Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

 

№ …………………..

гр. Добрич, 24. 10. 2016 год.

 

 

 

Добричкият административен съд, II-ри касационен състав, в открито съдебно заседание, проведено на единадесети октомври две хиляди и шестнадесета година в състав :

                                                            

 

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ :   Дарина Витанова

                                                           ЧЛЕНОВЕ:              Силвия Сандева

                                                                                             Нели Каменска

 

 

при секретар И.Д. и с участието на прокурора Димитър Димитров изслуша докладваното от съдията Дарина Витанова КАД № 432/ 2016 год., и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

 

 

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от АПК във вр. с чл. 63, ал. 1 от ЗАНН.

Образувано е по жалба на “ ШРЕК-09” ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Добрич, бул. “Добруджа” № 26, вх. Г, ет. 3, ап. 6 със съдебен адрес *** чрез адв. В. К. против решение № 348/ 12. 07. 2016 год. по НАХД № 386/ 2016 год. на Районен съд, гр. Добрич, с което е потвърдено наказателно постановление № 10/ 22. 02. 2016 год. на Директора на ОБДХ, гр. Добрич, с което  на жалбоподателя за нарушение на чл. 21 а, ал. 3 от Закона за храните /ЗХ/ на осн. чл. 48, ал. 2 от същия закон е наложена имуществена санкция в размер на 1 000. 00 лв.

В жалбата си касаторът сочи, че вмененото с наказателното постановление нарушение не е извършено. Процесните 5 бр. торти и 2 бр. рула действително са се намирали в складовото помещение и не са били етикетирани, тъй като били все още топли и по тази причина не е могло същите да бъдат поставени в хладилната витрина и да бъдат етикетирани, откъдето се предлагат за продажба. Излага и съображение, че санкционираното търговско дружество е било в процес на получаване на постоянно разрешително за дейност и по тази причина все още не е било въвело системата за контрол и проследяване на изработените храни. Претендира отмяна на решението на районния съд.

Ответникът по жалбата изразява становище за неоснователност на жалбата.

Прокурорът дава заключение за неоснователност на жалбата и законосъобразност на решението на районния съд.

Касационната жалба е подадена в законния срок от лице, участвало във въззивното производство, решението по което е неблагоприятно за него, поради което съдът приема, че жалбата е допустима.

Разгледана по същество, в рамките на предявените касационни основания съобразно правилото на чл. 218, ал.1 от АПК, настоящият състав счита същата за неоснователна по следните съображения:

Районният съд е сезиран с жалба от “ ШРЕК-09” ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Добрич, бул. “Добруджа” № 26, вх. Г, ет. 3, ап. 6 със съдебен адрес *** чрез адв. В. К.  срещу наказателно постановление № 10/ 22. 02. 2016 год. на Директора на ОБДХ, гр. Добрич, с което  на жалбоподателя за нарушение на чл. 21 а, ал. 3 от Закона за храните /ЗХ/ на осн. чл. 48, ал. 2 от същия закон е наложена имуществена санкция в размер на 1 000. 00 лв.

 Жалбата не  е уважена и наказателното постановление е потвърдено изцяло.

Районният съд е приел за установено, че на 3. 02. 2016 год. св. Андонова и  св.Колчева-инспектори при ОБДХ-Добрич извършили извънредна проверка по повод постъпила жалба в обект за производство на храни-сладкарски цех “Фиона”, находящ се в гр. Добрич, ул. “Каменица”, стопанисван от “ ШРЕК-09” ЕООД. При проверката е установено наличие на малотрайна сладкарска продукция в количество 5 бр. торти и 2 бр. рула, които не са били етикетирани и са се съхранявали на пода в складовото помещение на обекта. Управителят на дружеството, стопанисващо обекта Н. К. не е представил записи по прилаганите системи и процедури за събиране и съхраняване на информацията, доказваща проследимостта на произведената малотрайна сладкарска продукция. Съдът е приел, че вмененото с процесните АУАН и НП нарушение на чл. 21а, ал. 3 от Закона за храните безспорно е установено. Не е уважил възражението на жалбоподателя, че производствения процес по отношение на установената малотрайна сладкарска продукция не е завършен, като се е позовал на показанията на разпитаните свидетели, в които се съдържат сведения, че сладкарските изделия били декорирани с украса в пълния им вид. Приел е, че нарушението не е маловажно по см. на чл. 28 от ЗАНН и че наложената санкция в минимален размер е съответна на нарушението. Водим от тези си изводи е потвърдил наказателното постановление. 

Настоящият състав счита, че решението на въззивния съд е правилно. Становището на касатора, че нарушение не е извършено, тъй като към момента на извършване на проверката е бил в процес на въвеждане на системата за контрол и проследяване на изработените храни по причина, че  към този момент не е разполагал с постоянно разрешително за регистрация на обекта не може да бъде споделено. От материалите по делото е видно, че в полза на санкционираното дружество е издадено удостоверение за временна регистрация на заведение за обществено хранене № 101/24874 от 7. 10. 2015 год. за периода 7.10. 2015 год.- 7. 01. 2016 год. Процесното нарушение е извършено на 3. 02. 2016 год., видно от доклад от извършена инспекция от същата дата. При изтекло удостоверение за временна регистрация дружеството-жалбоподател не е следвало да извършва дейност по производство на продукция в обекта, тъй като съгласно чл. 12, ал. 1 от Закона за храните производство и търговия с храни в страната се извършва само в обекти, регистрирани по реда на закона, с други думи жалбоподателят се домогва да черпи права от собственото си виновно поведение, което е недопустимо. Неоснователно е и другото становище на касатора, че производственият процес на конкретната малотрайна сладкарска продукция не е завършен, тъй като същата поради недостатъчна охладеност не е била поставена в хладилната витрина и изложена за продажба. Касационният състав в тази насока напълно споделя мотивите на въззивния съд, че след като процесните торти и рула са били напълно декорирани върху тях е следвало да бъде поставен  етикет в изпълнение на разпоредбата на чл. 21а, ал. 3 от Закона за храните. Направените от касационния състав изводи налагат решението на районния съд да бъде потвърдено.

 При извършената служебна проверка на валидността, допустимостта и съответствието на съдебното решение с материалния закон съобразно изискванията на чл. 218, ал. 2 от АПК не бяха констатирани нарушения. Решението е постановено от законен състав, при законосъобразно упражнено право на въззивна жалба и е материално законосъобразно.

Поради изложените съображения настоящия състав счита, че жалбата е неоснователна, а решението на районния съд следва да бъде потвърдено.

Така мотивиран и на осн. чл. 221, ал. 2 от АПК съдът

 

 

 

                                    Р      Е      Ш      И      :

 

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 348/ 12. 07. 2016 год. по НАХД № 386/ 2016 год. на Районен съд, гр. Добрич.

 Решението не подлежи на обжалване.

 

 

 

 

                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ :

 

 

         

                                                                  ЧЛЕНОВЕ : 1…………………….

 

 

                                                                                        2…………………….