Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

                                                № ………….

  Добрич, 24.11.2016 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Добричкият административен съд, в открито съдебно заседание на четиринадесети ноември две хиляди и шестнадесета година, ІІ едноличен състав:

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: КРАСИМИРА ИВАНОВА

 

при секретаря И.Д. изслуша докладваното от председателя административно дело № 459/ 2016 год.

         Производството е по чл. 145 и сл. от АПК във връзка с чл. 91, ал. 1 от АПК и във връзка с чл. 51, ал. 1 от Закона за кадастъра и имотния регистър /ЗКИР/.

Образувано е по жалба на П.Н. *** срещу Заповед № 18 – 13791 от 07.11.2014 г. на Началника на Службата по геодезия, картография и кадастър (СГКК) град Добрич в частта, с която е отменена Заповед № КД – 14 – 08 – 696/ 20.06.2011 г. на Началника на СГКК – Добрич относно: Промяна в границите на съществуващи обекти в КККР: Поземлен имот с идентификатор 72624.614.2409 и Поземлен имот с идентификатор 72624.614.2410 и съответно в частта  относно Нанасяне на нови обекти в КККР: сграда с идентификатор 72624.614.2409.5 и Вписване данни за собственост и собственици за: сграда с идентификатор 72624.614.2409.5.

         Жалбоподателката сочи, че е изпълнила всички законови изисквания и е представила изискуемите документи пред СГКК преди да бъде издадена Заповед № КД – 14 – 08 – 696/ 20.06.2011 г. на Началника на СГКК – Добрич. Добавя, че сграда с идентификатор 72624.614.2409.5 е напълно завършена и въведена в експлоатация с удостоверение за въвеждане в експлоатация. С оглед на това счита за незаконосъобразно и неоснователно отменянето на тази заповед и моли съдът да уважи жалбата й, като претендира съдебно – деловодни разноски.

В съдебно заседание жалбоподателката, редовно призована, не се явява. Представлява се от адв. М. Д., която поддържа жалбата на изложените в нея основания. Претендира съдебно – деловодни разноски. 

Ответникът, редовно призован, не се явява в съдебно заседание, не се представлява. В писмен отговор /л. 15/ оспорва жалбата и настоява да бъде оставена без уважение.

Заинтересованата страна – М.Д.Н., редовно призована, явява се лично, не се представлява. Представя и писмен отговор /л. 11/, в който оспорва жалбата и настоява, че същата е неоснователна.

Заинтересованата страна – Н.И.Л., редовно призован, не се явява, не се представлява, не изразява становище по жалбата.

Производството по делото е след отмяна с Решение № 9610/ 30.08.2016 г. по адм. дело № 5895/ 2015 г. на Второ отделение на ВАС на Решение № 39/ 16.04.2015 г. по адм. дело № 636/ 2014 г. по описа на АдмС – Добрич. Делото е върнато за ново разглеждане от друг състав на АдмС – Добрич. С решението си ВАС е приел, че органът, в лицето на Началника на СГКК – Добрич, е имал правото да издаде отзивната заповед, с която частично е отменил предходната си такава от 20.06.2011 г. С оглед на това е върнал делото на друг състав за преценка материалната законосъобразност на оспорения акт.

Заповед № 18 – 13791 от 07.11.2014 г. на Началника на СГКК – Добрич е изпратена с изх. № 24 – 20889/ 07.11.2014 г. до всички заинтересовани лица, като към уведомлението е приложена оспорената заповед, предходната частично отменена заповед и скица-проект, отразяваща частичната отмяна на заповедта. /л. 10 от адм. дело № 636/ 2014 г./. Жалбоподателката П.Н. е получила съобщението за издадения акт на 26.11.2014 г., видно от приложеното по делото известие за доставяне. /л. 12 от адм. дело № 636/ 2014 г./ Жалбата е подадена чрез административния орган на 10.12.2014 г., с оглед на което на основание чл. 149, ал. 1 от АПК се явява подадена в срок, от лице, чиито интереси са засегнати с нея, поради което се явява допустима.

Разгледана по същество, жалбата е частично основателна по следните съображения, като съдът, с оглед задълженията си по чл. 168 ал. 1 АПК, провери изцяло законосъобразността на оспорения административен акт:

Оспорената заповед е издадена на основание чл. 91, ал. 1 от АПК след постъпила жалба вх. № 06 – 599/ 31. 10.2014 г. от М.Д.Н. срещу заповедта от 20.06.2011 г. на Началника на СГКК – Добрич. /л. 17 – 19 от адм. дело № 636/ 2014 г./ С жалбата до административния орган Н. излага становище, че с обжалваната от нея заповед е нанесена ограда, която е изградена без нейно съгласие и е налице навлизане в собствения й имот, при което площта на имота е намалена от 422 кв. м. на 409 кв. м. В жалбата е посочено, че във връзка с издадените разрешения за строеж на името на П.Н. са отправяни писмени молби и жалби до Кмета на община град Добрич. М.Н. настоява да бъде отменена заповедта от 2011 г. поради незаконно навлизане в имот 72624.614.2410 при изпълнение на строителните работи съгласно разрешенията за строеж № 315/ 17.08.2009 г. и № 412/ 20.06.2009 г.

Видно от събраните по делото доказателства и изричното изявление в тази насока на Началника на СГКК – Добрич, уведомяване за издадената през 2011 г. заповед не е имало. С оглед на това са били налице предпоставките за отзив, в какъвто смисъл са и указанията на ВАС, като с оглед разпоредбата на чл. 224 АПК те са задължителни за настоящия състав.

По същество от събраните по делото при първоначалното и настоящото разглеждане доказателства се очертава следната обстановка:

Със заявление вх. № 94-7120/17.06.2011 г. /л. 38 от адм. дело № 636/ 2014 г./ до СГКК П.Н.Н. прави искане за извършване на услуги за имот 72624.614.2409 по КККР на град Добрич чрез предоставяне на идентификатор, изменение на кадастрални данни в КРНИ, изработване на проект за промяна на КККР, тест на проект за изменение на КККР, издаване на скица – проект, извадка от кадастрална карта в цифров вид, издаване на уведомление за одобрение на КККР. Към заявлението  е приложен проект за изменение, разрешение за строеж № 412/ 26.09.2009 г., н.а. № 158/ 2009 г., н.а. № 55/ 1996 г., нотариално заверени декларации от съседи.  От декларациите се установява, че е дадено принципно съгласие да бъде изградена от П.Н. масивна ограда с височина 2 м на границата на имота за нейна сметка /л. 39 и л. 40 от адм. дело № 636/ 2014 г./ Първата декларация е от Н.Д.С. и М.Д.Н., а втората от Н.И.Л.. Във втората декларация е уточнено, че оградата следва да е по западната регулационна линия на имот .2409 с имот .2410. Разрешение за строеж № 412 от 26.09.2009 г. касае изграждането на навес и барбекю с посочени в разрешението площи. Върху РС е отбелязано, че същото е влязло в сила на 12.10.2009 г. /л. 41 от адм. дело № 636/ 2014 г./ С приложените нотариални актове П.Н. се легитимира като съсобственик в имот с № 72624.614.2409. По делото е приета като доказателство обяснителната записка на инж. Петър Кьосев от 16.06.2011 г. В същата той описва двата обекта, които се нанасят в КК, както и че изменението включва и промяна на границата между двата имота, като отбелязва, че следва заинтересованите страни да представят в СГКК – Добрич актовете си за собственост и да заявят своето съгласие съгласно чл. 57, т. 9 от Наредба № 3 – “промяна на границите на поземлените имоти по взаимно съгласие на собствениците” /л. 45 от адм. дело № 636/ 2014 г./ Към обяснителната записка е приложена скица – проект за изменението, от която се вижда, че местонахождението на границата се измества в западна посока. /л. 46/ Към заявлението липсва РС за изграждане на ограда.

След представяне на заявлението, с приложените и описании в него документи, скицата – проект и обяснителната записка, административният орган издава заповед № КД – 14 – 08 – 696/ 20.06.2011 г., с която удовлетворява изцяло сторените искания. Както беше посочено, за образуването на административното производство и за издаването на заповедта не са уведомени заинтересованите лица.

В резултат на подадена от заинтересованото лице М.Д.Н. жалба е образувано административното производство, по което е издадена заповедта, предмет на настоящото съдебно производство. Като мотив за издаване на заповедта е посочено, че към жалбата са представени документи, доказващи претенции на права. Не са описани тези документи, не е посочено в какво точно се изразяват претенциите на права.

С изпращане на преписката са приложени всички, описани в жалбата на М.Н. документи. Така от искова молба, по която е било образувано гр. дело № 5893/ 2010 г. на РС – Добрич, се установява, че имотът с идентификатор 72624.614.2410 с построените в него сгради е бил предмет на съдебна делба /л. 21 – 22 от адм. дело № 636/ 2014 г./ Видно от скицата, представена към жалбата, с № 17115/ 21.10.2010 г. в съседния на този имот все още няма отразени обектите с идентификатори 72624.614.2409.5 и 72624.614.2409.6. /л. 23 от адм. дело 636/ 2014 г./ Тяхното нанасяне се случва след заповедта от 2011 г. Видно от Постановление за възлагане на недвижим имот от 26.09.2014 г. недвижимият имот -  дворно място с идентификатор 72624.614.2410 с площ от 422 кв. м., ведно с жилищна сграда  с идентификатор 72624.614.2410.1 и пристройка става изключителна собственост на М.Д.Н..

В хода на съдебното производство още при първоначалното разглеждане на делото е представено и е прието като доказателство РС № 315 от 17.08.2009 г., влязло в сила на 03.09.2009 г. С него се разрешава изграждане на плътна ограда съгласно издадена скица – виза в УПИ (парцел) № ІІІ пл. № 2409, кв. 521 по плана на ЖК Русия 1 град Добрич, разположен на ул. Полковник Калотинов № 5А. /л. 74 от адм. дело № 636/ 2014 г./

По делото е прието като доказателство и Удостоверение № УВЕ – 74/ 20.07.2011 г. за въвеждане в експлоатация на строеж – пета категория навес и барбекю, ЗП=44.35 кв. м. /л. 92 от адм. дело № 636/ 2014 г./

И при първоначалното, и при повторното разглеждане на делото са назначении съдебно – технически експертизи. Заключенията са  еднопосочни. Съдът кредитира изслушаното заключение на вещото лице в съдебно заседание на 14.11.2016 г., като безпристрастно и компетентно дадено, съответстващо на доказателствата по делото. Вещото лице сочи, че границата между двата имота не е попълнена правилно през 2011 г./л. 38/, като не отговаря нито по документи за собственост, нито на регулационната граница по действащия ПУП, нито като конфигурация, като това несъответствие е изправено с оспорената в настоящото производство заповед от 2014 г. Заключението на вещото лице не е оспорено от страните.   

По делото е приета като доказателство и Заповед № ДК-10-01/ 04.01.2010 г. на Началника на РДНСК – Добрич, с която е прекратено образуваното пред РДНСК административно производство срещу РС № 315/ 17.08.2009 г. за изграждане на ограда /л. 27 – 28 от адм. дело № 636/ 2014 г./ и РС № 412/ 26.09.2009 г. за изграждане на навес и барбекю, като е прието, че разрешението за строеж под № 315/ 2009 г. се отнася за ограда, която да е изпълнена изцяло в имот 72624.614.2409 по КК на град Добрич, поради което с оглед обстоятелството, че жалбоподателката М.Н., по чиято жалба е било образувано административното производство, няма вещни права в този имот (собственик е в имот 72624.614.2410, а видно от вписване през 2014 на СВ – изключителен собственик на този имот), е счетена жалбата за недопустима. По същите мотиви е счетена за недопустима и жалбата й срещу РС № 412/ 2009 г. Тази заповед не е обжалвана пред АдмС – Добрич. 

По отношение обект с идентификационен номер 72624.614.2409.5 вещото лице посочва, че отговаря по контур отразеното в КК и видяното от него на място.

От така изложените обстоятелства и събраните по делото доказателства се налагат следните правни изводи:

Процесната заповед е издадена от Началника на Службата по геодезия, картография и кадастър - Добрич. Съгласно  чл. 51, ал. 2 от ЗКИР (Изм. - ДВ, бр. 49 от 2014 г.): “Измененията в кадастралната карта и кадастралните регистри по ал. 1 се извършват от службата по геодезия, картография и кадастър по местонахождение на имота. От друга страна, заповедта е издадена на основание чл. 91, ал. 1 от АПК, като с нея е оттеглен частично предходно издаденият акт от 2011 г. В този смисъл заповедта е издадена от компетентен орган.

Съдът намира, че по отношение отмяната на предходната заповед в частта на нанасянето на масивната ограда, оспорената заповед се явява правилна и законосъобразна. Правилно административният орган е счел, че в тази част предходната заповед е незаконосъобразна. От една страна, независимо че техническото лице е посочило, че следва да бъдат представени съгласия по смисъла на чл. 57, т. 9 от Наредба № 3, такива към преписката няма. Представените декларации (заинтересованото лице М.Н. счита, че в нейната декларация е отразена дата на заверка – 31.05.2009 г., но при справка с положената дата в печата на заверката, се вижда, че там фигурира дата – 31.08.2009 г.) касаят съгласие за изграждане на ограда, но не и съгласие за промяна в границите, съответно преместване на границата и промяна в площта на имота на М.Н.. Такова съгласие липсва, поради което административният орган е издал в тази част заповедта в противоречие с изискванията на чл. 57, т. 9 от Наредба № 3 от 28.04.2005 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри. За предприетите действия по изменение на границата не са били уведомени заинтересованите лица в противоречие с разпоредбата на чл. 26 от АПК. За органа съществува задължение в изпълнение на разпоредбата на чл. 26, ал. 1 АПК да уведоми известните му заинтересовани лица за започналото пред него производство. Тази разпоредба е обща и касае всички административни производства, доколкото в специален закон не е изключено нейното приложение. Регламентираното с нея правило е гаранция за правата на засегнатите от административния акт лица и дава възможност на заинтересованата страна да бъде информирана за образуваното производство и с оглед на това да прояви съответната активност в защита на правата си, като представи становище и доказателства в негова подкрепа. Неизпълнението на задължението в случая представлява особенно съществено нарушение, тъй като е довело до това, че административният орган е постановил своя акт в противоречие с документите за собственост на страните и с изискването на Наредбата да е налице съгласие за промяна в границите. Не са налице факти, които да удовлетворяват в този смисъл изискването на посоченото в заповедта основание по чл. 57, т. 9 от Наредбата. Извършено е незаконосъобразно изменение в картата по отношение отразяването на оградата, което с последващата заповед, предмет на настоящото производство, правилно е отменено.

По отношение обжалването на последващата заповед в частта на нанасянето на нов обект в КККР: сграда с идентификатор 72624.614.2409.5 и вписване на данни за собственост и собственици на тази сграда, настоящият състав приема, че жалбата е основателна. Съгласно чл. 51, ал. 1 от ЗКИР, одобрените КККР могат да се изменят при установяване на изменения в данните за обектите на кадастъра, настъпили след влизането в сила на КККР. В случая КК е влязла в сила през 2005 г. Споре между страните по този въпрос няма. Впоследствие с РС № 412/ 2009 г. на името на П.Н.Н. е дадено разрешение за изграждане на навес и барбекю. Административният орган е оставил в сила издадената през 2011 г. заповед в частта на обект – навес и без конкретни мотиви е отменил заповедта в частта на барбекюто. За последното, видно от събраните по делото доказателства, е налице влязло в сила разрешение за строеж и Удостоверение за въвеждане в експлоатация. Вещото лице посочва, че отразеното в КК по контур отговаря на установеното от него на място. П.Н. се легитимира като собственик на обекта с разрешението за строеж, поради което липсва основание за отмяна на вписването й като собственик и нанасяне обекта върху КК. В този смисъл оспорената заповед в тази част се явява неправилна и незаконосъобразна, поради което следва в тази част да бъде отменена.

С оглед изхода на спора – уважената част от жалбата и стореното в тази насока искане с подаване на жалбата, на П.Н.Н. следва да бъдат присъдени сторени по делото разноски за държавна такса и изготвяне на експертизи в половин размер, а именно в размер на 215 лв. За заплатено адвокатско възнаграждение, макар и да е поискано присъждането му, доказателства не са представени.

Водим от гореизложеното и на основание чл. 172, ал. 2, предл. второ  и чл. 173, ал. 1 от АПК, Административен съд – Добрич, ІІ едноличен състав

Р  Е  Ш  И:

ОТМЕНЯ по оспорване на П.Н.Н.  Заповед № 18 – 13791 от 07.11.2014 г. на Началника на Службата по геодезия, картография и кадастър град Добрич в частта, в която е отменена Заповед № КД – 14 – 08 – 696/ 20.06.2011 г. на Началника на СГКК – Добрич относно: Нанасяне на нови обекти в КККР: сграда с идентификатор 72624.614.2409.5 и Вписване данни за собственост и собственици за: сграда с идентификатор 72624.614.2409.5.

ОТХВЪРЛЯ оспорването на П.Н.Н.  срещу Заповед № 18 – 13791 от 07.11.2014 г. на Началника на Службата по геодезия, картография и кадастър град Добрич в частта, в която е отменена Заповед № КД – 14 – 08 – 696/ 20.06.2011 г. на Началника на СГКК – Добрич относно: Промяна в границите на съществуващи обекти в КККР: Поземлен имот с идентификатор 72624.614.2409 и Поземлен имот с идентификатор 72624.614.2410. 

ОСЪЖДА Служба по геодезия, картография и кадастър град Добрич да заплати на П.Н.Н., ЕГН **********,*** сторените по делото разноски в размер на 215 лв. (двеста и петнадесет лева).

Решението е постановено при участие на заинтересованите лица М.Д.Н. и Н.И.Л..

Решението може да се оспори с касационна жалба в 14 -дневен срок от съобщението пред Върховния административен съд.

 

 

 

                                                        СЪДИЯ: