Р Е Ш Е Н И Е

 

№ ……./ 02.11.2016г., град Добрич

 

В    И  М  Е  Т  О    Н  А    Н  А  Р  О  Д  А

                                                                              

Добрички административен съд,  в публично заседание на единадесети октомври, две хиляди и шестнадесета година, Втори касационен състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:       Дарина Витанова

ЧЛЕНОВЕ:            Силвия Сандева

                              Нели Каменска

при участието на секретаря, И.Д. и прокурора при Окръжна прокуратура гр.Добрич, Димитър Димитров, разгледа докладваното от съдия Н.Каменска к.адм.д.№ 413 по описа на съда за 2016г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на Глава ХІІ от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) във връзка с чл. 63, ал.1 от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН). Образувано е по касационна жалба на Агенция за държавна финансова инспекция-София, подадена чрез Димитър Митев – главен юрисконсулт срещу решение № 89 от 10.06.2016г., постановено по нахд № 112/2016г. по описа на Балчишкия районен съд, с което е отменено наказателно постановление № 11-01-123/15.03.2016г., издадено от директора на Агенция за държавна финансова инспекция-София.

          В касационната жалба са изложени твърдения за незаконосъобразност на съдебното решение, поради противоречие с материалния закон - касационно основание по чл.348, ал.1, т.1 от НПК. Твърди се, че съдът неправилно е извършил преценката по чл.3, ал.2 от ЗАНН за наличие на по-благоприятен закон. Касаторът счита, че според сега действащият Закон за обществените поръчки, публ. ДВ, бр.13 от 16.02.2016г., в сила от 15.04.2016г. и предвид стойността на услугата от 46 490 лв. без ДДС не е налице по-благоприятен закон. В тази връзка се позовава на нормата на чл.20, ал.3, т.2 от новия ЗОП, според която възложителите прилагат реда за възлагане чрез събиране на оферти с обява или покана до определени лица, когато обществените поръчки имат прогнозна стойност при доставки и услуги, с изключение на услугите по приложение № 2, - от 30 000 лв. до 70 000 лв. Счита, че нарушението е доказано по безспорен начин и наказателното постановление следва да бъде потвърдено. По тези съображения моли решението на въззивната инстанция да се отмени като незаконосъобразно.

          Ответникът по касационната жалба, Р.П.Н. оспорва жалбата и моли решението на въззивния съд да бъде оставено в сила.

          Представителят на Окръжна прокуратура – Добрич счита, че жалбата е основателна и че решението следва да се отмени, поради липса на предпоставките за прилагане на чл.3, ал.2 от ЗАНН. Услугите попадали в изключенията по приложение № 2, визирано в чл.20, ал.3, т.2 от ЗОП . Счита, че правото на защита на жалбоподателя не било нарушено. Пледира отмяна на постановеното решение и потвърждаване на наказателното постановление.

Административен съд - Добрич, като обсъди събраните от районния съд доказателства, мотивите на първоинстанционното решение, доводите и становищата на страните и след като извърши служебна проверка, съгл. чл. 218, ал.1 от АПК, прие за установено следното:

          Касационната жалба е подадена от надлежна страна в срока по чл. 211, ал.1 от АПК, отговаря на изискванията на чл. 212 и чл. 213 от АПК и е процесуално допустима.

Разгледана по същество, жалбата е неоснователна по следните съображения :

          С наказателно постановление № 11-01-123 от 15.03.2016г., издадено от директора на АДФИ гр.София на Р.П.Н. в качеството му на кмет на с.Кранево Община Балчик, възложител на обществена поръчка по см. на чл.7, т.1 от ЗОП (отм.), е наложено административно наказание “глоба” в размер на 500  лв. за нарушение на чл.101а, ал.1 във вр. с чл.14, ал.4, т.2 от ЗОП(отм.) за това, че към 13.11.2014г. не е спазил правилата, условията и реда на глава 8 “а” от ЗОП (отм) за възлагане на обществена поръчка за извършване на услуги с багер  и транспорт.

За да отмени наказателното постановление съдът е изложил мотиви, че до влизането му в сила е последвал по-благоприятен закон- новия Закон за обществените поръчки , публ. ДВ бр.13 от 16.02.2016г. в сила от 15.04.2016г. Извършените от възложителя разходи за процесните услуги били в начително по-малки размери аот предвидените в чл.20 прагове за дейностите по новия Закон за обществените поръчки.

За да се произнесе по спора за законосъобразност на решението на първоинстанционния съд, касационният състав съобрази следното:

Към момента на постановяване на въззивното решение, 10.06.2016г., е в сила новият Закон за обществените поръчки, публ. ДВ бр.13 от 16.02.2016г., с който е отменен Закона за обществените поръчки от 2004г., действал по време на извършване на нарушението в редакцията му ДВ. бр.40 от 13 Май 2014г.

Съгласно чл.3, ал.2 от ЗАНН, ако до влизане в сила на наказателното постановление последват различни нормативни разпоредби, прилага се онази от тях, която е по-благоприятна за нарушителя.

Споделя се становището на процесуалния представител на касатора, че процедурата, наречена “ред за възлагане чрез събиране на оферти с обява” по см. на Глава ХХVІ от новия ЗОП от 2016г. е идентична с “публикуване на публична покана”  по Глава VІІІ “а” от отменения ЗОП от 2004г. Нормата на чл.186 от новия ЗОП от 2016г., определяща обхвата на задължението за “събиране на оферти с обява”, препраща към правилата за възлагане на обществени поръчки на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП от 2016г. Съгласно последната, възложителите прилагат реда за възлагане чрез събиране на оферти с обява или покана до определени лица, когато обществените поръчки имат прогнозна стойност: 1. при строителство - от 50 000 лв. до 270 000 лв.; 2. при доставки и услуги, с изключение на услугите по приложение № 2 - от 30 000 лв. до 70 000 лв.

Съобразявайки правилата по новия Закон за обществените поръчки с фактическите обстоятелства, изложени в наказателното постановление касационната инстанция намира за правилен и законосъобразен извода на въззивния съд, че в случая е последвал по-благоприятен за нарушителя закон и нормата на чл.3, ал.2 от ЗАНН налага отмяна на издаденото наказателно постановление.

В обстоятелствената част на наказателното постановление е посочено, че за периода от 24.02.2014г. до 18.12.2014г. в кметство с.Кранево са извършени разходи за предоставените услуги с багер и свързан с тях транспорт, установени след проверка въз основа на 18 бр. фактури на обща стойност 46 490 лв. без ДДС. Услугите били свързани със следните дейности: отваряне на устието и коритото на реката, почистване след наводнението, почистване на трупи, наноси, почистване на гробищен парк, полагане на чакъл и др. Част от извършените разходи за предоставените услуги с багер и свързания с тях транспорт били на обща стойност от 20 910 лв. и били осъществени във връзка с преодоляване на последиците от наводнението на територията на с.Кранево.

Нарушението според наказващия орган се изразява в това, че горепосочените услуги за периода от 24.02.2014г. до 29.09.2014г. – датата на последната фактура за преодоляване на последиците от бедствието - били в общ размер на 25 990 лв. без ДДС. Независимо, че тази сума попадала в стойностните прагове от 20 000 лв. до 66 000 лв. на чл.14, ал.4, т.2 от ЗОП (отм), на 13.11.2014г. кметът на кметство с.Кранево отново извършил такъв вид разход, което било видно от фактура № 00000000057/13.11.2014г. и протокол № 58 от същата дата, без преди това да събере оферти с публикуване на покана по реда на Глава 8”а” от ЗОП (отм.).

Следователно, ответникът по касационната жалба е за това, че към 13.11.2014г. не е спазил правилата, условията и реда на глава VІІІ “а” от ЗОП (отм) за възлагане на обществена поръчка за извършване на услуги с багер  и транспорт, понеже към тази дата е достигната стойност от 25 990 лв. без ДДС на извършените услуги с багер и свързания с тях транспорт.

По-благоприятен закон има, когато е отпаднало задължението за определено поведение, т.е. деянието вече не представлява нарушение и за да се прецени налице ли е по-благоприятен за нарушителя закон, следва да се извърши преценка дали и по новия ЗОП от 2016г. към датата на нарушението,13.11.2014г., за възложителя съществува задължението за “публикуване на публична покана”, идентично с задължението  за “събиране на оферти с обява”.

И понеже до 13.11.2014г. кметът на населеното място е извършил разходи за услуги на стойност от 25 990 лв. без ДДС, т.е. под праговете, установени в чл.20, ал.3, т.2 от новия ЗОП, който определя по- високи прагове -  от 30 000 лв. до 70 000 лв., то с влизането в сила на новия ЗОП от 2016г. за кмета на населеното място към настоящия момент е отпаднало задължението да пристъпи към публикуване на публична покана.

Това означава, че въззивният съд правилно е отменил наказателното постановление като противоречащо на принципа по чл.3, ал.2 от ЗАНН.

По изложените съображения касационната жалба е неоснователна. Решението на въззивния съд е правилно и законосъобразно и следва да бъде оставено в сила.

Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 221 от АПК, Административен съд гр.Добрич, ІІ-ри касационен състав

 

Р  Е  Ш  И :

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 89 от 10.06.2016г., постановено по нахд № 112/2016г. по описа на Районен съд гр.Балчик.

Решението е окончателно.

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                       ЧЛЕНОВЕ: