АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ДОБРИЧ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

..................................................................... 04.08.2016 г., гр. Добрич

Административен съд, гр. Добрич, в закрито съдебно заседание, на четвърти август през две хиляди и шестнадесета година, II едноличен състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: КРАСИМИРА ИВАНОВА

като разгледа докладваното от председателя адм. дело № 394/ 2016 год. по описа на АС - Добрич и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 145 и следващите АПК.

Образувано по жалба вх. № 1659/ 28.07.2016 г. от В.И.В., ЕГН **********,*** срещу писмо № 94-00-  96#2/11.07.2016 г. на Кмета на Община град Добрич.

Жалбоподателят настоява, че оспореното писмо има характер на индивидуален административен акт. Счита, че същият е нищожен и незаконосъобразен и моли да бъде прогласен за нищожен, алтернативно да бъде отменен. Претендира съдебно - деловодни разноски.

Съдът, след преценка оплакванията и доводите на жалбоподателя, представените доказателства и след преценка на допустимостта на жалбата, намира жалбата за недопустима по следните съображения:

В.И.В. *** е оспорил писмо № 94-00-196#2/11.07.2016 г. на Кмета на Община град Добрич, в което се сочи, че във връзка с регистриран сигнал с вх. № 94-00-196/ 06.06.2016 г. и Становище с per. № 93-05-10 на специалисти от отдел УТСК на Община град Добрич е извършена проверка на място и по документи. При проверката по документи е установено, че с Разрешение за строеж № 132/ 08.06.1987 г. на В.И.В., ЕГН **********,*** е разрешено да изгради обект: Творческо ателие с жилище - ЗП = 110.00 кв. м съгласно договор от 07.01.1988 г. за отстъпване право на строеж върху държавна земя, в ж.к. Добротица, кв. I, парцел II по предходен - към 1987 г. вече недействащ застроителен и регулационен план /ЗРП/ на ж.к. Добротица /съгласно действащ ПУП-ПРЗ на ж.к. Добротица - УПИ III, кв. 716/.

От проверката на място е установено, че строително монтажните работи са изпълнени до нулев цикъл и частично иззидани стени на първия етаж. Според проверяващите изградената конструкция е силно компрометирана, създаваща потенциална опасност за произшествие с фатални последици. Строежът е необезопасен и достъпен за външни лица. Според административния орган разрешението за строеж е изгубило правно действие, а отстъпеното право на строеж е погасено, поради което към настоящия момент имотът - общинска собственост се владее без правно основание. Във връзка с това е отправено уведомление да бъде предаден доброволно имотът в срок до 01.08.2016 г., като е указано, че ако не се предприемат съответните действия от адресата на писмото, ще се пристъпи към принудително освобождаване по реда на чл. 65 от Закона за общинската собственост /ЗОС/.


 

Според настоящия състав оспореното писмо представлява отправена покана за доброволно предаване на обект, общинска собственост, съставляващ общинско място в ж.к. Добротица, кв. I, парцел II по предходен - към 1987 г. вече недействащ застроителен и регулационен план /ЗРП/ на ж.к. Добротица /съгласно действащ ПУП- ПРЗ на ж.к. Добротица - УПИ III, кв. 716/., поради владеенето му според административния орган без правно основание. Не се касае за административен акт по смисъла на 21 от АПК. Обжалваното писмо има уведомителен характер. Посочената в него дата от общината за предаване на обекта - 01.08.2016 г. не е дата на допуснато изпълнение. В писмото е указано, че ако имотът не бъде предаден доброволно, ще се пристъпи към принудително освобождаване по реда на чл. 65 от ЗОС. Едва тогава административният орган - кмет на съответната община, следва да издаде заповед за изземване на основание чл. 65 от ЗОС, в която може да допусне и предварително изпълнение чрез посочване на конкретна дата. Както заповедта, така и евентуално допуснатото предварително изпълнение вече, ще подлежат на обжалване пред съда. В случая това не е налице, а е отправено само едно писмо до жалбоподателя, което има уведомителен характер, поради което липсва индивидуален административен акт, който да подлежи на обжалване. С оглед на това жалбата се явява недопустима.

За допустимостта на жалбата, съдът следи служебно и като намира жалбата изцяло за недопустима, следва да остави същата без разглеждане, като прекрати производството по делото.

По изложените съображения и на основание чл. 159, т. 1 от АПК, съдът

ОПРЕДЕЛИ:

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба вх. № 1659/ 28.07.2016 г. от В.И.В., ЕГН **********,*** срещу писмо № 94-00-196#2/11.07.2016 г. на Кмета на Община град Добрич

ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 394/ 2016 год. по описа на Административен съд Добрич.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба в седемдневен срок от съобщението пред Върховния административен съд на Р България.

СЪДИЯ: