Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

№ 479/19.12.2016г., град Добрич

 

В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

            ДОБРИЧКИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, в публично съдебно заседание на двадесет и втори ноември две хиляди и шестнадесета година в състав:

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: СИЛВИЯ САНДЕВА

                                                                     ЧЛЕНОВЕ: НЕЛИ КАМЕНСКА

                                                                                           МИЛЕНА ГЕОРГИЕВА

 

            при участието на прокурора ВИОЛЕТА ВЕЛИКОВА и секретаря В.С., разгледа докладваното от председателя КАД № 411/2016г. и за да се произнесе, взе предвид следното :

 

            Производството е по реда на Глава ХІІ от АПК.

            Образувано е по касационна жалба на Д.Ж.С. с ЕГН ********** *** - председател и представляващ ПП „Движение „Гергьовден“, срещу решение № 297/16.06.2016г., постановено по н.а.х.д. № 217/2016г. на Районен съд – гр.Добрич, с което е потвърдено наказателно постановление № ПИОС 112/09.12.2014г. на кмета на Община гр.Добрич, с което на касатора, в качеството му на председател и представляващ ПП „Движение „Гергьовден“, участваща в КП “България без цензура”, за извършено нарушение на чл.29, ал.1 от Наредба за осигуряване на обществения ред, поддържането и опазването на общинската собственост и околната среда на ОбС – Добрич (НООРПООСОС) е наложено административно наказание – глоба в размер на 1000 лева, на основание чл.29, ал.3, т.3 от същата наредба.

            Жалбоподателят твърди, че обжалваното решение е неправилно като противоречащо на материалноправните и процесуалноправните разпоредби. Не оспорва, че ПП „Движение „Гергьовден“ се е регистрирала за участие в изборите за народни представители, произведени на 05 октомври 2014г., като част от коалиция от партии „България без цензура“, но счита, че актовете на общината е следвало да бъдат насочени към коалицията като единен, макар и ad hoc правен субект, а не към нейните членове поотделно. Сочи, че представляваната от него партия няма структура на територията на област Добрич, поради което не е разполагала с възможност да проследи хода на протичане на кампанията на място и да разпореди на съответните лица да премахнат визираните в акта агитационни материали от посочените места. Твърди, че налагането на глоба на всяка една от политическите партии, участващи в коалицията, би нарушило един от основните принципи в правото за едно нарушение да се налага едно наказание. Не споделя изводите на съда за неприложимост на чл.28 от ЗАНН, както и за спазване на срока за издаване на НП по чл.34, ал.3 от ЗАНН. Твърди, че 6-месечният срок за издаване на НП е изтекъл, поради което административнонаказателното производство е следвало да бъде прекратено. По тези съображения иска отмяна на обжалваното решение и постановяване на друго по същество, с което да се отмени обжалваното НП.

            Ответникът по касационната жалба не изразява становище по  основателността й. 

            Представителят на Окръжна прокуратура – Добрич счита, че решението на ДРС е правилно и законосъобразно, поради което следва да бъде оставено в сила.

          Административен съд - Добрич, като обсъди доводите и становищата на страните, доказателствата по делото и след като извърши служебна проверка съгласно чл. 218, ал.1 и ал.2 от АПК, прие за установено следното :

            Касационната жалба е подадена от надлежна страна в срока по чл. 211, ал.1 от АПК, отговаря на изискванията на чл. 212 и чл. 213 от АПК и е процесуално допустима, а разгледана по същество, е неоснователна по следните съображения :

Обжалваното решение е повторно постановено, след като с решение № 27/11.02.2016г. по к.а.д. № 691/2015г. Добричкият административен съд е обезсилил решение № 58/18.09.2015г. по н.а.х.д. № 793/2015г. по описа на ДРС поради неконституиране на надлежните страни по спора, и е върнал делото за ново разглеждане от друг състав на същия съд. За да постанови това решение, районният съд е приел, че вмененото на жалбоподателя административно нарушение е доказано по безспорен и категоричен начин от обективна и субективна страна, както и че не са налице допуснати съществени процесуални нарушения или нарушения на материалния закон, които да водят до отмяна на НП. Въз основа на събраните по делото писмени и гласни доказателства е приел за установено от фактическа страна, че местоположението на установените около 100 бр. нагледни агитационни материали, изобразяващи бюлетина № 13 с текст „Коалиция България без цензура….“, не фигурира сред определените със заповед на кмета места на територията на община гр.Добрич за поставяне на агитационни материали (плакати, обръщения) по време на предизборната агитация на изборите за народни представители на 05.10.2014г., с което е допуснато нарушение на чл.29, ал.1 от НООРПООСОС. Счел е, че законосъобразно е ангажирана административнонаказателната отговорност на жалбоподателя, в качеството му на председател и представляващ ПП „Движение „Гергьовден“, участваща в КП „България без цензура“, като лице „допуснало извършването на описаното деяние по смисъла на чл.29, ал.2, пр. 2- ро от НООРПООСОС“, както и че наложеното наказание е в законоустановените граници по чл.29, ал.3, т.3 от същата наредба. От друга страна, съдът е приел, че деянието не представлява маловажен случай по смисъла на чл.28 от ЗАНН, тъй като не са налице белези, които да сочат към ниска степен на интензивност на извършеното спрямо други нарушения от същия вид или към понижена степен на обществена опасност. Отхвърлил е възражението на жалбоподателя, че не е спазен предвиденият в чл.34, ал.3 от ЗАНН 6 - месечен срок, тъй като процесното нарушение е извършено на 17.09.2014г., АУАН е съставен на 27.10.2014г., а НП е издадено на 09.12.2014г., т.е. почти три месеца след извършване на нарушението, което е в съответствие с изискванията на чл.34 от ЗАНН. Въз основа на тези свои изводи районният съд е постановил решение, с което е потвърдил НП като правилно и законосъобразно.

Така постановеното решение е правилно, като настоящият касационен състав споделя изцяло изводите на районния съд.

Правилно е становището на районния съд, че законосъобразно е ангажирана административнонаказателната отговорност на жалбоподателя като председател и представляващ една от политическите партии, участващи в КП „България без цензура“, а оттам и представляващ самата коалиция от партии. Разпоредбата на чл.29, ал.1 от НООРПООСОС забранява поставянето на афиши, реклами, съобщения, обяви и др. нагледни агитационни материали извън определените със заповед на кмета места, като ал.2 на същия текст гласи, че административнонаказателноотговорни лица по ал.1 са извършителите, лицата, които са допуснали или наредили извършване на деянието по ал.1, както и тези, които черпят благоприятни последици за дейността си от тези материали. Съгласно чл.140 от ИК представителството на коалицията от партии се определя с решението за образуването й, като заявлението за регистрацията й се подписва от лицата, представляващи коалицията. Не е спорно по делото, че жалбоподателят е председател и представляващ ПП “Движение „Гергьовден“, а едновременно с това и представляващ коалицията от партии „България без цензура“, в която участва и представляваната от него партия. Той е част от председателския съвет на коалицията, включващ още трима членове – председатели на три други политически партии, като представителството на коалицията се осъществява от членовете на съвета заедно, а в конкретно определени случаи заедно и поотделно. В тази насока са и приложените по делото удостоверение за регистрация от СГС, решение от 18.08.2014г. за създаване на КП „България без цензура“ за участие в изборите за народните представители на 05.10.2014г., допълнително споразумение от 20.08.2014г., решение № 741-НС от 20.08.2014г. на ЦИК, както и решение № 767-НС от 21.08.2014г. на ЦИК. При положение, че касаторът е включен в състава на председателския съвет, представляващ и ръководещ коалицията, то той носи отговорност за спазване на забраната по чл.29, ал.1 от общинската наредба заедно с останалите членове на съвета. Следователно правилно районният съд е преценил, че С. е носител на административнонаказателната отговорност по чл.29, ал.2 от наредбата при условията на допустителство, поради което законосъобразно е бил санкциониран с обжалваното НП. Действително в НП е посочено, че С. е санкциониран в качеството му на председател и представляващ ПП “Движение „Гергьовден”, участваща в КП “България без цензура”, но именно в това си качество той участва и в председателския съвет, представляващ коалицията, поради което дори и да се приеме, че е налице неточност или непрецизност в индивидуализацията на субекта на нарушението, то тя е несъществена и не влияе на законосъобразността на НП.

Ирелевантни са възраженията в жалбата, че ПП „Движение „Гергьовден“ няма структура на територията на област Добрич, поради което не е могла да следи за спазването на забраната по чл.29, ал.1 от общинската наредба, както и че евентуалното налагане на глоба за същото нарушение на останалите политически партии, участващи в коалицията, би нарушило принципа за едно нарушение да се налага едно наказание, защото НП е издадено лично срещу Д.Ж.С., а не срещу представляваната от него партия. Не може да се сподели и доводът, че НП е следвало да бъде издадено срещу коалицията като единен, макар и създаден ad hoc правен субект. Коалициите от партии се създават единствено и само за целите на изборния процес. Те са неперсонифициран правен субект, поради което административнонаказателната отговорност по ЗАНН се носи от физическите лица, които ги представляват, какъвто е и касаторът по делото.

Неоснователно в жалбата се оспорват мотивите на съда за неприложение на чл.28 от ЗАНН с аргумента, че съдът не е описал подробно защо счита, че случаят не е маловажен и с ниска степен на обществена опасност, а само се е задоволил да констатира това. Действително в мотивите към решението не са изложени подробни съображения защо не са налице предпоставките за приложение на чл.28 от ЗАНН, но това не е повлияло на законосъобразността на преценката на съда. Фактът, че разлепените агитационни материали са надхвърляли 50 броя, в които случаи наказанието е в максимален размер, както и че те са били поставени (разлепени) на многобройни места извън разрешените от кмета на общината сочи, че деянието не се отличава с по-ниска степен на обществена опасност в сравнение с останалите нарушения от същия вид, поради което правилно районният съд е отказал да го квалифицира като маловажен случай на административно нарушение.

Правно нелогично и неоснователно е възражението на касатора, че не е спазен 6-месечният срок по чл.34, ал.3 от ЗАНН, тъй като НП му било връчено на 01.06.2015г. Разпоредбата на чл.34, ал.3 от ЗАНН изисква НП да бъде издадено в 6 – месечен срок от съставянето на акта, който в случая е спазен, както правилно е преценил и районният съд. Връчването на НП е последващо действие по съобщаването му, което няма нищо общо със срока за издаването му и не може да се отрази на неговата законосъобразност.

С оглед на изложеното настоящата касационна инстанция счита, че решението на районния съд не страда от визираните в жалбата пороци, поради което следва да бъде оставено в сила при условията на чл.221, ал.2 от АПК.   

Воден от горното, Добричкият административен съд

 

Р Е Ш И :

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 297/16.06.2016г., постановено по н.а.х.д. № 217/2016г. на Районен съд – гр.Добрич.            

РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

 

           ПРЕДСЕДАТЕЛ :                         ЧЛЕНОВЕ : 1.

 

 

 

 

 

                                                                                        2.