Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

№ ……………/23.11.2016г., град Добрич

 

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

          

            ДОБРИЧКИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД,  в открито съдебно заседание на двадесет и пети октомври през две хиляди и шестнадесета година в състав:

 

                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАРИНА ВИТАНОВА

                                                              ЧЛЕНОВЕ: СИЛВИЯ Сандева

                                                                                        НЕЛИ КАМЕНСКА

           

            При участието на прокурора ЗЛАТКО ТОДОРОВ и секретаря В.С. разгледа докладваното от съдия С.С. к.а.н.х.д. № 460/2016год. по описа на ДАС и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

            Производството е по реда на чл.208 и сл. от АПК.

            Образувано е по касационна жалба на Н.Е. *** срещу решение № 371/21.07.2016г. по н.а.х.д. № 717/2016г. по описа на Добричкия районен съд, с което е потвърдено наказателно постановление № 28-0000187/10.05.2016г., издадено от началника на ОО “Автомобилна администрация” – Добрич, с което на жалбоподателя за нарушение на чл.36, § 1, т. ”i” от Регламент (ЕС) 165/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 04.02.2014г. относно тахографите в автомобилния транспорт за отмяна на Регламент (ЕИО) № 3821 / 85 на Съвета относно контролните уреди за регистриране на данните за движението при автомобилен транспорт и за изменение на Регламент (ЕО) № 561 / 2006 на Европейския парламент и на Съвета за хармонизиране на някои разпоредби от социалното законодателство, свързани с автомобилния транспорт на основание чл.93в, ал.17, т.1 от ЗАвПр е наложено административно наказание глоба в размер на 1 500 лева. В жалбата се твърди, че решението е необосновано и незаконосъобразно, поради което се иска същото да бъде отменено. Твърди се, че съдът не е взел предвид доводите на касатора, че е започнал работа в транспортната фирма 19 дни преди датата на проверката, както и че товарният автомобил, който е управлявал, е бил десет дни в ремонт, поради което е бил в обективна невъзможност да представи тахографските листове за 28 дни назад.                                                 

            Ответникът оспорва основателността на касационната жалба в писмено становище по делото. Не е съгласен с довода на касатора, че не е могъл да представи тахографските листи за всички предходни 28 дни, тъй като товарният автомобил е бил в ремонт. Счита, че правилно районният съд е преценил, че тази теза на касатора е единствено и само със защитна цел и не е подкрепена с доказателства по делото. Сочи, че тахографските листи са документ, касаещ дейността на водача, а не на автомобила, т.е. водачът може да управлява различни автомобили, но тахографските листи са лични, тъй като съдържат данни за времето на управление, прекъсване и почивка на водача, а не на автомобила. Не на последно място сочи, че водачът не е представил и удостоверение за дейности съгласно указание № 5 от социалното законодателство в областта на автомобилния транспорт за Регламент № 561 / 2006, Директива 2006/22 ЕО и Регламент (ЕИО)  № 3821 / 1985, което му дава възможност да го използва в случаи на неуправление на автомобили, попадащи в обхвата на Регламент № 561/2006 на ЕИО. По тези съображения иска решението на ДРС да бъде оставено в сила като правилно и законосъобразно.       

            Представителят на ДОП счита касационната жалба за неоснователна и иска решението на ДРС да бъде оставено в сила.       

            Съдът, като прецени доводите на страните и събраните по делото доказателства, в рамките на наведените от жалбоподателя касационни основания, намира за установено следното:

            Касационната жалба е подадена в срок, от легитимирана страна с правен интерес от обжалване на решението, като неизгодно за нея, поради което е процесуално допустима. Разгледана по същество, тя е неоснователна по следните съображения:  

            С процесното наказателно постановление касаторът е наказан за това, че на 20.04.2016г. в качеството му на водач, управляващ товарен автомобил марка “Рено” от категория N3 с рег.хххх с прикачено полуремарке с рег.  РВ 2805 ЕН категория 04, оборудвано с аналагов тахограф, извършва обществен превоз на товари по маршрут Девня - Добрич, като при проверката не представя тахографски листи от предходните 28 дни. В НП е отразено, че деянието съставлява нарушение на чл.36, § 1, т. ”i” от Регламент (ЕС) 165/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 04.02.2014г. относно тахографите в автомобилния транспорт за отмяна на Регламент (ЕИО) № 3821 / 85 на Съвета относно контролните уреди за регистриране на данните за движението при автомобилен транспорт и за изменение на Регламент (ЕО) № 561 / 2006 на Европейския парламент и на Съвета за хармонизиране на някои разпоредби от социалното законодателство, свързани с автомобилния транспорт, поради което и на основание чл.93в, ал.17, т.1 от ЗАвПр на водача е наложено административно наказание глоба в размер на 1 500 лева. За да потвърди наказателното постановление, районният съд е приел, че са налице безспорни доказателства за извършеното нарушение и неговото авторство, както и че не са допуснати съществени процесуални нарушения, водещи до накърняване на правото на защита на нарушителя. Наведените доводи от жалбоподателя, че не е управлявал процесното МПС, тъй като е било в ремонт, съдът е определил като защитна позиция в процеса предвид липсата на доказателства за това. Преценил е, че конкретното нарушение не би могло да се квалифицира като маловажно по чл.28 от ЗАНН с оглед на значимостта на охраняваните с нарушената материалноправна разпоредба интереси. От друга страна е приел, че наложеното наказание е в определения от законодателя фиксиран размер и се явява справедливо и съответстващо на целите на 12 от ЗАНН, в резултат на което е стигнал до крайния правен извод, че обжалваното наказателно постановление е правилно и законосъобразно и следва да бъде потвърдено.

             Така постановеното решение е правилно. При извършената служебна проверка касационната инстанция констатира, че не са налице допуснати съществени процесуални нарушения и нарушения на материалния закон, водещи до отмяната му. В хода на съдебното производство са събрани достатъчно доказателства за правнорелевантните факти и обстоятелства, като районният съд правилно ги е преценил и възприетата от него фактическа обстановка се явява безспорно установена. Тя сочи, че на 20.04.2016г. водачът е управлявал превозно средство, на което е монтиран аналогов тахограф, и в момента на проверката не е могъл да представи на контролните органи тахографските листове за предходните 28 дни, каквото задължение му вменява разпоредбата на чл.36, § 1, т. ”i” от сега действащия Регламент (ЕС) 165/2014. Описанието на нарушението, както в АУАН, така и в НП съответства на санкционната норма на чл.93в, ал.17, т.1 от ЗАвПР, която предвижда глоба в размер на 1500 лева за водач, който при проверка от контролните органи не представи документите, които са регистрирали времето на управление, прекъсванията и почивките му през текущия ден и тези от предходните 28 календарни дни. Неоснователно е възражението на касатора, че обективно не е могъл да представи тахографските листове за предходните 28 дни, тъй като е започнал работа в транспортното предприятие 19 дни преди датата на проверката, а и товарният автомобил, който е управлявал, е бил десет дни в ремонт. Правилно в мотивите към решението е посочено, че това твърдение не е подкрепено с никакви доказателства по делото, поради което е израз на защитна позиция в процеса. Отговорността на водача за непредставяне на тахографски листове отпада само ако по време на проверката представи удостоверение за дейности съгласно Указание № 5 от Социалното законодателство в областта на автомобилния транспорт за Регламент № 561/2006, Директива 2006/22/ЕО и Регламент /ЕИО/ № 3821/85., от което да е видно, че той не е управлявал превозното средство (поради това, че е ползвал отпуск, управлявал е друго МПС, извършвал е друга работа и т.н.), за да разполага с тахографски листи за целия или части от периода на предходните 28 дни преди проверката. При положение, че водачът не е представил такова удостоверение не само по време на проверката, но и след това, то правилно е ангажирана административнонаказателната му отговорност по реда на чл.93в, ал.17, т.1 от ЗАвПр. Единствено твърдението, че жалбоподателят не е управлявал товарния автомобил, тъй като е бил в ремонт, не е достатъчно да се приеме, че той е освободен от задължението да представи необходимите тахографски листове при поискване от контролните органи, така както изисква посочената правна норма. Фактът, че водачът е започнал работа в транспортното предприятие 19 дни преди датата на проверката съгласно представеното пред касационната инстанция извлечение от трудовата книжка на жалбоподателя също не е основание за отпадане на отговорността му, след като по време на проверката не е представено изискуемото се за това удостоверение за дейности. Правилно в решението е посочено, че наложената санкция съответства на предвидения в закона фиксиран размер, поради което не подлежи на преразглеждане от съда. Правилно е и становището на районният съд, че не са налице предпоставките за приложение на чл.28 от ЗАНН, тъй като липсата на тахографски листове води до възникване на сериозна опасност при извършване на обществен превоз. Затова, като е потвърдил наказателното постановление, районният съд е приложил правилно материалния закон и изводите му са законосъобразни и обосновани.

              По изложените съображения касационната инстанция счита, че обжалваното решение е валидно, допустимо и правилно и следва да бъде оставено в сила при условията на чл.221, ал.2 от АПК.

  Водим от горното, Административният съд  

 

Р   Е   Ш   И  :

 

             ОСТАВЯ В СИЛА решение № 371/21.07.2016г. по н.а.х.д. № 717/2016г. по описа на Добричкия районен съд.                           

             РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

 

 

             ПРЕДСЕДАТЕЛ:                             ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

 

 

                                                                                             2.