Р  Е Ш Е Н И Е

 

113

гр.Добрич, 16.03.2017 година.

 

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

          Добричкият  административен съд, в публично съдебно  заседание на шестнадесети февруари две хиляди и седемнадесета година  ІІІ състав:

 

                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕНА  МАРКОВА –ГЕОРГИЕВА

 

при участието на секретаря М.М., като разгледа докладваното от  съдия Георгиева адм. дело № 399 по описа на съда за 2016 год. за да се произнесе,  взе предвид следното:         

          Производството е по реда на чл.145 и следващите от АПК,във връзка с чл.221 от Закона за министерството на вътрешните работи.

          Образувано е по жалба от Ж.С.Ж., ЕГН ********** ***, подадена чрез адвокат С.К.С., срещу заповед рег. № 851з-59, от 20.07.2016г. на Началника на Сектор „Пътна полиция“ към ОД на МВР-Добрич,с която на жалбоподателя е наложено дисциплинарно наказание “мъмрене” за срок от 1 месец.

           С жалбата се настоява,че заповедта е незаконосъобразна и противоречи на материалния закон в цялост.Настоява се и за процесуални нарушения. Сочат се като нарушени разпорежданията на чл.200,чл.206 и чл.210 от ЗМВР. Иска се  отмяна на заповедта.Претендира се присъждане на  разноски.

          Ответникът,чрез процесуалния си представител юрисконсулт Ж., оспорва жалбата и моли съда, да я отхвърли. 

          Добричкият административен съд,като взе предвид становищата на страните и след преценка на събраните по делото доказателства, приема за установено следното от фактическа  и правна страна :                   

          Жалбата е подадена в срок, от легитимирано лице и е процесуално допустима. Разгледана по същество е основателна.

          От събраните по делото доказателства, преценени поотделно и в тяхната съвкупност и след служебна проверка на основание чл. 168 от АПК за законосъобразността на оспорения административен акт на всички основания по чл. 146 от АПК, съдът установи от фактическа страна следното:

           Съгласно приложената кадрова справка от 18.05.2016г./л.46/ оспорващият е назначен в системата на МВР,считано от 20.02.1996г. Към момента на издаване на процесната заповед Ж.Ж. е младши инспектор и заема длъжността младши автоконтрольор І степен в група "Организация на движението, пътен контрол и превантивна дейност", сектор "Пътна полиция", отдел "Охранителна полиция" при ОД на МВР гр. Добрич. За постигнати високи резултати в служебната дейност, през 2005г. е награден с „Обявяване на благодарност“. Няма наложени дисциплинарни наказания.

             С писмо рег.№ 7855р-3699/04.05.2016г. Дирекция "Вътрешна сигурност" към МВР уведомила Директора на ОД на МВР-Добрич, че при извършен преглед на видеофайлове, относно изпълнение на организационно-технологичните правила за работа с АИС „Видеозаснемане на пътен контрол“ на посочен адрес, било установено,че действията на служителите нарушават нормативната уредба, регламентираща изпълнението на служебните им задължения. В прегледани изрично посочени папки се установило, че служителите паркират пред сградата на КАТ,като престоят там е за времето от 2.54ч до 06.18ч.

             По случая била разпоредена проверка, възложена  на ст.инспектор К.В.В., Началник група „ОД-ПК-ПД“ на сектор „ПП“. Били изискани видеофайловете по случая-10 на брой. В хода на проверката било установено,че съгласно ежедневна ведомост № 851р-1882/23.03.2016г. и часови график № 851р-2291/18.04., утвърдени от Началника на сектор „ПП“,за времето от 19.00 часа на 23.04.2016г. до 07.00 часа на 24.04.2016г. на работа били назначени младши инспекторите Ж.С.Ж. и Г.К.М.,със служебен автомобил „Опел астра“,рег № ***, за изпълнение на служебни задължения по контрол на пътното движение.При преглед  на 10 бр. файлове, предоставени по преписката се установило,че на 24.04.2016г. в 02.53 часа до 07.00 часа, младши инспекторите Ж.С.Ж. и Г.К.М. паркират служебния автомобил в двора на Сектор „ПП“, като от 02.53ч. до 07.00 не изпълняват утвърдения часови график,като не заемат разпоредените им установъчни пунктове за осъществяване на пътен контрол.На 17.05.2016г. Ж. изготвил рапорт (л.38) в който било посочено,че на 23.04. 2016г. около 22.30ч. с колегата си М. получили сигнал за ПТП по път ІІ-71, на около 2км. преди с. Славеево. На място установили лек автомобил марка „Фолксваген Голф“ с посочен рег. номер, преобърнат в крайпътна канавка.Била установена самоличността на водача,който бил контактен, но с наранявания. Полицейските служители докладвали на ОДЧ на ОДМВР-Добрич и на място бил изпратен екип на ЦСМП-Добрич. Водачът отказал да даде кръвна проба,поради болки в гърдите, поради което бил откаран в ЦСМП-Добрич, където му била взета кръвна проба и  бил включен на системи.Водачът заявил на Ж. и М., че ще откаже  да бъде настанен за лечение,при което от полицейските служители му било обяснено,че след като напусне ЦСМП трябва да се яви в сградата на „ПП“ за да бъдат оформени документите.Около 03.00 часа Ж. и М. влизат в сградата на Сектор“ПП“ за да изчакат водача, който до края на дежурството не се явил.

           Жалбоподателят бил запознат срещу подпис с информацията от АИС „Видеозаснемане на пътен контрол“ за което бил съставен протокол(л.37). Била изискана информация,дали служителите са посещавали адреси и дали е получавана информация от тях,че напускат установъчните пунктове. С докладна на оперативен дежурен при ОДМВР-Добрич в Сектор „ПП“ била получена непълна информация, от която не ставало ясно дали напускането на УП е докладвано и дали полицейските служители са получили съответно разрешение (л.41).За да се изясни обективната истина били изискани записи от проведени разговори от служителите по ТЕТРА радиотерминал за времето от 00.00 часа до 06.30 часа на 24.04.2016г. От сектор КИС била получена информация, че разговорите,провеждани чрез използване на ТЕТРА мрежата не се записват, поради техническа невъзможност.

          На 25.05.2016г. от Ст.инспектор Великов е изготвена обобщена справка по случая и е направено предложение за налагане на дисциплинарно наказание по смисъла на чл.200,ал.1,т.11 от ЗМВР.Жалбоподателят бил запознат с нея.

          Дисциплинарното производство приключило с издаване на оспорената в настоящото производство Заповед рег. № 851з-59, от 20.07.2016г. на Началника на Сектор „Пътна полиция“ към ОД на МВР-Добрич.

         По искане на страните, в съдебно заседание се разгледаха видеофайловете по преписката,съдържащи информация от АИС „Видеозаснемане на пътен контрол“. От тях се установява,че в 01.47 часа,служителите излизат от колата. В 01.52 се връщат. Попълват документи и автомобилът потегля.Мнението на двете страни е , че вероятно се връщат от болницата.Колата тръгва в 02.26, спира в 02.29 ч. и пак тръгва. До 02.53 часа колата е в движение.В 02.54 спира в двора на „ПП“. Служителите излизат от колата. В 06.11 часа колата прави маневра и остава на паркинга. Записът завършва в 06.21 часа.

         По делото като свидетел е разпитан полицейския служител Г.К.М., който е бил в екип с жалбоподателя през процесното дежурство. Същият твърди, че на въпросната дата са имали ПТП на Славеево,но не помни точно часа.На място е пристигнал екип на Спешни кабинети, които отвели лицето, което било ударено.Служителите също отишли в Болницата, за да вземат кръвната проба. След като пробата била готова, я занесли в ОДЧ и докладвали устно,че ще изчакат водача в сградата на „ПП“ за да попълни декларация и други документи. АУАН бил съставен в болницата.

           Заповедта е издадена на основание чл.194, ал.2,т.1 и чл.198,ал.1 от Закона за министерството на вътрешните работи.В мотивите й  подробно е описано нарушението и е посочена правната му квалификация.Въз основа на много подробно описаната фактическата обстановка, дисциплинарнонаказващия орган е преценил, че Ж.С.Ж., младши автоконтрольор І степен в сектор „Пътна полиция“ към Отдел „Охранителна полиция“ при ОДМВР-Добрич е извършил дисциплинарно нарушение на служебната дисциплина по смисъла на чл. 194, ал.1,т.1 от ЗМВР-„неизпълнение на разпоредбите на този закон и на издадените въз основа на него подзаконови нормативни актове,на заповедите и разпорежданията на министъра на вътрешните работи, заместник-министрите и главния секретар на МВР и на преките ръководители“, както и дисциплинарно нарушение по смисъла на чл. 194, ал.2,т.2 от ЗМВР – „ неизпълнение на служебните задължения“. Наложеното дисциплинарно наказание е „мъмрене“  и е посочено в диспозитива на заповедта, но нормата на чл.197, ал.1 от ЗМВР, която определя дисциплинарните  наказания, не е  посочена. Съгласно нормата, те са:

1. мъмрене;

2. писмено предупреждение;

3. порицание;

4. забрана за повишаване в длъжност за срок от една до три години;

5. (изм. - ДВ, бр. 14 от 2015 г.) предупреждение за уволнение.

6. уволнение.       

           Този пропуск на дисциплинарнонаказващия орган не е съществен и не води до опорочаване на заповедта до степен нейната отмяна,тъй като е относим единствено към компетентността на нейния издател. Съгласно чл. 204,т. 3 от ЗМВР, дисциплинарните наказанията се налагат със заповеди от ръководителите на структурите по чл. 37  за всички наказания по чл. 197 за служителите на младши изпълнителски длъжности,а съгласно чл. 9, ал.1 от Правилника за устройството и дейността на министерството на вътрешните работи, в областните дирекции на МВР може да се създават отдели, сектори, районни управления (РУ), участъци и други звена от по-нисък ранг в зависимост от задачите и дейността им.Оспорваната заповед е издадена от Началника на Сектор „Пътна полиция“ към ОД на МВР-Добрич,следователно е издадена от компетентно лице. Заповедта съдържа всички съществени елементи на формата на индивидуален административен акт, установени с чл. 210, ал. 1 от ЗМВР. Същата е в писмена форма, съдържа посочване на извършителя; мястото, времето и обстоятелствата, при които е извършено нарушението; разпоредбите, които са нарушени, доказателствата, въз основа на които то е установено; правното основание и наказанието, което се налага; срокът на наказанието; пред кой орган и в какъв срок може да се обжалва заповедта.Спазена е разпоредбата на чл. 210, ал. 2 от ЗМВР, като заповедта за дисциплинарното наказание е връчена на държавния служител срещу подпис, като е отбелязана и датата на връчване. Следователно при постановяване на административния акт не са допуснати нарушения на изискванията за форма.

           Относно спазване на административнопроизводствените правила съдът установи,че  в рамките на дисциплинарното производство, наказващият орган не е изпълнил в пълен обем задълженията, разписани в чл. 206 от ЗМВР, като преди налагане на дисциплинарното наказание не е изслушал държавния служител, нито е приел писмените му обяснения.По делото е представен протокол, относно изслушване на служителя, извършил дисциплинарно нарушение, но от неговото съдържание се установява, че не е налице изслушване, а представяне от страна на наказващия орган на установеното при проверката по случая. Всъщност изслушване не е налице и това се потвърждава от собственоръчно написаното от Ж., че не е съгласен с констатациите от извършената проверка, вписано в графа-„при съставянето на този протокол, приех като доказателства“.Протоколът е от 08.07.2016г. и покана за назованото изслушване не е отправена към Ж.. Покана му е връчена   на 07.07.2016г., съгласно която следва да се яви на 08.07. 2016г. в 11.00 часа в Сектор „ПП“ за запознаване с обобщена справка.По делото липсва надлежно удостоверяване, че  жалбоподателят е запознат с тази справка. 

           Дисциплинарнонаказващият орган не е спазил и задължението си, при определяне на вида и размера на дисциплинарното наказание да се вземат предвид последиците от нарушението, обстоятелствата,при които е извършено и формата на вината.Действително, в заповедта се съдържа преценка за добрата работа на Ж. и липсата на други наказания.Съдържа се и израза „като  взех предвид тежестта на нарушението“. Тези мотиви обаче,не санират пропуска, да се изследва формата на вината,както и последиците от нарушението,описано като напускане на разпоредените за обслужване установъчни пунктове.Не е налице и коментар, защо тези пунктове са напуснати.

           Не е спазена и разпоредбата на чл.16 от Инструкция № 8121з-470 от 27.04.2015 г. за организацията на дейността по установяване на дисциплинарни нарушения и налагане на дисциплинарни наказания, събирането и обработката на информация за състоянието на дисциплината и дисциплинарната практика в МВР, издадена от министъра на вътрешните работи, обн., ДВ, бр. 34 от 12.05.2015 г. Съгласно цитираната норма, дисциплинарнонаказващият орган назначава проверка по чл. 205, ал. 2 ЗМВР с писмена заповед по образец, като копие от нея се изпраща незабавно в дирекция "Човешки ресурси" - МВР. Държавният служител, срещу когото се извършва проверката, се запознава със заповедта, което обстоятелство удостоверява с подпис и отбелязване на дата и час. По делото такава заповед не е представена и липсват данни за нейното издаване.Проверка е назначена, но липсва актът,с който това е станало.

           За да възникне дисциплинарна отговорност, е необходимо да бъде констатирано виновно действие или бездействие на служителя, представляващо нарушение на служебната дисциплина. От събраните по делото доказателства не се установява наличието на виновно извършено от жалбоподателя нарушение на служебните задължения, което да обоснове реализирането на дисциплинарна отговорност спрямо служителя. От показанията на св. Г.М., който е бил в екип с оспорващия  се установява, че са получили сигнал за ПТП и са посетили местопроизшествието.По техен сигнал на място е пристигнал екип на Спешни помощ, който отвел лицето, което било леко ранено.Служителите също отишли в Болницата, за да вземат кръвната проба. След като пробата била готова, я занесли в ОДЧ и докладвали устно,че ще изчакат водача в сградата на „ПП“ за да попълни декларация и други документи. АУАН бил съставен в болницата. Посещението в болницата се установява и от прегледа на видеофайловете, разгледани в съдебно заседание.Следователно, жалбоподателят и неговият колега са имали основание да напуснат определените им установъчни пунктове.

           Гореизложеното обосновава извода, че производството по издаване на оспорвания индивидуален административен акт е проведено при съществено нарушение на административно производствените правила, регламентирани в ЗМВР и в АПК, в противоречие с доказателствата по преписката,което е довело до нейната незаконосъобразност.

           Между страните по делото не се спори,че от 02.54 часа на 24.04.2016г. до 06.21 часа на същата дата, полицейските служители са паркирали служебния автомобил в сградата на Сектор „ПП“. Спори се, дали това обстоятелство е нарушение, описано в заповедта като „неизпълнение на разпоредбите на този закон и на издадените въз основа на него подзаконови нормативни актове, на заповедите и разпорежданията на министъра на вътрешните работи, заместник-министрите  и главния секретар на МВР и на преките ръководители“ и  като нарушение-„ не изпълнение на служебните задължения“.

           Безспорно по делото е,че за времето от 19.00 часа на 23.04.2016г. до 07.00 часа на 24.04.2016г. на работа били назначени младши инспекторите Ж.С.Ж. и Г.К.М.,със служебен автомобил „Опел астра“,рег № ***, за изпълнение на служебни задължения по контрол на пътното движение. От часови график № 851р-2291/18.04., утвърден от Началника на сектор „ПП“ се установява,че служителите са дежурни по произшествия и обслужват ПТП на територията на град Добрич и община Добричка и това е първото им задължение. Действително,налице е часови график за установъчни пунктове, но той е на следващо място. Безспорно, след като жалбоподателят е задължен да обслужва ПТП, е  изпълнявал служебните си  задължения при обработка на възникналото ПТП. Това,че наказващият орган не е събрал точна и ясна за него информация за ПТП,не означава,че такова не е имало. Всъщност, от докладна на л.41 безспорно се установява,че има подаден сигнал за ПТП в района на с. Славеево,което е посетено от дежурен по КАТ, а това безспорно е екипът на жалбоподателя. Ето защо съдът преценява,че в случая не е налице нито вмененото по чл.194,ал.2,т.1 от ЗМВР нарушение,нито това, по чл.194, ал.2,т.2 от ЗМВР. Оспорваната заповед е незаконосъобразна - издадена в противоречие с материалния закон, което съставлява основание за отмяната на същата по аргумент от чл. 146, т. 4 от АПК.

           При този изход на спора, съдът намира за основателно направеното от оспорващия искане за присъждане на разноските по делото. Съгласно разпоредбата на чл. 143, ал. 1 от АПК, когато съдът отмени обжалвания административен акт, държавните такси, разноските по производството и възнагражданието за един адвокат, ако подателят на жалбата е имал такъв, се възстановяват от бюджета на органа, издал акта. В случая претендираните от Ж. разноски са в размер на 800 лева, договорено и заплатено адвокатско възнаграждение, които следва да се възложат в тежест на ОД на МВР - Добрич.

          Водим от горното, Добричкият административен съд

 

РЕШИ:

 

           ОТМЕНЯ Заповед № 851з-59/20.07.2016 г. на Началника на Сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР-Добрич, с която на младши инспектор Ж.С.Ж.-младши автоконтрольор І степен в Сектор „Пътна полиция“ към отдел „Охранителна полиция“ при ОД на МВР-Добрич е наложено дисциплинарно наказание "Мъмрене“  за срок от един месец.

           ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР – Добрич,  да заплати на Ж.С.Ж.  с ЕГН **********, разноски по делото в размер на 800 (осемстотин) лева.

           Решението подлежи на касационно обжалване чрез Административен съд - Добрич пред Върховения административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му.

           На основание чл. 138, ал. 1 от АПК препис от решението да се изпрати на страните.

 

 

                                                    АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: