Р Е Ш Е Н И Е

 

№ ……18.10.2016 г., град Добрич

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

             ДОБРИЧКИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, в открито съдебно заседание на четвърти октомври през две хиляди и шестнадесета година, Първи касационен състав:

 

                                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: КРАСИМИРА ИВАНОВА

                                                                                  ЧЛЕНОВЕ: МИЛЕНА ГЕОРГИЕВА

                                                                                                     ТЕОДОРА МИЛЕВА

 

             При участието на прокурора РУМЯНА ЖЕЛЕВА и секретаря С.К. разгледа докладваното от председателя КАНД № 424/ 2016 г. по описа на ДАС и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс във връзка с чл. 63, ал. 1, изр. ІІ от Закона за административните нарушения и наказания.

С Решение № 59 от 09.06.2016 г. по НАХД № 113/2016 г. по описа на Районен съд - Каварна е отменено НП № 2/ 20.04.2016 г. на Директора на Областно пътно управление - Добрич, Агенция "Пътна инфраструктура" - София, с което на “Калиакрия Пропърти Мениджмънт” ЕООД, седалище и адрес на управление: с. Топола, общ. Каварна, ж.к. Калиакрия Гардънс, ап. комплекс № 4, ап. 81, представлявано от Т.А.Я., за нарушение по чл. 26, ал. 2, т. 1, б. "в" от Закона за пътищата и на основание чл. 53, ал. 1 и чл. 54 от същия закон е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 3000 лв.

В законния срок срещу решението е подадена касационна жалба от Агенция "Пътна инфраструктура" - Областно пътно управление - Добрич, чрез юрисконсулт Людмила Чакърова – Тодорова. В касационната жалба се релевират оплаквания за неправилност на съдебното решение поради нарушение на закона - касационно основание по смисъла на чл. 348, ал. 1, т. 1 от НПК, приложими в производството по силата на препращащата разпоредба на чл. 63, ал. 1, изр. ІІ от ЗАНН. Претендира се, че неправилно съдът е счел, че АУАН е издаден извън преклузивния срок по чл. 34, ал. 1 от ЗАНН. Настоява се, че този срок започва да тече не от датата на съставяне на КП – 24.07.2015 г., а от 11.12.2015 г., когато според касатора е установен нарушителят. Излага се становище, че неправилно съдът е приел, че не е налице дата на извършване на нарушението. Моли се да бъде отменено решението и вместо него постановено друго, с което да се потвърди НП като правилно и законосъобразно.

В съдебно заседание касаторът, редовно призован, не се представлява. Представя писмено становище чрез юрисконсулт Людмила Чакърова - Тодорова, с което поддържа жалбата на изложените в нея основания.

Ответникът по жалбата – редовно призован, в съдебно заседание се представлява от адв. С., САК, който оспорва жалбата. Представя и писмен отговор, в който излага подробни доводи за неоснователността на жалбата.

Представителят на Окръжна прокуратура - Добрич дава становище за неоснователност на жалбата.

Съдът, след като се запозна с подадената касационна жалба, представените по делото доказателства и извърши проверка на въззивното решение, прие за установено следното:

Жалбата е подадена от надлежна страна - участник във въззивното производство, в законния срок, до компетентния съд, което я прави допустима.

Разгледана по същество, жалбата е неоснователна. Съображенията за това са следните:

Фактите по делото са правилно установени от въззивния съд и по същество не са спорни:

На 06.12.2011 г. е издадено Разрешение за специално ползване на пътищата чрез експлоатация на рекламни съоръжения (РС) в полза на “Калиакрия Пропърти Мениджмънт” ЕООД.

На 04.05.2015 г. е издадена Заповед № РД – 22- 386 от Началник отдел в Дирекция “НПИ”, с която на основание чл. 26, ал. 9 във връзка с чл. 57, ал.4, т. 3 от Закона за пътищата е отнето издаденото разрешение поради забавяне плащането на дължимите  такси за ползване на РС. В заповедта е отразено, че подлежи на обжалване в 14 – дневен срок от съобщаването й. В закона не е предвидено предварително изпълнение на заповедта, в самата заповед също. Съобщението за издаването й е получено на 03.06.2015 г. С оглед на това ползването на РС е с отпаднало основание, считано от 18.06.2015 г.

На 24.07.2015 г. при извършен обход от представители на ОПУ - Добрич, съвместно с представляващия дружеството е съставен Констативен протокол, в който е обективирана констатацията, че РС е демонтирано. В КП е записано, че РС е демонтирано от собственика му.

На 20.11.2015 г. е изпратена покана от директора на ОПУ - Добрич до управителя на наказаното лице,  в която е указано, че според директора на ОПУ - Добрич за периода 05.05.2015 г. до 23.07.2015 г. РС е експлоатирано без разрешение на администрацията, управляваща пътя, което е нарушение по смисъла на чл. 26, ал. 2, т. 1, б. "в" от Закона за пътищата, като е поканен управляващият да се яви на адреса на ОПУ - Добрич за съставяне на АУАН.

Поканата е получена на 03.12.2015 г. На 11.12.2015 г. нарочна комисия от ОПУ - Добрич съставя КП за удостоверяване на обстоятелството, че управителят на дружеството не се е явил за съставяне на АУАН.

При тези факти на 20.01.2016 г. е съставен АУАН в отсъствие на нарушителя. На 20.04.2016 г. е издадено НП, което е отменено от Районен съд - Каварна.

Съставът на РС - Каварна е приел, че НП е издадено от компетентен орган, приел е описаната фактическа обстановка, такава, каквото е с оглед събраните доказателства. За да отмени НП, е счел, че от текста на АУАН и НП не става ясно кога точно е извършено твърдяното нарушение. Обсъдил е датата на издаване на заповедта за отмяна на разрешението за ползване на рекламното съоръжение и е стигнал до извода, че заповедта за отмяна е влязла в сила на 18.06.2015 г. Сторил е извода, че едва след тази дата може да се квалифицира ползването на РС като административно нарушение. Освен това е преценил, че при съставяне на АУАН е допуснато нарушение на разпоредбата на чл. 34, ал. 1 ЗАНН. В тази връзка е указал, че с оглед съставения на 24.07.2015 г. КП, то това е датата, на която най - късно може да се приеме, че е станал известен извършителят. От тази дата съдът е приел, че тече срокът за съставяне на АУАН. Съставянето на АУАН на 20.01.2016 г. е извън преклузивния по чл. 34, ал. 1 ЗАНН тримесечен срок. С оглед на това е отменил НП.

Настоящият състав споделя изцяло изводите на РС - Каварна. Мотивите за това са:

Съгласно нормата на чл. 26, ал. 2, т. 1 б”в” от Закона за пътищата за дейности от специалното ползване на пътищата се забранява експлоатацията на рекламни съоръжения без разрешение. В НП е записано, че за периода 05.05.2015 г. до 23.07.2015 г. рекламното съоръжение на дружеството, с указано място и площ на разположение, е експлоатирано от юридическото лице без разрешение. Така формулирано описанието на нарушението противоречи на събраните по делото доказателства. Безспорно е, че заповедта за отмяна на даденото разрешение е влязла в сила едва на 18.06.2015 г. В този смисъл посочената начална дата на нарушението не отговаря на обективната действителност. За крайна дата на нарушението е посочена датата 23.07.2015 г. По делото липсват доказателства, че съоръжението е използвано до тази дата. Има показания на актосъставителя, че е разговарял с представител на наказаното лице, но констативен протокол, че на дата 23.07.2015 г. съоръжението все още е било там, няма. Установено е единствено, че на 24.07.2015 г. съоръжението вече било демонтирано. Кога обаче е станало това, не е установено. В този смисъл липсва дата на нарушението, както правилно е приел съставът на КРС. При липса на конкретна дата, остава недоказано като цяло самото нарушение.

На следващо място, КП от 24.07.2015 г. е съставен с участието на инж. Албена Митева – актосъставител по – късно. Да се твърди, че е друга датата на установяване на нарушителя, звучи абсурдно. В този смисъл правилно КРС е приел, че АУАН е съставен извън допустимия тримесечен срок от откриване на нарушителя и на основание чл. 34, ал. 1 от ЗАНН не е следвало да се образува административнонаказателно производство. Като е образувано при тези обстоятелства, административнонаказващият орган сам се е поставил в положение да бъде отменено издаденото от него наказателно постановление.  

            С оглед изложеното оплакванията в касационната жалба са голословни. Решението като правилно и законосъобразно следва да бъде потвърдено. При служебната проверка на основание чл. 218, ал. 2 от АПК касационната инстанция установи, че решението е валидно, допустимо и съответно с материалния закон.

Водим от горното и на основание чл. 221, ал. 2 от АПК във връзка с чл. 63, ал. 1, изр. ІІ от ЗАНН, Първи касационен състав,

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 59 от 09.06.2016 г. по НАХД № 113/2016 г. по описа на Районен съд – Каварна, с което е отменено НП № 2/ 20.04.2016 г. на Директора на Областно пътно управление - Добрич, Агенция "Пътна инфраструктура" – София.

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                       ЧЛЕНОВЕ:…………………………