Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 391/ 07.11.2016г., град Добрич

 

В    И  М  Е  Т  О    Н  А    Н  А  Р  О  Д  А

                                                                                                  

Добрички административен съд, в публично заседание на единадесети октомври, две хиляди и шестнадесета година, Втори касационен състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:   Дарина Витанова

ЧЛЕНОВЕ:        Силвия Сандева

                         Нели Каменска

 

при участието на секретаря, И.Д. и прокурора при Окръжна прокуратура гр.Добрич, Димитър Димитров, разгледа докладваното от съдия Н.Каменска к.адм.д.№ 443 по описа на съда за 2016г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на Глава ХІІ от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) във връзка с чл. 63, ал.1 от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН). Образувано е по касационна жалба на “Център за спешна медицинска помощ-Добрич”, ЕИК хххххх подадена чрез адв. Д.Д.-***, редовно упълномощен срещу решение от 15.06.2016г., постановено по нахд № 390/2016г. по описа на РС гр.Добрич. С оспореното решение е потвърдено наказателно постановление № НП 27-332/18.02.2016г., издадено от хххххх – изпълнителен директор на Изпълнителна агенция “Медицински одит” гр.София, с което на касатора за нарушаване на т.1.2.4.2. от Глава втора на Наредба № 45/26.08.2010г. за утвърждаване на медицински стандарт ”Спешна медицина” /отм./, на основание чл.115а, ал.2 от Закона за лечебните заведения е наложена имуществена санкция от 500 лв.

В касационната жалба се съдържат оплаквания за неправилност и незаконосъобразност на съдебното решение и на наказателното постановление. Твърди се, че не е налице нито едно от посочените в наказателното постановление основания за ангажиране на административно-наказателната отговорност. Твърди се, че са изпълнени изискванията на наредбата по отношение на поддържането на архив на документите. В съдебно заседание представляващият лечебното заведение, О. Господин, се явява лично и с адв.Д. и заявява, че поддържа касационната жалба Подробно излага съображенията си защо счита, че не е допуснато нарушението, за което срещу ЦСМП е издадено потвърденото от районния съд наказателно постановление. Моли решението да бъде отменено, като постановено в противоречие с материалния закон, а делото да бъде решено по същество с отмяната на незаконосъобразното наказателно постановление.

 Ответникът по касационната жалба, Изпълнителна агенция “Медицински одит” гр.София, чрез процесуалния си представител главен юрисконсулт Тодор Пенев, изразява писмено становище за неоснователност на касационната жалба и моли решението на въззивния съд, с което е потвърдено наказателното постановление да бъде оставено в сила.

            Представителят на Окръжна прокуратура – Добрич счита, че жалбата е неоснователна и че решението на районния съд следва да се остави в сила.

Административен съд - Добрич, като обсъди събраните от районния съд доказателства, мотивите на първоинстанционното решение, доводите и становищата на страните и след като извърши служебна проверка, съгл. чл. 218, ал.1 от АПК, прие за установено следното:

            Касационната жалба е подадена от надлежна страна в срока по чл. 211, ал.1 от АПК, отговаря на изискванията на чл. 212 и чл. 213 от АПК и е процесуално допустима.

Разгледана по същество, жалбата е основателна.

С обжалваното решение първоинстанционният съд е потвърдил наказателно постановление № НП 27І332/18.02.2016г., издадено от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция “Медицински одит” гр.София, с което на “Център за спешна медицинска помощ-Добрич” за нарушаване на т.1.2.4.2. от Глава втора на Наредба № 45/26.08.2010г. за утвърждаване на медицински стандарт”Спешна медицина” /отм./, на основание чл.115а, ал.2 от Закона за лечебните заведения е наложена имуществена санкция от 500 лв.

За да постанови този резултат въззивният съд е приел за доказана описаната в АУАН и в НП фактическа обстановка, а именно, че при извършена в периода от 07.09.2015г. до 12.09.2015г. проверка от служители на ИА”Медицински одит  в ЦСМП-Добрич по повод повикване от 12.06.2015г. за хххххх на 43 г. от с.Богдан, се установило, че попълнената информация във “Фиш за спешна медицинска помощ” и “Транспортен журнал” за изпълнение на повикването била непълна. Не бил отразен точния час и минути на постъпилото в РКЦ Добрич повикване от тел.112, точния час и минути на тръгване на екипа, точния час и минути на връщане на екипа. Налице било разминаване на отразения час на връщане на екипа в документацията и показанията на GPS системата. Не била представена на електронен носител информация относно точния час на постъпилото повикване в РКЦ Добрич от тел.112, повода за повикването с искане за оказване на медицинска помощ на хххххх. Отправено е обвинението, че в ЦСМП-Добрич липсва архив, в който да се съхраняват данни, удостоверяващи точния час на постъпилото повикване, с което били нарушени изискванията в  Глава Втора от Наредба № 45/2010г., т.1.2.4.2.

Съдът приел за правилна квалификацията на извършеното деяние и че за същото законосъобразно е ангажирана отговорността на ЦСМП-Добрич по реда на чл.115а, ал.2 от Закона за лечебните заведения.

 Настоящата инстанция не споделя изводите на първоинстанционния съд и счита, че постановеното решение е неправилно и незаконосъобразно, постановено при неправилно приложение на закона. В нарушение на материалния закон въззивният съд е потвърдил наказателно постановление, издадено при съществени процесуални нарушения и в противоречие с материално-правни разпоредби.

В наказателното постановление е допуснато явно противоречие между фактическото и правното описание на извършеното нарушение. На лечебното заведение е  отправено обвинение, че е нарушена нормата на т.1.2.4.2. от Глава втора на Наредба № 45/26.08.2010г. за утвърждаване на медицински стандарт ”Спешна медицина” /отм./, съгласно която в ЦСМП се води архив (електронен и хартиен) на всички обаждания и връзки, осъществени по време на работа на Районната координационна централа, който се съхранява в нормативно установените срокове. Според чл.115а, ал.1 и ал.2 от Закона за лечебните заведения, лечебно заведение, което извършва дейност по извънболнична медицинска помощ в нарушение на разпоредбите на утвърдените медицински стандарти, се наказва с глоба от 300 до 1000 лв., а когато нарушението по ал. 1 е извършено от лечебно заведение - едноличен търговец или юридическо лице, се налага имуществена санкция от 300 до 1000 лв. От своя страна разпоредбата на чл.6, ал.1 от Закона за лечебните заведения задължава лечебните заведения да спазват утвърдените с наредбите медицински стандарти, в т.ч. и процесното задължение за съхраняване на архив на документи, съставени в процеса на оказване на спешната медицинска помощ, установено в т.1.2.4.2. от Глава втора на Наредба № 45/26.08.2010г. за утвърждаване на медицински стандарт ”Спешна медицина” /отм./, действала през процесния период.

В съставения акт за установяване на административно нарушение и в наказателното постановление е направена констатация, че в попълнената информация във в ЦСМП-Добрич във “Фиш за спешна медицинска помощ” и в   “Транспортен журнал” за изпълнение на повикването на хххххх от 12.06.2015г., е непълна, а е отправено обвинение, че лечебното заведение е нарушило изискването по т.1.2.4.2 от Глава Втора на Наредба № 45/2010г./отм./ за водене на архив с твърдението, че липсва такъв. Това противоречие между констатираното деяние и деянието обявено за наказуемо, по арг. от чл.115а, ал.1 във вр. с ал.2 от ЗЛЛ, представлява несъответствие между фактическо и правно основание и нарушение на чл.57, ал.1, т.5 и т.6 от ЗАНН. Нарушението е съществено, понеже накърнява правото на защита на наказания субект. От описанието на извършеното е дадената му правна квалификация не може да се разбере за кое от двете деяния водене на непълна информация или липса на архив на лечебното заведение е наложена имуществената санкция.

Отделно от горното, което е абсолютно основание за отмяна на наказателното постановление, настоящата инстанция констатира, че твърденията на наказващия орган за липса на архив на (електронен и хартиен) на всички обаждания и връзки, осъществени по време на работата на Районната координационна централа, който да се съхранява,  са явно необосновани и не се подкрепят от събраните по делото доказателства. В обстоятелствената част на АУАН и на наказателното постановление е вписано, че при извършване на проверката на контролните органи са били предоставени всички водени по случая на хххххх медицински документи, съставени в процеса на оказване на спешната медицинска помощ, като същите са изброени, изброени са съдържащите се в тях реквизити и как са попълнени. Следователно, архив съществува. На проверяващите органи са представени приложените по делото  “Транспортен журнал”, в който е посочен пореден номер на повикването, името на лицето, нуждаещо се от медицинска помощ, възрастта му, населеното място, където то пребивава, часа на постъпилото повикване и часа на връщане, поставената диагноза, имената на медицинските специалисти-изпълнители на помощта. Представен е също съхраняващия се “Фиш за спешна медицинска помощ” от 12.06.2015г., както и извлечение от електронния регистър към 12.06.2015г., означено като у.ф.257 № 98495, с попълнена информация за пациента Г.Стойкова. Представена е разпечатка и от GPS системата за конкретното повикване. Действително в т.нар. “Транспортен журнал” не е попълнена графата за вида на повикването. Липсата на попълнени данни във водените документи не може да се квалифицира като липса на архив изобщо, за което е наложена имуществената санкция на лечебното заведение.

 

Видно е, че фактическото описание на извършеното деяние, не съответства на деянието, обявено за наказуемо по реда на чл.115а, ал.2 във вр. с ал.1 и чл.6, ал.1 от Закона за лечебните заведение и във вр. с т.1.2.4.2. от Глава Втора на Наредба № 45/2010г. за утвърждаване на медицински стандарт “Спешна медицина”/отм./.

Гореописаните пороци при издаването на НП са съществени процесуални нарушения. Те съществено са ограничили правото на защита на санкционирания правен субект да разбере за кое именно деяние е ангажирана отговорността му – за липса на архив, което не се подкрепя от доказателствата по делото или за водене на непълна информация в наличния архив.

 Районният съд е следвало да констатира, че НП е издадено в нарушение на правилата по чл.42, т.5 и чл.57, ал.1, т.6 и т.7 от ЗАНН. Като е потвърдил наказателното постановление, районният съд е постановил незаконосъобразно решение, което следва да бъде отменено. Предвид факта, че делото е изяснено от фактическа страна, касационната инстанция следва да постанови акт по съществото на спора, като отмени издаденото наказателно постановление.

Воден от горното и на осн. чл. 221, ал. 2 от АПК във вр. с чл. 63, ал. 1 от ЗАНН, Административен съд - Добрич, Втори касационен състав

 

Р  Е  Ш  И :

 

ОТМЕНЯ решение № 293 от 15.06.2016г., постановено по нахд № 390/2016 г. на Районен съд гр. Добрич, като вместо него ПОСТАНОВЯВА:

ОТМЕНЯ Наказателно постановление № НП 27-332/18.02.2016г., издадено от хххххх – изпълнителен директор на Изпълнителна агенция “Медицински одит” гр.София, с което на “Център за спешна медицинска помощ-Добрич”, ЕИК хххххх  за нарушаване на т.1.2.4.2. от Глава втора на Наредба № 45/26.08.2010г. за утвърждаване на медицински стандарт ”Спешна медицина” /отм./, на основание чл.115а, ал.2 от Закона за лечебните заведения е наложена имуществена санкция от 500 лв.

Решението е окончателно.

 

 

 

 

      ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                           ЧЛЕНОВЕ: