Р Е Ш Е Н И Е

гр.Добрич, 06.02.2017 година

 

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

           

           ДОБРИЧКИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, в открито съдебно заседание на двадесет и четвърти януари през две хиляди и седемнадесета година в състав:

 

                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАРИНА ВИТАНОВА

                                                     ЧЛЕНОВЕ: СИЛВИЯ САНДЕВА

                                                                       НЕЛИ КАМЕНСКА

 

            При участието на прокурора от ОП - Добрич РАДОСЛАВ БУХЧЕВ и секретаря И.Д. разгледа докладваното от съдия С.Сандева  к.адм.дело № 418 по описа на съда за 2016 год. и за да се произнесе, съобрази следното:

 

            Производството по делото е по реда на чл.176, във вр. чл.228 от АПК.

Образувано е по искане на Сдружение “Клуб хххх”, БУЛСТАТ хххх, гр.София, за допълване на постановеното по делото решение с произнасяне по жалбата на касатора срещу решението на ДРС в частта му за разноските. Твърди се, че въззивният съд е осъдил касатора да заплати по сметка на съда сторените по делото разноски в размер на 81, 91 лева. Излагат се доводи, че законът не дава възможност за натоварване на жалбоподателя с разноски по административнонаказателни дела, като административният съд не е взел отношение по този въпрос, поради което се иска допълване на решението в посочения смисъл. 

            Добричкият административен съд намира искането за допустимо като подадено от легитимирана страна, в срока по чл.176, ал.1 от АПК и при непълнота на решението.     

С решението, чието допълване се иска, е оставено в сила обжалваното решение на РС – Добрич по нахд № 1402/2015г., с което е потвърдено наказателно постановление № 158330/30.07.2015г. на заместник-директора на ТД на НАП гр.Варна. Както в мотивите, така и в диспозитива обаче касационната инстанция е пропуснала да се произнесе по жалбата на касатора срещу решението на ДРС в частта за разноските, поради което е налице основание за постановяване на допълнително решение.

Неоснователно е оплакването за неправилност на обжалваното решение в частта на присъдените разноски. В тази част касаторът е осъден да заплати по сметка на съда сторените разноски по делото в размер на 81, 91 лева, представляващи разноски за свидетел.

Съдебното производство пред районния съд по обжалване на наказателни постановления е по ЗАНН и е със смесен характер, като се образуват административнонаказателни дела. Неправилно касаторът твърди, че законът не дава възможност за натоварване на жалбоподателя с разноски по административнонаказателни дела. Действително в ЗАНН не е уредена отговорността за разноски на страните, но съгласно препращащата норма на чл. 84 ЗАНН, доколкото в този закон няма особени правила, за определяне на разноски на свидетели и вещи лица, както и за производството пред съда по разглеждане на жалби срещу наказателни постановления, се прилагат разпоредбите на НПК. По аргумент от чл.189, ал.3 от НПК, когато наказателното постановление е потвърдено, както е и в настоящия случай, съдът осъжда нарушителя да заплати разноските по делото включително разноските за свидетели и вещи лица, които са били поети от бюджета на съда. Именно това е сторил и районният съд, който с оглед на резултата от делото е възложил в тежест на касатора разноските на разпитания по делото свидетел Ал.Пеновски в размер на 81, 91 лева, които са били посрещнати от сумите, предвидени в бюджета на съда. В този смисъл касационната жалба срещу решението на ДРС в частта за разноските се явява неоснователна и решението в тази му част следва да бъде оставено в сила като правилно и законосъобразно.  

Водим от горното и на основание чл.176, във вр. чл.221, ал.2 от АПК, Добричкият административен съд

Р Е Ш И :

ДОПЪЛВА решение № 438/25.11.2016г. по к.адм.д. № 418/2016г. по описа на АС – Добрич, както следва:

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 311/24.06.2016г., постановено по нахд № 1402/2015г. по описа на РС – Добрич В ЧАСТТА, в която Сдружение “Клуб хххх”, гр.София, БУЛСТАТ хххх, представлявано от К.Д.С. ЕГН **********, е осъдено да заплати сторените по делото разноски в размер на 81, 91 лева по сметка на ДРС.   

РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

 

 

    

          ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                 ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

 

 

 

 

                                                                                              2.