Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

№416

гр. Добрич, 17.11.2016г.

 

          Добричкият административен съд,в открито съдебно заседание, проведено на осемнадесети октомври две хиляди и шестнадесета година, І касационен  състав :                                                             

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ :  КРАСИМИРА  ИВАНОВА

                                                       ЧЛЕНОВЕ:  МИЛЕНА  ГЕОРГИЕВА

                                                                               ТЕОДОРА  МИЛЕВА                                                                         

 

при участието на прокурора СВИЛЕНА КОСТОВА и секретаря С.К., изслуша докладваното от съдия Г. КАД № 397/ 2016 год., и за да се произнесе, взе предвид следното:

          Производството е по реда на чл. 208 и сл. от АПК във вр. с чл. 63, ал. 1 от ЗАНН.         

          Образувано е по касационна жалба от В.И., пълномощник на “Еврострой Балчик” ООД, ЕИК  124668692, със седалище и адрес на управление гр. Балчик, ул. “Стара планина” 22, представлявано от управителя В.А.В., срещу Решение № 296 от 16.06.2016 г. по н.а.х.д.  № 285 по описа на Районен съд-Добрич, с което е потвърдено Наказателно постановление № 08-0803016/246/29.12.2015г. на Директора на Дирекция “Инспекция по труда” гр.Добрич,с което  на касатора   на основание чл. 416, ал. 5, във вр. с чл. 414, ал. 3 от КТ, за извършено нарушение по чл. 63, ал. 2,във вр. с ал.1 от КТ е наложена “имуществена санкция” в размер на 1 500. 00 лв.

          С жалбата се твърди неправилност и незаконосъобразност на решението, постановено при съществени нарушения на материалния и процесуалния закон. Настоява се,че лицето Гочев самоволно е започнало работа,преди да получи копие от уведомление за сключен трудов договор.Такъв договор е сключен на 27.10.2015г., а на следващия ден Гочев е посетил обекта и по своя инициатива се е включил в рязането на дървета с моторен трион.Твърди се също,че при съставянето на АУАН са допуснати процесуални нарушения и се оспорва описаната в него фактическа обстановка.Изразява се становище,че случаят е маловажен. Претендира се отмяна на решението на районния съд и отмяна на наказателното постановление.В съдебно заседание,редовно призован,касаторът не се представлява.

          Ответникът - Дирекция „Инспекция по труда”-Добрич, редовно призован, не се представлява и не изразява становище по жалбата.

          Представителят на Окръжна прокуратура пледира за оставяне в сила на първоинстанционното решение.

          Съдът, като прецени доводите на страните и събраните по делото доказателства, в рамките на наведените в жалбата касационни основания и предвид разпоредбата на чл.218, ал.2 АПК, намира за установено следното:

          Касационната жалба е подадена в срока по чл.63, ал.1 от ЗАНН, от легитимирана страна, с правен интерес от обжалване на решението, като неизгодно за нея и е процесуално допустима. Разгледана по същество жалбата е неоснователна.

          С обжалваното решение районният съд е потвърдил наказателно постановление  № 08-0803016/246/29.12.2015г. на Директора на Дирекция “Инспекция по труда” гр.Добрич. За да постанови съдебния си акт съдът е приел, че в административнонаказателното производство не са допуснати съществени процесуални нарушения, които да са основание за отмяна на НП на  това основание.Актът е съставен от компетентно длъжностно лице,в присъствието на редовно упълномощено от управителя на дружеството лице и на двама свидетели. Връчен е по надлежния ред.Наказателното постановление е издадено в рамките на преклузивния срок по чл.34,ал.3 ЗАНН, връчено е редовно и съдържа реквизитите по чл.57 ЗАНН.Приел е също,че описаната в акта и НП фактическата обстановка е безспорно доказана,както безспорно е, че уведомлението на Гочев е регистрирано на 28.10.2015г. в 14,48ч. т.е., след настъпилия инцидент и след извършената по случая проверка. Предвид всички приети по делото писмени и гласни доказателства съдът е направил преценка, че вмененото на въззивника нарушение е съставомерно с описаното в нормата на чл.63,ал.2,във връзка с ал.1 от КТ.Решаващият съд се е произнесъл относно размера на санкцията, определена в предвидения минимум. Коментирал е и защо в случая е неприложима нормата на чл.28 от ЗАНН.

          Настоящата  инстанция преценява обжалваното решение за правилно и законосъобразно. При постановяването му решаващият съд е извършил цялостна проверка на обжалваното НП, съгласно задължението по чл. 312 и чл. 313 НПК, приложим по препращане от чл. 84 ЗАНН.

          В касационната жалба не са посочени конкретни пороци на съдебния акт, а се излагат предимно възражения относно наличието на съществени процесуални нарушения в административното производство,без те да се посочват също.Съдът установи,че касационната жалба до голяма степен съвпада с въззивната и по всички направени в нея възражения съдът се е произнесъл, като е направил обосновани, правилни и законосъобразни изводи.         

          Предвид изложеното, жалбата е неоснователна. При извършената служебна проверка за валидността, допустимостта и съответствието на решението с материалния закон, за което касационната инстанция е задължена, съгласно чл.218, ал.2 от АПК, съдът намира, че решението не страда от пороци, които да са основание за отмяната, обезсилването или обявяването на нищожността му.

          Водим от гореизложеното и на основание чл.221, ал.2, първо предл. от АПК във връзка с чл.63, ал.1 от ЗАНН, Административният съд

 

Р  Е  Ш  И:

 

          ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 296 от 16.06.2016 г. по н.а.х.д. № 285/2016 г. на Районен съд-Добрич.

           

          Решението не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:………………….                ЧЛЕНОВЕ: 1………………………

                                                                                  

                                                                                                2……………………….