О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

гр.Добрич, 04.08.2016 г.

 

 

          ДОБРИЧКИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, в закрито заседание на четвърти август две хиляди и шестнадесета година в състав:

 

                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕНА ГЕОРГИЕВА

 

като разгледа докладваното от председателя адм.дело №386 по описа на АС - Добрич  за 2016 г. установи следното :

          Производството по делото е по чл.213 и сл. от ЗУТ,във връзка с чл.56 от ЗУТ и е образувано по жалба от “Албена” АД, ЕИК 834025872, със седалище и адрес на управление к.к. Албена,с.Оброчище,община Балчик, подадена чрез Адв. Д-во “С. и Д.”, срещу Разрешение за поставяне №3/16.03.2015г. на Гл. архитект на община Балчик в ПИ с идентификатор № 53120.506.50, собственост на “Албена” АД.В жалбата се твърди,че административният орган е нарушил чл. 56, ал.5 от ЗУТ, като е разрешил на ЕТ “Феб-ХГ- С.Х.” да постави 3 броя преместваеми обекти под №6,7 и 8 вписани в обжалваното разрешение в чужд поземлен имот, а именно ПИ с идентификатор №53120. 506.50-собственост на “Албена” АД, без да е налице изрично писмено съгласие на собственика на имота и без да е сключен писмен договор за наем на заетата от преместваемите обекти площ.Излагат се съображения за нарушение на цитирани правни норми.От друга страна се твърди,че преместваемите обекти, за които е издадено разрешението за поставяне, не са поставени на концесионната територия на морски плаж “Моби дик”, така както е посочено в обжалваното разрешение,а са поставени в ПИ с идентификатор  № 53120.506.50, собственост на “Албена” АД. Настоява се, че “Албена” АД е заинтересовано лице по смисъла на чл.56,ал.3 от ЗУТ,във връзка с чл.214,т.2 от ЗУТ. Иска се от съда да отмени разрешение за поставяне №3/16.03.2015г. на Гл.архитект на община Балчик.

          Съдът, прецени жалбата за недопустима по следните съображения : 

          С обжалваното разрешение за поставяне, на ЕТ”Феб-ХГ-С.Х., ЕИК 124621244,със седалище и адрес на управление гр.Добрич,ул. “Кирил и Методий” №7,ет.1,ап.1, с управител С.В.Х., е разрешено да постави на морски плаж “Моби Дик”,община Балчик, 9 броя преместваеми обекта, разпределени в 2 групи- за осъществяване на задължителни дейности и за спортно развлекателна дейност и за бързо обслужване.Разрешението е издадено по заявление на едноличния търговец, в качеството му на концесионер на част от крайбрежната плажна ивица-“Морски плаж “Моби Дик”. Със заявлението са представени Договор за концесия и допълнително споразумение към него.

          В разрешението точно е описан имотът, в който следва да се поставят обектите и той не е собственост на жалбоподателя.Същият се легитимира като собственик на ПИ с идентификатор  № 53120.506.50,но в нотариалния акта не е включен морски плаж “Моби Дик”,нито част от него.Плажът е изключителна държавна собственост, съгласно АДС №433/04.02.1999г.

          Предвид представените с жалбата и административната преписка писмени доказателства безспорно се установява,че обжалваното разрешение за поставяне, не засяга имота на оспорващия, посочен в жалбата.Безспорно се установява също, че оспорващият не е собственик на имота,върху който е разрешено да се поставят процесните обекти,нито има ограничени вещни права върху него.Това води до единствения логичен извод, че оспорваното разрешение за поставяне не нарушава правата и интересите на жалбоподателя, от което следва и изводът,че за него липсва правен интерес да оспорва.

          По гореизложените съображения, твърдението на жалбоподателя,че 3 от  обектите са разположени в имота му,не обосновават правния му интерес да оспорва разрешението.Това твърдение обосновава извод за нарушено владение, а защитата срещу него следва да бъде осъществена по общия исков ред.            

          Във всички случаи индивидуалните административни актове по ЗУТ подлежат на обжалване само когато засягат лицето, което ги обжалва.Наличието на правен интерес е абсолютна процесуална предпоставка за участие в съдебно административното производство за проверка законосъобразността на оспорения индивидуален административен акт.След като тя липсва, подадената жалба е недопустима и следва да се остави без разглеждане, а образуваното по нея съдебно  производство - да се прекрати,без съдът да коментира дали срокът за обжалване е спазен.

          Предвид изложеното и на основание чл.159, т.4 от АПК съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

                  

          ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на “Албена” АД, ЕИК 834025872, със седалище и адрес на управление к.к. Албена,с.Оброчище,община Балчик,  срещу Разрешение за поставяне №3/16.03.2015г. на Главния архитект на община Балчик

          ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 386/2016г. по описа на АС- Добрич.           

          ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд на РБългария в 7-дневен срок от получаване на съобщението от страните.

 

 

                                                 Административен съдия :