ПРОТОКОЛ

 

гр.Добрич, 17.10.2016 г.

 

ДОБРИЧКИ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, в публично съдебно заседание на седемнадесети октомври, две хиляди и шестнадесета година, в следния състав:

 

                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ:   СИЛВИЯ САНДЕВА

 

 

СЕКРЕТАР: И.Д.

Сложи на разглеждане докладваното от съдия Силвия Сандева  адм.дело № 437 по описа на съда за 2016 година.

 

                            На именното повикване в 14 : 00 часа се явиха:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ: “АЛБЕНА СТИЛ” АД, в несъстоятелност, редовно призовано, представлява се от СИНДИКА Д.С..

ОТВЕТНИКЪТ: ДИРЕКЦИЯ “ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА – ДОБРИЧ”, редовно призована, представлява се от ЮРИСКОНСУЛТ ДЕСИСЛАВА П., редовно упълномощена и приета от съда от днес.

ЗАНИТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА: И.П.А.,  редовно призован, явява се лично.

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО

СИНДИКЪТ С.: Да се даде ход на делото.

ЮРИСК. П.: Да се даде ход на делото.

ЗАИНТ. СТРАНА А.: Да се даде ход на делото.

С оглед на редовното призоваване на страните съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

На основание чл. 146 от ГПК във вр. с чл.144 от АПК

СЪДЪТ ДОКЛАДВА: Производството е по реда на чл.145, ал.1 от АПК, във вр. с чл.62, ал.4 от КТ и е образувано по жалба на “Албена стил” АД в несъстоятелност против отказ за издаване на задължително предписание, обективиран в писмо с изх. №16202754 от 4.7.16г. на директора на Дирекция “Инспекция по труда – Добрич”,  постановен по искане на жалбоподателя с вх.№ 16242193 от 03.6.16г.

В жалбата се излагат подробни съображения за незаконосъобразност на оспорения отказ поради допуснати съществени процесуални нарушения и неправилно приложение на материалния закон. Иска се отмяна на отказа и връщане на преписката на административния орган със задължение да издаде задължително предписание по реда на чл.62, ал.4 от КТ, с което да задължи дружеството жалбоподател в несъстоятелност да изпрати уведомление до ТД на НАП, офис Добрич за факта на сключване на трудовия договор, предмет на проверката, с дата на сключването му 14.6.12г., и за факта на прекратяването му, считано от 01.6.16г.

По делото е постъпила административната преписка по случая. Няма представен писмен отговор от страна на ответника.

Постъпил е писмен отговор по жалбата от страна на заинтересованата страна И.А., с който се оспорват изцяло твърденията в жалбата, като се прилагат и редица писмени доказателства.

СИНДИКЪТ С.:  След като се запознах с писмения отговор на заинтересованата страна, заявявам, че оттеглям жалбата и моля да прекратите производството. То беше изцяло насочено за запазване на осигурителните интереси на третото лице И.П., но видно от неговото становище, той не желае това да се случи. Причината да обжалвам отказа на Инспекцията по труда е отказът да се издадат задължителни предписания. Тези задължителни предписания са единствения начин да бъде регистриран един трудов договор и да се зачете трудовия стаж спрямо този трудов договор. Аз съм на мнение, както и НОИ Добрич, че с постановяване на решение за обявяване в несъстоятелност на юридическо лице, всички негови органи на управление, включително и прокуристът, се явяват лица с лишени правомощия. В този смисъл наистина И.А. не е могъл да изпълнява дейност на прокурист за процесния период, поради тази причина, за да бъде запазен неговият трудов страж и направените осигурителни вноски, които реално са заплащани с пари от дружеството в несъстоятелност “Албена стил” АД, беше необходимо той да изпълнява дейността, която изпълняваше тези 4 години по трудов договор, различен от прокурата, защото прокурата му не беше валидна по силата на разпоредбата на чл.717 от Търговския закон, но видно от становището и взетата позиция на третото заинтересовано лице, то очевидно няма нужда от защита и не желае трудов стаж по трудов договор, поради което оттеглям жалбата и моля да прекратите производството.

ЮРИСК. П.: Аз не се противопоставям на така направеното искане за прекратяване на производството, предвид факта, че отказът като правилен и законосъобразен административен акт, постановен в установения срок, ще влезе в сила.

ЗАИНТ. СТРАНА. А.: Не се противопоставям на оттеглянето на жалбата.

С оглед на заявеното от синдика на дружеството жалбоподател оттегляне на жалбата по чл.155, ал.1 от АПК, както и изразеното за това съгласие от останалите страни по делото, съдът счита, че са налице предпоставките за прекратяване на производството по делото на основание чл. 159, т.8 от АПК, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ПРЕКРАТЯВА производството по АД №437 по описа на съда за 2016г.

Определението подлежи на обжалване в 7- дневен срок от днес за всички страни с частна жалба пред ВАС на РБ.

Делото приключи в 14:15 часа.

Протоколът е изготвен на 18.10.2016 година.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

 

СЕКРЕТАР: