Р Е Ш Е Н И Е

 

№401

гр.Добрич, 11.11.2016  г.

 

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

           АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ДОБРИЧ, І касационен състав в публично съдебно заседание на първи ноември две хиляди и шестнадесета година в състав:

 

                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: КРАСИМИРА ИВАНОВА

                                                            ЧЛЕНОВЕ: МИЛЕНА ГЕОРГИЕВА.

                                                                            ТЕОДОРА МИЛЕВА

 

            при участието на прокурора Румяна Желева и секретаря С.К., разгледа докладваното от съдия ТЕОДОРА МИЛЕВА кас.адм.дело № 452/2016 г. по описа на АС- Добрич.

            Производството е по реда на глава ХІІ /чл. 208 и сл./ от АПК на касационните основания по чл. 348 от НПК и е образувано по жалба Сектор “ПП” при ОД на МВР гр. Добрич срещу решение №379/29.07.2016 г., постановено по н.а.х.д. №801/2016 г. по описа на Районен съд – гр. Добрич, с което е отменено наказателно постановление №16-0851-000687/12.05.2016 г., издадено от началника на сектор “ПП” към ОД на МВР гр. Добрич, с което на С.Р.Г. за нарушение по чл.139, ал.1, т.1 от ЗДвП и на осн. чл.183, ал.3, т.7 от с.з. е наложено административно наказание “глоба” в размер на 30 лева.

           Касаторката твърди, че решениeто на районния съд е необосновано и неясно. Излага съображения, че съдът не е събрал всички доказателства, сочещи че действително е нарушен ЗДвП – нарушение на чл.13 от НК. Релевират се доводи, че безспорно е установено нарушението от органите на реда – несветещ десен фар на автомобила и тази констатация е в момента на проверката, а кога това се е случило, законът не изисква събиране на допълнително доказателства за този факт.Моли, да се отмени решението и да се потвърди наказателното постановление.

Ответникът в касационното производство чрез своя процесуален представител адв. Р. Г. – ДАК изразява становище за неоснователност на жалбата. Пледира за оставяне в сила на първоинстанционното решение като правилно и законосъобразно.

Представителят на ОП – Добрич счита, че жалбата е неоснователнакато,  моли да се потвърди решението на РС Добрич.

 

Съдът, като прецени доводите на страните и събраните по делото доказателства, в рамките на наведените от жалбоподателя касационни основания и предвид разпоредбата на чл. 218 ал. 2 АПК, намира за установено следното:

           Касационната жалба е подадена в срока по чл. 63, ал. 1 от ЗАНН, от легитимирана страна с правен интерес от обжалване на решението, като неизгодно за нея и е процесуално допустима, а разгледана по същество е неоснователна. 

          С обжалваното решение районният съд е отменил  наказателно постановление №16-0851-000687/12.05.2016 г., издадено от началника на сектор “ПП” към ОД на МВР гр. Добрич, с което на С.Р.Г. за нарушение по чл.139, ал.1, т.1 от ЗДвП и на осн. чл.183, ал.3, т.7 от с.з. е наложено административно наказание “глоба” в размер на 30 лева. за това, че при извършена проверка на 22.04.2016 г. около 23,10 часа в гр. Добрич на ул. “Хан Аспарух” – до офиса на “Дженерали  в посока ул. “Васил Левски”, като водач на лек автомобил “Тойота Авенсис 1.8” с рег. №ХХХХ,  е установено, че десен фар на автомобила не работи.

Съдът е приел, че НП е издадено от компетентен орган, но при издаването му  са  допуснати съществени процесуални нарушения. Приел е, че в АУАН и НП липсват факти описващи обстоятелствата, при които е било извършено нарушението и не се съдържат факти, описващи нарушението от субективна страна. Изложени са доводи, че ЗДвП дава възможност и за движение на ППС, което е технически неизправно в определени случаи, като се е позовал на разпоредбата на чл.101 от ЗДвП. Приел е, че нито в АУАН, нито в НП са посочени факти, които безспорно да установяват, че повредата е настъпила преди пътуването, т.е. че за нея не важи изключението на чл.101, ал.2 от ЗДвП. Като краен извод, въззивният съд е счел, че липсата на факти винаги ограничава правото на защита на наказаното лице и е отменил наказателното постановление.

Като е достигнал до този правен извод, въззивният съд правилно е приложил материалния закон при точно спазване на процесуалните правила.   Липсва касационно основание за отмяна на процесното решение.

В преценката на събраните в хода на производството гласни и писмени доказателства, първоинстанционния  съд правилно и в съответствие с логическите и опитните правила е достигнал до правно обосновани фактически изводи за правно значимите по отношение на спора юридически факти. Тези изводи напълно се споделят от настоящия съдебен състав. 

Оспорваното решение е правилно и законосъобразно, постановено в съответствие с процесуалния и материалния закон, поради което същото следва да бъде потвърдено.

            Предвид гореизложеното и на основание чл. 221, ал. 2 от АПК, съдът

 

            Р Е Ш И

 

            ОСТАВЯ В СИЛА решение 379/29.07.2016 г., постановено по н.а.х.д. № 901/2016 г. по описа на Районен съд – гр. Добрич.

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                        ЧЛЕНОВЕ: 1.                          

 

                                                                                                          2.