П Р О Т О К О Л

гр.Добрич, 01.11.2016 година.

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ДОБРИЧ, в публично съдебно заседание на първи ноември, две хиляди и шестнадесета година, в състав:

 

                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: КРАСИМИРА ИВАНОВА

                                        ЧЛЕНОВЕ: МИЛЕНА ГЕОРГИЕВА

                                                              ТЕОДОРА МИЛЕВА

 

При участието на секретаря С.К. и прокурора ВЕСЕЛИН ВИЧЕВ сложи за разглеждане, докладваното от съдия Теодора Милева,  Административно дело №405, по описа за 2016 година.

На именното повикване в 13:25 часа се явиха:

 

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА – ДОБРИЧ се представлява от ПРОКУРОР ВЕСЕЛИН ВИЧЕВ.

ОТВЕТНИКЪТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДОБРИЧ, редовно уведомен по реда на чл.137, ал.7 от АПК, не се представлява.

по хода на делото

ПРОКУРОР ВИЧЕВ : Да се даде ход на делото.

Съдът намира, че нe са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Съдът докладва: С молба вх.№2220 от 24.10.2016г. Общински съвет гр.Добрич е представил, в изпълнение на определение от 13.10.2016г., доказателства по делото, изредени подробно и описани в 15 точки, като е представил и Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за търговската дейност на територията на община гр.Добрич, приета с Решение №11-4 от 20.09.2016г., част от която е оспорения текст от настоящия процес, а именно чл.13, ал.5.

В молбата се сочи, че към момента чл.13, ал.5 от Наредбата за търговската дейност на територията на община гр.Добрич е изменен, като е със следния текст: “След подаване на заявлението, длъжностното лице, което го е приело извършва проверка и осигурява за нуждите на производството необходимата информация за вписването на търговеца в Търговския регистър.”

ПРОКУРОР ВИЧЕВ : Да се приемат доказателствата

Съдът по доказателствата

О П Р Е Д Е Л И :

ПРИЕМА И ПРИЛАГА, представените с молба рег.№11-09-83 от 24.10.2016г. на Общински съвет гр.Добрич писмени доказателства: Решение №3-44 от 20.12.2011г. на Общински съвет град Добрич; Извлечение от Протокол №8 от 29.05.2012г. на Общински съвет гр.Добрич; Извлечение от входящия регистър на Общински съвет гр.Добрич, от който е видна датата на входиране на докладната записка от инж.Н.П. зам.кмет на Община гр.Добрич; Докладна записка от инж. Н.П. - зам.кмет на Община гр.Добрич, ведно с проекта на оспорената Наредба; Покана до общинските съветници; Извлечения от ел.поща на Общински съвет гр.Добрич, от които е видно изпращането на дневния ред за заседанието на Общински съвет гр.Добрич насрочено за 26.06.2012г. до в-к “Нова Добруджанска трибуна”, в-к “Добруджанска Трибуна”, Радио Добруджа и Дарик Радио, ведно с изпратения дневен ред; Решение №9-18 от 26.06.2012г. на Общински съвет гр.Добрич; Наредба за търговската дейност на територията на Община гр.Добрич, приета от Общински съвет гр.Добрич с Решение №9-18 от 26.06.2012г.; Докладна записка от Й.Й. - кмет на Община Добрич относно приемане на Правилник за организацията и реда за ползване на общинските пазари на територията на Община гр.Добрич ведно с Приложение №1 Правилник за организацията и реда за ползване на общинските пазари на територията на Община гр.Добрич; Решение №8-4 от 25.05.2016г. на Общински съвет гр.Добрич; Наредба за търговската дейност на територията на Община гр.Добрич, приета от Общински съвет гр.Добрич с Решение №9-18 от 26.06.2012г., изм. с ПЗР на Правилник за организацията и реда за ползване на общинските пазари на територията на Община град Добрич – Решение № 8-4 от 25.05.2016г. от заседание на Общински съвет гр.Добрич; Докладна записка от Й.Й. - кмет на Община Добрич относно Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за търговската дейност на територията на Община гр.Добрич; Решение №11-4 от 20.09.2016г. на Общински съвет гр.Добрич; Наредба за търговската дейност на територията на Община гр.Добрич приета от Общински съвет гр.Добрич с Решение №9-18 от 26.06.2012г., изм. с ПЗР на Правилник за организацията и реда за ползване на общинските пазари на територията на Община град Добрич – Решение №8-4 от 25.05.2016г. от заседание на Общински съвет гр.Добрич, изм. и доп. с Решение №11-4 от 20.09.2016г. - Наредба за изменение и допълнение на Наредба за търговската дейност на територията на Община град Добрич; Наредба за изменение и допълнение на Наредба за търговската дейност на територията на Община град Добрич, приета с Решение №11-4 от 20.09.2016г.

ПРОКУРОР ВИЧЕВ : Предвид отмяна от страна на Общински съвет – Добрич на атакуваната разпоредба от общинска наредба са налице условията за прекратяване на съдебното производство, на основание чл.196 във връзка с чл.159, т.3 от АПК. Моля да направите това и на основание чл.143, ал.2 във връзка с ал.1 от АПК да възложите на Общински съвет – Добрич да заплати на Окръжна прокуратура - Добрич сторените по делото разноски.

Съдът, като взе предвид приетите в днешно съдебно заседание доказателства и стореното от прокурора искане за прекратяване на производството по делото съобрази следното:

С приетото изменение на Наредбата в протестираната част е налице оттегляне на оспорения административен акт в тази част по смисъла на чл.159, т.3 от АПК. С оглед на това искането на представителя на Окръжна прокуратура – Добрич се явява основателно и съдът следва да остави без разглеждане подадения протест и да прекрати производството по делото, поради оттегляне на подзаконовия нормативен акт в протестираната част.

В тази връзка Съдът счита за основателно искането за присъждане на сторените по делото съдебно – деловодни разноски в размер на 35 лева, за което са налице доказателства, внесени за обнародване оспорването на съответния текст от наредбата.

Съдът, с оглед изложеното и на основание чл.196 от АПК във връзка с чл.159, т.3 от АПК и чл.143, ал.2 от АПК

О П Р Е Д Е Л И :

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ протест с вх.№1672/29.07.2016г. на Окръжна прокуратура – Добрич, подаден против разпоредбата на чл.13, ал.5 от Наредбата за търговската дейност на територията на община гр.Добрич, приета с Решение №9-18 от 26.06.2012г. на Общински съвет гр.Добрич, поради оттегляне на акта.

ОСЪЖДА Община град Добрич да заплати по сметка на Окръжна прокуратура - Добрич сумата от 35 (тридесет и пет) лева, представляваща  съдебно – деловодни разноски за публикуване на обявление в Държавен вестник.

ПРЕКРАТЯВА производството по АД №405/2016г. по описа на Административен съд – Добрич.

Определение подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд на Република България в седемдневен срок от днес за Окръжна прокуратура – Добрич и от съобщението до Общински съвет гр.Добрич.

ДЕЛОТО приключи в 13:34 часа.

ПРОТОКОЛЪТ е изготвен на 02.11.2016 година.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :                              ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

                                                                                 2.

 

 

 

                                                 СЕКРЕТАР :