Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

419

гр. Добрич, 18.11.2016 г.

 

В  ИМЕТО  НА   НАРОДА

 

          ДОБРИЧКИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, в публично заседание на осемнадесети октомври две хиляди и шестнадесета година, І касационен  състав:

 

                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: КРАСИМИРА  ИВАНОВА

                                                                        ЧЛЕНОВЕ: МИЛЕНА  Г.                                

                                                                                             ТЕОДОРА  МИЛЕВА

                               

при участието на прокурора СВИЛЕНА КОСТОВА и секретаря С.К., разгледа докладваното от съдия М.Г. кас.адм.дело № 392/ 2016г. по описа на АС-Добрич и за да се произнесе взе предвид следното:

          Производството е по реда на глава ХІІ /чл. 208 и сл./ от АПК на касационните основания по чл. 348 от НПК и е образувано по жалба на Р.Д.Д. ***, срещу Решение № 64/ 26.04.2016 г., по  н.а.х.д. № 43/ 2016г.  на РС-Балчик, с което е потвърдено наказателно постановление № 2 / 14. 10. 2015г., издадено от Началника на РУП-Албена.

Решението се оспорва като неправилно,незаконосъобразно и  постановено в нарушение на процесуалните правила.Настоява се,че съдът не е обсъдил предпоставките за прилагане на чл.8,във връзка с чл.11 от ЗАНН,във връзка с чл.12 от НК. Настоява се също,че в наказателното постановление нарушението не е описано в достатъчна степен,както не са описани и обстоятелствата,при които е извършено нарушението.Подробно се описва предисторията, довела до произвеждане на изстрела с пистолет.Цитира се прокурорско постановление, за прекратяване на наказателно производство срещу неизвестен извършител за престъпление по чл.325,ал. от НК.Съгласно това постановление, е налице възникнал конфликт на тенис корта,следствие на което касаторът получил обиди и средна телесна повреда.Иска от съда да отмени оспорваното решение и НП, като приложи чл.12,ал.1 НК.В съдебно заседание,редовно призован,касаторът не се явява и представлява.

          Ответникът,редовно призован,не се представлява и не излага становище по жалбата.

          Представителят на ОП-Добрич  дава заключение за неоснователност на жалбата.Решението на районния съд е правилно и законосъобразна и като такова, следва да се потвърди.Безспорно е установено,че при провеждане на спортно мероприятие,Д. е произвел изстрел със законно притежаван  от него пистолет,при което е осъществил състава на визираното нарушение. Не са налице основания случаят да се определи като маловажен, тъй като възпроизвеждането на изстрел на място,където има много хора,би могло да доведе до непредвидими последици и да застраши здравето на намиращите се на спортното мероприятие лица.

          Съдът,като прецени събраните по делото доказателства, в рамките на наведените от жалбоподателя касационни основания и предвид разпоредбата на чл. 218 ал. 2 от  АПК, намира за установено следното:

          Касационната жалба е подадена в срок и е процесуално допустима, като подадена от лице, относно Решение,с което се засягат правата му.Разгледана по същество жалбата е неоснователна и следва да бъде оставена без уважение.         

          Решаващият съд е подложил на цялостна проверка атакуваното наказателно постановление относно законосъобразността,обосноваността и справедливостта на наложеното наказание като е установил,че в административнонаказателното производство няма допуснати съществени процесуални нарушения.Съдът е приел описаната в акта и постановлението фактическа обстановка,че въззивникът, на 04.06.2015г., около 19.00 часа, в к.к. “Албена”, на тенис корт “Ралица”, където се е провеждало спортно мероприятие-турнир по тенис на корт, е произвел изстрел във въздуха,със законно притежаваното късоцевно огнестрелно оръжие-пистолет марка “Щаер”, калибър 9 х19 мм,с посочен фабричен номер и разрешение за носене и употреба. Съдът е преценил,че деянието е осъществено от Д. виновно, при форма на вината пряк умисъл,предвид обстоятелството,че като законно притежаващ оръжие следва да знае, че е забранено носенето и употребата му на спортни мероприятия,освен ако е необходимо за самото мероприятие.Като е използвал оръжието не по предназначение, въззивникът е осъществил състава на вмененото му нарушение по чл.60,ал.1,т.3,б. “б” от ЗОБВВПИ.Коментирал е санкционната норма като правилно определена от наказващия орган,както и размера на наказанието,съобразен със законовия минимум. Като краен резултат е направил извода,че визираното нарушение е безспорно доказано и наказателното постановление следва да бъде потвърдено.  

          Изводите на въззивния съд се споделят изцяло  от настоящия състав.

          За да постанови атакуваното съдебно решение, съдът в цялост и правилно е установил фактическата обстановка, потвърждаваща фактите и констатациите на административния орган.Събрал е доказателства за проверка на изложените в акта и постановлението факти, като е приобщил към делото по надлежния ред относимите писмени и гласни доказателства и е стигнал до правилния извод за доказаност на деянието и за съответствие на обжалвания акт със закона.В тази връзка неоснователни са доводите за незаконосъобразност на решението на районния съд.

          По делото безспорно е установено, а и между страните не се спори,че Р.Д.Д. е бил участник в спортно мероприятие на посочената дата и място. Не се спори и по факта,че същият притежава законно оръжие,с което по време на мероприятието е възпроизвел изстрел във въздуха. Всички наведени аргументи за неизбежна отбрана са неотносими към спора, тъй като само с факта на носене на оръжие на спортното мероприятие, което е забранено, фактическият състав на нарушението е осъществен.Обидите и средната телесна повреда, които е получил наказаният не са предмет по настоящия спор.Защитата срещу тях следва да се осъществи по друг ред,както е описано и в цитираното и приложено по делото прокурорско постановление. 

          Настоящият касационен състав преценява,че в случая са неприложими разпоредбите на чл.8,във връзка с чл.11 от ЗАНН,във връзка с чл.12 от НК, тъй като не е налице неизбежна отбрана. Нарушението не е резултат от настъпилия конфликт на касатора с други лица на тенис корта и сбиването с тези лица,а е резултат от факта,че  не е неспазена законовата забрана, на спортно мероприятие да се носи оръжие.Ето защо, според касационната инстанция, правилно наказващият орган е квалифицирал деянието и е наложил съответстващото на това деяние наказание, според закона.

          При извършената служебна проверка за валидността, допустимостта и съответствието на решението с материалния закон, за което касационната инстанция е задължена, съгласно чл.218, ал.2 АПК, съдът намира, че решението на първоинстанционния съд не страда от пороци, които да са основания за отмяна,обезсилване или обявяване на нищожност.

          С оглед горните изводи, административният съд приема, че следва да остави в сила решението на Балчишкия  районен съд като постановено при липса на съществено нарушение на съдопроизводствените правила и в съответствие с материалния закон.

          Водим от гореизложеното и на основание чл.221, ал.2, предл първо от АПК във връзка с чл.63, ал.1 от ЗАНН, Административният съд

Р  Е  Ш  И:

ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 64/ 26.04.2016г. на Районен съд – Балчик, постановено по н.а.х.д. № 43/2016г.

Решението не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                             ЧЛЕНОВЕ:     1........................

 

                                                                                                                      2........................