Р Е Ш Е Н И Е

№ 443

гр. Добрич, 29.11.2016г.

 

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

          АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД-ДОБРИЧ, в публично съдебно заседание на първи ноември  две хиляди и шестнадесета година в състав:

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: КРАСИМИРА ИВАНОВА

ЧЛЕНОВЕ: 1. МИЛЕНА ГЕОРГИЕВА

                    2. ТЕОДОРА  МИЛЕВА

при участието на прокурора РУМЯНА ЖЕЛЕВА и секретаря С.К.,разгледа докладваното от съдия Г. касационно адм. дело №  444 / 2016 г. по описа на АС- Добрич.

          С Решение № 346/ 12.07.2016 г.,постановено по н.а.х.д. № 85/2016 г.  РС-Добрич  е потвърдил Електронен фиш Серия К№0988328  на ОД на МВР-Добрич,с който на И.С.И. с ЕГН ********** *** за нарушение,установено с автоматизирано техническо средство,  на осн. чл. 189, ал. 4 във вр. с чл. 182, ал. 1, т. 4 от ЗДвП, е наложено административно наказание "Глоба", в размер на 200 лева за нарушение на чл. 21, ал. 1 от ЗДвП.

          В законния срок,решението е обжалвано от санкционираното лице, чрез процесуалния му представител адв.К.К..Счита решението за неправилно, незаконосъобразно и постановено в нарушение на материалния и процесуалния закон.Възразява срещу приетото от съда,че по делото е безспорно  установено наличието на административно нарушение и неговото авторство.Настоява,че липсват безспорни доказателства за извършено от касатора нарушение. Иска от съда да  отмени първоинстанционното решение и потвърденият с него Електронен фиш.

          В съдебно заседание,редовно призован, касаторът не се явява и не се представлява.

          Ответникът,редовно призован, не се представлява и не изразява становище по жалбата.

          Представителят на ОП-Добрич  дава заключение за неоснователност на жалбата.Счита решението на районния съд за правилно и законосъобразно и като такова, то следва да се потвърди.

          Съдът,като прецени събраните по делото доказателства и доводите на страните, в рамките на наведените от жалбоподателя касационни основания и предвид разпоредбата на чл. 218 ал.2 АПК, намира за установено следното:

          Касационната жалба е подадена в срок и е процесуално допустима, като подадена от лице, относно Решение,с което се засягат правата му. Разгледана по същество, жалбата е неоснователна и следва да бъде оставена без уважение.         

          За да постанови решението си, районният съд е приел, че не са налице нарушения на процесуалните правила, които да водят до опорочаване на административнонаказателното производство.Приел е също, че изискването на закона,свързано с обстоятелствата, при които се съставя електронен фиш са спазени.Използваната мобилна система за видеоконтрол на нарушения на правилата за движение TFR1-M, № 537/09 е със срок на валидност до 24.02. 2020год. Монтирана е на служебен автомобил с рег.№ ТХ 7032 СХ,който следва да бъде позициониран и системата да бъде включена,като нейното  местоположение може да бъде установено винаги както от изготвения с нея клип, така и чрез утвърдената схема на установъчните пунктове по контрол на скоростта за съответната територия.Съдът е преценил,че в процесния ЕФ е посочено мястото на извършване на нарушението-в с. Славеево по път ІІ-71, до ЗК “Възход”,в посока гр.Добрич.Описано е мястото(координатите) на патрулния автомобил,което попада в териториалната структура на ОД на МВР-Добрич, от която е издаден и оспорвания ЕФ.Изброените в чл. 189,ал.4 от ЗДвП реквизити се съдържат в ЕФ, който е и по утвърден от министъра на вътрешните работи образец.

          Относно визираното нарушение и приложимия материален закон, решаващият съд е направил извод,че нарушението е безспорно установено и правилно наказващият орган е ангажирал административнонаказателната отговорност на въззивника по реда на чл.189,ал.4 от ЗДвП, като собственик на превозното средство,тъй като от негова страна не са представени данни за друго лице,което е управлявало автомобила на посочените в ЕФ дата, място и час.Относно размера на наказанието е коментирал,че превишението на максимално разрешената скорост е с 32 км/ч, поради което правилно нарушението е подведено под санкционната разпоредба на чл.182,ал.1,т.4 от ЗДвП, която предвижда глоба в размер на 200лв.Същата е законоустановена и не подлежи  на преразглеждане.

          Фактическата  обстановка е правилно установена от районния съд, предвид което не следва да се излага повторно от настоящия състав.

          Касаторът е санкциониран за това,че на 18.07.15 в 11.08ч. е извършил нарушение за скорост, установено и заснето с автоматизирано техническо средство,като при разрешена стойност на скоростта 50 км./ч., се е движил с 82 км./ч.Съгласно чл. 189, ал. 4 ЗДвП, при нарушение, установено и заснето с автоматизирано техническо средство или система, в отсъствие на контролен орган и на нарушител се издава електронен фиш за налагане на глоба в размер, определен за съответното нарушение. От доказателствата по делото безспорно е установено,че в конкретния случай, изискванията на закона за съставяне на електронен фиш са спазени.Правилно наказващият орган е ангажирал административнонаказателната отговорност на И.И. по реда на чл.189,ал.4 от ЗДвП, като собственик на превозното средство и е определи правилно санкционната норма,съответстваща на превишението на скоростта.Като е потвърдил атакувания ЕФ, съдът  е постановил  правилно и законосъобразно решение.

          В касационната жалба не са посочени конкретни пороци на съдебния акт.Твърдението,че неправилно районният съд се е позовал само на гласните доказателства е неоснователно и не кореспондира с текста на решението.При преценката му касационният състав установи, че съдът  е събрал  и  проверил при условията на НПК, всички възможни и необходими писмени и гласни доказателства, свързани с предпоставките за възникване на административно -наказателната отговорност. Изложил е ясно и мотивирано преценката си, която напълно се споделя от касационния състав като  правилна  и законосъобразна.Вътрешното убеждение на съда е формирано при условията на непосредственост.Обстоятелството,че след преценка на доказателствата са направени едни, а не други изводи, без да са изопачени доказателствата и без да се е стигнало до логично противоречие в обосновката, не е основание да се направи извод за незаконосъобразност на решението.Ето защо, оспорваното решение, като постановено при спазване на материалните и процесуални норми, следва да бъде оставено в сила, а касационната жалба да бъде отхвърлена. 

          Водим от горното, на основание чл.221,ал.2, пр.1 от АПК, във връзка с чл.63,ал.1,предл. последно от ЗАНН Административният съд гр.Добрич

 

Р  Е  Ш  И:

 

          ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 346/ 12.07.2016г. постановено по н.а.х. дело №  85 / 2016 г. по описа на РС  Добрич.

          Решението  не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                ЧЛЕНОВЕ:

                                                                                                     1………………….

 

 

                                                                                                     2…………………