О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

08.09.2016г., гр. Добрич

 

 

      Добричкият административен съд, в закрито заседание на осми септември, две хиляди и шестнадесета година, в състав:

                                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: Нели Каменска

 

като разгледа докладваното адм.д. № 416/2016г. по описа на АС гр.Добрич, взе предвид следното:

      

       Производството е образувано по искова молба на Г.С.С. ***, подадена чрез адв.Е.Е.-*** срещу Министерство на правосъдието на РБ за заплащане на обезщетение за имуществени и неимуществени вреди, причинени от действия по задържане под стража, предприети от служителите на Първо РПУ Добрич.

       При извършване на проверката по чл.135, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) във вр. с чл.1, ал.1 от Закона за отговорността на държавата и общините за вреди (ЗОДОВ), съдът намира, че делото не му е подсъдно.

        С определение № 210/29.08.2016г. на ищцата бе указано да уточни въз основа на какъв акт е извършено незаконното задържане – акт на административен или на разследващ орган. С уточняваща молба от 08.09.2016г. процесуалният представител на ищцата уточнява, че за изясняване на исковата й претенция е необходимо да се снабди с удостоверение от Районна прокуратура гр.Добрич за движението по досъдебно производство № 120/2011г.

       От направеното искане е видно, че претенцията за обезщетение не може да се квалифицира по чл.1, ал.1 от ЗОДОВ, тъй като претендираните вреди са във връзка с действия на разследващите органи, предприети във връзка с образувано и водено досъдебно производство, а не вследствие от незаконосъобразен административен акт, действие или бездействие на административен орган.

Съгласно чл.2, ал.1, т.1 от ЗОДОВ, държавата отговаря за вредите, причинени на граждани от разследващите органи, прокуратурата или съда, при: 1. задържане под стража, включително като мярка за неотклонение, домашен арест, когато са били отменени, прилагане от съда на задължително настаняване и лечение или принудителни медицински мерки, когато те бъдат отменени, както и при всички други случаи на лишаване от свобода в нарушение на чл. 5, § 1 от Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи, съставена в Рим на 4 ноември 1950 г., наричана по-нататък "Конвенцията". Искът обаче е подсъден на гражданския съд, съгласно правилото на чл.2, ал. 3 от ЗОДОВ.

Производството следва да се прекрати, а делото да се изпрати на компетентния да се произнесе от исковата молба граждански съд. Същият е компетентен да се произнесе и по искането за издаване на съдебно удостоверение, по силата на което ищцата да се снабди от РП-Добрич с информация за образуваното и воденото ДП № 120/2011г.

С оглед изложеното и на основание чл.135, ал.2 и ал.7 от АПК, Административен съд гр.Добрич, ІV-ти състав

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ИЗПРАЩА на Районен  съд гр.Добрич искова молба на Г.С.С. ***, подадена чрез адв.Е.Е.-*** срещу Министерство на правосъдието на РБ, по която е образувано адм.дело № 416/2016г. по описа на Административен съд гр.Добрич.

ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 416/2016г. по описа на Административен съд гр.Добрич.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО да се съобщи на ищеца чрез процесуалния му представител.

 

                                                           АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: