Р      Е      Ш      Е      Н      И      Е

№ 375

гр. Добрич, 3. 11. 2016 год.

 

 

 

Добричкият административен съд, II-ри касационен състав, в открито съдебно заседание, проведено на двадесет и пети октомври две хиляди и шестнадесета година в състав :

                                                            

 

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ :   Дарина Витанова

                                                           ЧЛЕНОВЕ:              Силвия Сандева

                                                                                             Нели Каменска

 

 

при секретар В.С. и с участието на прокурора Златко Тодоров изслуша докладваното от съдията Дарина Витанова КАД № 440/ 2016 год., и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от АПК във вр. с чл. 63, ал. 1 от ЗАНН.

Образувано е по жалба на “хххх 2014” ЕООД, ЕИК хххх със седалище и адрес на управление гр. Добрич, ул. “хххх” № 3, вх. А, ет. 3, ап. 5 чрез адв. М.Д., редовно упълномощена, против решение № 339/ 8. 07. 2016 год. по НАХД № 506/ 2016 год. на Районен съд, гр. Добрич, с което е потвърдено наказателно постановление № 43/ 6. 04. 2016 год. на Директора на ОБДХ, гр. Добрич, с което  на жалбоподателя за нарушение на чл. 58, ал. 1 от Закона за ветеринарно медицинската дейност /ЗВМД/ на осн. чл. 437, ал. 2 от същия закон е наложена имуществена санкция в размер на 500. 00 лв.

В жалбата си касаторът сочи, че съдът не е взел предвид обстоятелството, че между АУАН и НП не съществува идентичност в описанието на допуснатото нарушение. В АУАН е посочено, че нарушението се състои в това, че в хладилни съоръжения на обекта се съхраняват храни от животински произход без здравна или идентификационна маркировка за обозначаване на техния произход. В НП е посочено, че са пуснати на пазара чрез притежание с цел продажба - съхранение в хладилно помещение в обекта и предлагане за продажба/влагане в кулинарна продукция/ на храни с животински произход без идентификационна маркировка за обозначаване на техния произход, гарантираща, че храните от животински произход са произведени при спазване на нормативните изисквания. Сочи се и, че посочената от АНО санкционна разпоредба на чл. 437, ал. 2 във вр. с ал. 1 от ЗВМД не визира състав на административно нарушение, свързан със съхранение на суровини или храни от животински произход, които нямат здравна или идентификационна маркировка, а пускане на пазара на суровини и храни от животински произход, които нямат здравна или идентификационна маркировка. Претендира отмяна на решението на районния съд и отмяна на наказателното постановление. Претендира присъждане на съдебни разноски.

Ответникът по жалбата изразява становище за неоснователност на жалбата.

Прокурорът дава заключение за неоснователност на жалбата и законосъобразност на решението на районния съд.

Касационната жалба е подадена в законния срок от лице, участвало във въззивното производство, решението по което е неблагоприятно за него, поради което съдът приема, че жалбата е допустима.

Разгледана по същество, в рамките на предявените касационни основания съобразно правилото на чл. 218, ал.1 от АПК, настоящият състав счита същата за неоснователна по следните съображения:

Районният съд е сезиран с жалба от “хххх 2014” ЕООД, ЕИК хххх със седалище и адрес на управление гр. Добрич, ул. “хххх” № 3, вх. А, ет. 3, ап. 5 срещу наказателно постановление № 43/ 6. 04. 2016 год. на Директора на ОБДХ, гр. Добрич, с което  на жалбоподателя за нарушение на чл. 58, ал. 1 от Закона за ветеринарно медицинската дейност /ЗВМД/ на осн. чл. 437, ал. 2 от същия закон е наложена имуществена санкция в размер на 500. 00 лв.

  Жалбата не  е уважена и наказателното постановление е потвърдено изцяло.

Районният съд е приел за установено, че на 14. 03. 2016 год. при извършена проверка в заведение за обществено хранене механа “Чаира”, находящ се в с. Ген. Колево, община Добричка е констатирано пускане на пазара чрез притежание с цел продажба-съхранение в хладилно съоръжение в обекта и предлагане за продажба /влагане в кулинарна продукция/ на храни от животински произход без идентификационна маркировка за обозначаване на техния произход, гарантираща, че храните са произведени при спазване на нормативните изисквания.  Съдът не е уважил възражението на жалбоподателя, че в текста на АУАН и НП съществува разминаване, което води до ограничаване на правото му на защита. Не е уважил и възражението, че дружеството не носи отговорност, а такава следва да се поеме от физическото лице, комуто е възложено да отговаря за правилното съхранение на храните. Приел е, че нарушението не може да бъде квалифицирано като “маловажен случай” по см. на чл. 28 от ЗАНН и че определената имуществена санкция по размер, определен към минимума на разпоредбата на 437, ал. 2 от ЗВМД, е справедлива. Водим от тези си изводи е потвърдил наказателното постановление. 

Настоящият състав счита, че решението на въззивния съд е правилно. Съдът споделя извода на районния съд, че не съществува разминаване между описанието на нарушението в АУАН и в НП, което да води до неяснота относно вмененото нарушение. В АУАН е посочено, че при проверката е констатирано съхранение в хладилните съоръжения на обекта на храни от животински произход без здравна или идентификационна маркировка за означаване на техния произход. Съхранението на храни в заведение за обществено хранене очевидно е с цел влагането им кулинарната продукция, предлагана от заведението, т.е. тези храни са предназначение за пускане на пазара по см. на разпоредбата на чл. 58, ал. 1 от ЗВМД, като се има предвид легалното определение на понятието “пускане на пазара”, включващо и действието притежание с цел продажба. В описанието на нарушението в НП са добавени само квалифициращите признаци на допуснатото нарушение на чл. 58, ал. 1 от закона, без да се променя смисъла на описаното в АУАН нарушение. По тези съображения касационният състав приема, че възражението в касационната жалба, че не съществува идентичност между описанието на нарушението в АУАН и в НП е неоснователно. Неоснователно е и другото възражение на касатора, че разпоредбата на чл. 437, ал. 2 от ЗВМД не визира състав на нарушение, свързан със съхранение на суровини или храни от животински произход, които нямат здравна или идентификационна маркировка. Разпоредбата визира наказание за нарушение, състоящо се в пускане на пазара на суровини и храни от животински произход, които нямат здравна или идентификационна маркировка, а както бе посочено е по-горе, в понятието пускане на пазара се включва и дейността по притежаване на храни с цел продажба. Направените от касационния състав изводи налагат решението на районния съд да бъде потвърдено.

 При извършената служебна проверка на валидността, допустимостта и съответствието на съдебното решение с материалния закон съобразно изискванията на чл. 218, ал. 2 от АПК не бяха констатирани нарушения. Решението е постановено от законен състав, при законосъобразно упражнено право на въззивна жалба и е материално законосъобразно.

Поради изложените съображения настоящия състав счита, че жалбата е неоснователна, а решението на районния съд следва да бъде потвърдено.

Така мотивиран и на осн. чл. 221, ал. 2 от АПК съдът

 

 

 

                                    Р      Е      Ш      И      :

 

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 339/ 8. 07. 2016 год. по НАХД № 506/ 2016 год. на Районен съд, гр. Добрич.

 Решението не подлежи на обжалване.

 

 

 

 

                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ :

 

 

         

                                                                  ЧЛЕНОВЕ : 1…………………….

 

 

                                                                                        2…………………….