О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

№……/27.09.2016 г. гр.Добрич

 

       ДОБРИЧКИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, в закрито заседание на  двадесет и седми септември през две хиляди и шестнадесета година като разгледа докладваното от съдия Т. Милева  адм. дело № 455/2016 г. по описа на АС гр. Добрич установи следното:

Производството е по чл. 103, ал. 3 вр. с чл. 197 и сл. от АПК.

Постъпила е жалба от “ТРЕЙДФАРМА” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Варна, ул. “Македония” №23, ет.1, представлявано от управителя Е.Т.Б. против Отказ на Областен управител на Област с административен център гр. Добрич, обективиран в писмо с изх. №АвК-09-1 от 20.07.20016 г., с която е отказано възобновяване на производство по издаване на Заповед № 60 от 20.01.2015 г. на Кмета на Община Балчик. Претендира се отмяна на отказа на областния управител като неправилен, необоснован, незаконосъобразен и постановен при съществени нарушения на административно-производствените правила. Излагат се съображения, че по силата на влязло в сила решение на АС Добрич по адм.д. №179/2015 г. е отменен Протокол №11/16.12.2014 г. на Комисията по чл.210 от ЗУТ, на основание на който протокол е издадена и Заповед №60 от 20.01.2015 г. на Кмета на община Балчик. Сочи се, че отмяната на процесния протокол е предпоставка за възобновяване на административното производство по смисъла на чл.99, т.4 от АПК. Релевират се доводи, че жалбата им срещу Заповед № 60 от 20.01.2015 г. на Кмета на Община Балчик не е уважена и има влязло в сила съдебно решение по адм.д. №173/2015 г. по описа на ДАС, но към момента на издаване на съдебното решение, протокола все още не е бил отменен. Счита, че областният управител не може да се позовава на преклузията по чл.99, ал.1 от АПК, тъй като тя би била приложима само ако подадената жалба срещу заповедта е била отхвърлена на основание отмяната на решението на комисията по чл.210 от ЗУТ. Твърди се също, че съдебното решение по адм.д. №173/2015 г. не е стабилизирало по абсолютен и категоричен начин Заповед №60 от 20.01.2015 г. на кмета на община Балчик. Моли да се присъдят и съдебно-деловодните разноски по делото.

Ответната страна – Областен управител на област Добрич в писмено становище изразява, че постановения от него отказ е обоснован и законосъобразен. Излага подробни съображения в тази насока и моли да се отхвърли подадената от “ТРЕЙДФАРМА” ЕООД жалба като необоснована и немотивирана в цялост. Моли да се присъдят сторените по делото съдебно-деловодни разноски.

В производството по съдебно обжалване на отказа, постановен по искане за възобновяване на производството по издаване на административен акт, са приложими разпоредбите на глава десета, раздел IV АПК, по изричната препратка от нормата на чл. 103, ал. 3 АПК. Съгласно чл. 197 - чл. 200 АПК жалбата се подава в 14-дневен срок от съобщаването; органът изпраща преписи от нея на останалите страни в производството, които 7-дневен срок от получаването могат да подадат възражения; жалбата се разглежда в закрито заседание като актът, с който съдът се произнася е определение, с което се решава по същество въпросът по жалбата като се отхвърля жалбата или се отменя отказа.

Настоящият състав приема от фактическа страна следното

Видно от представената по делото административна преписка, със заповед №60 от 20.01.2015 г. на Кмета на община Балчик на осн. чл.16, ал.5 от ЗУТ е индивидуализиран новообразуваният урегулиран поземлен имот  - ПИ ІV, кв.253 по ПУП на масив 25 на с. Кранево. Процесната заповед е оспорена от “ТРЕЙДФАРМА” ЕООД пред АС Добрич по която е образувано адм.д. №173/2015 г., като съдът с Решение от 01.07.2015 г., влязло в законна сила на същата дата е отхвърлил оспорването на дружеството срещу Заповед №60 от 20.01.2015 г. на Кмета на община Балчик .В мотивите на посочения акт, съдебният състав прави следния правен извод: “Предвид липсата на данни за оспорването на процесния план от страна на дружеството-жалбоподател, по аргумент от чл.215, ал.4, изр. първо ЗУТ, 30 дни след обнародването му на 14.10.2011 г. планът е влязъл в сила и е стабилизиран и правопораждащ юридически факт за издаването на заповед по чл.16, ал.5 от ЗУТ. Дори да има пороци планът, това не е основание да се приеме, че издадената заповед за индивидуализиране е незаконосъобразна и това е така, защото тя само установява, констатира вече възникнали права на собственост, които права са функция и последица от влезлия в сила план. След като е налице обнародване в “Държавен вестник” на решението за одобряване на плана, напълно неоснователно е възражението на оспорващия – “ТРЕЙДФАРМА” ЕООД, че никога не е бил уведомяван за редукцията в размер на 19% на поземлените имоти”. По-нататък в мотивите си съда приема, “че решението на комисията по чл.210 от ЗУТ дори и прието след одобряването на ПУП не води до извод за несъблюдаване на административно-производствените правила и този факт е ирелевантен за законосъобразността на оспорената заповед.” Т.е. безспорно е налице влязъл в сила съдебен акт установяващ законосъобразността на Заповед №60 от 20.01.2015 г. на Кмета на община Балчик.

По силата на влязло в сила Решение на ДАС по адм.д. №179/2015 г. е отменен Протокол №№11 от 16.12.2014 г. на Комисията по чл.210 от ЗУТ и това не се оспорва от страните.

С искане изх. №517/28.06.2016 г. отправено от “ТРЕЙДФАРМА” ЕООД гр. Варна до Кмета на община Балчик и Областния управител на област Добрич, дружеството моли Кмета на община гр. Балчик сам да отмени своя Заповед №60 от 20.01.2015 г. и прави едновременно с това и искане до по-горестоящия орган да възобнови административното производство по издаване на процесната заповед. Като правно основание е посочен чл.99, т.4 от АПК.Твърди се, че при липсата на Протокол на Комисията по чл.210 от ЗУТ, заповедта също подлежи на отмяна като незаконосъобразна или нищожна.

С оспореният в настоящото производство Отказ на Областен управител на Област с административен център гр. Добрич, издадена на основание чл. 103, ал. 3 във вр. чл. 106 и чл. 99 от АПК, е отказано възобновяване на производство по влязлата в сила Заповед № 60 от 20.01.2015 г. на Кмета на Община Балчик.

При така установената фактическа обстановка, съдът прави следните правните изводи: Жалбата е процесуално допустима като подадена от лице с правен интерес и в срока по чл.197 АПК вр. чл.103, ал.2 от АПК.

                 Разгледана по същество, същата е неоснователна.

                 Възобновяване на производството по издаване на ненормативни административни актове /индивидуални или общи/ е процесуален способ в едно отделно и последващо административно производство да бъде преразгледан влязъл в сила административен акт. С предвидения способ се преодолява стабилитета на акта, поради което възобновяването на приключило административно производство може да стане само, ако са налице лимитативно предвидените законови предпоставки за това. Основание за възобновяване по чл. 99 от АПК е наличието на влязъл в сила индивидуален или общ административен акт, който не е бил оспорен пред съда и наличието на някое от останалите седем условия за това, предвидени в същата разпоредба в т. 1 до т. 7. Анализът на нормата сочи на категоричен извод, че извършено съдебно оспорване на индивидуалния административен акт е абсолютна пречка за развитие на производство по възобновяване по реда на глава седма от АПК. Неоснователен е доводът на жалбоподателя, че съдебното решение по адм.д. №173/2015 г. на ДАС категорично не е стабилизирало по абсолютен и окончателен начин Заповед №60 от 20.01.2015 г. на Кмета на община Балчик. Законовата разпоредба на чл. 99 от АПК не дава основание за такъв извод. Според цитираната норма изискващата се отрицателната предпоставка е да не е проведено оспорване т.е. спорът за законосъобразността на индивидуалния административен акт да не е бил отнесен до съда. При направено оспорване, законът не поставя условие за резултата от него. В този смисъл за да се приеме, че е налично оспорване пред съд е достатъчно да е подадена жалба и съдът да се е произнесъл по нея. В процесния случай безспорно се установява, че влязлата в сила Заповед № 60 от 20.01.2015 г. на Кмета на Община Балчик, спрямо която се иска отмяната по реда на чл. 99 от АПК, е била предмет на съдебно оспорване по адм. д. № 173/2015 по описа на АС-Добрич по жалба на настоящия жалбоподател, като производството е приключило с влязло в сила решение на съда. Това обстоятелство прави неоснователно искането на жалбоподателя за възобновяване на производството по издаване на индивидуалния административен акт, тъй като не е налице отрицателното условие по чл. 99 от АПК - ИАА да не е бил оспорен пред съд. По този начин редът за възобновяване по чл.99 АПК е изключен. По аргумент от чл.106 АПК, когато административният акт е бил оспорен пред съда, за възобновяването е приложимо производството по глава четиринадесета от АПК Отмяна на влезли в сила съдебни актове.

Неоснователен е доводът на оспорващия, че освен възобновяване на производството по Заповед №60 от 20.01.2015 г. на Кмета на община Балчик, дружеството няма друг способ за защита, напротив, както и по-горе бе посочено,. жалбоподателят разполага с друг гарантиран от закона процесуален ред за осъществяване на правата си, в случай че искането му е основателно.

В съответствие със закона Областният управител на Област с административен център гр. Добрич /в качеството му на непосредствено по-горестоящ административен орган по смисъла на чл. 99 от АПК и в съответствие с чл. 93, ал. 4 АПК, според който административните актове на кметовете на общините се оспорват пред областния управител/ е отказал възобновяване на производството по влязлата в сила Заповед № 60 от 20.01.2015 г. на Кмета на Община Добрич. Оспореният отказ  е законосъобразен.

                  По така направеното искане за присъждане на разноски от страна на ответната страна, съдът намира следното: Съгласно чл. 143, ал. 3 и 4 АПК, Когато съдът отхвърли оспорването или подателят на жалбата оттегли жалбата, страната, за която административният акт е благоприятен, има право на разноски. Безспорно е, че дори и в едно производство, което се разглежда по правилата на глава десета, раздел IV АПК, т.е. в закрито съдебно заседание се присъждат сторените по делото разноски, но единствено и само ако има приложено пълномощно, от което е видно, че страната е упълномощила юрисконсулт или адвокат, да я представлява или да изготвя писмени становища. В настоящият случай по делото липсват доказателства, че Областния управител на област Добрич е упълномощил лице с юридическо образование, което да изготвя писмени документи  по делото, с оглед на което и направеното искане за присъждане на сторените по делото съдебно-деловодни разноски е неоснователно и не следва да бъде уважено.

.

Водим от горното и на основание чл. 103, ал. 3 вр. с чл. 200, ал. 1, пр.1 от АПК, съдът

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОТХВЪРЛЯ жалбата на “ТРЕЙДФАРМА” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Варна, ул. “Македония” №23, ет.1, представлявано от управителя Е.Т.Б. против Отказ на Областен управител на Област с административен център гр. Добрич, обективиран в писмо с изх. №АвК-09-1 от 20.07.20016 г., с която е отказано възобновяване на производство по издаване на Заповед № 60 от 20.01.2015 г. на Кмета на Община Балчик.

Определението може да се обжалва с частна жалба от страните, участващи в административното производство, в 7-дневен срок от съобщаването му пред ВАС.

 

 

 

 

                                                СЪДИЯ: