Р  Е Ш Е Н И Е

76

гр.Добрич, 24.02.2017 година.

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

          Административният  съд-Добрич, в публично съдебно  заседание на двадесет и шести януари  две хиляди и седемнадесета година в състав:

 

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ:  МИЛЕНА  МАРКОВА-ГЕОРГИЕВА

 

при участието на секретаря С.К., като разгледа докладваното от  съдия Милена Георгиева административно дело № 386 по описа на съда за 2016 год. за да се произнесе,  взе предвид следното:

          Производството по делото е по чл.145 и следващите от АПК, във връзка с чл.215, от ЗУТ.  

          Образувано е по  жалба от „Албена „АД, ЕИК-***,със седалище и адрес на управление к.к. Албена, с.Оброчище,община Балчик,подадена чрез адвокатско дружество „Стефанов и Д.“,срещу Разрешение за поставяне № 3/16.03.2015г. на Гл.архитект на община Балчик.

          С оспорваното разрешение,на основание заявление,договор за концесия върху част от крайбрежната плажна ивица-„Морски плаж“ Моби Дик и одобрена и съгласувана схема за преместваеми обекти, на ЕТ „Феб-ХГ-С.Х.“ , със седалище и адрес на управление гр.Добрич, ***,управлявано от С.В.Х. е разрешено да постави преместваеми обекти както следва:

           І –за осъществяване на задължителните дейности

1.      Наблюдателна вишка за спасители пост-2 кв.м.

2.      Тоалетна                                                      8 кв.м.

3.      Съблекалня и душ                                      4 кв.м.

4.      Медицински пункт                                     6 кв.м.

          ІІ – за спортно развлекателна дейност и бързо обслужване

5.      Спортно развлекателна дейност               5 кв.м.

6.      Обект за бързо обслужване                       2 кв.м.

7.      Обект за бързо обслужване                       2 кв.м.

8.      Обект за бързо обслужване                       6 кв.м.

9.      Заведение за бързо хранене                       52 кв.м.

          Жалбоподателят  се легитимира като собственик на ПИ с идентификатор № 53120.506.50,целият с площ от 2111 кв.м.,съгласно нот.а. №41/30.03.1998г. на РС-Балчик и скица № 15-85109822.02.2016г. на СГКК-Добрич.Твърди, че обектите са разрешени за поставяне в собствения му имот.Предвид което счита, че е заинтересовано лице по смисъла на чл.56,ал.3, във връзка с чл.214,т.2 от ЗУТ, а разрешението е издадено без да е налице изрично писмено съгласие на собственика на имота,както и без да е сключен писмен договор за наем на заетата от преместваемите обекти площ.С това, дружеството обосновава правния си интерес от обжалване на разрешението и твърди,че същото е издадено в нарушение на чл.56, ал.5 от ЗУТ.

          Като нарушени норми при издаване на разрешението са посочени също чл.161 от ЗУТ, чл.3,ал.2,т.1 и чл.8 от Наредбата за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти на територията на община Балчик, като за всяка норма, сочена като нарушена, се излагат подробни аргументи.Иска се отмяна на разрешението за поставяне и присъждане на разноски.

         С определение №187/04.08.2016г., съдът е оставил жалбата без разглеждане и е прекратил производството по делото.Определението на Адм.С-Добрич е отменено от ВАС- IІ отделение, с негово определение №13036 /01.12.2016г., в частта, с която е оставена без разглеждане жалбата на „Албена“ АД в част ІІ, „за спортно развлекателна дейност и бързо обслужване“ за обекти №№ 6,7 и 8 и е прекратено производството в тази част,като делото е върнато за продължаване на процесуалните действия в тази част. 

          Ответникът, редовно призован, не се явява и представлява и не изразява становище по жалбата.

          Заинтересованата страна ЕТ „Феб-ХГ-С.Х.“,редовно призована, не се представлява и не изразява становище по жалбата. 

          Предвид указанията на ВАС,задължителни за настоящата инстанция, съдът  трябва да изследва дали трите обекта попадат в очертаната територия на „2 бр. частни имоти“ в представената по делото схема и кои точно попадат в имота на жалбоподателя. За целта съдът е допуснал СТЕ от заключението на която се установява,че обекти №№ 6,7 и 8 изцяло попадат в имота на жалбоподателя, а това обосновава правният му интерес да оспорва разрешението за поставяне в частта за трите обекта.Предвид обстоятелството,че „Албена“ АД не е участвало в производството по издаване на разрешението, същото не е съобщавано на дружеството. С оглед липсата на надлежно съобщаване на оспорвания акт и безспорно установеното качество на заинтересована страна на „Албена“ АД, жалбата й е допустима, а разгледана по същество е и основателна. 

          Административното производство е започнало по заявление  вх № 94С-776 - 1/ 05.03.2015г. на ЕТ „Феб-ХГ-С.Х.“. Със заявлението е представен договор за концесия и допълнително споразумение към него и схема за поставяне на преместваеми обекти и съоръжения на -„Морски плаж“ Моби Дик, одобрена от МРРБ на 12.12.2014г., в която е очертана територия с надпис 2 бр. частни имота. В границите на същата са изчертани спорните обекти. Въз основа на заявлението и приложенията към него е издадено спорното разрешение за поставяне. Съдът преценява същото в частта му за обекти №№ 6,7 и 8 като незаконосъобразно по следните причини:

          Съгласно чл.56, ал.5 от ЗУТ,в чужди поземлени имоти разрешение за поставяне на обекти по ал. 1 се издава въз основа на изрично писмено съгласие от собственика на поземления имот или писмен договор за наем на заетата от преместваемия обект площ.По делото безспорно се установи,че процесните обекти попадат в имот на дружеството-жалбоподател,както безспорно се установи,че от страна на концесионера не са представени нито  писмено съгласие от собственика на поземления имот, нито писмен договор за наем на заетата от преместваемите обекти площ. Представената със заявлението схема не може да се противопостави на законовата разпоредба, макар и съгласувана от МРРБ като концедент,тъй като спорните обекти не са поставени върху концесионната територия, а освен това в схемата ясно и добросъвестно от страна на МРРБ е очертана територия, с надпис „2 бр.частни имота“.

          Нарушението на чл.56,ал.5 от ЗУТ е достатъчно основание за отмяна на разрешението за поставяне, в оспорваната му част,без да се разглеждат подробно сочените за нарушени разпоредби на Наредбата за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти на територията на община Балчик, тъй като същата е издадена на осн.чл. 56,ал.2 от ЗУТ и възпроизвежда законовите разпоредби.

          Предвид изложеното,разрешението за поставяне, в оспорваната му част е издадено от компетентен за това административен орган,но без същият  да е изяснил всички релевантни за случая факти,следствие което неправилно е приложил материалния закон,а това води до незаконосъобразност на постановения от него акт, поради което същият следва да бъде отменен в оспорваната му част.

          С оглед изхода по делото и на основание чл.143,ал.1 от АПК,оспорващият има право на разноски,които са поискани от него и ответникът следва да бъде осъден да ги заплати. Доказани по делото разноски са платена държавна такса в размер на 50 лева и 187 лева хонорар за вещото лице.

          Така мотивиран, Административният съд-Добрич

 

 

Р Е Ш И :

 

 

            ОТМЕНЯ  по жалба  от „Албена „АД, ЕИК-***,със седалище и адрес на управление к.к. Албена, с.Оброчище,община Балчик,представлявано от К.С.-изпълнителен директор,Разрешение за поставяне № 3/16.03. 2015г. на Гл.архитект на община Балчик, В ЧАСТ ІІ, „за спортно развлекателна дейност и бързо обслужване“ за обекти №№ 6,7 и 8. 

            ОСЪЖДА  община гр. Балчик, да заплати на „Албена „АД, ЕИК-***,със седалище и адрес на управление к.к. Албена, с.Оброчище,община Балчик,представлявано от К.С.-изпълнителен директор, сумата в размер на 237 ( двеста тридесет и седем) лева разноски по делото.       

           Решението подлежи на обжалване пред ВАС на Република България в 14-дневен срок от получаване на съобщението.

 

 

 

 

                                                                АДМИНИСТРАТИВЕН  СЪДИЯ: