Р      Е      Ш      Е      Н      И      Е

№ …………………..

гр. Добрич, 7. 10. 2016 год.

 

 

Добричкият административен съд, ІІ-ри касационен състав в открито съдебно заседание, проведено на двадесет и седми септември две хиляди и шестнадесета година в състав :

                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ : Дарина Витанова

                                                             ЧЛЕНОВЕ:            Силвия Сандева

                                                                                             Нели Каменска

 

при секретар И.Д. и с участието на прокурора Свилена Костова изслуша докладваното от съдията Дарина Витанова КАД № 371/ 2016 год., и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от АПК във вр. с чл. 63, ал. 1 от ЗАНН.

Образувано е по жалба на “МЕТКОН” ЕООД, ЕИК 118572006 със седалище и адрес на управление с. Калипетрово, Промишлена зона, обл. Силистра, ул. “Ком” № 10 против решение № 283/ 8. 06. 2016 год. по НАХД № 280/ 2016 год. на Районен съд, гр. Добрич, с което е потвърдено наказателно постановление № 08-0803001/ 234 от 21. 12. 2015 год. на Директора на Дирекция “Инспекция по труда”, гр. Добрич, с което  на жалбоподателя  на основание чл. 416, ал. 5 във вр. с чл. 414, ал. 3 от КТ за извършено нарушение на чл. 5, ал. 1 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд във вр. с чл. 4, т. 2, б. “а” и чл. 10, т. 5 и т. 14 от Наредба № 2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строително монтажни работи е наложена имуществена санкция в размер на 2 000. 00 лв.

В жалбата си касаторът твърди, че решението на районния съд е неправилно. Сочи, че съдът неправилно е възприел, че не е допуснато нарушение на чл. 42, т. 3 и чл. 57, ал. 1, т. 5 от ЗАНН. В АУАН и в НП не е посочена дата на извършване на нарушението. Неправилен е извода на съда, че датата на нарушението е датата на неговото установяване. Този погрешен извод на съда води до следващия неправилен извод, че не е допуснато нарушение на чл. 34 от ЗАНН при издаване на НП.Същото е издадено след едногодишния срок от извършване на нарушението, който тече от 2. 10. 2012 год./датата на съставяне на приемо-предавателния протокол за приемане на проектната документация/ и само на това основание подлежи на отмяна като незаконосъобразно. Съдът не е отчел и обстоятелството, че “МЕТКОН” ЕООД е проектант само на подобект “Силози”, а не на целия обект. Проектант на генералния план кабелно ел. захранване, площадково В и К, вертикална планировка и план за безопасност и здраве на целия обект е “АРТЕК ДИЗАЙН”, гр. София, поради което “МЕТКОН” ЕООД не е извършител на вмененото с наказателното постановление административно нарушение. Претендира отмяна на решението на районния съд и отмяна на наказателното постановление. Твърдяните нарушения съставляват касационни основания по см. на чл. 348, ал.1, т.1 от НПК.

Ответникът по жалбата не изразява становище.

Прокурорът дава заключение за неоснователност на жалбата и законосъобразност на решението на районния съд.

Касационната жалба е подадена в законния срок от лице, участвало във въззивното производство, решението по което е неблагоприятно за него, поради което съдът приема, че жалбата е допустима.

Разгледана по същество, в рамките на предявените касационни основания, съобразно правилото на чл. 218, ал.1 от АПК, настоящият състав счита същата за неоснователна по следните съображения:

Районният съд е сезиран с жалба от “МЕТКОН” ЕООД, ЕИК 118572006 със седалище и адрес на управление с. Калипетрово, Промишлена зона, обл. Силистра, ул. “Ком” № 10  против наказателно постановление № 08-0803001/ 234 от 21. 12. 2015 год. на Директора на Дирекция “Инспекция по труда”, гр. Добрич, с което  на жалбоподателя  на основание чл. 416, ал. 5 във вр. с чл. 414, ал. 3 от КТ за извършено нарушение на чл. 5, ал. 1 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд във вр. с чл. 4, т. 2, б. “а” и чл. 10, т. 5 и т. 14 от Наредба № 2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строително монтажни работи е наложена имуществена санкция в размер на 2 000. 00 лв.

Жалбата е отхвърлена и наказателното постановление е потвърдено.

Районният съд е приел за установено, че при разследване на злополука, станала на 18. 11. 2015 год. с четирима работници на “МЕТКОН” ЕООД, гр. Силистра на строителен обект “Фуражен цех с капацитет до 15 т/час, складово стопанство силозен тип с авторазтоварище и административна сграда”, находящ се в УПИ ІІІ, кв. 2 по плана на ПЗ “Север”, гр. Добрич, е установено, че при преместване на осемметрово подвижно скеле от четиримата пострадали работници скелето опира на въздушен електропровод с напрежение 20 кV, минаващ през югоизточния край на двора, в който е разположено силозното стопанство, в резултат на което скелето попада под напрежение и четиримата работници биват поразени и получават изгаряния.  Установено е, че “МЕТКОН” ЕООД в качеството му на проектант на обекта съгласно договор с “КОРН БЪЛГАРИЯ “ АД за изпълнение на проучвателни и проектни работи, не е съобразил проекта с всички правила и норми за здравословни и безопасни условия на труд и по-конкретно изготвеният план за безопасност и здраве за подобект “складово стопанство силозен тип” не съдържа мерки и изисквания за осигуряване на безопасност и здраве при извършване на СМР в югоизточния край на двора, в който има специфични рискове от въздушния електропровод 20 кV, минаващ през него, както и схема за захранване с електрически ток, вода, отопление, канализация и др. Съдът не е уважил възражението на жалбоподателя, че не е автор на нарушението, тъй като не е изготвил проекта на целия обект, а само за подобект “Силози”, като се е позовал на договора за изпълнение на проучвателни и проектантски работи от 21. 05. 2012 год., сключен между дружеството-жалбоподател и “КОРН БЪЛГАРИЯ“ АД. Не е уважил и възражението на жалбоподателя, че в АУАН и в НП липсва дата на извършване на нарушението, като е приел, че датата на установяване на нарушението е и датата на неговото извършване. В тази връзка е приел, че срокът по чл. 34, ал. 2 от ЗАНН за съставяне на НП не е изтекъл. Приел е, че за конкретния случай не е приложима нормата на чл. 28 от ЗАНН и че наложената имуществена санкция съответства на тежестта на нарушението. Въз основа на тези си мотиви е потвърдил наказателното постановление.

Настоящият състав намира, че изводите на въззивния съд са правилни. От материалите по делото може да бъде направен недвусмислен извод, че автор на нарушението е “МЕТКОН” ЕООД. От приетия като доказателство по делото договор за изпълнение на проучвателни и проектни работи от 21. 05. 2012 год., т. 1 е видно, че “МЕТКОН” ЕООД е приело да извърши проучвателни и проекти работи-фаза Технически проект по части: Машинно-технологична, Архитектура, Конструктивна, ВиК, ПБЗ, ПБ и Ел. за обект “Фуражен цех с капацитет до 15т/ч, складово стопанство силозен тип и административна сграда” в гр. Добрич. От така посочения предмет на договора следва извода, че в неговия обхват за включени три подобекта-фуражен цех, складово стопанство силозен тип и административна сграда, с които се изчерпва съдържанието на целия обект, предмет на проектната разработка. Този извод се подкрепя, както от издаденото разрешение за строеж № 213/ 19. 06. 2012 год. на л. 56 от делото, така и от обяснителната записка на инвестиционния проект част ПБЗ, в която е посочено, че обекта включва три подобекта: подобект А-административна сграда, подобект В-фуражен цех и подобект С-складово стопанство, силозен тип. В тази връзка касационният състав намира, че възражението на касатора, че не е проектант на целия обект, а само на подобект “Силози” не се подкрепя от събраните по делото доказателства, още повече, че твърдението му, че проектант на целия обект е “АРТЕК ДИЗАЙН”, гр. София не е документално обосновано.

Не е основателно е другото възражение, посочено в касационната жалба, че НП  е издадено извън срока по чл. 34, ал. 2 от ЗАНН. В случая се касае за т. нар. продължено нарушение, извършено чрез бездействие, при което състоянието на нарушение продължава до момента, в който се извърши предписаното от правната норма действие. Именно поради това при този вид нарушения, давностните срокове започват да текат от момента на преустановяване на състоянието на нарушение, което е свързано с извършване на конкретното действие. По делото не се спори, че изготвения проект в част “ПБЗ” за подобект “складово стопанство силозен тип” не съдържа мерки и изисквания за осигуряване на безопасност и здраве при извършване на СМР в югоизточния край на двора, в който край има специфичен риск от въздушния електропровод с напрежение 20 кV. Непълнотата на проекта в тази му част съществува не само към момента на предаването му на възложителя с протокол от 2. 10. 2012 год., каквото е становището на касатора, а и към момента на съставяне на констативния протокол за извършената проверка на трудовата злополука № ПРО 50559, въз основа на който са издадени процесните АУАН и НП, т.е. към момента на констатирането му нарушението не е отстранено и състоянието на нарушение към този момент съществува.  Ето защо е правилен извода на районния съд, че датата на извършване на нарушението съвпада с датата на неговото установяване и срокът за издаване на НП по чл. 34, ал. 2 от ЗАНН не е изтекъл.

При извършената служебна проверка на валидността, допустимостта и съответствието на съдебното решение с материалния закон съобразно изискванията на чл. 218, ал. 2 от АПК не бяха констатирани нарушения. Решението е постановено от законен състав, при законосъобразно упражнено право на въззивна жалба и съответства на материалния закон.

Поради изложените съображения настоящия състав счита, че жалбата е неоснователна, а решението на районния съд следва да бъде потвърдено.

Така мотивиран и на осн. чл. 221, ал. 2 от АПК съдът

 

 

                                    Р      Е      Ш      И      :

 

ОСТАВЯ В СИЛА  решение № 285/ 8. 06. 2016 год. по НАХД № 280/ 2016 год. на Районен съд, гр. Добрич.

  Решението не подлежи на обжалване.

 

 

                 ПРЕДСЕДАТЕЛ :

                                                                                 ЧЛЕНОВЕ : 1…………………….

 

                                                                                        2…………………….