Р Е Ш Е Н И Е

 

№ ……./ 01.11.2016г., град Добрич

 

В    И  М  Е  Т  О    Н  А    Н  А  Р  О  Д  А

                                                                                                  

Добрички административен съд, в публично заседание на единадесети октомври, две хиляди и шестнадесета година, Втори касационен състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:   Дарина Витанова 

ЧЛЕНОВЕ: Силвия Сандева

                    Нели Каменска

 

при участието на секретаря, И.Д. и прокурора при Окръжна прокуратура гр.Добрич, Димитър Димитров, разгледа докладваното от съдия Н.Каменска к.адм.д.№ 447 по описа на съда за 2016г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на Глава ХІІ от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) във връзка с чл. 63, ал.1 от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН). Образувано е по касационна жалба на К.И.М. *** срещу решение № 96 от 04.07.2016г., постановено по нахд № 86/2016г. по описа на Балчишкия районен съд, с което е изменено наказателно постановление № 15-3394-000243 от 19.10.2015г., издадено от началника на Районно управление “Полиция” Албена към ОД на МВР –Добрич.

В касационната жалба се съдържат оплаквания за неправилност и незаконосъобразност на съдебното решение и на електронния фиш. Касаторът твърди неправилност на обжалвания съдебен акт, поради постановяване му в нарушение на закона - касационно основание по чл. 348, ал. 1, т. 1 от НПК. Развива доводи за неправилна преценка от страна на районния съд за законосъобразност на издаденото наказателно постановление. По отношение на нарушението по чл.42, ал.3 от ЗДвП прави възражение, че наказателното постановление било издадено в нарушение на чл.57, ал.1, т.5 от ЗАНН, понеже било неясно. По отношение на второто нарушение, по чл.123, ал.1, т.6 от ЗДвП прави възражение, че не било посочено с кои точно действия и кои задължения е нарушил. А по отношение на третото нарушение, по чл.5, ал.1, т.3 от ЗДвП,  касаторът прави възражение, че не било посочено с каква концентрация на алкохол в кръвта е управлявал лекия автомобил. Моли решението на районния съд да бъде отменено, а спорът да се реши по същество с отмяната на наказателното постановление. В съдебно заседание, касаторът редовно призован, не се явява и не изпраща представител.

            Ответникът по касационната жалба, Районно управление на МВР-Албена, не се представлява, не изразява становище.

            Представителят на Окръжна прокуратура – Добрич счита, че жалбата е неоснователна и че решението на районния съд следва да се остави в сила.

Административен съд - Добрич, като обсъди събраните от районния съд доказателства, мотивите на първоинстанционното решение, доводите и становищата на страните и след като извърши служебна проверка, съгл. чл. 218, ал.1 от АПК, прие за установено следното:

            Касационната жалба е подадена от надлежна страна в срока по чл. 211, ал.1 от АПК, отговаря на изискванията на чл. 212 и чл. 213 от АПК и е процесуално допустима.

Разгледана по същество, жалбата е неоснователна.

Фактическата обстановка е правилно и пълно изяснена. Въз основа на доказателствата съдът е приел, че по делото безспорно е доказано, че на 13.07.2015г., в 22,12 часа в Община Балчик, на път Първи клас № 1-9, в с.Кранево посока КК”Албена” К.И.М. управлява лек автомобил “Ауди” с рег.№ В 1533РХ като криволичи по пътното платно и при опит да бъде изпреварен при друг лек автомобил с рег. № В 3330КА навлиза в лентата за насрещно движение и се блъска в другия автомобил. След това продължава движението си в посока КК”Албена”, а при влизане в курорта на кръстовището за х-л “Ралица” в посока х-л”Ком” е спрян от контролните органи и му е извършена проверка за употреба на алкохол с техническо средство Алкотест Дрегер, което отчело 1,49 промила. При извършване на медицинско изследване въз основа на издадения нва водача талон № 0404309 е установен резултат 0,98 промила. За нарушенията на 13.07.015г. на водача бил съставен акт за установяване на административно нарушения. Връчен му на същата дата, и подписан от него с възражението, че ..... Въз основа на така съставения акт, на 19.10.2015г. било издадено и оспореното пред РС гр.Балчик Наказателно постановление № 15-3394-000243. В наказателното постановление е посочено, че водачът пречи на изпреварването от друго ППС, с което виновно е нарушил чл.42, ал.3 от ЗДвП и на основание чл.179, ал.1, т.5, предл.6 от ЗДвП му е наложено административното наказание “%глоба” в размер на 150 лв.. На второ място е посочено, че касаторът е нарушил и задълженията си като участник в ПТП, с което е нарушил разпоредбата на чл.123, ал.1, т.3 от ЗДвП, за което на осн. чл.175, ал.1, т.5 от ЗДвП му е наложено наказанието “глоба” в размер на 200 лв. и наказанието “лишаване от право да управлява МПС” за срок от 6 месеца. На трето място е посочено е посочено, че управлява ППС под въздействието на алкохол с концентрация над 0,5 до 1,2 на хиляда, с което е нарушил чл.5, ал.3, т.1 от ЗДвП, за което на основание чл.174, ал.1 от ЗДвП му са наложени наказанията “глоба” от 1000 лв. и “лишаване от ппаво да управлява МПС за срок от 10 месеца.

Районен съд гр.Балчик е събрал всички относими към спора доказателства и е обсъдил всички направени от жалбоподателя възражения. За да постанови обжалваното решение, съставът на въззивния съд е приел, че е установено по несъмнен и безспорен начин наличието на виновно извършени от наказаното лице административни нарушения. Съдът не е установил съществени нарушения на административно-производствените правила при констатиране на нарушението и издаване на наказателното постановление. При извършване на преценката по чл.27 от ЗАНН за справедливост на наложените наказания, съдът е приел, че с оглед липсата на други нарушения и имотното състояние на нарушителя същите следва да бъдат намалени към минимума, предвиден в закона, поради което е изменил наказателното постановление, както следва: за нарушението по чл.42, ал.3 във вр. с чл.179, ал.1, т.5, предл.6 от ЗДвП, е намалил размера на наказанието “глоба” от 150 лв. на 50 лв.; за нарушението по чл.123, ал.1, т.3 във вр. с  чл.175, ал.1, т.5 от ЗДвП е намалил размера на наказанието “глоба” от 200 лв. на 50 лв. и размера на наказанието”лишаване от право да управлява МПС” от 6 месеца на един месец и за нарушението по чл.174, ал.-1 от ЗДвП е намалил размера на наказанието “глоба” от 1000 лв. на 500 лв. и на наказанието “лишаване от право да управлява МПС” от 10 месеца на 6 месеца.

Настоящият съдебен състав намира, че оспореното решение е законосъобразно и не страда от сочените в касационната жалба пороци, които да обосноват отмяната му. При постановяване на обжалваното решение не са допуснати нарушения на материално-правни норми - релевираните с жалбата касационни основания по чл. 348, ал. 1, т. 1 от НПК във връзка с чл. 63, ал. 1 от ЗАНН.

При анализа на приложените към административно-наказателната преписка доказателства не се откриха нарушения в административно-наказващата процедура, в прилагането на материалния закон от актосъставителя и административно-наказващия орган. В същото време не се установи съставът на въззивния съд да е допуснал нарушение при анализа на събраните в хода на съдебното производство доказателства. Същият обосновано е анализирал установените факти и е направил правилен извод за извършените от санкционирания административни нарушения. Касационната инстанция счита, че фактите и обстоятелствата, установени в хода на съдебното производство са именно тези, които наказващия орган е приел и въз основа на които е издал НП. Настоящата касационна инстанция споделя изцяло и напълно същите и не смята за необходимо да ги преповтаря.

С оглед на наведените в касационната жалба доводи и възражения, касационният състав намира за неоснователно възражението, че наказателното постановление било издадено в нарушение на чл.56, ал.1, т.5 от ЗАНН, тъй като в него не било посочено достатъчно ясно как е възникнало пътно-транспортното произшествие. Съгласно сочената от наказващия орган за нарушена норма на чл.42, ал.3 от Закона за движение по пътищата, водачът на изпреварваното пътно превозно средство е длъжен да не увеличава скоростта и да не пречи на изпреварването по какъвто и да е друг начин. Наказващият орган е посочил достатъчно ясно обстоятелствата, при наличието на които касаторът е причинил виновно ПТП като е посочил, че криволичи по пътното платно и при опит да бъде изпреварен от друг лек автомобил навлиза в лентата за насрещно движение и се блъска в него.

Неоснователно е и второто възражение в жалбата, че не било ясно какво е нарушил и кое свое задължение не е изпълнил, за да му бъде наложено наказанието по чл.123, ал.1 във вр. с чл.175, ал.1, т.5 от ЗДвП. Съгласно цитираните разпоредби, водачът-участник в ПТП е длъжен да остане на мястото на произшествието и да изчака пристигането на компетентните органи на Министерството на вътрешните работи. Обстоятелството, че след настъпване на произшествието касаторът е продължил движението си, както е описано в съставения АУАН и в НП,  вместо да остане на място и да изчака пристигането на контролните органи, е достатъчно, за да разбере с кое свое поведение кое задължение като водач на ППС не е изпълнил.

Необосновано е и последното възражение, че в НП не било посочено каква е концентрацията на алкохол. Видно от съдържанието на НП наказващият орган е посочил и измерената с техническото средство Дрегер концентрация на алкохол в кръвта от 1,49 промила и тази- получена след лабораторния анализ от медицинското изследване от 0,98 промила . Наложеното наказание е за по-ниската стойност в полза на жалбоподателя, затова в НП е посочено, че наказанието се налага по реда на чл.174, ал.1 от ЗДвП за управление под въздействие на алкохол с концентрация от 0,5 до 1,2 промила.

Предвид изложеното настоящият състав намира, че касационната жалба е неоснователна. Решението на Районен съд гр.Балчик е законосъобразно и следва да бъде оставено в сила.

Водим от горното и на основание чл. 221, ал. 2 от АПК във вр. с чл. 63, ал. 1, изр. второ от ЗАНН, Административен съд – Добрич, ІІ-ри касационен състав

 

Р  Е  Ш  И :

 

           

ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 96 от 04.07.2016г., постановено по нахд № 86/2016г. по описа на Районен съд гр.Балчик.

Решението е окончателно.

 

 

 

 

      ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                           ЧЛЕНОВЕ: