Р Е Ш Е Н И Е

 

407./15.11.2016г., град Добрич

 

В    И  М  Е  Т  О    Н  А    Н  А  Р  О  Д  А

 

Добрички административен съд, в публично заседание на двадесет и пети октомври, две хиляди и шестнадесета година, в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Нели Каменска

 

при участието на секретаря М.М. разгледа докладваното от председателя административно дело № 429 по описа на съда за 2016г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.145 и сл. от АПК във връзка с чл.124, ал.1 от Закона за държавния служител.

Образувано е по жалба на Д.Н.К. *** срещу заповед № РД-07-01-144/01.08.2016г. на директора на Областна дирекция “Земеделие” гр.Добрич (ОДЗ-Добрич), с която в качеството на началник на Общинска служба по земеделие гр.Балчик му е наложено дисциплинарното наказание “порицание”, на основание чл.89, ал.2, т.1 и чл.90, ал.1, т.2 и чл.93, ал.1 от Закона за държавния служител ( ЗДСл).

В жалбата са изложени доводи за незаконосъобразност на оспорената заповед, като издадена в противоречие с приложимите процесуалноправни и материалноправни разпоредби. Направено е оплакване, че в заповедта липсвали задължителни реквизити – в какъв срок, ред и пред кого може да се оспори. Твърди се, че липсвала заповед за назначаване на дисциплинарен съвет и че дисциплинарно наказващият орган не е изпълнил задълженията си по чл. 93, ал. 1  от ЗДСл - преди налагане на дисциплинарното наказание да изслуша жалбоподателя и да приеме и обсъди писмените му обяснения. В тази връзка жалбоподателят счита, че дадените от него писмени обяснения изобщо не са обсъдени и взети предвид от дисциплинарния съвет и наказващия орган. С жалбата се претендира алтернативно и нищожност на заповедта с аргумента, че е издадена след изтичане на сроковете, посочени в Закона за държавния служител, като се  отбелязва, че констативният протокол на ОСЗ-Балчик бил съставен на  19.11.2015г., а заповедта за налагане на дисциплинарно наказание е издадена едва на 02.08.2016г.       В съдебно заседание жалбоподателят се представлява от адв. Минко Дончев, който заявява, че подържа жалбата на посочените в нея основания, оспорва да има извършено нарушение с твърдението, че протоколите за състоянието и ползването на имотите от 19.11.2015г. и от 19.05.2016г. са съставени, съгласно изискванията на Методиката за извършване на проверки по чл.47, ал.8 от  ППЗСПЗЗ. Моли заповедта за налагане на дисциплинарно наказание да бъде отменена като незаконосъобразна, респ. обявена за нищожна, поради изтичане на сроковете за образуване на дисциплинарно производство. Претендира присъждане на направените разноски.

Ответникът, директорът на Областна дирекция “Земеделие” –Добрич, чрез процесуалния си представител, юрисконсулт М.Дякова, оспорва жалбата. Излага становище за законосъобразност на заповедта за налагане на дисциплинарно наказание и моли жалбата да бъде отхвърлена като неоснователна.

Административен съд - Добрич, в решаващия състав, след като се запозна с жалбата, приетите по делото доказателства и становищата на страните, намира за установено следното от фактическа страна:

С оспорената заповед № РД-07-01-144/01.08.2016г. директорът на Областна дирекция “Земеделие” гр.Добрич е наложил на жалбоподателя дисциплинарното наказание “порицание” за това, че същият, в качеството си на началник на Общинска служба по земеделие гр.Балчик, не е спазил разпоредбата на чл.47, ал.8 от ППЗСПЗЗ и е предоставил непълна и противоречива информация в констативни протоколи на ОСЗ-Балчик от 19.05.2016г. и от 19.11.2015г. за състоянието и ползването на имот от Държавния поземлен фонд с идентификатор 39459.25.40, находящ се в землището на с.Кранево, община Балчик.

Видно от документите в представената преписка, жалбоподателят, Д.Н.К., заема длъжността “началник” на Общинска служба по земеделие гр.Балчик, от 12.01.2012г., когато е преназначен със заповед № РД-07-02-8 на директора на ОДЗ-Добрич, на основание чл.82, ал.1 от Закона за държавния служител.

Повод за образуване на дисциплинарното производство е съставена на  11.07.2016г. докладна записка (л.45), в която е отразено, че при обобщаване на протоколите на общинските служби по земеделие от теренни проверки, извършвани по реда на чл.47, ал.8 от ППЗСПЗЗ, служители на ОДЗ-Добрич, Д. К. – гл.експерт и К.Д. – старши юрисконсулт, констатират несъответствия в данните за ПИ  № 39459.25.40 в землището на с.Кранево. Според авторите на докладната записка данните и в Протокол от 19.11.2015г. и в Протокол от 19.05.2016г., съставени от комисия при ОСЗ-Балчик, не съответстват на констатациите от извършен на 31.05.2016г. оглед на имота, отразени в протокол от 31.05.2016г.  В Протокола от 19.11.2015г.  било посочено единствено, че ПИ  № 39459.25.40 в землището на с.Кранево е “пасище, мера”, без други уточнения и без доклад или писмо за състоянието на имота. В Констативния протокол от 19.05.2016г., било отразено единствено, че в същия имот има плажни чадъри в южната част и поставен електропастир в северозападната част. При последваща проверка, комисия, определена от директора на ОДЗ  със заповед № РД-07-01-98 от 30.05.2016г. извършила оглед и установила наличие на обособена асфалтова алея в имота, частично покрит с асфалт и чакъл път, остатъци от демонтирани временни постройки, дървена барака, разположена в южната част, три броя сгради в източната част,  два броя преместваеми обекти с алуминиева конструкция и един от дървен материал, както и шахти. Резултатите от последния оглед били отразени в Констативен протокол от 31.05.2016г.

Сезиран по този начин, директорът на ОДЗ-Добрич е наредил образуване на дисциплинарно дело със заповед № РД-07-01-130 от 11.07.2016г. В заповедта е определено дисциплинарният съвет към ОДЗ да изясни обстоятелствата по неспазване на чл.47, ал.8 от ППЗСПЗЗ и предоставяне от началника на ОСЗ-Балчик, Д.К. непълна информация за състоянието и ползването на горепосочения имот

Председателят на дисциплинарния съвет, в изпълнение на нареждането на органа по назначаването, е образувал дисциплинарно дело, като това му действие е обективирано в нарочна заповед с № 3 от 12.07.2016г., в която са описани обстоятелствата, наложили образуването на дисциплинарното дело и е насрочено заседание на съвета.

На 12.07.2016г. в 11,35 часа по служебната поща на жалбоподателя е изпратена покана, с която на основание чл.93, ал.1 от ЗДСл, същият е уведомен, че срещу него е образувано дисциплинарно дело за неспазване на разпоредбата на чл.47, ал.8 от ППЗСПЗЗ и предоставяне на непълна информация за състоянието на процесния имот, като са посочени и доказателствата, които с мотивирали наказващият орган да приеме, че има извършено нарушение. Жалбоподателят също е поканен да се яви на заседанието на дисциплинарния съвет да даде писмени и устни обяснения.

На 14.07.2016г. жалбоподателят се явил пред дисциплинарния съвет и е дал  устни обяснения, обективирани в съставения Протокол от изслушване (л.32-33), подписан от него и от дисциплинарно-наказващия орган.

Жалбоподателят е представил и писмено становище, в което сочи, че на 19.11.2015г. тричленна комисия, съставена от служители на ОСЗ-Балчик извършила проверка за състоянието и ползването на имоти от ДПФ в землището на с.Кранево. След проверката бил съставен протокол № 1, образец 1 като стриктно била спазена Методика № РД—4-06/30.03.2010т. на заместник-министъра на земеделието и храните за извършване на проверка по реда на чл.47, ал.8 от ЗСПЗЗ. В становището си жалбоподателят се позовава на т.3.1 от Методиката с довода, че същата не изисквала информация за наличие на сгради в имота, а само информация, посочена в “легендата”  като: едногодишни полски култури, многогодишни полски култури, трайни насаждения (вид), ливада, пасище, мера, изоставена земя, залесена или самозалесила се земя, необработена нива. Позовава се и на т.2.2 от същата Методика, според която информация за наличие на сгради в имота се изисквала в образец 3, а не в съставения при теренните проверки образец 1 от протоколите. Твърди, че за имота са извършвани многократни съвместни проверки с други институции- РДНСК, Община Балчик и служители на ОДЗ-Добрич от 2010, 2013г., и 2014г. За всички тези проверки имало съставени протоколи и налична водена кореспонденция. Имало издадена заповед за премахване на временни обекти от процесния имот, за изпълнението на която жалбоподателят  през 2013г. заедно с други служители на ОДЗ-Добрич участвал в проверка, за която имало съставен протокол. Затова счита, че не е извършил нарушение на чл.47, ал.8 от ППЗСПЗЗ и отправените срещу него обвинения са несъстоятелни. 

Дисциплинарният съвет е съставил Протокол № 1/14.07.2016г., в който е отразил резултатите проведеното на 14.07.2016г. заседание и е взел решение да предложи на началника на ОСЗ-Балчик налагане на дисциплинарното наказание “порицание”, предвидено в чл.90, ал.1, т.2 от Закона за държавния служител за това, че началникът на ОСЗ-Балчик не е спазил нормата на чл.47, ал.8 от ППЗСПЗЗ и е предоставил на директора на ОДЗ непълна информация за състоянието на процесния имот.

Въз основа на така развилото се дисциплинарно производство на 01.08.2016г. директорът на ОДЗ- Добрич е издал оспорената заповед, с която е квалифицирал деянието като неизпълнение на служебните задължения, позовавайки се на чл.89, ал.2, т.1 от ЗДСл и на основание чл.90, ал.1, т.2 и чл.93, ал.1 от Закона за държавния служител, е наложил на Д.К. дисциплинарното наказание “порицание”. Заповедта е връчена на жалбоподателя на 02.08.2016г., а жалбата му е подадена на 16.08.2016г., видно от разписка за доставка на пощенска пратка на “Еконт”, л.16 от делото.

При така установеното от фактическа страна Административен съд - Добрич, в решаващия състав, формира следните правни изводи:

Жалбата е процесуално допустима, като подадена в рамките на законоустановения срок за оспорване, съгласно чл. 149, ал. 1 от АПК и от надлежна страна, по смисъла на чл. 147, ал. 1 от АПК.

Разгледана по същество, жалбата е неоснователна.

Заповед № РД-07-01-144/01.08.2016г. на директора на Областна дирекция земеделие гр.Добрич за налагане на дисциплинарно наказание "Порицание" е издадена от компетентен орган. Съгласно чл.91, ал.1 от Закона за държавния служител, дисциплинарните наказания се налагат от органа по за назначаването, с изключение на случаите по чл.6, ал.2 и ал.3. Разпоредбата на чл.3, ал.1, т.8 от  Устройствен правилник на Областните дирекции “Земеделие”, определя, че орган по назначаването е директорът на ОДЗ, тъй като той назначава държавните служители, изменя и прекратява служебните правоотношения с тях. А съгласно чл.3, ал.3, т.21 от  Устройствен правилник на Областните дирекции “Земеделие”, директорът на ОДЗ назначава Дисциплинарен съвет и налага дисциплинарни наказания на назначените от него служители.

Заповедта отговаря на изискванията за форма и съдържа реквизитите по чл.97, ал. 1, т. 1-7 от ЗДСл. Видно от текста й, в нея са посочени трите имена и длъжността на дисциплинарно наказващия орган, датата на издаването, трите имена и длъжността на наказвания държавен служител, описание на извършеното от него нарушение, датата и мястото, където е извършено, обстоятелствата, при които е извършено, както и доказателствата, които го потвърждават, служебните задължения, които са били виновно нарушени, видът и размерът на наказанието, правното основание за налагането му.

Съдът в настоящия си състав намира, че са спазени и процедурните правила, свързани с образуването, провеждането и приключването на дисциплинарно производство по реда на чл. 89 и сл. в Раздел II от Закон за държавния служител, озаглавен "Дисциплинарна отговорност".

Възражението за липса на дисциплинарен съвет към ОДЗ-Добрич е необосновано. Със заповед № РД-07-01-128 от 30.06.2016г. и на основани чл.95 и чл.96 от ЗДСл и чл.3, ал.3, т.21 от Устройствен правилник на Областните дирекции “Земеделие” директорът на ОД “Земеделие”, Т.К., е определила членовете на дисциплинарния съвет. В дисциплинарното производство двама от назначените редовни членове М.Д. – зам.-председател и М. Х.- член на дисциплинарния съвет са били заместени от назначените резервни членове – К. Д. и Д.З.. Дисциплинарния съвет е провел заседанието си, изслушал е жалбоподателя и е постановил решението си, обективирано в протокол № 114.07.2016г. в законен състав, определен в заповедта на дисциплинарно-наказващия орган.

Не е допуснато нарушение на чл.94, ал.1 от ЗДСл, съгласно който дисциплинарните наказания се налагат не по-късно от два месеца от откриване на нарушението и не по-късно от една година от извършването му. Първите данни и индиции за наличие на извършено от началника на ОСЗ-Балчик дисциплинарно нарушение се съдържат в докладната записка от 11.07.2016г., съставена от служителите на ОДЗ-Добрич Д. К. и К. Д., които обобщават данните от протоколите от извършени теренни проверки на имотите от ДПФ в област Добрич. Считано от тази дата не е изтекъл двумесечния срок за налагане на дисциплинарното наказание, тъй като заповедта е издадена на 01.08.2016г. Дори да се приеме, че нарушението е било открито на 31.05.2016г., когато комисия  установява реалното състояние на процесния имот, описано в протокол от същата дата, то последният ден от срока за издаване на заповед за налагане на дисциплинарно наказание е 01.08.2016г., датата на издаване на заповедта, тъй като е първият работен ден, понеделник, следващ деня 31.07.2016г., в който изтича двумесечния срок. Не е изтекъл и едногодишния срок от извършване на деянието, считано от 19.11.2015г., когато началникът на ОСЗ-Балчик в качеството си на председател на комисията, извършила теренна проверка на процесния имот в землището на с.Кранево, е подписал съставения на тази дата протокол. Затова възражението за нищожност на заповедта, поради неспазване на сроковете за налагане на дисциплинарно наказание, е неоснователно.

Съгласно чл.96, ал.1 от ЗДСл, преди да наложи дисциплинарно наказание по чл. 90, ал. 1, т. 4 и 5, дисциплинарно наказващият орган взема становището на дисциплинарния съвет, който образува дисциплинарно дело по негово нареждане. Образуването и провеждането на дисциплинарно производство е правомощие и задължение единствено на органа по назначение, т.е. в случая –директорът на ОДЗ-Добрич.

Явно е, че както заповедите за образуване на дисциплинарно дело, така и поканата, пратена по служебната електронна поща, са стигнали до знанието на жалбоподателя, тъй като същият е подготвил своите писмени обяснения и се е явил на заседанието на дисциплинарния съвет, където е дал и устни обяснения.

Постъпилите с вх. № РД-04-51/14.07.2016г. писмени обяснения, озаглавени “Становище”, са обсъдени в Протокола на дисциплинарния съвет от 14.07.2016г. и съдът намира, че е спазено условието по чл.93, ал.2 от ЗДСл. В заповедта за налагане на дисциплинарно наказание наказващият орган се е позовал на становището на дисциплинарния съвет, свързано с изслушването на служителя и на неговите писмени обяснения. От представения протокол от изслушване, подписан от жалбоподателя и директора на ОДЗ-Добрич, л.33, се установява, че жалбоподателят е отговорил, защо не е вписвал съответната информация за имота. Целта на цитираната норма е обвиненият в извършването на дисциплинарно нарушение държавен служител да разбере, защо се ангажира дисциплинарната му отговорност и защо възраженията му не се приемат за основателни. Видно от съставения от дисциплинарния съвет Протокол 1 / 14.07.2016г. тази цел е изпълнена. Дисциплинарния съвет е приел за неоснователни твърденията, че при съставяне на протоколите от теренните проверки била спазена Методиката за прилагане на чл.47, ал.8 от ППЗСПЗЗ.

По съществото на спора, началникът на ОСЗ-Балчик е наказан за неизпълнение на служебните задължения, изразяващо се в нарушение на чл.47, ал.8 от ППЗСПЗЗ. Според цитираната норма от Правилника за прилагане на Закон за собствеността и ползването на земеделските земи, общинските служби по земеделие ежегодно извършват не по-малко от две проверки (до 31 май и до 30 ноември) на земите от държавния поземлен фонд и информират областните дирекции "Земеделие" за състоянието и ползването им. Проверките се извършват на терен и/или чрез данни от изготвено пространствено сечение между имотите от картата на възстановената собственост (КВС) или от кадастралната карта (КК) и парцелите, заявени за подпомагане по схеми и мерки за директни плащания на площ.

Дисциплинарно-наказващият орган е приел, че жалбоподателят е нарушил тази норма като е предоставил непълна и противоречива информация за реалното състояние на имот от държавния поземлен фонд при извършване на проверките по чл.47, ал.8 от ППЗСПЗЗ.

По делото се установи, че проверките на имотите са извършвани въз основа на нарочни заповеди на директора на ОДЗ-Добрич, с които се определят комисии, в състав- началниците на общинските служби по земеделие като председатели и двама служители от съответните общински служби по земеделие за членове. Процесната първа проверка  от 19.11.2015г. е извършена въз основа на заповед от 02.11.2015г., в която е определен обхвата на проверката, състава на комисиите по места и график за извършване на проверките, л.49-50. В съставения при проверката на имотите от ДПФ в с.Кранево Констативен протокол от 19.11.2015г. (л.51), по отношение на имота, описан на ред трети, с кад. № 39459.25.40 в графа 5 “Установено състояние на имота при проверката” е вписана констатация, че имотът е пасище, мера, т.е. че реалното му състояние съответства на предвиденото предназначение и ползване по КВС. При последващата проверка, извършена на 19.05.2016г. (л.55), в графата за състоянието на имота при проверката по същия начин е отразено, че същият е пасище мера. Извършено е обаче и отбелязване под формата на забележка, че в този имот има плажни чадъри в южната част и поставен електропастир в северозападната част.

С нова заповед от 30.05.2016г. директорът определя комисия в различен състав,  служители на ОДЗ-Добрич и жалбоподателя да извършат нов оглед на имота. В съставения констативен протокол на 31. 05.2016г. са отразени резултатите от огледа ( л.62), а именно, че през процесния имот преминава съществуващ път, частично покрит с асфалт и чакъл,, който не е отразен в кадастралната карта, има обособена и асфалтова алея, който също не била отразена в КК,, складирани плажни пособия, наличие от остатъци от демонтирани временни постройки, , преместваем павилион с каменна площадка пред него в североизточната част, три броя сгради, от които две полуразрушени, два броя преместваеми обекта и един от дървен материал, дървена барака в южната част, а също и шахти. Видно от материалите по делото процесният имот се е ползвал не по предназначение и към 2013г.  Приложени са анонимен сигнал от гражданин, писмо от зам. – министъра на земеделието и храните от 05.04.2013г. до директора на ОДЗ-Добрич, с което се иска информация за състоянието на имот от ДПФ в землището на с.Кранево, заповед на директора на ОДЗ-Добрич от 08.04.2013г. за извършване на проверка и резултатите от проверката, обективирани в Констативен протокол, л.70, от 09.04.2013г., чийто оригинал е изпратен в ГД”Национална полиция”- Специализирано звено “Антикорупция” във вр. с писмо с вх. № РД-05-933/28.12.2015г.  Констатациите на комисията към 09.04.2013г. са, че в имот № 39459.25.40 по КККР на с.Кранево има съществуващ път, частично покрит с асфалт и чакъл, който не е отразен в кадастралната карта; има временни постройки- 4 бр. бунгала,, фургони, дървена барака, тоалетна; две полумасивни сгради,  отпадъци, остатъци от разрушена сграда, складирани плажни пособия, частично обособена каменна алея и т.н.

            При тези доказателства съдът споделя становището на ответника, че началникът на ОСЗ-Балчик не е изпълнил служебните си задължения по чл.47, ал.8 от ППЗСПЗЗ, извършвайки ежегодните теренни проверки на процесния имот на 19.11.2015г. и на 19.05.2016г. като в протоколите от тези дати е отразил в качеството си на председател на назначената комисия и началник на общинската служба непълна и противоречива информация за реалното състояние на имота.

Целта на теренните проверки, които Общинските служби по земеделие са задължени да извършват по силата на чл.47, ал.8 от ППЗСПЗЗ, е да се отразява реалното състояние на имотите, част от държавния поземлен фонд. Самите служби са създадени като помощни органи към министъра на земеделието и храните, който стопанисва и се грижи за земите от държавния поземлен фонд. За улеснение на Общинските служби по земеделие, заместник- министърът на земеделието и храните е утвърдил “Методика за извършване на проверките по реда на чл.47, ал.8 от ППЗСПЗЗ относно състоянието и ползването на имотите от държавния поземлен фонд”, л.27 и сл.

Изрично в Методиката е посочено, че отговорен за изпълнението на заповедта на директора на ОДЗ за осъществяване на теренните проверки  по реда на чл.47, ал.8 от ППЗСПЗЗ е началникът на съответната Общинска служба по земеделие. В преките задължения на началника на ОСЗ , видно от представената по делото длъжностна характеристика (л.38 и сл.), е включено задължението да ръководи, контролира и отговаря за дейността на общинската служба по земеделие ( т.5.1), а също и да контролира състоянието и ползването на земите от ДПФ, като ежегодно извършва най-малко две проверки и информира ОДЗ ( т.5.13).

Затова са неоснователни доводите на жалбоподателя, направени при изслушването му и отразени в Протокол за изслушване от 14.07.2016г., л.33, че описвайки състоянието на имота, не вземал самостоятелно решение, понеже проверката и констатациите се извършвали от комисия.

В Методиката, на която се позовава жалбоподателя в писмените си обяснения,  е посочено, че комисията извършва проверка, както по документи, така и оглед на всеки имот от ДПФ на терена. Целта е да се осъществява ежегоден контрол за правомерното ползване на имотите от ДПФ и тя произтича пряко от нормата на чл.47, ал.8 от ППЗСПЗЗ, за чието изпълнение зам.-министърът е утвърдил методиката. В изпълнение на задължението по чл.47, ал.8 от ППЗСПЗЗ и по т.5.13 от длъжностната характеристика за длъжността “началник на Общинска служба по земеделие” жалбоподателят, в качеството си на председател на назначената със заповед комисия два пъти годишно е бил длъжен  да извършва огледи имотите от ДПФ и да предоставя освен информацията по документите на имота, така и тази получена при огледа му. Това задължение е ясно разписано и в цитираната от жалбоподателя т.1.3 от Методиката. Указанието в Методиката, че констативният протокол следва да съдържа и “информация за установеното състояние на имота при теренните проверки”, се разбира като информация за реалното състояние на имота. А уточнението “съобразно легендата- едногодишни полски култури, многогодишни полски култури, трайни насаждения (вид), ливада, пасище, мера, пасище с храсти, изоставена земя, залесена или самозалесила се земя, необработена нива” е примерно изброяване на няколко от възможните състояния на имота. То обаче в никакъв случая не следва да се разбира като ограничаващо констатациите на извършващите теренни проверки служители само до легендата, особено при явни следи за неправомерно ползване на имота.

 В тази връзка съдът намира за неоснователно възражението на началника на ОСЗ-Балчик, че съставяйки протокола от 19.11.2015г., същият се е водил стриктно по Методиката, която не допускала, извън информацията, съобразно легендата, да се вписват и други данни за имота. Указанията дадени в Методиката в т.1.3 са примерни, а изброяването не е изчерпателно, тъй като целта е да се опише реалното състояние на проверявания имот. Ако се приеме тезата на жалбоподателя, че е спазвал стриктно Методиката по т.3.1 отразявайки състоянието на имота в двата протокола, то това би обезсмислено целта на извършваните теренни проверки, т.е. огледи за установяване на реалното състояние на имотите. В такъв случай не би било необходимо извършването на теренни проверки, тъй като констативните протоколи биха могли да бъдат попълвани само по данни, съдържащи се в документите за имотите от ДПФ.

Неоснователно е и възражението, че нарушение не било извършено, тъй като отдавна било известно на компетентните органи, вкл. и на ОДЗ-Добрич, състоянието на процесния имот, което се потвърждава от проверката извършена през 2013г.

Поради възможността имотите да бъдат ползвани правомерно или неправомерно във всеки един момент, законодателят е предвидил задължението на общинските служби по земеделие, отговорни за стопанисването на имотите от ДПФ, да извършват проверки с цел упражняването на контрол за правомерното ползване на имотите. В случая е явно, че имотът продължително време от 2013г. не се ползва по предназначението си на  пасище, мера, а се е превърнал в терен за друга дейност. Началникът на ОСЗ –Балчик като пряко отговорен да следи и да предоставя информация за състоянието на имотите от ДПФ е бил длъжен при всяка проверка да отразява реалното състояние на имота, както в съставения на 19.11.2015г. протокол, така и в последващия от 19.05.2016г.

Затова съдът намира, за доказано извършеното на 19.11.2015г. и на 19.05.2016г. нарушение, изразяващо се в предоставяне на непълна и противоречива информация за имот с кад № 39459.25.40 в констативни протоколи от 19.11.2015г. и от 19.05.2016г. и представляващо неизпълнение на служебните задължения по чл.47, ал.8 от ППЗСПЗЗ.

Дисциплинарното наказание “порицание” е предвидено в чл.90, ал.1, т.2 от ЗДСл и може да бъде наложено за дисциплинарното нарушение, изразяващо се в неизпълнение на служебните задължения. Същото е определено съобразно критериите по чл.91, ал.1 от ЗДСл, поради което съдът намира, че е законосъобразно наложено.

По тези съображения настоящият съдебен състав намира, че оспорената заповед е издадени при спазване на процесуалните и материалноправните разпоредби, в установената от закона форма и в съответствие с предписаната цел, поради което жалбата на Д.Н.К. ***-началник на ОСЗ-Балчик,  следва да бъде отхвърлена като неоснователна.

С оглед изхода на спора, ответникът има право на направените по делото разноски, но предвид липсата на искане в тази насока, такива не се присъждат.

Водим от горното и на основание чл. 172, ал. 2 от АПК, Административен съд – Добрич, ІV-ти състав:

 

Р  Е  Ш  И :

 

ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.Н.К. *** срещу заповед № РД-07-01-144/01.08.2016г. на директора на Областна дирекция “Земеделие” гр.Добрич, с която, в качеството му на началник на Общинска служба по земеделие гр.Балчик, му е наложено дисциплинарното наказание “порицание”, на основание чл.89, ал.2, т.1 и чл.90, ал.1, т.2 и чл.93, ал.1 от Закона за държавния служител ( ЗДСл).

Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд с касационна жалба в 14 (четиринадесет) дневен срок, считано от съобщението за постановяването му и връчването на препис от съдебния акт на страните.

 

 

                                                     АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: