О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

№……../07.09.2016 г, гр. Добрич

 

 

          ДОБРИЧКИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, 6-ти състав в закрито заседание на седми септември  през две хиляди и шестнадесета година, като разгледа докладваното от съдия-докладчик Т. Милева адм.дело 368 по описа на ДАС за 2016 г. намира за установено следното:

 

           Производството по делото е образувано по жалба  на Ш.Н.А. *** против Мълчалив отказ на Гл. архитект на община Добрич по подадена жалба с вх. №94ш-00-11/07.06.2016 г.

 

         С разпореждане на съда от 28.07.2016 г. жалбата е оставена без движение на основание чл.158, ал.1 от АПК, с оглед констатирани нередовности по смисъла на чл.150, т.5 и т.7  от АПК. На жалбоподателя е дадена възможност в 7-дневен срок от получаване на съобщението да отстрани нередовностите на жалбата. Съобщението с указанията на съда е връчено на 04.08.2016 г. лично на Ш.А.. В предоставения 7-дневен срок, нередностите на жалбата не са отстранени, независимо от  предупреждението за неблагоприятните последици от неизпълнението на разпореждането.

         Предвид гореизложеното и на основание чл.158 и чл.160 от АПК, административният съд

 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

          ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ подадената жалба от Ш.Н.А. *** против Мълчалив отказ на Гл. архитект на община Добрич по подадена жалба с вх. №94ш-00-11/07.06.2016 г.

           ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. №368/2016 г. по описа на ДАС.

           ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от получаване на съобщението от страните.

 

 

 

 

                                        АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: