Р Е Ш Е Н И Е

 

№ ……17.10.2016 г., град Добрич

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

             ДОБРИЧКИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, в открито съдебно заседание на четвърти октомври през две хиляди и шестнадесета година, І касационен състав:

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ:  КРАСИМИРА ИВАНОВА

                                                         ЧЛЕНОВЕ:  МИЛЕНА ГЕОРГИЕВА

                                                                               ТЕОДОРА МИЛЕВА

 

             При участието на прокурора РУМЯНА ЖЕЛЕВА и секретаря С.К. разгледа докладваното от председателя КАНД № 448/ 2016 год. по описа на ДАС и за да се произнесе, взе предвид следното:

             Производството е по реда на глава ХІІ от АПК и е образувано по касационна жалба вх. № 1821/30.08.2016 год. на Х.П.К., ЕГН **********,***, срещу Решение № 386/ 18.07.2016 год. по нахд № 675/2016 год. на ДРС.

Жалбоподателят твърди, че обжалваното решение е неправилно и незаконосъобразно. Според него съдът не е съобразил тежестта на конкретното нарушение, смекчаващите и отегчаващите отговорността обстоятелства, поради което не е съобразил, че в случая достатъчно за постигане на целите по чл. 12 от ЗАНН ще е наказание в предвидения по закон минимум. Счита, че решението е неправилно, тъй като съдът не е отчел, че в НП и в АУАН са посочени различни места за извършване на нарушението. Настоява, че съдът не е преценил, че НП е незаконосъобразно, тъй като в него са изброени всички хипотези на чл. 140, ал. 1 от ЗДвП, без да е ясно което точно нарушение е извършил водачът, както и че не отговаря на истината, че МПС е било без регистрационна табела. Иска да бъде отменено първоинстанционното решение и съответно да бъде отменено и НП. Изложените доводи представляват касационни основания по смисъла на чл. 348, ал.1, т. 1 и 3 от НПК.

В съдебно заседание, касаторът, редовно призован, не се явява, не се представлява. Не изразява становище по жалбата.

           Ответникът – Сектор ПП при ОД на МВР Добрич, редовно призован, не изпраща представител, в съдебно заседание не взема становище по жалбата.

Представителят на ДОП счита, че жалбата е неоснователна. Същевременно изразява становище, че наложените наказания са завишени и следва да бъде изменено наказателното постановление като бъдат намалени наложените наказания.  

          Съдът, като прецени доводите на страните и събраните по делото доказателства, в рамките на наведените от жалбоподателя касационни основания и предвид разпоредбата на чл. 218, ал. 2 АПК за служебна проверка относно съответствието с материалния закон, намира за установено следното:

           Касационната жалба е подадена в срока по чл. 63, ал. 1 от ЗАНН, от легитимирана страна с правен интерес от обжалване на решението, като неизгодно за нея и е процесуално допустима, а разгледана по същество, е неоснователна. 

С Решение № 368 от 18.07.2016 г. по нахд № 675/2016 г. районният съд е потвърдил наказателно постановление № 15-0851-000245/11.03.2016 г. на Началник Сектор ПП към ОД на МВР Добрич, с което на Х.П.К. е наложено административно наказание "глоба" в общ размер от 500 лв. /петстотин лева/, за това че на 14.02.2016 г. около 04.19 часа в гр. Добрич, на бул. 25-ти септември – в посока КПП Варна (в НП е допусната техническа грешка и е изписано Владимирово вместо Варна, както правилно е описано в АУАН), в близост до клуб “Бакарди”, като водач на лек автомобил – хххххх И с рег.хххххх, управлява автомобила в лентата за насрещно движение, като с това създава реална предпоставка за ПТП; управлява без предна регистрационна табела; не спира на подаден специален светлинен и звуков сигнал; не ползва обезопасителен колан, с който е оборудван автомобилът; автомобилът е с неизправна дясна къса светлина, като по този начин е нарушил съответно разпоредбите на чл. 16, ал. 2 от ЗДвП; чл. 140, ал. 1 от ЗДвП; чл. 103 от ЗДвП; чл. 137А, ал. 1 от ЗДвП и чл. 139, ал. 1, т. 1 от ЗДвП и му са наложени за всяко едно от нарушенията наказания, както следва:

1. на основание чл. 183, ал.2, т.2 от ЗДвП – глоба от 20 лв.;

2. на основание чл. 175, ал. 1, т. 1 от ЗДвП – глоба от 200 лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от 6 месеца;

3. на основание чл. 175, ал. 1, т. 4 ЗДвП – глоба в размер на 200 лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от 6 месеца;

4. глоба в размер на 50 лв. на основание чл. 183, ал. 4, т. 7, предл. 1 от ЗДвП;

5. глоба в размер на 30 лв. на основание чл. 183, ал. 3, т. 7 от ЗДвП.

Съдът е приел, че описаната в АУАН и НП фактическа обстановка се установява от показанията на разпитаните свидетели и от приобщените по делото писмени доказателства. Счел е, че в административното производство не са допуснати съществени нарушения на процесуалните и материалните правила. Стигнал е до извода, че наведените в жалбата основания за отмяна на атакуваното наказателно постановление  не кореспондират с установената в съдебното производство фактическа обстановка. Обсъдил е сторените възражения поотделно, като е посочил и, че не са налице предпоставки за приложението на чл. 28 от ЗАНН.

Касационният състав споделя изводите на ДРС за доказаност на вменените на водача нарушения и за липса на съществени нарушения при съставяне на АУАН.

АУАН е редовно съставен, поради което правилно съдът е счел, че съгласно чл. 189, ал. 2 от ЗДвП се ползва с доказателствена сила до доказване на противното. Касаторът не е ангажирал в производството пред районния съд никакви доказателства, оборващи доказателствената сила на съставения АУАН. Напротив, вкл. и в касационната жалба, макар и по косвен начин (регистрационната табела била вътре в автомобила) признава извършените нарушения, но счита, че наложените наказания са несправедливи.

Вярно е, че съдът не е съобразил, че в АУАН правилно е записано, че мястото на нарушението е в посока КПП Варна, а в НП – в посока КПП Владимирово, което формално се явява разминаване в описанието на мястото на нарушение, но от останалата част на описанието, което е идентично и в двата акта – “по бул. 25 – ти септември … до клуб Бакарди”, се установява безспорно, че се касае за едно и също място и че в НП е допусната техническа грешка. В съдебно заседание се потвърждава описаната фактическа обстановка. В този смисъл допуснатата техническа грешка по никакъв начин не е нарушила, нито ограничила правото на защита на наказаното лице.

По отношение размера на наложените наказания настоящият състав счита, че макар и в самото НП да не са изложени мотиви за размера на тези наказания, които варират “от – до” по т. 2 и 3 от НП, защото останалите са с фиксиран размер, то от приложените по делото доказателства става ясно, че административнонаказващият орган, а след това и съдът, на база доказателствата за извършени от същото лице нарушения по ЗДвП преди 14.02.2016 г., а и големият обем нарушения на същата дата, са счели, че минималните наказания не са достатъчни, за да се постигнат целите по чл. 12 от ЗАНН. Настоящият състав напълно споделя тези изводи.

Неоснователно е и възражението, че административнонаказващият орган бил посочил само разпоредбата на чл. 140, ал. 1 от ЗДвП, без да ставало ясно за коя от хипотезите на нарушения става дума. В случая, в самия АУАН и в НП изрично е записано нарушението – липса на предна регистрационна табела, а самият водач пък изрично казва в касационната жалба: “След ПТП предната табела на автомобила беше прибрана и се намираше вътре в колата …”, само че мястото на табелата не е вътре в колата, затова е и наказан водачът.

Предвид изложеното, касационната жалба се явява неоснователна. Съдебното решение не страда от пороци, представляващи основания по смисъла на чл. 348 НПК, които да налагат неговата отмяна.

При служебната проверка по чл. 218, ал. 2 АПК съдът установи, че решението е валидно, допустимо и в съответствие с материалния закон, поради което не са налице основания за отмяната му на това основание.  

Воден от горното, Добричкият административен съд, на основание чл. 221, ал. 2, пр. 1 АПК,

 

                                            Р  Е  Ш  И:

 

            ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 386/ 18.07.2016 год. по нахд № 675/2016 год. на ДРС.

            Решението е окончателно. 

 

            ПРЕДСЕДАТЕЛ:                             ЧЛЕНОВЕ:      1.

 2.