Р  Е Ш Е Н И Е

 

№……………/08.12.2016 год.

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

ДОБРИЧКИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, в публично заседание на осми ноември две хиляди и шестнадесета година в състав:

 

                                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАРИНА ВИТАНОВА

                                                                    ЧЛЕНОВЕ: СИЛВИЯ САНДЕВА

                                                                                    НЕЛИ КАМЕНСКА

 

при  секретаря  И.Д. и  с  участието  на   прокурора ДИМИТЪР ДИМИТРОВ, изслуша докладваното от съдия Сандева к.адм. дело № 462/2016г.  по  описа  на  ДАС и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по чл. 208 и сл. от АПК.

Образувано е по касационна жалба на Областно пътно управление – Добрич срещу решение № 72/21.07.2016 год. по н.а.х.д. № 114/2016г. по описа на РС - Каварна, с което е отменено наказателно постановление № 1/ 20.04.2016г. на Директора на Областно пътно управление – Добрич, с което на “Калиакрия пропърти мениджмънт” ЕООД, с ЕИК 200514740, със седалище и адрес на управление с.Топола, п.к. 9654, ж.к. “Калиакрия Гардънс”, апартаментен комплекс 4, ап.№ 81, представлявано от Т.А.Я. с ЕГН **********, на основание чл.53, ал.1 и чл.54 от ЗП, за нарушение на чл.26, ал.2, т.1, б. “в” от ЗП е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 3000 лева. В жалбата се твърди, че решението е незаконосъобразно и се иска то да бъде отменено, като бъде постановено друго по същество, с което да бъде потвърдено обжалваното наказателно постановление. Счита се за неправилен изводът на съда, че в административнонаказателното производство са допуснати съществени процесуални нарушения, водещи до ограничаване на правото на защита на наказаното лице. Оспорва се и изводът на съда, че АУАН е съставен извън законоустановения тримесечен срок по чл.34, ал.1 от ЗАНН. Сочи се, че неправилно районният съд е приел, че този срок е започнал да тече от датата на съставяне на констативния протокол – 24.07.2015г., тъй като в него не се съдържат констатации за извършеното административно нарушение и неговия извършител. Твърди се, че за начало на срока по чл.34, ал.1 от ЗАНН следва да се приеме 11.12.2015г. – датата, на която е изтекъл седемдневният срок за явяване на жалбоподателя за съставяне на акт за установяване на административно нарушение. 

            Ответникът по касационната жалба, чрез процесуалния си представител, оспорва основателността й и иска решението на КРС да бъде оставено в сила.        

            Представителят на Окръжна прокуратура-Добрич дава заключение, че обжалваното решение е правилно и законосъобразно и следва да бъде оставено в сила. Счита, че районният съд правилно е анализирал доказателствата по делото и е преценил, че срокът по чл.34, ал.1 от ЗАНН не е спазен.   

Съдът, като прецени доводите на страните и събраните по делото доказателства, в рамките на наведените от жалбоподателя касационни основания, намира за установено следното:

 Касационната жалба е подадена в срока по чл.63, ал.1 от ЗАНН, от легитимирана страна с правен интерес от обжалване на решението, като неизгодно за нея и е процесуално допустима, а разгледана по същество е неоснователна по следните съображения :             

Каварненският районен съд е бил сезиран с жалба от “Калиакрия пропърти мениджмънт” ЕООД, с.Топола, с ЕИК 200514740, срещу наказателно постановление № 1/ 20.04.2016г. на Директора на Областно пътно управление – Добрич, с което на дружеството, на основание чл.53, ал.1 и чл.54 от ЗП, за извършено нарушение на чл.26, ал.2, т.1, б. “в” от ЗП е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 3000 лева. С обжалваното решение съдът е отменил постановлението с основния мотив, че не е спазен тримесечният срок за съставяне на акта за установяване на административно нарушение по чл.34, ал.1 от ЗАНН. Приел е, че авторът на деянието е бил известен на контролните органи най-късно към 24.07.2015г., когато е съставен констативният протокол за демонтиране на рекламното съоръжение. От този момент е започнал да тече тримесечният срок за съставяне на акта, който е изтекъл на 26.10.2015г. (понеделник  - работен ден), докато актът е съставен на 20.01.2016г., т.е. след изтичане на три месеца от откриване на нарушителя.             

Касационната инстанция споделя изцяло тези изводи на въззивния съд.

Правилно в мотивите към решението си районният съд е приел, че най-късно към 24.07.2015г. нарушителят е бил известен на контролните органи. На тази дата е съставен констативен протокол № 9, с който е констатирано, че ответникът по касационната жалба “Калиакрия пропърти мениджмънт” ЕООД е демонтирал собственото си рекламно съоръжение и километричното положение е освободено. Непосредствено преди този протокол е издадена заповед № РД-22-387/04.05.2015г. на началник отдел в дирекция “ППИ” при АПИ – София, с която е отнето разрешението за специално ползване на дружеството поради забавяне на плащането на дължимите годишни такси за експлоатация на това РС. Следователно с цитирания констативен протокол контролните органи са констатирали не само датата на демонтиране на РС, но и периода, в който собственикът му го е експлоатирал неправомерно без разрешение на администрацията, управляваща пътя. Именно към този момент нарушението и нарушителят са станали известни на компетентните органи и е започнал да тече самостоятелният тримесечен срок за съставяне на акта за установяване на административно нарушение. Не се споделя доводът на касатора, че констативният протокол не може да служи като начало на тримесечния срок по чл.34, ал.1 от ЗАНН, тъй като в него не се съдържат констатации за извършеното нарушение. Това противоречи на описаното в АУАН и НП, където изрично е посочено, че протоколът е доказателство за извършеното административно нарушение. Абсурдно и правно нелогично е възражението на касатора, че за начало на срока по чл.34, ал.1 от ЗАНН следва да се приеме изтичането на срока, в който жалбоподателят е следвало да се яви, за да му бъде съставен акт за установяване на административно нарушение, тъй като в този срок той е могъл да направи своите възражения и да представи доказателства, опровергаващи твърденията в поканата за съставяне на АУАН, и едва след изтичането му би могло да се говори за установено административно нарушение. Самият факт, че представляващият на дружеството е бил поканен да се яви за съставяне на акт за установяване на административно нарушение сочи недвусмислено, че нарушението и нарушителят вече са били известни на контролните органи. Аргумент в подкрепа на този извод е и разпоредбата на чл.40, ал.2 от ЗАНН, която предвижда, че когато нарушителят е известен, но не може да се намери или след покана не се яви за съставяне на акта, актът се съставя и в негово отсъствие, както е сторено и в настоящия случай. Видно от текста на поканата е, че проверяващите органи не са имали никакво съмнение нито какво по вид е извършеното административно нарушение, нито кой е неговият автор, позовавайки се именно на заповедта за отнемане на разрешението за специално ползване и на констативния протокол за демонтаж на РС. По делото няма данни да са предприети други процесуални действия или да са събирани други доказателства за установяване на нарушението и дееца, след като е констатирано премахването на РС, поради което правилно районният съд е приел, че най-късната дата, на която контролните органи са узнали кой е нарушителят, е именно датата на констативния протокол за демонтаж на РС. Обратното разбиране би довело до неоправдано толериране на виновното бездействие на административните органи, които са длъжни да упражняват предоставените им от закона правомощия добросъвестно, т.е. в разумни срокове, обезпечаващи нормалното развитие и приключване на административнонаказателните производства. Към 24.07.2015г. контролните органи са разполагали с всички необходими доказателства за нарушението и извършителя му, впоследствие описани изрично в НП като потвърждаващи извършеното нарушение, поради което са били длъжни да съставят АУАН най-късно до 26.10.2015г., както правилно е преценил и районният съд.                             

В разпоредбата на чл.34, ал.1 от ЗАНН императивно се разпорежда да не се образува административнонаказателно производство, ако не е съставен АУАН в продължение на три месеца от откриване на нарушителя. Неспазването на този срок е всякога съществено процесуално нарушение, водещо до отмяна на НП. Като е стигнал до същия правен извод, КРС е постановил един правилен съдебен акт, който следва да бъде оставен в сила.      

Така мотивиран и на основание чл.221, ал.2 от АПК, Добричкият административен съд

                                           Р   Е    Ш    И  :

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 72/21.07.2016 год. по н.а.х.д. № 114/2016г. по описа на Каварненския районен съд.

      Решението е окончателно.

 

      ПРЕДСЕДАТЕЛ:                              ЧЛЕНОВЕ: 1…………….

 

 

                                                                                                     2……………..