Р Е Ш Е Н И Е

 

№ ……..06.10.2016 г., град Добрич

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

             ДОБРИЧКИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, в открито съдебно заседание на двадесети септември през две хиляди и шестнадесета година, І касационен състав:

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ:  КРАСИМИРА ИВАНОВА

                                                         ЧЛЕНОВЕ:  МИЛЕНА ГЕОРГИЕВА

                                                                          ТЕОДОРА МИЛЕВА

 

             При участието на прокурора РАДОСЛАВ БУХЧЕВ и секретаря С.К. разгледа докладваното от председателя КАНД № 375/2016 год. по описа на ДАС и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от АПК във вр. с чл. 63, ал. 1 от ЗАНН.

Образувано е по касационна жалба вх. № 1579/ 18.07.2016 г. на  ОО “Автомобилна администрация”, гр. Добрич срещу решение № 55/ 30.05.2016 год. по НАХД № 49 по описа на КРС за 2016 год., по силата на което е отменено наказателно постановление № 28-0000476/ 18.12.2015 год. на Началника на ОО “АА”, гр. Добрич, с което на “Златна рибка” ЕООД, Булстат: 124690322, седалище и адрес на управление: с. Дуранкулак, ул. “Девета” № 12, представлявано от П.И.П., ЕГН **********, за нарушение на чл. 42, т. 1, предл. второ от Наредба № Н-32/ 16. 12. 2011 год. на МТИТС на основание чл. 178а, ал. 6, предл. второ от ЗДвП е наложена имуществена санкция в размер на 2000. 00 лв.

В жалбата е посочено, че решението на първоинстанционния съд е неправилно. Според касатора неправилен е изводът на съда, че с оглед приложените копия от констативни протоколи от извършени комплексни проверки на дейността при извършването на техническите прегледи, било видно, че не е констатирано нарушението, описано в акта и наказателното постановление. Касаторът обръща внимание, че при извършването на комплексни проверки проверяващите нямат задължение да правят справка дали за всеки преминал преглед автомобил се дължи или не данък превозно средство и дали е представен или не документ за платен данък. Сочи, че при извършване на комплексна проверка се проверяват само документите, които се съхраняват в пункта. За документа за платен данък изтъква касаторът такова задължение не съществува. Прави оплакване, че неправилно съдът е счел, че не е ясно за коя година е обвинението, че не е платен данък, след като от представената справка се установява, че за конкретните автомобили данък не е заплащан въобще. Иска от съда да бъде отменено първоинстанционното решение и да бъде потвърдено наказателното постановление. Изложените в касационната жалба доводи навеждат на касационни основания по смисъла на чл. 348, ал. 1, т. 1 от НПК.

Ответникът по жалбата – “Златна рибка” ЕООД, представлявано от П.П., редовно призовано за съдебно заседание, явява се лично управителят, и процесуалният представител на наказаното лице – адв. Ст.С., ДАК, който оспорва жалбата. Към делото е приложено и възражение срещу касационната жалба, подадено чрез адв. Ст.С.. Последният оспорва жалбата. Счита решението за правилно и законосъобразно и в тази връзка обръща внимание, че в АУАН и НП не са посочени датите на извършване на нарушенията, както и при прегледите на кои автомобили са извършени нарушенията. Иска да бъде оставена жалбата без уважение и да бъде потвърдено първоинстанционното решение.

Представителят на Окръжна прокуратура Добрич дава заключение за неоснователност на касационната жалба.

Касационната жалба е подадена в срок и е процесуално допустима, а разгледана по същество, жалбата е неоснователна.

За да се произнесе по съществото на жалбата, разгледана съгласно чл. 63 предл. посл. от ЗАНН във връзка с чл. 218 АПК с оглед посочените касационни основания за отмяна, съдът съобрази следното:

Първоинстанционният съд е бил сезиран с жалба от “Златна рибка” ЕООД, представлявано от П.И.П., ЕГН **********,*** срещу НП № 28-0000476/ 18.12.2015 год. на Началника на ОО “АА”, гр. Добрич, с което за нарушение на чл. 42, т. 1, предл. второ от Наредба № Н-32/ 16. 12. 2011 год. на МТИТС на основание чл. 178а, ал. 6, предл. второ от ЗДвП е наложена имуществена санкция в размер на 2000. 00 лв.

Съдът е разгледал жалбата, приел е представените от административнонаказващия орган доказателства, разпитал е актосъставителя и свидетеля по съставяне на АУАН. За да отмени наказателното постановление, районният съд е приел, че при съставяне на АУАН е допуснато нарушение на разпоредбата на чл. 34, ал. 1 от ЗАНН. Указал е, че от текста на АУАН и НП не става ясно кога точно е извършено твърдяното нарушение или ако не е бил еднократен акт, какъв е периодът на извършването му. Липсата на тези факти е посочил съдът са му попречили да прецени от кога текат сроковете по чл. 34 ЗАНН. Съдът е допълнил, че в НП липсват съществени, относими към предмета на обвинението обстоятелства. Стигнал е до извода, че не е ясно за коя година е платен данъкът, както и кога са извършени прегледите, при които се твърди наличие на нарушение. Съдът е посочил, че и в АУАН, и в НП липсват данни кое е лицето, което е следвало да заплати данъка. Така изложените нарушения КРС е възприел като особено съществени и с оглед на това е отменил наказателното постановление.

Настоящият състав счита, че като краен резултат решението е правилно и съответно на закона. Съображенията за това са следните:

В случая е наложена имуществена санкция на юридическото лице, имащо разрешение за извършване на прегледи. Като нарушена разпоредба в наказателното постановление е записано само правилото на чл. 42, т. 1, пр. 2 от Наредба № Н-32/16.12.2011 г., което регламентира общото задължение за организация и контрол върху извършването на прегледите за техническа изправност в съответствие с условията и реда, определени в наредбата. От това правило не може да се направи извод кое изискване на наредбата не е проконтролирано. Вярно е, че в текстовата част на НП е посочено, че прегледите са извършени, без да е представен документ за платен данък, но съгласно чл. 57, ал.1, т. 6 от ЗАНН НП трябва да съдържа законните разпоредби, които са нарушени. Препратка към такива в случая липсва, което пречи на наказаното лице да организира защитата си и в този смисъл съществено нарушава неговите права.

И в АУАН, и в НП е записано, че липсата на документ за платен данък касае 24 на брой общо прегледа. Липсва съобразно изискването на чл. 42, т. 3 и 4 от ЗАНН и съответно на чл. 57, ал. 1, т. 5 от същия закон описание на нарушението, датата на извършването му, обстоятелствата, при които е извършено. В този смисъл правилно КРС е счел, че е налице съществено нарушение. Вярно е, че в справката, приложена по делото, има дати на прегледи, но в случая това не е достатъчно. За наказаното лице е важно да знае, дали административнонаказващият орган приема за дата на нарушението точно датата на прегледа и при какви обстоятелства счита, че е било извършено то. Липсата на дата и описание на всяко едно от 24 – те нарушения пречи на съда да упражни своя контрол и да прецени дали са спазени сроковете за съставяне на АУАН и оттам дали правилно е образувано административнонаказателното производство.

Нито в НП, нито в АУАН са посочени протоколите за всеки един преглед, от които да се установи какво е отразено и как то има връзка с твърдението за нарушение. Самите протоколи за преглед липсват по делото и не са цитирани в АУАН и НП.

На следващо място, обвинението е за нарушение при 24 на брой прегледа. Всеки един преглед представлява отделно деяние, с място на извършване, дата, участници и конкретни обстоятелства. Съгласно чл. 18 от ЗАНН, когато едно и също лице е извършило няколко отделни нарушения, наложените наказания се изтърпяват поотделно за всяко едно от тях. В случая с един АУАН и едно НП лицето е наказано за 24 на брой твърдени нарушения с едно наказание. Съставянето на АУАН и издаването на НП в този смисъл представляват грубо нарушение на закона и правилно НП е отменено от КРС.

Изложените нарушения при издаване на НП от своя страна са довели до това, че нито съдът, нито административнонаказващият орган в касационната си жалба, са обсъдили същността на нарушенията, която според настоящия състав се състои в липсата на контрол при всеки един от 24 – те прегледа. Предметът на обвинението е изместен към липсата на документ за платен данък, което обстоятелство касае други норми на наредбата.

  С оглед изложеното касационният състав счита, че жалбата е неоснователна, поради което следва да бъде оставена без уважение, а решението на КРС да бъде потвърдено.

Така мотивиран и на основание чл. 221, ал. 2, предл. първо от АПК, Административен съд Добрич, І касационен състав

 

                                           Р   Е   Ш   И   :

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 55/ 30.05.2016 год. по НАХД № 49 по описа на КРС за 2016 год., по силата на което е отменено наказателно постановление № 28-0000476/ 18.12.2015 год. на Началника на ОО “АА”, гр. Добрич, с което на “Златна рибка” ЕООД, Булстат: 124690322, седалище и адрес на управление: с. Дуранкулак, ул. “Девета” № 12, представлявано от П.И.П., ЕГН **********, за нарушение на чл. 42, т. 1, предл. второ от Наредба № Н-32/ 16. 12. 2011 год. на МТИТС на основание чл. 178а, ал. 6, предл. второ от ЗДвП е наложена имуществена санкция в размер на 2000. 00 лв.

 

Решението не подлежи на обжалване.

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :…………                      ЧЛЕНОВЕ : 1……………………

                                  

                                                                                      2……………………