласно чл. 165, ал. 2, т. 6 от ЗДвП, при изпълнение на функциите си определените от министъра на вътрешните работи служби, имат право за установяване на нарушенията на правилата за движение по пътищата да използват технически средства или системи, заснемащи или записващи датата, точния час на нарушението и регистрационния номер на моторното превозно средство, т.е. законово регламентирано е правото на ползване от страна на контролните органи на съответните технически средства при установяването на деяния от вида на процесното.

Разпоредбата на чл.189, ал.15 от ЗДвП изрично установява като годни веществени доказателства в административнонаказателното производство снимките, видеозаписите и разпечатките, изготвени с технически средства или системи от посочения вид. Ето защо, когато нарушението е установено с такива технически средства или системи, е възможно то да бъде доказано и само с данните от тях, обективирани на хартиен носител /под форма на разпечатката, снимки или др. /, чрез които по безспорен начин да се установят времето, мястото на нарушението, регистрираната скорост и да се индивидуализира МПС, което се движи с такава скорост. От друга страна и зявлението, записано /обективирано/ върху хартиен, магнитен или друг носител, създадено въз основа на постъпилите и обработени данни за нарушението от автоматизирани технически средства, и данните за собственика на ППС, съдържащи се в административно-информационната система, съставлява регламентирания в закона електронен фиш и е своеобразен аналог на наказателното постановление. Горното важи и за изявленията, обективирани върху хартиен носител, установяващи датите на преглед на посочените по-горе данни и направените констатации.

Неоснователни са направените оплаквания, че не са събрани доказателства за наличието на поставен пътен знак, обозначаващ мястото на контрол, както изисква нормата на чл. 165, ал. 2, т. 7 от ЗДвП. Според цитираната разпоредба, при изпълнение на функциите си по този закон определените от министъра на вътрешните работи служби обозначават места за контрол по спазването на правилата за движение от всички участници в движението, като поставят пътни знаци и техника за видеонаблюдение; контролът се осъществява само в обхвата на средствата за видеонаблюдение. Обратно на соченото от касатора, съдът е събрал гласни и писмени доказателства, установяващи наличието на надлежно обозначаване на пътния участък в който се реализира контрол за скорост с АТС, съгласно изискването на чл. 165, ал. 2, т. 7 от ЗДвП, чрез поставяне на пътен знак Е-24. Въпросният пътен знак има само информативна цел да укаже на водачите, управляващи МПС в нарушение на правилата за ограничаване на скоростта, възможността да бъдат наказани чрез ползване на система за видеонаблюдение и контрол. Затова наличието на знак, обозначаващ мястото на видеоконтрол, е без значение относно доказване на обстоятелството, че има извършено нарушение и че същото е извършено виновно.

На собственика на автомобила е издаден Електронен фиш Серия К № 0966266, който той е обжалвал в срок пред РС гр.Добрич. Затова е правилен извода на съда, че липсата на информация във фиша подлежи ли на обжалване, срока за обжалване и съда, пред който може да се обжалва, не е процесуално нарушение. Същото би могло да доведе до възстановяване на срока на обжалване, в случай, че пропускането му се е дължало на непосочване възможността електронният фиш да се обжалва.

При извършената проверка настоящата инстанция установи, че процедурата по санкциониране на водач по реда на чл.189, ал.4 от ЗДвП е приложима в разглеждания случай. По делото няма данни и не се твърди касаторът, като собственик на лек автомобил лек автомобил “Мерцедес С 320 ЦДИ 4 Матик”, с рег. № В5090 РР, след получаване на елекнронния фиш да е посочил в  писмена декларация  лицето, извършило нарушението, каквато възможност е имал по чл.189, ал.5 от ЗДвП.

Неоснователно е възражението, изложено в касационната жалба, че били изтекли сроковете по чл.34, ал.1 от ЗАНН. Нарушението е установено на 21.06.2015г. При липсата на специална уредба относно сроковете за образуване, съответно за приключване на процедурата по ангажиране отговорността на нарушителя и предвид разпоредбата на чл. 1 от ЗАНН, приложим в производствата по чл.189, ал.4 и сл. от ЗДвП е чл. 34, ал. 3 от ЗАНН, съгласно който образуваното административнонаказателно производство се прекратява, ако не е издадено наказателно постановление в шестмесечен срок от съставянето на акта. В конкретния случай от снимковия материал, който е основанието за издаване на електронния фиш е видно, че нарушението е станало известно на ОДМВР - Добрич на датата на извършването му - 21.06.2015 година. От приложената обратна разписка на “Стар Пост” е видно, че електронният фиш е бил издаден към 20.08.2016г., когато е направен първия неуспешен опит за връчването му. След втория неуспешен опит на куриерската фирма да връчи на нарушителя електронния фиш, началникът на Сектор “ПП”-Добрич е изпратил фиша за връчване на  органите на ОД на МВР Варна, които към 30.11.2015г. са връчили електронния фиш на касатора. Следователно, в случая има безспорни доказателства, че електронния фиш е издаден към 20.08.2015г., т. е. в предвидения 6 месечен срок по чл.34,     ал.3 от ЗАНН. В подкрепа на този извод е и датата на подаването на жалбата срещу електронния фиш - 11.12.2015 г, която несъмнено указва, че издаването му е извършено преди изтичането на посочения по-горе преклузивен срок.

По същество извършеното от касатора деяние е безспорно доказано и съдържа от обективна и субективна страна признаците на административно нарушение, изразяващо се в нарушаване на установената в чл. 21, ал. 2 от ЗДвП забрана скоростта на ППС да превишава установените и сигнализирани с пътен знак стойности. В случая става въпрос за движение в пътен участък извън населено място, за който е установено ограничение в скоростта 90 км/ч ас. Тъй като производителят на системата дава толеранс от 3% на засечени скорости около 100 км/ч, то контролният орган е определил, че измерената скорост е 150 км/час (т.е. при засечена скорост в снимковия материал 155 км/ч.) в полза на водача, а превишението е 60 км./ч. В този смисъл правилни са и изводите на районния съд, че извършеното от касатора деяние осъществява фактическият състав на посочената в НП законова норма на чл. 182, ал. 2, т. 6 от ЗДвП и е основание за реализирането на административно-наказателната отговорност, установена в същата разпоредба. Извършена е правилна квалификация на деянието и е наложено съответното за извършеното нарушение наказание, в предвидения от закона абсолютен размер.

Предвид изложеното настоящият състав намира, че обжалваното решение не страда от визираните в жалбата на Й.Т.Й. пороци, представляващи касационни основания за отмяната му. Същото е правилно и законосъобразно постановено, поради което следва да бъде оставено в сила.

Водим от горното и на основание чл. 221, ал. 2 от АПК във вр. с чл. 63, ал. 1, изр. второ от ЗАНН, Административен съд – Добрич, ІІ-ри касационен състав

 

Р  Е  Ш  И :

 

           

ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 343 от 11.07.2016г., постановено по нахд № 70/2016г. по описа на Районен съд гр.Добрич.

Решението е окончателно.

 

 

 

 

      ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                           ЧЛЕНОВЕ: