Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

№356

гр. Добрич,  25.10.2016 год.

 

В  ИМЕТО  НА   НАРОДА

 

ДОБРИЧКИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, І кас. състав в публично заседание на  осемнадесети октомври  две хиляди и шестнадесета година, в състав:

 

                                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ:КРАСИМИРА ИВАНОВА

                                                                          ЧЛЕНОВЕ:МИЛЕНА ГЕОРГИЕВА

                                                                                              ТЕОДОРА МИЛЕВА

 

При участието на секретаря С.К. и прокурор Свилена Костова разгледа докладваното от съдия Теодора Милева к.адм.д. №396/2016 г. по описа на ДАС и за да се произнесе взе предвид следното:

         Производството е по чл.63, ал.1 от ЗАНН във връзка с чл.208 от АПК.

         Подадена е касационна жалба от “ХХХХ” ООД със седалище и адрес на управление гр. Каварна, ул. “ХХХХ” №13, представлявано от управителя Г.Г.М., чрез адв. Г.Г. – ДАК срещу Решение №60 от 09.06.2016 г., постановено по нахд №266/2015 г. по описа на РС Каварна. В жалбата се твърди, че решението е неправилно, постановено в нарушение на материалните и процесуални норми, поради което и моли да се отмени и да се отмени наказателното постановление.

         Ответникът КЗП - РД Варна не изразява становище по жалбата. 

         Становището на окръжния прокурор е за неоснователност на жалбата и правилност на решението.

         Касационната жалба е подадена в срока по 211, ал.1 от АПК, допустима е и разгледана по същество е НЕОСНОВАТЕЛНА.

         Административният съд, съобразявайки се с касационните основания, изразените становища на страните, мотивите на съдебния акт, събраните по делото доказателства и на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН във връзка с 222, ал.1 от АПК, приема за установено следното от фактическа и правна страна:

         С Решение №60 от 09.06.2016 г. по нахд №266/2015 г. Каварненският  районен съд е потвърди Наказателно постановление №В-037039/27.10.2015 г. на Директор на Регионална дирекция на КЗП-РД за областите Варна, Добрич, Шумен, Силистра, Търговище и Разград, с което на “ХХХХ” ООД   гр. Каварна, представлявано от управителя Г.Г.М. е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 500 лева на основание чл.210 от Закона за туризма за нарушаване на чл.115, ал.1 от същия закон.  С атакуваното наказателно постановление търговецът е наказан, за това, че при направената проверка на 11.08.2015 г. на КЗП  в туристически обект – къща “Алекс І”, находяща се в с. Езерец, общ. Шабла и стопанисвана от търговеца е констатирано, че в обекта няма и не се представя ценоразпис за нощувките, с което е нарушил чл.115, ал.1 от ЗТ.

За да потвърди наказателното постановление районният съд е приел, че не са налице съществени нарушения на процесуалните правила в административнонаказателното производство. Районният съд е направил своите фактически изводи въз основа на показанията на свидетелите, както и въз основа на приложените и приобщени по делото писмени доказателства.. Съдът е констатирал, че процесното наказателно постановление е съобразено с материалния закон, както в частта му на посоченото в него нарушение, така и в частта му на наложената санкция. Приел е, че не са налице предпоставките за прилагане на разпоредбата на чл.28 от ЗАНН. Основавайки се на тези изводи съдът е направил крайното заключение, че издаденото наказателно постановление е законосъобразно и го е потвърдил изцяло.

Настоящият състав напълно възприема направените констатации от въззивния съд. Фактическите и правни изводи на съда кореспондират напълно с доказателствата по делото и са в съответствие със закона.

Тъй като в касационната жалба няма никакви конкретно изложени пороци на въззивното решение, то настоящият състав счита, че няма на какво да отговоря в решението си на касационния жалбоподател.

           По изложените по-горе съображения, Административният съд счита, че решението на Районен съд гр.Добрич с което е потвърдено наказателното постановление е правилно и законосъобразно и следва да бъде потвърдено.

           Водим от гореизложените съображения, Административен съд гр. Добрич, І кас. състав

 

           Р  Е  Ш  И:

 

          ОСТАВЯ В СИЛА решение №60/09.06.2016 г. по нахд №266/2015 г. по описа на РС гр. Каварна.

          Решението е окончателно и не подлежи на обжалване

 

 

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

                                                                                                       2.