Р      Е      Ш      Е      Н     И      Е

№ 446

гр. Добрич, 30. 11. 2016 год.

 

 

Добричкият административен съд, ІІ-ри касационен състав в открито съдебно заседание, проведено на двадесет и втори ноември две хиляди и шестнадесета година в състав:

 

                                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Дарина Витанова

                                                             ЧЛЕНОВЕ:            Силвия Сандева

                                                                                             Нели Каменска

 

при секретар В.С. и с участието на прокурора Великова изслуша докладваното от съдия Дарина Витанова КАД № 451/ 2016 год., и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

 

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от АПК във вр. с чл. 63, ал. 1 от ЗАНН.

Образувано е по жалба на Сдружение “хххххх”, ЕИК хххххх със съдебен адрес *** чрез адв. Я. Н., редовно упълномощен, против решение № 99/ 7. 07. 2016 год. на Районен съд, гр. Балчик по НАХД № 58/ 2016 год., с което е изменено наказателно постановление № 174211 / 4. 12. 2015 год. на Зам. директора на ТД на НАП-Добрич, по силата на което на жалбоподателя за допуснато административно нарушение на чл. 7, ал. 1 от Наредба Н-18/ 13.12. 2006 год. на МФ, във вр. с чл. 118, ал. 4, т. 1 от ЗДДС  и чл. 185, ал. 2 от ЗДДС на основание чл. 185, ал. 2 от ЗДДС е наложена имуществена санкция в размер на 5 000. 00 лв., като с решението същата е намалена на 3 000. 00 лв.

В жалбата си касаторът твърди, че санкционираното сдружение не е извършило вмененото с наказателното постановление нарушение, тъй като същото не е организатор на киноложката изложба. Сочи, че решението е постановено при погрешно изяснена фактическа обстановка. Сдружението не е осъществявало търговска дейност. В случая се касае до безвъзмездни договори за дарение, по силата на които дарителите безвъзмездно са предоставяли суми на сдружението, без това да е било обвързано с участие в изложението. На сайта на сдружението не е имало предварително обявена ценова тарифа за участие в изложението. Процесното наказателно постановление страда от порок по см. на чл. 57, ал. 1, т. 5 от ЗАНН, тъй като в него не се съдържа точно място на извършване на нарушението. Излага съображения, че в наказателното постановление са визирани две нарушения-неиздаване на документ по чл. 118, ал. 1 от ЗДДС и нерегистриране и въвеждане в експлоатация на фискално устройство, за които две нарушения по силата на чл. 18 от ЗАНН следва да се наложат две отделни наказания, което не е направено от административно-наказващия орган. В процеса на административно наказателното производство е допуснато съществено нарушение на административно производствените правила. АУАН не е връчен на упълномощен представител на сдружението. Лицето, подписало се за получило АУАН не е имало пълномощия да получава и подписва АУАН. Счита, че дори и да се приеме, че е налице нарушение, същото представлява “маловажен случай” по см. на чл. 28 от ЗАНН. Претендира за отмяна на решението на въззивния съд и отмяна на наказателното постановление. Оплакванията на касатора се свеждат до неправилно приложение от страна на районния съд на закона, касационно основание по см. на чл. 348, ал. 1, т. 1 от НПК.

Ответникът по жалбата изразява становище за неоснователност на жалбата и моли решението на районния съд да бъде потвърдено.

Прокурорът от Окръжна прокуратура, гр. Добрич дава заключение за неоснователност на жалбата и пледира за потвърждаване решението на районния съд.

Касационната жалба е подадена в законния срок от лице, участвало във въззивното производство, решението по което е неблагоприятно за него, поради което съдът приема, че жалбата е допустима.

Разгледана по същество, в рамките на предявените касационни основания, съобразно правилото на чл. 218, ал. 1 от АПК, настоящият състав счита същата за основателна по следните съображения:

Районният съд е сезиран с жалба от Сдружение “хххххх”, ЕИК хххххх със съдебен адрес *** чрез адв. Я. Н., редовно упълномощен, срещу наказателно постановление № 174211 / 4. 12. 2015 год. на Зам. директора на ТД на НАП-Добрич, по силата на което на жалбоподателя за допуснато административно нарушение на чл. 7, ал. 1 от Наредба Н-18/ 13.12. 2006 год. на МФ, във вр. с чл. 118, ал. 4, т. 1 от ЗДДС  и чл. 185, ал. 2 от ЗДДС на основание чл. 185, ал. 2 от ЗДДС е наложена имуществена санкция в размер на 5 000. 00 лв. Районният съд с решението си е изменил наказателното постановление в санкционната му част, като е намалил наложената имуществена санкция от 5 000. 00 лв. на 3 000. 00 лв. В мотивите си районният съд е приел, че Сдружение “хххххх” в конкретния случай е осъществило стопанска дейност, тъй като организирайки провеждането на международно киноложко изложение е реализирало приходи. Съдът е приел, че сдружението е вземало пари за такси за участие в изложението и такси за издаване на сертификати за шампиони, като цените са били публикувани на интернет сайта на сдружението. Съдът е приел, че в случая не са налице договори за дарение, а извършване на услуга по цени, обявени на сайта на сдружението. Договорите за дарение прикриват извършването на услугата, с което е извършено нарушение на чл. 7, ал. 1 от Наредба № Н-18/ 13. 12. 2006 год. на МФ. Съдът е счел, че наложеното наказание по размер не съответства на тежестта на извършеното нарушение, поради което е изменил наказателното постановление в санкционната му част и е намалил наложената имуществена санкция.

Настоящият състав не споделя изводите на районния съд. Касационният състав намира, че районният съд не е отчел обстоятелството, че в тежест на административно-наказващия орган е доказване на нарушението и то с категорични и безспорни доказателства. Съдът счита, че наказателното постановление е издадено въз основа на предположения, а не на доказани по безспорен и категоричен начин факти. Административно наказващият орган и съдът са приели, че събраните в процеса на извършената от длъжностни лица на НАП проверка, обективирана в протокол от 9. 09. 2015 год. и приети като доказателства по делото договори за дарения прикриват извършване на услуга по см. на чл. 2, т. 1 от ЗДДС, като са се позовали на обявените на сайта на сдружението цени за участие в изложението. Извлечение от този сайт не е представено в процеса на въззивното производство и същото не е прието като доказателство по делото. В процеса на касационното производство във връзка с предоставена възможност на ответника по касационната жалба ТД на НАП-Варна е предоставено извлечение от интернет сайта на сдружението, което се отнася за проведено изложение в периода 25-29. 08. 2015 год. Процесното наказателно постановление се отнася до изложение, проведено на 9. 09. 2015 год., поради което представеното извлечение от интернет сайта на сдружението за м. 08. 2015 год. е неотносимо към настоящото производство. По делото не съществуват и други доказателства, въз основа на които да бъде направен извод, че договорите за дарение прикриват извършването на възмездна услуга, която да подлежи на облагане с ДДС. В протокол за извършена проверка от 9. 09. 2015 год. е посочено, че изложението се организира от “БИЗНЕСИНФО ПРЕС” ЕООД, което е събирало такси за участие в изложението, за които такси е имало монтиран и въведен в експлоатация ЕКАФР-Салат с изградена дистанционна връзка с НАП. Следователно, не може да бъде направен извод, че изложението е организирано от Сдружение “хххххх” и че същото извършва стопанска дейност под формата на предоставяне на възмезден достъп до изложението от страна на заявилите за участие в него. Липсата на категорични доказателства, че договорите за дарение прикриват извършването на възмездна услуга води до извод за недоказаност на вмененото с процесното наказателно постановление нарушение.

Направените от касационния състав изводи налагат решението на районния съд да бъде отменено, както и измененото със същото наказателно постановление.

 Така мотивиран и на осн. чл. 222., ал. 1 във вр. с чл. 221, ал. 2 от АПК, съдът

 

 

                                               Р    Е    Ш    И    :

 

ОТМЕНЯ решение № 99/ 7. 07. 2016 год. на Районен съд, гр. Балчик по НАХД № 58/ 2016 год.

ОТМЕНЯ наказателно постановление № 174211 / 4. 12. 2015 год. на Зам. директора на ТД на НАП-Добрич, по силата на което на Сдружение “хххххх”, ЕИК хххххх със седалище и адрес на управление гр. София, бул. “Витоша” № 31-33 за допуснато административно нарушение на чл. 7, ал. 1 от Наредба Н-18/ 13.12. 2006 год. на МФ, във вр. с чл. 118, ал. 4, т. 1 от ЗДДС  и чл. 185, ал. 2 от ЗДДС на основание чл. 185, ал. 2 от ЗДДС е наложена имуществена санкция в размер на 5 000. 00 лв.

  Решението не подлежи на обжалване.

 

 

 

 

                                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ :

 

 

 

 

                                                                                 ЧЛЕНОВЕ: 1………………

 

                                                                                             2………………