Р      Е      Ш      Е      Н      И      Е

№ …………………..

гр. Добрич, 24. 10. 2016 год.

 

 

 

Добричкият административен съд, II-ри касационен състав, в открито съдебно заседание, проведено на единадесети октомври две хиляди и шестнадесета година в състав :

                                                            

 

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ :   Дарина Витанова

                                                           ЧЛЕНОВЕ:              Силвия Сандева

                                                                                             Нели Каменска

 

 

при секретар И.Д. и с участието на прокурора Димитър Димитров изслуша докладваното от съдията Дарина Витанова КАД № 423/ 2016 год., и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

 

 

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от АПК във вр. с чл. 63, ал. 1 от ЗАНН.

Образувано е по жалба на Община, гр. Добрич против решение № 331/ 6. 07. 2016 год. по НАХД № 682/ 2016 год. на Районен съд, гр. Добрич, с което е отменено наказателно постановление № ПИОС 155/ 8. 04. 2016 год. на Кмета на Община Добрич, с което  на М.К.П. ***, ЕГН ********** за нарушение на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за осигуряване на обществения ред, поддържането и опазването на общинската собственост и околната среда на Общински съвет, гр. Добрич на осн. чл. 2, ал. 8 от същата наредба, е наложена глоба в размер на 150. 00 лв.

В жалбата си касаторът сочи, че районният съд се е произнесъл по недопустима жалба, тъй като същата е подадена след законоустановения 7-дневен срок. На адреса на нарушителя е изпратено наказателното постановление с обратна разписка, която се е върнала като непотърсена на 4. 05. 2016 год. На 9. 05. 2016 год. длъжностно лице от Община, гр. Добрич е посетило адреса на нарушителката за връчване на наказателното постановление, но същата не е намерена там, поради което наказателното постановление се счита за връчено на 9. 05. 2016 год. на осн. чл. 58, ал. 2 от ЗАНН. На Марияна К.П. е изпратена покана за доброволно изпълнение от 12. 05. 2016 год. След получаване на поканата е подадена жалба срещу влязлото в сила наказателно постановление. Излага и съображения за законосъобразност на издаденото наказателно постановление. Претендира обезсилване на решението на районния съд като недопустимо и прекратяване на производството по делото или отмяна на същото и решаване на делото по същество.

Ответникът по жалбата изразява становище за неоснователност на жалбата.

Прокурорът дава заключение за неоснователност на жалбата и законосъобразност на решението на районния съд.

Касационната жалба е подадена в законния срок от лице, участвало във въззивното производство, решението по което е неблагоприятно за него, поради което съдът приема, че жалбата е допустима.

Разгледана по същество, в рамките на предявеното касационно основание съобразно правилото на чл. 218, ал.1 от АПК, настоящият състав счита същата за неоснователна по следните съображения:

Районният съд е сезиран с жалба от М.К.П. ***, ЕГН **********  срещу наказателно постановление № ПИОС 155/ 8. 04. 2016 год. на Кмета на Община Добрич, с което  на жалбоподателката за нарушение на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за осигуряване на обществения ред, поддържането и опазването на общинската собственост и околната среда на Общински съвет, гр. Добрич на осн. чл. 2, ал. 8 от същата наредба, е наложена глоба в размер на 150. 00 лв.

 Жалбата  е уважена и наказателното постановление е отменено изцяло.

Районният съд е приел за установено, че на 13. 03. 2016 год. около 11.40 ч. е подаден сигнал на тел. 112 от гражданин, че М.К.П. не спазва заповед № 65/ 26. 01. 2016 год. на Кмета на Община, гр. Добрич и нарушава забраната за цепене на дърва за огрев в общите части на сграда в режим на етажна собственост в ж.к. “Строител”, бл. 61, вх. “б”, с която дейност нарушава спокойствието и почивката на гражданите. При извършване на проверка на място от полицейски служители е установено, че жалбоподателката вече е била приключила с цепенето на дървата, но е признала, че е нацепила за кратко време подпалки за печката. Въз основа на така установената фактическа обстановка е съставен АУАН и е издадено наказателно постановление, с което административно-наказателната отговорност на жалбоподателката е ангажирана за извършено нарушение на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за осигуряване на обществения ред, поддържането и опазването на общинската собственост и околната среда на Общински съвет, гр. Добрич. Съдът е приел в мотивите си, че жалбата е подадена в законоустановения 7-дневен, че вмененото нарушение действително е извършено от жалбоподателката, но е счел, че същото е маловажен случай по см. на чл. 28 от ЗАНН и на това основание е отменил наказателното постановление.

Настоящият състав счита решението на въззивния съд като правилно като краен резултат, но по мотиви, различни от тези, изложени в него. Касационният състав не споделя становището на касатора, че решението на въззивния съд е недопустимо като постановено по просрочена жалба. В конкретния случай не може да се приеме, че наказателното постановление е влязло в сила на 9. 05. 2016 год. при условията на чл. 58, ал. 2 от ЗАНН. Разпоредбата изисква наличието на три условия, за да настъпят правните последици на влязло в сила наказателно постановление: нарушителят да не е намерен на посочения в административно-наказателната преписка адрес, да е променил адреса си и новият му адрес да е неизвестен. Видно от наказателното постановление адресът на нарушителя, посочен в него е  гр. Добрич, ж. к. “Строител” № 61, вх. Б, ап. 12. Същият адрес е посочен в жалбата на Марияна К.П. до съда и на него са връчвани всички съобщения по въззивното производство, т.е. нарушителката не е променила адреса си, посочен АУАН и в НП и същият е бил известен на АНО, поради което не може да се приеме, че наказателното постановление е влязло в сила при условията на чл. 58, ал. 2 от ЗАНН.

Касационният състав намира, че вмененото с процесното наказателно постановление не е извършено от жалбоподателката. Както бе посочено и по-горе, административно-наказателната отговорност на жалбоподателката е ангажирана за извършено нарушение на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за осигуряване на обществения ред, поддържането и опазването на общинската собственост и околната среда на Общински съвет, гр. Добрич. Текстът на разпоредбата визира административни нарушения, състоящи се в извършване на дейности от битов и стопански характер в жилищните сгради и в непосредствена близост до тях, нарушаващи спокойствието на гражданите в часовете от 14. 00 ч. до 16. 00 ч. и от 22. 00 ч. до 8. 00 ч. в делнични дни и от 14.00 ч. до 16. 00 ч. и от 21. 00 ч. до 9. 00 ч. в празничните и почивните дни. По делото безспорно е установено, че вменяваното нарушение е извършено около 11. 40 ч. Този час е посочен както в АУАН, така и в НП, т.е. същият е извън часовия диапазон, визиран в текста от разпоредбата, с оглед на което не може да се приеме, че е извършено нарушение на чл. 2, ал. 2 от общинската наредба в конкретния случай.  Направените от касационния състав изводи налагат решението на районния съд да бъде потвърдено.

 При извършената служебна проверка на валидността, допустимостта и съответствието на съдебното решение с материалния закон съобразно изискванията на чл. 218, ал. 2 от АПК не бяха констатирани нарушения. Решението е постановено от законен състав, при законосъобразно упражнено право на въззивна жалба и е материално законосъобразно.

Поради изложените съображения настоящия състав счита, че жалбата е неоснователна, а решението на районния съд следва да бъде потвърдено.

Така мотивиран и на осн. чл. 221, ал. 2 от АПК съдът

 

 

 

                                    Р      Е      Ш      И      :

 

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 331/ 6. 07. 2016 год. по НАХД № 682/ 2016 год. на Районен съд, гр. Добрич.

 Решението не подлежи на обжалване.

 

 

 

 

                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ :

 

 

         

                                                                  ЧЛЕНОВЕ : 1…………………….

 

 

                                                                                        2…………………….