П Р О Т О К О Л

гр.Добрич, 25.10.2016 година.

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ДОБРИЧ, в публично съдебно заседание, на двадесет и пети октомври, две хиляди и шестнадесета година, в състав:

                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: НЕЛИ КАМЕНСКА

 

При участието на секретаря М.М., сложи за разглеждане, докладваното от председателя Административно дело № 461, по описа за 2016 година.

 

На именното повикване в 10:30 часа се явиха:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ – “ВИНПРОМ АЛВИНА” ООД, гр.Варна, редовно призован, представлява се от АДВ.Г.Д., редовно упълномощена и приета от съда от днес (пълномощно на стр.44 по делото).

ОТВЕТНИКЪТ ПО ЖАЛБАТА – ДИРЕКТОРЪТ НА ДИРЕКЦИЯ МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ ПРИ ОБЩИНА ГР.ДОБРИЧ, редовно призован, представлява се от ГЕОРГИ К. – ст.експерт МДТ при общ.Добрич, редовно упълномощен и приет от съда от днес.

 

по хода на делото

СЪДЪТ – С разпореждане от 10.10.2016г. е дал указание на жалбоподателя да посочи доказателства за срочността на жалбата си.

АДВ.Д.: Освен обратната разписка, с която е изпратена жалбата не мога да представя. Видно от разписката е била изпратена на 18-и, за което няма спор.

По отношение на обратната разписка, от 15.07., в нея не е посочено самото решение, защото решението е с №70-00-660/12.04.2016г. Тази разписка, според мен, която е приложена е от нещо друго изпратено, което не е решението на Дирекция МДТ.

ЮРИСК.К.: Решението е от 12.04.2016г. В писмото е посочено, че се прилага решението.

Считам, че жалбата е просрочена, тъй като са минали повече от 14 дни от връчване на решението на директора на Дирекция МДТ, поради което моля да оставите без разглеждане жалбата на “Винпром Алвина” ООД.

СЪДЪТ, при извършване на проверка за допустимостта на жалбата установи, че оспореното решение е съобщено на представляващия дружеството - жалбоподател лично на 29.07.2016г., видно от Известие за доставяне на л.30 от делото. В известието за доставяне изрично е посочен номера на придружителното писмо, към което е приложено и решението по чл.155 от ДОПК. Затова възраженията на жалбоподателя, изложени в днешното съдебно заседание, че от обратната разписка не ставало ясно какво е изпратено са неоснователни.

Жалбата срещу потвърдения с решението Акт за установяване на публично общинско вземане е подадена след изтичане на 14 - дневния срок, по пощата, на 18.08.2016г., видно от пощенско клеймо, пощенски плик на л.6 от делото.

Налице е процесуална пречка за разглеждане на жалбата от категорията на абсолютните, за наличието на която съдът следи служебно и при констатирането й е длъжен да остави жалбата без разглеждане и прекрати съдебното производство, на основание чл.159, т.5 от АПК, поради което

СЪДЪТ

    О П Р Е Д Е Л И:

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на “ВИНПРОМ АЛВИНА” ООД срещу Решение №70-00-660/12.04.2016г., на директора на Дирекция МДТ при община гр.Добрич, по която е образувано АД №461/2016г.

ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по АД №461/2016г. по описа на Аминистративен съд – Добрич.

Определението подлежи на обжалване, с частна жалба, пред Върховен административен съд на Република България, в седемдневен срок от днес.

ДЕЛОТО приключи в 10:37 часа.

ПРОТОКОЛЪТ е изготвен на 26.10.2016 година.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

СЕКРЕТАР: