Р Е Ш Е Н И Е

 

№ …………... /09.11.2016г., град Добрич

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

             ДОБРИЧКИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, в открито съдебно заседание на единадесети октомври през две хиляди и шестнадесета година в състав:

 

                                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАРИНА ВИТАНОВА

                                                                         ЧЛЕНОВЕ: СИЛВИЯ САНДЕВА

                                                                                                 НЕЛИ КАМЕНСКА

 

             При участието на прокурора ДИМИТЪР ДИМИТРОВ и секретаря И.Д. разгледа докладваното от съдия САНДЕВА к.адм.д. № 370/2016г. по описа на ДАС и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

             Производството е по реда на глава ХІІ от АПК.

             Образувано е по касационна жалба на Второ районно управление при ОД на МВР – Добрич срещу решение № 287/09.06.2016г. по н.а.х.д. № 375/2016г. по описа на Добричкия районен съд, с което е отменено наказателно постановление № 255а-12/11.02.2016г. на началника на Второ РУ при ОД на МВР – Добрич, с което на А.О.П. ЕГН ********** за нарушение на чл.28, ал.1 от Закона за националната система с единен европейски номер 112 и на основание чл.38, ал.2 от същия закон е наложено административно наказание глоба в размер на 10 000 лева. В жалбата се сочи, че решението е неправилно поради нарушение на материалния закон. Твърди се, че неправилно районният съд е приел, че НП е издадено в нарушение на изискванията на ЗАНН, тъй като в него е посочено, че нарушението е извършено на 12.01.2011г., а в АУАН е посочено, че нарушението е извършено на 12.01.2016г. Твърди се, че се касае за грешка в изписването на годината на извършване на нарушението, като от цялата административнонаказателна преписка включително и от показанията на разпитаните по делото свидетели става ясно, че нарушението е извършено на 12.01.2016г. Иска се отмяна на решението и постановяване на друго по същество, с което да се потвърди НП.     

Ответникът по касационната жалба не изразява становище по нея.   

Представителят на ДОП дава заключение, че решението на ДРС е правилно и законосъобразно и следва да бъде оставено в сила. Сочи, че датата на извършване на нарушението е съществен реквизит от съдържанието на НП, като тя е неправилно отразена от административнонаказващия орган.  

            Съдът, като прецени доводите на страните и събраните по делото доказателства, в рамките на наведените от жалбоподателя касационни основания и при служебната проверка на основание чл.218, ал.2 АПК, намира за установено следното:

            Касационната жалба е подадена в срока по чл. 63, ал. 1 от ЗАНН, от легитимирана страна с правен интерес от обжалване на решението, като неизгодно за нея и е процесуално допустима, а разгледана по същество е и основателна.

Районният съд е бил сезиран с жалба от А.О.П. ***-12/11.02.2016г. на началника на Второ РУ при ОД на МВР – Добрич, с което за нарушение на чл.28, ал.1 от Закона за националната система с единен европейски номер 112 и на основание чл.38, ал.2 от същия закон му е наложено административно наказание глоба в размер на 10 000 лева. За да отмени НП, районният съд е приел, че в административнонаказателното производство са допуснати съществени процесуални нарушения, които водят до неговата незаконосъобразност. Констатирал е, че липсва идентичност между акта и НП относно датата на извършване на нарушението, тъй като в НП като дата на нарушението е посочена 12.01.2011г., а в акта – 12.01.2016г. Изтъкнал е, че датата на нарушението е елемент от обективната му страна и е абсолютно необходима за точното описание на нарушението и неговото индивидуализиране, както и за очертаване на предмета на доказване. Неправилното й посочване ограничава правото на наказаното лице да разбере какво точно нарушение е извършило и по какво точно обвинение да се защитава. Посочил е, че датата на извършване на нарушението е съществен реквизит от съдържанието на НП. Процесуално недопустимо е в съдебната фаза на производството да се прилага хипотеза за поправка на явна фактическа грешка, тъй като такава процедура не е предвидена в НПК. Приел е, че констатираният порок води до недоказаност на твърдяното нарушение и представлява самостоятелно основание за отмяна на НП, в който смисъл е постановил и решението си.

Настоящият касационен състав не споделя тези изводи на съда.

Няма спор, че е налице несъответствие между датата на нарушението, посочена в АУАН и тази в НП, но очевидно в случая се касае за техническа грешка в изписването на годината, която не води до заблуда и неяснота за жалбоподателя в какво точно нарушение е обвинен. Самият жалбоподател не е направил никакви възражения в тази насока както в жалбата си до районния съд, така и в хода на съдебното производство. Допуснатата грешка следва да се прецени в контекста на всички събрани по делото писмени и гласни доказателства, от които се установява категорично коя е датата на извършване на нарушението. Безспорно е, че НП е издадено въз основа на АУАН № 255а – 12/20.01.2016г., в който са описани датата на извършване на нарушението и обстоятелствата, при които е извършено. Идентични фактически обстоятелства са отразени и в НП. От съдържанието на двата акта може да се изведе безпротиворечив извод, че те се отнасят за едно и също нарушение на жалбоподателя. Важното в случая е, че всички елементи от описанието на нарушението (освен датата на нарушението) съвпадат, поради което защитата на нарушителя не е ограничена. Подавайки жалбата и организирайки защитата си в хода на съдебното производство, адресатът на НП е бил наясно за какво нарушение е ангажирана отговорността му. В този смисъл погрешното изписване на датата на нарушението в НП не съставлява съществено процесуално нарушение, което да налага отмяната му на това основание. Касае се за неточност, която не влияе върху законосъобразността на НП и не засяга правото на защита на нарушителя, което е осъществено в пълен обем. Приемайки, че разминаването в датата на нарушението по АУАН и НП представлява съществен порок, който води до недоказаност на нарушението и отменяйки на това основание процесното НП, районният съд е постановил един незаконосъобразен съдебен акт, който следва да бъде отменен. И тъй като районният съд е отменил НП на формално основание, без да разгледа спора по същество, с което е допуснал съществено нарушение на съдопроизводствените правила, делото следва да бъде върнато за ново разглеждане от друг състав на съда, който следва да извърши служебна проверка за законосъобразността на наказателното постановление на всички основания съгласно изискванията на чл.63, ал.1 от ЗАНН.

Воден от горното и на основание чл.222, ал.2, т.1, във връзка с чл. 221, ал.2  АПК, Добричкият административен съд

 

Р  Е  Ш  И:

 

            ОТМЕНЯ решение № 287/09.06.2016г. по н.а.х.д. № 375/2016г. по описа на Добричкия районен съд. 

            ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на съда.    

Решението не подлежи на обжалване.

 

             ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                  ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

 

                                      2.