Р Е Ш Е Н И Е

 

№429

 град Добрич, 23.11.2016г.

 

В    И  М  Е  Т  О    Н  А    Н  А  Р  О  Д  А

                                                                                               

          Добричкият административен съд, в открито съдебно заседание на първи ноември две хиляди и шестнадесета година, І троен състав:

                                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: КРАСИМИРА ИВАНОВА

                                                                  ЧЛЕНОВЕ: МИЛЕНА ГЕОРГИЕВА

                                                                                                  ТЕОДОРА МИЛЕВА

 

при участието на секретаря, С.К. и прокурора при Окръжна прокуратура гр.Добрич, ВЕСЕЛИН ВИЧЕВ, разгледа докладваното от съдия М. Г. адм.д.№ 404 по описа на съда за 2016г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

          Производството е по чл.185-196 от Административно-процесуалния кодекс (АПК) и е образувано по протест на Веселин Вичев - прокурор в Окръжна прокуратура гр.Добрич, срещу Наредбата  за реда и условията за поставяне и премахване на преместваеми обекти на територия та община Добрич, приета с решение № 50.1 от 20.09.2011г. на Общински съвет Добрич,в частта, на разпоредбата на чл.13,ал.3, която е в колизия  със законови разпоредби, които са норми от по-висок ранг.

          Конкретно се сочи, че  оспорваната разпоредба предвижда изготвянето от собствениците на терена на схеми  за преместваеми обекти в имоти-частна собственост, с неприложен ПУП по отношение на застрояването и незастроени имоти, попадащи под разпоредбата на чл.55 от ЗУТ (Закона за устройство на територията).Това изискване според прокурора, противоречи на чл.56, ал.2 от ЗУТ, който е акт от по-висока степен и   не съдържа такова изискване. Съгласно сочената норма, за преместваемите обекти се издава разрешение за поставяне по ред, установен с наредба на общинския съвет, а за държавни и общински имоти-и въз основа на схема,одобрена от Гл.архитект на общината.В протеста се изразява становище,че граматическото тълкуване обуславя извод,че не се изисква  одобряване на схема или  скица-виза защото,от една страна употребата на съюза “а” е за отрицание, а от друга страна,съюзът “и” е признак за кумулативност на  изискванията за наличие на схема и други подобни само за упоменатите имоти. По аргумент за противното основание, схема за разполагане /или скица-виза/ в имоти-частна собственост не се предвижда.Изложените от прокурора аргументи основават извода му, че органът за местно самоуправление незаконосъобразно разширява изискванията за поставяне на преместваеми обекти чрез оспорената разпоредба от Наредбата. Общинската администрация няма материалната компетентност да поставя по-високи изисквания,отколкото визираните в закона. Предлага съдът да обяви нищожността на посочената разпоредба, или същата да бъде отменена като незаконосъобразна, поради противоречието й с чл.56, ал.2 от ЗУТ.  .

          В съдебно заседание се явява прокурор Вичев, който поддържа протеста на изложените в него основания.

          Ответникът – Общински съвет - Добрич, редовно призован, не се представлява и не изразява становище по протеста.

          Съдът, като обсъди, доказателствата по делото поотделно и в тяхната съвкупност, и като направи проверка по реда на чл.168, във връзка с чл. 196 от АПК, приема за установено следното:

          Протестът е процесуално допустим, като подаден в срок, срещу административен акт, който подлежи на съдебен контрол. Наредбата, предмет на оспорване, по дефиницията на чл. 75, ал. 1 от АПК, чл. 7, ал. 2 и чл. 8 от ЗНА, както и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА съставлява подзаконов нормативен акт. Съобразно разпоредбите на чл. 185, ал. 1 и чл. 187, ал. 1 от АПК подзаконовият нормативен акт подлежи на безсрочно оспорване пред съда, като с оглед текста на чл. 186, ал. 2 от АПК,това важи и за прокурора, който може да подаде протест срещу акта.

          Разгледан по същество, протестът е основателен в частта му на искане за отмяна на оспорения текст като незаконосъобразен по следните съображения:

          Наредбата  за реда и условията за поставяне и премахване на преместваеми обекти на територията на община Добрич е приета с решение № 50.1 от 20.09. 2011г., взето с протокол № 50 от 20.09.2011г. на Общински съвет Добрич.Съдът прецени, че заседанието на Общинския съвет е било законно, тъй като са присъствали повече от половината общински съветници, които с мнозинство са гласували за приемане на Наредбата. Спазени са изискванията на чл.27 ал.2 и ал.3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация. Наредбата е приета на валидно правно основание-чл.8 от ЗНА и чл.21, ал.2 от ЗМСМА.Приемането на Наредбата е съобразено с процесуалните правила на Закона за нормативните актове в редакцията му ДВ.бр.65/1995г., действала към момента на приема на оспорената разпоредба. Видно от приетите по делото доказателства, свикано е заседание на ОбС – Добрич за обсъждане на проекта за Наредба и същият е обсъден.На заседанието от 41 общински съветници по списък  са присъствали 40, а Решението е прието с 37 “за”.

          Предвид изложеното,предложението на протестиращия за обявяване нищожност на оспорения текст е неоснователно,но съдът счита,че текстът, който е оспорен, противоречи на нормативен акт от по – висока степен, в какъвто смисъл протестът се явява основателен.

          Наредбата е приета  на основание чл. 56 от Закона за устройство на територията.Съгласно чл. 56, ал. 1 от закона, върху поземлени имоти могат да се поставят преместваеми увеселителни обекти и преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности - павилиони, кабини, маси, зарядни колонки за електрически превозни средства, както и други елементи на градското обзавеждане (спирки на масовия градски транспорт, пейки, осветителни тела, съдове за събиране на отпадъци, чешми, фонтани, часовници и други). Съобразно ал. 2 на чл. 56 от ЗУТ за обектите по ал. 1 се издава разрешение за поставяне по ред, установен с наредба на общинския съвет, а за държавни и общински имоти - и въз основа на схема, одобрена от главния архитект на общината. С оспорения текст на чл. 13, ал. 3 от Наредбата,Схемите за  преместваеми обекти в имоти частна собственост с неприложен ПУП по отношение на застрояването и незастроени имоти, попадащи под разпоредбата на чл.55 от ЗУТ, се изготвят от собствениците на терена , като обектите не могат да бъдат повече  от 3 броя в УПИ.

          Разпоредбата на  чл.75, ал.2 от АПК предвижда, че нормативните административни актове се издават по прилагане на закон или подзаконов нормативен акт от по-висока степен. Нормите на чл.75, ал.2 и чл.76, ал.1 и ал.2 от АПК  са идентични с тези на чл.2, чл.3,ал.1, чл.7, ал.2 и чл.8  от ЗНА, като прогласяват забрана да се уреждат с наредба обществени отношения, уредени вече с нормативен акт от по-висока степен. Законът е нормативният акт, който урежда първично или въз основа на Конституцията, обществени отношения, които се поддават на трайна уредба, според предмета или субектите в един или няколко института на правото или техни подразделения. За уреждане на другите отношения по тази материя законът може да предвиди да се издаде подзаконов акт.Наредбата, като нормативен акт се издава за прилагане на отделни разпоредби или подразделения на нормативен акт от по-висока степен. Общинските съвети като органи на местното самоуправление на територията на съответната община решават самостоятелно въпросите от местно значение, които законът е предоставил в тяхната компетентност. Съгласно чл.8 от Закона за нормативните актове всеки общински съвет може да издава наредби, с които да урежда съобразно нормативните актове от по-висока степен, неуредени от тях обществени отношения с местно значение.

          Чрез законовата делегация на чл.56, ал.2 от ЗУТ, законодателят е предоставил в компетентността на общинските съвети да определят с наредба реда, по който да се издава разрешението за поставяне на преместваемите обекти по чл.56, ал.1.Със законовият текст на чл.56, ал.2 от ЗУТ законодателят е въвел изискването за наличие на схеми, одобрени от главния архитект, единствено по отношение на държавните и общинските имоти, върху които ще се поставят преместваеми обекти и е доуточнил, че за държавните имоти схемата се одобрява след съгласуване със съответната централна администрация, която стопанисва имота, а в останалите случаи - с областния управител.

Анализът на оспорената разпоредба показва противоречие  между нея и законовият текст на чл.56, ал.2 от ЗУТ.Административният съд намира, че с  разпоредбата на чл.13,ал.3 от Наредбата Общинският съвет на Община Добрич е излязъл извън предоставеното му с чл.56, ал.2,  правомощие да уреди единствено реда, т.е. процедурата, по която ще се издават разрешенията за поставяне на преместваеми обекти. С протестирания текст, Общинският съвет на Община Добрич недопустимо е въвел допълнителното изискване, собствениците на терена, да изготвят схеми за преместваеми обекти.Изискването  противоречи на чл. 8 от ЗНА и чл.21, ал.2 ЗМСМА,тъй като общинският съвет е приел текста от Наредбата,  като е регулирал обществени отношения, вече регулирани от нормативен акт от по-висока степен, в случая ЗУТ. Според чл.56, ал.2 от ЗУТ, изискването за наличие на схема, одобрена от Гл. архитект, е спрямо държавните и общинските имоти, тъй като само те са визирани изрично в нормата.

          В този смисъл,основателен е протестът, че нормата на чл.13, ал. 3 от Наредбата противоречи на чл. чл. 56, ал. 2 от ЗУТ и с оглед изискването на чл. 15, ал. 1 от ЗНА следва да бъдат отменени, като бъде приведена наредбата в тази й част в съответствие с изискванията на ЗУТ. Вярно е, че съгласно чл. 15, ал. 3 от ЗНА и чл. 5, ал. 1 от АПК при противоречие между два акта от различна степен се прилага този с по – висок ранг, но в случая се налага изрична отмяна на незаконосъобразния текст, за да не съществуват в правния мир разпоредби, които противоречат на закон и поради това нарушават правата на гражданите. С отмяната и приемането на съответни на закона норми ще се осигури яснота и прозрачност по отношение изискванията към гражданите, по отношение правата и задълженията им във всеки един конкретен случай. Само по този начин ще бъдат спазени принципите на достъпност, публичност и прозрачност, съответно последователност и предвидимост, уредени с текстовете на чл. 12 и 13 от АПК, като ще се допринесе за правна сигурност в обществото.Ето защо, оспореният текст от Наредбата следва да бъдат отменен, като противоречащ на материалния закон.Установената материална незаконосъобразност на оспорения текст е основание за отмяната му по смисъла на чл. 146, т. 4, във  връзка с чл. 196 от АПК.

Предвид изхода на спора и на основание чл. 143, ал. 1 от АПК ответникът по оспорването следва да възстанови на Окръжна прокуратура – Добрич направените съдебни разноски в размер на 35. 00 лв. /тридесет и пет лева/, представляващи заплатена такса за обнародване на оспорването в „Държавен вестник“.

Мотивиран така и на основание чл. 193, ал. 1 от АПК, Административен съд – Добрич, І троен състав

 

Р Е Ш И:

          ОТМЕНЯ по протест на Окръжна прокуратура – Добрич разпоредбата на чл.13, ал.3 от Наредбата  за реда и условията за поставяне и премахване на преместваеми обекти на територия та община Добрич, приета с решение № 50.1 от 20.09.2011г. на Общински съвет Добрич, по протокол № 50 от 20.09.2011г.

          ОСЪЖДА Община Добрич да заплати на Окръжна прокуратура - Добрич направените по делото разноски в размер на 35.00 лв. /тридесет и пет лева/.

          Решението може да се обжалва пред Върховния Административен съд с касационна жалба в четиринадесетдневен срок, считано от съобщението за постановяването му и връчването на препис от съдебния акт на страните.

След влизането му в сила решението да се обнародва по реда на чл. 194 от АПК.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                       ЧЛЕНОВЕ:          

1.................................

 

 

 

 

 2..................................