Р Е Ш Е Н И Е

 

№ ……12.10.2016 г., град Добрич

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

             ДОБРИЧКИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, в открито съдебно заседание на четвърти октомври през две хиляди и шестнадесета година, в състав:

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ:  КРАСИМИРА ИВАНОВА

                                                          ЧЛЕНОВЕ: МИЛЕНА ГЕОРГИЕВА

                                                                               ТЕОДОРА МИЛЕВА

 

             При участието на прокурора РУМЯНА ЖЕЛЕВА и секретаря С.К. разгледа докладваното от председателя КАНД № 414/ 2016 год. по описа на ДАС и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от АПК, във връзка с чл. 63, ал. 1 от ЗАНН.

Образувано е по касационна жалба вх. № 1698/ 03.08.2016 г. на Сектор “Пътна полиция” при ОД на МВР гр. Добрич, подадена чрез Началника на Сектор “ПП” – Жулиян Минев срещу Решение № 21/ 13.06.2016 г. по нахд № 31/ 2016 г. на РС - Тервел, с което е отменено НП № 15 – 0851 – 002564/ 06.01.2016 г. на Началника на Сектор “ПП” при ОД на МВР Добрич.

Касаторът настоява, че първоинстанционното решение е необосновано и неясно, издадено в нарушение на закона. Счита, че съдът е изтълкувал и приложил неправилно закона. Не е изложил мотиви за изводите си. Излага становище, че съдът е игнорирал разпоредбата на чл. 189, ал. 2 от ЗДвП и по този начин е нарушил правото на защита на административнонаказващия орган. Изтъква, че съгласно чл. 3, ал. 2 от Наредба № 30 от 27.06.2001 г. за реда за установяване на алкохол или друго упойващо вещество от водачите на МПС длъжностното лице от съответната служба за контрол попълва талон за медицинско изследване. В тази връзка обръща внимание, че в случая са налице две длъжностни лица от службите за контрол, и двете са на длъжност автоконтрольор в сектор “ПП” при ОДМВР – Добрич и работят в екип. С оглед на това прави оплакване, че неправилно съдът е счел, че само актосъставителят може да издава талон за медицинско изследване и на това основание е отменил НП. Сочи, че в случая нарушението е доказано, авторът е известен, АУАН е съставен редовно. С оглед изложеното иска да бъде отменено съдебното решение и да бъде потвърдено НП като правилно и законосъобразно.

В съдебно заседание касаторът – редовно призован, не се представлява, не изразява становище по жалбата.

Ответникът – С.Х. ***, редовно призован, не се явява, представлява се от адв. Р.Б., която оспорва жалбата  и иска да бъде отхвърлена като неоснователна. Настоява да бъде потвърдено решението на ТРС. 

Представителят на ОП - Добрич дава заключение за неоснователност на касационната жалба.

Съдът, след преценка на събраните по делото доказателства и във връзка с доводите и становищата на страните и заключението на участващия по делото прокурор, както и предвид задължението му за служебна проверка на решението с оглед разпоредбата на чл. 218 АПК, намира за установено следното:

Касационната жалба е подадена от надлежна страна, в съответствие с установения срок по чл. 211, ал. 1 от АПК и е процесуално допустима. Разгледана по същество, същата е основателна по следните съображения:

С Решение № 21/ 13.06.2016 г. по нахд № 31/ 2016 г. на РС - Тервел е отменено изцяло НП № 15 – 0851 – 002564/ 06.01.2016 г. на Началника на Сектор “ПП” при ОД на МВР Добрич, с което на С.Х. С. за нарушение по чл. 5, ал. 3, т. 1 от Закона за движение по пътищата /ЗДвП/ на основание чл. 174, ал. 1 от ЗДвП е наложена глоба в размер на 1000.00 лв. /хиляда лева/ и лишаване от право да управлява МПС за срок от 10 месеца, като на основание Наредба № Із – 2539 на МВР са отнети 10 контролни точки.

ДРС е приел жалбата за допустима. Посочил е, че е подложил на цялостна проверка обжалваното наказателно постановление, като след това е приел жалбата за основателна поради обстоятелството, че талонът за медицинско изследване е издаден от свидетеля по АУАН. Единствено на това основание, което е счел за съществено процесуално нарушение, е отменил наказателното постановление. 

Решението на РС е постановено в противоречие с разпоредбата на чл. 63 от ЗАНН, без да е разгледан спорът по същество, поради което се явява незаконосъобразно и следва да бъде отменено, а делото върнато за ново разглеждане от друг състав на Районен съд – Тервел.

В случая е наложено наказание, за това че водачът е управлявал автомобила след употреба на алкохол, установена с техническо средство. Съдът не е обсъдил дали от събраните по делото доказателства се установява описаното нарушение и доказано ли е то по безспорен и категоричен начин. В този смисъл е изместил предмета на спора и е обсъждал нарушение, считайки го за съществено, свързано с издателя на талона за медицинско изследване. В случая такова нарушение няма, доколкото няма изискване актосъставителят да го издава, а “длъжностното лице”. Свидетелят и актосъставителят, както касаторът правилно е отразил, работят в екип, и двамата са длъжностни лица. Това обаче е неотносимо към установяване дали са налице признаците на деянието. Талонът е издаден, за да може лицето да даде кръв, чрез което да оспори резултатите от техническото средство. Доказателства в тази насока няма. Наказанието обаче е за употреба на алкохол, която е установена чрез конкретно техническо средство. По делото са налице доказателства, че е било годно. Тези доказателства обаче е следвало да обсъди РС. Като не е сторил това, е постановил решението си при съществено нарушение на съдопроизводствените правила.

С оглед горното и на основание чл. 222, ал. 2, т. , от АПК, Административен съд Добрич, І касационен състав

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ Решение № 21/ 13.06.2016 г. по нахд № 31/ 2016 г. на РС - Тервел, с което е отменено НП № 15 – 0851 – 002564/ 06.01.2016 г. на Началника на Сектор “ПП” при ОД на МВР Добрич, като вместо него ПОСТАНОВЯВА:

ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на РС - Тервел.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:…………………..                        ЧЛЕНОВЕ: 1……………………..

 

 

                                                                                                       2……………………..