Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

№ ………….

Добрич, 22.12.2016 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Добричкият административен съд, в открито съдебно заседание на двадесет и осми ноември две хиляди и шестнадесета година, ІІ едноличен състав:

                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: КРАСИМИРА ИВАНОВА

при секретаря В.С. изслуша докладваното от председателя административно дело № 446/ 2016 год.

Производството е по чл. 145 и сл. от АПК във връзка с чл. 54, ал. 1 от Закона за кадастъра и имотния регистър /ЗКИР/.

Образувано е по жалба вх. № 1817/ 29.08.2016 г. на З.Б.Г. *** срещу Заповед № КД-14-08-Б-301 от 28.02.2008 г. на Началника на Службата по геодезия, картография и кадастър (СГКК) град Добрич, с която е одобрено изменение в кадастралната карта и кадастралните регистри (ККР) на гр. Балчик ЕКАТТЕ 02508, общ. Балчик, одобрена със заповед № 300-5-5/ 04.02.2004 г.на изпълнителния директор на АГКК, за сграда с идентификатор 02508.80.69.1, административен адрес: гр. Балчик, ул. „ххх“ № 8, състоящо се в отразяване на два самостоятелни  обекта (СО) с идентификатори 02508.80.69.1.1 и 02508.80.69.1.2 в сграда 02508.80.69.1 и вписване данни за собствениците на СО 02508.80.69.1.2 в ККР. (л. 16)

Жалбоподателят сочи, че е собственик на ½ идеална част от ПИ 02508.80.69 и находящите се в имота сграда с идентификатор 02508.80.69.1, гараж с идентификатор 02508.80.69.2 със застроена площ от 20.00 кв. м, стопанска сграда със застроена площ от 32 кв. м – имот с идентификатор 02508.80.69.3 и пристройка с идентификатор 02508.80.69.4. добавя, че след получаване на заповедта е установил, че с оспорената заповед са нанесени два самостоятелни обекта с идентификатори 02508.80.69.1.1 и 02508.80.69.1.2 в сграда 02508.80.69.1 и ххх е вписана като единствен собственик на СО 02508.80.69.1.2.  Счита, че заповедта е неправилна като необоснована и незаконосъобразна, тъй като към момента на подаване на заявлението – 28.02.2008 г. за нанасяне на обекти и собственици жилищната сграда с идентификатор 02508.80.69.1 и другите постройки в имот с идентификатор 02508.80.69 са съсобствени между жалбоподателя и заявителката. Той не е бил уведомяван за откритото административно производство за попълване на ККР, както и не е давал съгласие за исканото допълване., съответно не е бил уведомен и за издадената заповед. Изтъква, че делба на жилищната сграда не е извършвана и до настоящия момент. Сочи, че към заявлението не са били представени документи, които да обосновават извършеното изменение. Иска да бъде отменена оспорената заповед изцяло. Претендира съдебно – деловодни разноски.  

В съдебно заседание жалбоподателят, редовно призован, се явява лично. Представлява се от адв. Ст. И., която поддържа жалбата на изложените в нея основания и претендира съдебно – деловодни разноски. 

Ответникът, редовно призован, не се явява в съдебно заседание, не се представлява. Не изразява становище по жалбата. В придружителното писмо прави искане за присъждане на разноски при благоприятен за него изход, както и възражение за прекомерност на заплатеното от страната възнаграждение за адвокат в случай на неблагоприятен изход за ответника. В писмо вх. № 2153/ 14.10.2016 г. ответникът отново възразява за прекомерност на претендирани от жалбоподателя разноски, като моли претенцията му да бъде уважена до законоустановения минимум, тъй като според ответника делото не представлява правна и фактическа сложност. (л. 48)

Заинтересованата страна – Т.И. ххх, редовно призована, не се явява, представлява се от адв. М. И., ДАК, която оспорва жалбата и настоява да бъде оставена без уважение.

Според изричното изявление на административния орган (л. 48) за Заповед № КД-14-08-Б-301/ 28.02.2008 г. на Началника на СГКК – Добрич не са налице уведомявания на заинтересовани лица. През 2008 г. е образувана административна преписка по заявление от З.Б.Г., подадено на 14.08.2008 г. (л. 76), с искане за промяна на КККР и получаване скица – извадка на ПИ. Към заявлението е приложена скица № 2613/ 31.10.2007 г. Предвид обстоятелството, че дарението в полза на заинтересованото лице Т.И. ххх е от 31.03.2008 г. на скицата фигурира като собственик ххх и втори собственик З.Б.. (л. 79) По тази административна преписка е издадена Заповед № КД-14-08-984/ 19.08.2008 г. на Началника на СГКК – гр. Добрич, с която се променят границите между ПИ с идентификатор 02508.80.69 и ПИ с идентификатор 02508.80.174, при което имотът на жалбоподателя и заинтересованото лице става с площ от 810 кв. м. (л. 83) След това изменение в КККР е издадена скица № 14687/ 19. 08. 2008 г., на която вече фигурира като собственик Т.И. ххх и втори собственик З.Б., и двамата с по ½ идеална част от правото на собственост. На втора страница от скицата са записани сградите в имота, но по отношение жилищната сграда не е отразено, че са нанесени самостоятелни обекти, нито е отразено, че сгради с идентификатори 02508.80.69.3 и .4 са в индивидуална собственост на Т. ххх, както и че сграда с идентификатор .4 е жилищна, а не стопанска. С оглед на това и към този момент жалбоподателят не е бил известен за предходното изменение в КККР. Копие от заповедта за това предходно изменение жалбоподателят е получил едва на 04.08.2016 г. (л. 18) Жалбата е подадена чрез административния орган на 16.08.2016 г. (л. 4), с оглед на което на основание чл. 149, ал. 1 от АПК се явява подадена в срок, от лице, чиито интереси са засегнати с нея, поради което се явява допустима.

Разгледана по същество, жалбата е основателна по следните съображения, като съдът, с оглед задълженията си по чл. 168 ал. 1 АПК, провери изцяло законосъобразността на оспорения административен акт:

Административното производство е започнало по Заявление вх. № 94-769/ 26.02.2008 г. от ххх (л. 7) С него е поискано нанасяне в КК на самостоятелен обект в сграда: 80.69.1.1 и 80.69.1.2, промяна в КР за двата имота с отбелязване на заявителката като собственик на СО 02508.80.69.1.2, даване идентификатор за двата имота и издаване на схема за същите. Към Заявлението са приложени два броя нотариални актове и папка. Видно от приложените към преписката от административния орган документи, заявителката се легитимира като собственик съгласно констативен нотариален акт за собственост на недвижим имот № 77 том ІІ нот. дело № 614/ 1984 г. (л. 9) на ½ идеална част от дворно място, цялото от 800 кв. м и ½ идеална част от построените в това място: жилище масивно от две стаи, салон и кухня, навес с три оградни стени и стопанските сгради, находящи се в гр. Балчик по ул. ххх № 8. Още през 1968 г. на ххх ххх и съпруга й е учредено право на строеж върху жилищна сграда и сервизни към нея необходими помещения върху дворно място от 800 кв. м. (л. 10)

Жалбоподателят се легитимира като собственик с нотариален акт за прехвърляне на недвижим имот срещу гледане и издръжка № 87, том ІІ, дело № 578/ 1988 г. (л. 6) също на ½ идеална част от дворно място, цялото от 800 кв. м., находящо се в гр. Балчик, представляващо пл. № 169 в квартал 51 по плана на гр. Балчик, заедно с ½ идеална част от къщата за живеене.

По делото са представени доказателства за водени дела за ползване на дворното място, като е приет като доказателство Протокол от 23.10.1984 г. Според записаното в Протокола, страни по делото са били ххх ххх и З.Б.. (л. 56)

По делото е приложен Проект за изменение на кадастрална карта на град Балчик чрез нанасяне на самостоятелен обект в сграда 02508.80.69.1 в ПИ с идентификатор 02508.80.69 с възложител ххх ххх и изпълнител инж. В. ххх. (л. 11 – 14) В Обяснителната записка е указано, че се касае за попълване на КК със схеми на самостоятелни обекти в сграда – СО 02508.80.69.1.2 – жилище, апартамент с площ 78 кв. м. В скицата към Обяснителната записка за ПИ 02508.80.69 е указано, че собственици на имота са ххх и З.Б.Г.. На схемата – проект са посочени двата апартамента в сградата с номера 1 и 2. В резултат е издадена оспорената в настоящото производство Заповед № КД-14-08-Б-301/ 28.02.2008 г. (л. 16)

С нотариален акт за дарение на недвижим имот № 77, том ІІ, вх. Рег. № 1320от 31.03.2008 г., дело 205 от 2008 г. ххх и ххх даряват на дъщеря си Т.И. ххх масивна жилищна сграда с кадастрален № 02508.80.69.1.2. и кадастрален № 02508.80.69.4, подробно описана в нотариалния акт, и селскостопанска сграда с кадастрален № 02508.80.69.3, ведно с ½ идеална част с уточнение – северната, от поземления имот, в който са построени сградите, дворно място от 800 кв. м. по документ за собственост.

По делото е назначена съдебно-техническа експертиза, при която вещото лице сочи (л. 102), че документите, приложени към проекта за изменение на КК от 02.2008 г. са два броя нотариални актове и строително разрешение № 73/ 26.06.1968 г. за строеж на пристройка  със застроена площ 22.25 кв. м. (л. 8) Както по делото липсват документи, удостоверяващи извършването на делба на жилищната сграда в имота, така и вещото лице е отразило, че не е открило такива документи. То заявява в заключението си, че проектът за изменение на КК не отговаря на техническите правила и норми на чл. 58 от Наредба № 3, тъй като не е налице делба на имота. Освен това добавя, че от огледа на място е установило, че в КК неправилно е отразена пристройката с идентификатор 02508.80.69.4 като самостоятелна жилищна сграда. Според вещото лице тя е част от СО 02508.80.69.1.2. Според доказателствата за определяне начин на ползване отразените обекти от жилищната сграда отговарят на начина на ползване. Заключението на вещото лице не е оспорено от страните.  

По същество от събраните по делото доказателства се очертава следната обстановка:

Със Заявление вх. № 94-769/ 26.02.2008 г. от ххх (л. 7) е поискано нанасяне в КК на самостоятелен обект в сграда: 80.69.1.1 и 80.69.1.2, промяна в КР за двата имота с отбелязване на заявителката като собственик на СО 02508.80.69.1.2, даване идентификатор за двата имота и издаване на схема за същите. След представяне на заявлението, с приложените и описани в него документи, схемата – проект и обяснителната записка, административният орган издава заповед № КД-14-08-Б-301 от 28.02.2008 г. на Началника на Службата по геодезия, картография и кадастър (СГКК) град Добрич, с която е одобрено изменение в кадастралната карта и кадастралните регистри (ККР) на гр. Балчик ЕКАТТЕ 02508, общ. Балчик, одобрена със заповед № 300-5-5/ 04.02.2004 г. на изпълнителния директор на АГКК, за сграда с идентификатор 02508.80.69.1, административен адрес: гр. Балчик, ул. „ххх“ № 8, състоящо се в отразяване на два самостоятелни  обекта (СО) с идентификатори 02508.80.69.1.1 и 02508.80.69.1.2 в сграда 02508.80.69.1 и вписване данни за собствениците на СО 02508.80.69.1.2 в ККР. (л. 16)

Както беше посочено, за образуването на административното производство и за издаването на заповедта не са уведомени заинтересовани лица. Доказателства за извършена делба между собствениците в имота няма. Не съществува и спор по това обстоятелство.

От така изложените обстоятелства и събраните по делото доказателства се налагат следните правни изводи:

Процесната заповед е издадена от Началника на Службата по геодезия, картография и кадастър - Добрич. Съгласно  разпоредбата на чл. 54, ал. 1 от ЗКИР (действаща към момента на издаване на заповедта) измененията в кадастралната карта по чл. 53 се одобряват със заповед от изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър или от овластен от него началник на служба по геодезия, картография и кадастър. В този смисъл заповедта е издадена от компетентен орган. Спор по този въпрос няма.

Съгласно текста на чл. 57 от Наредба № 3 от 28.04.2005 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри на МРРБ (Наредбата) хипотезите, при които се приема, че са налице изменения, налагащи отразяване в КККР към 2008 г., са следните:

1. делба, разделяне и съединяване на поземлени имоти;

2. делба и съединяване на сгради или на самостоятелни обекти в тях;

3. отстраняване на непълноти и грешки;

4. прилагане на действащи подробни устройствени и градоустройствени планове и на техни изменения;

5. промяна на границите на поземлени имоти в резултат на промяна на границите на административно-териториалните единици, на землищните граници и на границите на територии с еднакво трайно предназначение;

6. изградени, надстроени и пристроени сгради, премахнати сгради, както и преустроени сгради или самостоятелни обекти в тях;

7. промяна на предназначението, на начина на трайно ползване и на адресите на имотите;

8. промяна на данните за правото на собственост и другите вещни права и за носителите им;

9. промяна на границите на поземлените имоти по взаимно съгласие на собствениците;

Административният орган не е посочил на какво основание прави изменение в КККР, съответно коя от хипотезите на чл. 57 от Наредбата е налице. Посоченото от него основание касае единствено и само компетентността на органа съобразно действащата към 28.02.2008 г. разпоредба. В самата заповед е указано, че са представени изискващите се по чл. 58, ал. 2 – 4 от Наредба № 3/ 28.04.2005 г. на МРРБ (Наредбата) документи и материали. В случая, видно от обяснителната записка и схемата – проект, се касае за обособяване на самостоятелен обект на собственост и нанасяне името на собственика. В този случай обаче се изискват документи по смисъла на чл. 58, ал. 2, т. 6 от Наредбата, а именно: копие от одобрения инвестиционен проект по чл. 202 и 203 ЗУТ - част архитектурна. Такива по делото няма и не се и твърди да има. Заинтересованото лице Т.И. ххх, чрез процесуалния си представител адв. М. И., ДАК, настоява и се позовава на наличие на съдебно решение за определяне начина на ползване на имота. Вярно е, че е имало водени дела за определяне начин на ползване на съсобственото място, но резултатите от тези дела не покриват изискванията на закона, цитирани по - горе. В този смисъл заповедта е издадена в противоречие с материалния закон и при липса на императивните предпоставки за издаването й. Не е извършвана делба, съответно съединяване на сгради или на самостоятелни обекти в тях. С оглед на това жалбата се явява основателна и следва да бъде уважена.

За предприетите действия по изменение на КККР не са били уведомени заинтересованите лица в противоречие с разпоредбата на чл. 26 от АПК. За органа съществува задължение в изпълнение на разпоредбата на чл. 26, ал. 1 АПК да уведоми известните му заинтересовани лица за започналото пред него производство. Тази разпоредба е обща и касае всички административни производства, доколкото в специален закон не е изключено нейното приложение. Регламентираното с нея правило е гаранция за правата на засегнатите от административния акт лица и дава възможност на заинтересованата страна да бъде информирана за образуваното производство и с оглед на това да прояви съответната активност в защита на правата си, като представи становище и доказателства в негова подкрепа. Неизпълнението на задължението в случая представлява особено съществено нарушение, тъй като е довело до това, че административният орган е постановил своя акт в противоречие с документите за собственост на страните и с изискванията на Наредбата при отразяване на самостоятелни обекти в сграда. Извършено е незаконосъобразно изменение в картата по отношение отразяването на самостоятелните обекти и отбелязването като единствен собственик на единия от обектите на праводателката на заинтересованото лице, без да е извършвана делба на имота и сградите върху него с жалбоподателя.

Предвид изложеното, заповедта като незаконосъобразна, следва да бъде отменена, а жалбата уважена изцяло.

С оглед изхода на спора и стореното в тази насока изрично искане, на жалбоподателя следва да бъдат присъдени сторените по делото разноски, а именно в размер на 500 лв. за заплатено адвокатско възнаграждение, 250 лв. за изготвеното заключение по съдебно – техническата експертиза, 10 лв. за държавна такса и 7.40 лв. за копия от документи по делото или общо в размер на 767.40 лв. Съдът отчита стореното от ответника възражение за прекомерност на разноските по отношение адвокатското възнаграждение, но в тази връзка следва да отбележи, че минималният по Наредбата за минималните адвокатски възнаграждения размер за адвокатско възнаграждение съгласно чл. 8, ал. 2, т. 1 от същата Наредба е 600 лв. за процесуално представителство по дела, образувани по Закона за устройство на територията и Закона за кадастъра и имотния регистър, поради което не е налице основание за намаляване на договореното и изплатено адвокатско възнаграждение. (л. 28)

Водим от гореизложеното и на основание чл. 172, ал. 2, предл. второ  от АПК, Административен съд – Добрич, ІІ едноличен състав

Р  Е  Ш  И:

ОТМЕНЯ по оспорване на З.Б.Г. *** Заповед № КД-14-08-Б-301 от 28.02.2008 г. на Началника на Службата по геодезия, картография и кадастър гр. Добрич.

ОСЪЖДА Служба по геодезия, картография и кадастър гр. Добрич да заплати на З.Б.Г., ЕГН **********,*** сторените по делото разноски в размер на 767.40 лв. (седемстотин шестдесет и седем лева и 40 стотинки).

Решението е постановено при участие на заинтересованото лице Т.И. ххх.

Решението може да се оспори с касационна жалба в 14 - дневен срок от съобщението пред Върховния административен съд.

 

 

СЪДИЯ: