Р Е Ш Е Н И Е

451

гр. Добрич, 30.11.2016 год.

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

          АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД-ДОБРИЧ, в публично съдебно заседание на първи ноември  две хиляди и шестнадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: КРАСИМИРА ИВАНОВА

ЧЛЕНОВЕ: 1. МИЛЕНА ГЕОРГИЕВА

                  2. ТЕОДОРА  МИЛЕВА

 

при участието на прокурора РУМЯНА ЖЕЛЕВА и секретаря С.К., разгледа докладваното от съдия Милена Георгиева кас адм.дело № 453/ 2016 г. по описа на АС- Добрич.

          Производството е по реда на глава ХІІ /чл. 208 и сл./ АПК на касационните основания по чл. 348 от НПК и е образувано по жалба от Д.М.К. ***,офис3, чрез  адв. И.С., срещу решение № 347/12.07.2016 г. по н.а.х.д. № 1617/2015 г. по описа на ДРС,с което е потвърдено НП № ДАИ-0000151/22.10.2015г. на Главен директор на ГД “АИ” гр.София.Касаторът иска съдът да отмени решението на РС-Добрич като твърди, че същото е постановено при съществено  нарушение на процесуалните правила и неправилно приложение на материалния закон. В съдебно заседание жалбата се поддържа от адв.С..

Ответникът, редовно призован не се представлява и не изразява становище по жалбата.

          Представителят на ОП-Добрич счита жалбата за основателна.

          След цялостна преценка на събраните по делото доказателства, съдът приема за установено следното от фактическа и правна страна:

          Производството пред районния съд е образувано по жалба на касатора в настоящото производство, срещу наказателно постановление № ДАИ-0000151/ 22.10.2015г. на Главен директор на ГД “АИ” гр.София,с което за  нарушение на чл. 43, ал.1,т.1,б.”б” от Наредба № НС-32 от 16.12.2011г. на НТИТС,във вр. с чл.32, ал.2, на основание  чл.178а,ал.7,т.1,пр.1 от ЗДвП е наложено наказание “глоба” в размер на 1500 лева .

          С обжалваното решение, съдът е потвърдил атакуваното пред него НП. В мотивите си е приел, че в административно- наказателното производство не са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила.АУАН е съставен в присъствие на свидетел и на нарушителя и му е надлежно връчен.НП е издадено в рамките на преклузивния срок по чл.34,ал.3 от ЗАНН, от компетентен орган. Наведените в жалбата основания според съда не кореспондират с установената в съдебното производство фактическа обстановка. Съдът е обсъдил размера на наложената глоба от 1500 лева, която е строго определена от законодателя. Коментирал е и липсата на условия за прилагане на чл.28 от ЗАНН. 

          Настоящият състав възприема в цялост фактическата обстановка,която е правилно установена от въззивния съд и не счита,че следва да я повтаря отново. Наложена глоба за това, че на 29.09.2015г.,около 13.30 часа, в гр.Добрич, бул.”Русия” № 50,в КТП”ДП Инвест” ЕООД,при извършена проверка в пункт за технически прегледи е установено,че на 26.08.2015г.,в 12,24 часа, в същия пункт, при извършване на периодичен преглед на МПС марка “Нисан”,с рег.№ ***,видно от протокол № 8703846/26.08.2015г., оборудвано с уредба , която позволява работа на двигателя с втечнен газ, като член на комисията, в качеството си на председател, касаторът е допуснал не извършването на допълнителните проверки,във връзка с уредбата, определени в методиката по чл.31,ал.1,приложение 2.  

          В  касационната жалба се твърди, че от изложеното в НП не може да се установи компетентността на лицата, съставили АУАН и НП.Актът е съставен от служител в ОО “АА”-Варна,а проверявания пункт е на територията на Добрич. Настоява се,че в случая е нарушен чл.17, ат УП на ИА “АА”. Това възражение е направено и във въззивната инстанция и съдът не го е уважил,като се е позовал на Заповед №РД-15-665/28.09. 2015г., приложена по делото,ведно с командировките на проверяващаите служители.Заповедта не нарушава нормата на чл.17 от УП на Агенцията,както твърди касатора, което е установимо от нейния текст, че специализираната администрация е организирана в дирекция „Автомобилни превози“, дирекция „Пътни превозни средства и водачи“, дирекция „Автомобилна инспекция“ и 27 регионални дирекции „Автомобилна администрация“ – по една дирекция във всеки областен град на страната.Видно е,че в този текст не е определена териториална компетентност. Заповедта е издадена на основание писмо на Гл.директор на АИ, в което се разпорежда извършване на процесната проверка, в изпълнение на законово задължение. От чл. 21 на цитирания УП на агенцията се установява, че Регионалните дирекции „Автомобилна администрация“:

1. осъществяват контролните функции на агенцията, предвидени в Закона за автомобилните превози и Закона за движението по пътищата; 2. съставят актове за установяване на административни нарушения;3. издават наказателни постановления при изрично овластяване за това. Тези задължения също не са обвързани с териториална компетентност.Съгласно чл. 13 от Правилника,  Агенцията е организирана в дирекции от общата и специализираната администрация, които подпомагат изпълнителния директор при осъществяване на правомощията му, осигуряват технически дейността му и извършват дейности по административното обслужване на физическите и юридическите лица.Следователно указанията в цитираното писмо имат задължителен характер и не противоречат на законова разпоредба.

 Що се отнася до органа,издал наказателното постановление,неговата компетентност се определя от приложената по делото Заповед №РД-08-249/ 15.05.2015 година.

          Възраженията в касационната жалба се свеждат предимно до липса на компетентност на актосъставителя и издателя на наказателно постановление, каквито са направени и във въззивната инстанция и на които съдът е отговорил правилно и законосъобразно.

          Касационната инстанция установи,че липсват съществени процесуални нарушения, които да водят до отмяна на НП,както правилно е установил и решаващият съд. Постановлението е издадено при изяснена фактическа обстановка и при правилно приложение на процесуалните и материални норми.

          При преценка на оспорвания съдебен акт касационният състав установи, че решаващият съд е събрал и обсъдил всички относими към спора доказателства и е посочил въз основа на кои от тях приема за установена фактическата обстановка по делото,респективно въз основа на кои доказателства безспорно е установено визираното в акта и постановлението административно нарушение. Вътрешното убеждение на съда е формирано при условията на непосредственост, след като са събрани и проверени при условията на НПК всички възможни и необходими доказателства, свързани с наличието на визираните нарушения.

          При извършената служебна проверка на валидността, допустимостта и съответствието на съдебното решение с материалния закон, съобразно изискванията на чл. 218, ал. 2 от АПК, не бяха констатирани нарушения. Решението е постановено от законен състав, при законосъобразно упражнено право на въззивна жалба и съответства на материалния и процесуалния закон.

            Предвид гореизложеното и на основание чл. 221, ал. 2 от АПК, съдът

 

                                                                Р Е Ш И

 

            ОСТАВЯ В СИЛА решение №347/12.07.2016 г., постановено по н.а.х.д. № 1617/2015 г. по описа на Районен съд-Добрич.

РЕШЕНИЕТО  не подлежи на обжалване. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                       ЧЛЕНОВЕ: