Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

№ 297

гр.Добрич, 05.10.2016 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

       АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ДОБРИЧ, VІ-ти състав, в публично заседание на двадесет и първи септември през  две хиляди и шестнадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТЕОДОРА МИЛЕВА

 

при участието на секретаря М.М. като разгледа докладваното от съдия Милева адм.дело №387 по описа на АС-Добрич за 2016 г., и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

   ПРОИЗВОДСТВОТО Е ПО РЕДА НА чл.145 и сл. от АПК, във вр. с чл.24 от ЗГР.

     Образувано е по  жалба на Д.Н.Д. ***, подадена чрез пълномощник Марин Д.Н.  против Отказа на Кметски наместник на с. Пор. Чунчево, общ. Каварна, обективиран в писмо с изх. №АО-11-787/24.06.2016 г., с която му е отказано издаването на удостоверение за наследници на Д.С.П., б.ж. на с. Пор. Чунчево, починал на 07.05.1947 г., акт за смърт №55/08.05.1947 г. г., съставен в с. Пор. Чунчево. В жалбата се твърди, че отказът е незаконосъобразен. В подадена уточняваща жалба от касатора, чрез процесуалния му представител адв. Н.К. – ВАК се излагат подробни съждения, защо отказът е незаконосъобразен. Твърди се, че в отказа липсват мотиви. Релевират се доводи, че от компетентния административен орган не са събрани никакви доказателства по случая, не са установени фактите и обстоятелствата от значение за същия, както и че административният орган не е положил усилия да изпълни вменените му с нормативен акт задължение, като с това си бездействие е нарушил императивни законови разпоредби. Сочи се също, че в административния акт не е посочено пред кой орган и в какъв срок може да бъде обжалван същия, съобразно изисквания на чл.59, ал.2, т.7 от АПК.Моли, да се отмени отказа и да се изпрати преписката компетентния административен орган за произнасяне по подаденото искане за издаване на удостоверение за наследници на лицето Д.С.П.. Претендират се и сторените по делото съдебно-деловодни разноски.В с.з. оспорващият, чрез своя процесуален представител поддържа депозираната жалба и моли съда да я уважи.

Ответникът, Кметски наместник на с. Пор. Чунчево оспорва подадената жалба. Твърди, че в кметството се съхраняват два регистъра на населението в които той е извършил проверка и е установил, че няма данни за лицето. Изискал е от община Шабла информация за лицето С. Д.С., починала 1951 г., но и там не са били намерени данни за същата. От представения картон на М.Д.Д. се установя, че в графата “братя и сестри” са посочени не само лицето С., но и С.. Сочи, че след като няма данни за всички наследници на Д.П., а именно за дъщерите му С. и С. няма как да издаде удостоверение за наследници за същия. Моли, да се остави без уважение подадената жалба.

Съдът, като прецени събраните по делото доказателства, поотделно и в тяхната съвкупност, във връзка с доводите и твърденията на страните, приема за установено следното от фактическа и правна страна:

Жалбата е депозирана в законоустановения в чл.149, ал.1 от АПК срок, спазени са изискванията на закона и жалбоподателят е надлежна страна, поради което е процесуално ДОПУСТИМА. Разгледана по същество, настоящият съдебен състав счита, че същата  е ОСНОВАТЕЛНА.

От приложените към административната преписка доказателства е видно, че оспорващият е депозирал до кметския наместник на с. Пор. Чунчево на 25.05.2016 г. Искане за издаване на удостоверение за наследници. Поискал е да му бъде издадено удостоверение за наследници на Д.С.П.,  роден на *** г., починал  07.05.1947 г., акт за смърт №55/08.05.1947 г. г., съставен в с. Пор. Чунчево. В искането е посочил известните му наследници по закон на починалото лице, а именно: М.Д.Д. – дъщеря, починала на 13.04.1988 г. и оставила за наследници К. Д. Д. – съпруг, поч. на 16.06.1990 г., Л.Н.А. – дъщеря и Д.Н.Д.- син /настоящият жалбоподател/ и С. Д.С. – дъщеря, починала 1951 г. Наследниците са описани с дата на раждане, родство и дата на смърт. В искането е описано, че като доказателство е приложено препис-извлечение от акт за смърт, удостоверение за наследници на М.Д.Д. и отказ на община Шабла за издаване на удостоверение за наследници на лицето С. Д.С..

След подаване на заявление за издаване на удостоверение за наследници на Д.П., ответника е поискал от Кмета на Община Шабла с молба от 07.06.2016 г. да му бъде издаден препис-извлечение  от акт за смърт и удостоверение за наследници на С. Д.С., б.ж. на гр. Шабла.

Община Шабла е уведомила кметския наместник на с. Пор. Чунчево, че в след справка в ЛРК на община Шабла, ЛБД “Население”, НБД “Население” и стари семейни регистри не са намерени данни за лице с имената С. Д.С..

В представения в административната преписка ЛРК на другата наследничка на П. – М.Д.Д. е отбелязано, че същата има две сестри С. и С..

На 24.06.2016 г. Кметския наместник на с. Пор. Чунчево е издал оспореното в настоящото производство Писмо изх. №АО-11-787, с която е отказал на Д.Н. издаването на удостоверение за наследници на Д.С.П.. Мотивите за издаване на отказа са, че в регистъра на населението няма данни за дъщерите му С. Д.С. и С. Д..

При така установената фактическа обстановка съдът прави следните правни изводи:

Съгласно изричната разпоредба на чл.168, ал.1 от АПК съдът не се ограничава само с обсъждане на основанията, посочени от оспорващия, а е длъжен, въз основа на представените от страните доказателства да провери законосъобразността на оспорения административен акт, на всички основания по чл.146 от АПК, като съгласно ал.2 на същия член съдът обявява нищожността на акта, дори да липсва искане за това.

С оспореното писмо е отказано издаване на удостоверение за наследници на починало лице, което представлява административна услуга по смисъла на §8 АПК и издаването му е удостоверителен административен акт на основание чл. 24 от ЗГР, с който се удостоверяват факти с правно значение в резултат на проверка в регистрите на населеното място и посочени наследници по закон на починало лице, за което има съставен акт за смърт, отразен в регистрите на населението. В този смисъл този отказ представлява индивидуален административен акт по смисъла на чл.21, ал.3 от АПК.

Оспорващият е страна в производството по издавеното на този административен акт и отказът непосредствено засяга негови права и законни интереси.

 Съдът счита, че оспореният в настоящото производство акт е издаден от компетентен орган, в рамките на предоставените му правомощия. Безспорно е, че лицето е починало в с. Пор. Чунчево и му е съставен акт за смърт №55 от 08.05.1947 г. Удостоверението за наследници е едно от удостоверенията, които се издават въз основа на регистъра на населението, съгласно чл.24, ал.1 от ЗГР, компетентен да издаде което, съгласно чл.2 Наредба №РД-02-20-6/24.04.2012 г. на МРРБ и МП е кмета или определено от него длъжностно лице от общинската администрация. Формално е спазена установената форма, като актът е издаден в писмена форма и съдържа изискуемите от разпоредбата на чл.59, ал.2 реквизити. При издаването му обаче са допуснати нарушения на административнопроизводствените правила от категорията на съществените, обуславящи неговата отмяна.

Фактите, които се посочват в удостоверенията за наследници, са раждането, брака и смъртта и породените от раждането и брака родствени връзки. Вписването на събитията раждане, брак и смърт в регистрите за гражданско състояние и вписването на лицата в регистрите на населението се нарича гражданска регистрация, съгласно легалното определение на чл. 1, ал. 2 от ЗГР. Гражданската регистрация включва съвкупност от данни за едно лице, които го отличават от другите лица в обществото и в семейството му в качеството на носител на субективни права, като име, гражданство, семейно положение, родство, постоянен адрес и др. На гражданска регистрация подлежат всички лица, които към момента на настъпване на събитието са български граждани, и лицата, които не са български граждани, но към момента на настъпване на събитието се намират на територията на Република България. Съгласно ал. 3 и ал. 4 от чл. 22 от ЗГР  регионална база данни "Население" е част от регистъра на населението и се състои от електронните лични регистрационни картони на физическите лица с постоянен и/или настоящ адрес в областта, а локална база данни "Население" е част от регистъра на населението и се състои от електронните лични регистрационни картони на физическите лица с постоянен и/или настоящ адрес в общината. Личният регистрационен картон се съставя и съхранява в кметството, в който е постоянният адрес на лицето. Регистърът на населението в кметството се състои от личен регистрационен картон на лицата, имащи или имали постоянен адрес ***. Съгласно чл. 24, ал. 1 от ЗГР въз основа на регистрите на населението се издават удостоверения от общинската администрация.

Съгласно чл. 11, ал. 2 от НАРЕДБА № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението за определяне на наследниците по закон длъжностното лице прави пълна проверка в регистъра на населението, а когато е необходимо, и в регистрите на актовете за гражданско състояние. Изрично е регламентирано в ал. 3 на чл. 11, че когато някой от починалите наследници е имал последен постоянен адрес *** длъжностното лице, което трябва да издаде удостоверението, не разполага с данни за неговите наследници, изисква служебно същите от съответната общинска администрация. Удостоверенията за починалите наследници, издадени от други общински администрации, могат да се представят и от заявителя. При необходимост на последния се издава удостоверение по чл. 42 от Административнопроцесуалния кодекс.  

От събраните по делото доказателства, касаещи административното производство пред Кметския наместник на с. Пор. Чунчево, общ. Каварна е видно, че същият е поискал информация от община гр. Шабла и от там се е установило, че след справка в ЛРК на общината, ЛБД “Население” и НБД “Население” няма данни за лицето С. Д.С.. Не са извършени справки обаче в регистрите за гражданско състояние, както и в регистрите на община Каварна или при необходимост и в други общини. При наличието на функциониращата регистрационна система относно гражданското състояние на физическите лица и съществуването на регистри за гражданско състояние в общината, за административния орган е било налице задължение да събере служебно доказателства по чл. 35, ал. 1 от АПК относно преките наследници на наследодателя, починал на територията на общината, като при необходимост поиска от заинтересованото лице да му окаже съдействие при събирането на доказателствата. Въз основа на данните, съдържащи се в представените със заявлението или след поискване от органа писмени доказателства и регистрите за актовете за гражданско състояние, за общината съществува възможност да удостовери исканата от заявителя информация.

В резултат от неизвършването на нормативно установени и безспорно необходими действия в административното производство кметския наместник е издал немотивиран отказ. Същият следва да бъде отменен и преписката върната на органа за ново произнасяне.

Видно от представения по делото акт за смърт №55/08.05.1947 г. последния постоянен адрес на починалия Д.С.П. е с. Пор. Чунчево, общ. Каварна.  По аргумент от чл. 24, ал. 1 във връзка с чл. 22, ал. 4 от ЗГР, за съответното лице по гражданското състояние и/или длъжностно лице, възниква и задължението за издаване на конкретен административен акт, в настоящия случай – удостоверение за наследници. Посочването в отказа, че в регистъра на населението няма данни за дъщерите на П. е несъстоятелно. Ако органът считаше, че следва да се съберат още писмени доказателства следваше да направи допълнителни проверки и в община Шабла и в община Каварна и освен в регистъра на населението и такива в регистъра за гражданско състояние.

        Административният орган не може да се позовава на неизпънение на задължението си, произтичащо от нормативните актове за попълване и поддържане на регистрите на населението с данни, подлежащи на регистрация, за да постанови отказ да се предоставят данни и да се извърши въз основа на това административна услуга на физическо лице.

    При новото произнасяне следва да се съберат всички относими и допустими доказателства и на база на тях да се издаде нов мотивиран акт. При извършване на преценката си дали да издаде или не исканото удостоверение административният орган следва да се съобрази с разпоредбата на чл.11, ал.2 от Наредбата за определяне на наследниците по закон, съгласно който се прави пълна проверка в регистъра на населението, а при необходимост и в регистрите на актовете за гражданско състояние. В случая ответникът твърди, че в общината не са открити документите за две от дъщерите на Д.П.. От мотивите в акта не става ясно защо такива няма, дали защото не са съставяни, дали са изгубени или унищожени или са предадени в Държавен архив. Липсата на регистър на населението не обуславя автоматично отказ от издаване на исканото удостоверение. Разпоредбата на чл.11, ал.2 от Наредбата указва, че в такъв случай се проверяват актовете за гражданско състояние. В случая от доказателствата по делото  се установява, че проверката е извършена само от община Шабла в регистъра на населението. С тази проверка не се изчерпва задължението на административния орган по чл.11, ал.2 от Наредбата. Такава следва да бъде направена и по отношение на актовете за гражданско състояние на сочените като негови наследници. Именно от техните актове за гражданско състояние може да се установи дали е налице родствена връзка със сочения като техен наследодател и каква е тази връзка и дали починалите низхостоящи имат други наследници, непосочени в искането за издаване на удостоверение за наследници на Д.С.П.. При преценката адм. орган следва да вземе предвид, с оглед датите на раждане на посочените наследници, какви актове и от кого са издавани, с оглед действалото тогава законодателство. За събиране на доказателства с цел установяване на родствените връзки следва да се укаже и на заявителя ако разполага с такива да ги представи. Едва след попълване на преписката с доказателства и извършване на всички относими проверки кметския наместник на с. Пор. Чунчево, общ. Каварна следва, на база на установеното, да постанови крайния си акт, с който или да откаже мотивирано издаване на исканото удостоверение за наследници или да издаде такова.

По разноските:

Предвид изхода от настоящия спор, на основание чл. 143, ал. 1 от АПК, жалбоподателят има право на разноски. В хода на съдебното производство жалбоподателят е направил разноски в размер на 10 лева - платена държавна такса  и 500 лева за адвокатско възнаграждение, заплатени в брой, съгласно представен договор за правна защита и съдействие (лист 14 от делото), които кметското наместничество следва да заплати на жалбоподателя.

    Водим от гореизложеното и на основание чл.172 ал.2, вр. чл.173, ал.2 от АПК съдът

 

Р   Е   Ш   И :

 

   ОТМЕНЯ Отказа на Кметски наместник на с. Пор. Чунчево, общ. Каварна, обективиран в писмо с изх. №АО-11-787/24.06.2016 г., с която е отказано на Д.Н.Д. издаването на удостоверение за наследници на Д.С.П., б.ж. на с. Пор. Чунчево, починал на 07.05.1947 г., акт за смърт №55/08.05.1947 г. г., съставен в с. Пор. Чунчево.

    ИЗПРАЩА преписката на Кметски наместник на с. Пор. Чунчево, общ. Каварна,за ново произнасяне съобразно указанията на съда, изложени в мотивите на настоящото решение.

       ОСЪЖДА Кметско наместничество с. Пор. Чунчево, общ. Каварна да заплати на Д.Н.Д., ЕГН **********, с адрес ***, сумата от 510 (петстотин и десет) лева, представляващи съдебно-деловодни разноски.

   Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от уведомяване на страните, на които на основание чл.138 от АПК да се изпрати препис от същото.

 

 

 

                         СЪДИЯ: