Р    Е    Ш    Е    Н    И    Е

№329

гр. Добрич, 13. 10. 2016 год.

 

 

Добричкият административен съд, І-ви състав в открито съдебно заседание, проведено на единадесети октомври две хиляди и шестнадесета година в състав:

 

                                                   

                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: Дарина Витанова

 

 

при секретаря В.С. и с участието на прокурора ………………… изслуша докладваното от съдията Дарина Витанова АД № 366/ 2016 год., и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 145 и сл. от АПК.

Образувано е по жалба на Ш.Н.А. ***, против разрешение за поставяне на рекламно информационен елемент /РИЕ/ на осн. чл. 57 от ЗУТ № РИЕ-640/ 10. 03. 2016 год. на Гл. архитект на Община, гр. Добрич.

В жалбата се сочи, че РИЕ е постановено в имот на жалбоподателя без негово знание. РИЕ е монтиран в имота от ЕТ “ ххх-П.П.” за срок от пет години въз основа нотариално незаверен договор за наем между едноличния търговец и ххх, която е собственица на съседен имот.

Ответникът, Гл. архитект на Община, гр. Добрич изразява становище, че жалбата е недопустима, тъй като РИЕ № РИЕ-640/ 10. 03. 2016 год. е отменено с изявление на Гл. Архитект № РИЕ-640/ 1. 08. 2016 год., поради настъпили нови обстоятелства, касаещи поправка на действащата КК относно собствеността на ПИ 614-2465 и представен документ за собственост от Ш.Н.А..

Заинтересованата страна ЕТ  П.К.П. с фирма “ххх-П.П.”*** счита, че действително при издаване на разрешението за поставяне на процесното рекламно съоръжение не е взето съгласието на жалбоподателя, а е взето съгласието на неговата сестра ххх, тъй като на него не му е било известно, че право на собственост върху имота има и жалбоподателя. 

По делото няма данни за връчване на разрешение за поставяне на РИЕ № РИЕ-640/ 10. 03. 2016 год. на жалбоподателя, поради което съдът приема, че жалбата е подадена в рамките на законоустановения 14-дневен срок за обжалването му по съдебен ред. По делото е представено и прието като доказателство изявление № РИЕ-640/ 1. 08. 2016 год. на Гл. архитект на Община, гр. Добрич, с което е отменено атакуваното разрешение за поставяне на РИЕ № РИЕ-640/ 10. 03. 2016 год. и в тази връзка се изразява становище, че процесът е лишен от предмет. По своята правна същност изявление № РИЕ-640/ 1. 08. 2016 год. на Гл. архитект на Община, гр. Добрич е действие на административния орган по оттегляне на издадения административен акт, направено в производството по неговото обжалване по съдебен ред по см. на чл. 156, ал. 1 от АПК. Съгласно разпоредбата, при всяко положение на делото със съгласието на останалите ответници административният орган може да оттегли изцяло или частично оспорения акт. За да произведе правно действие действието по оттегляне на административния акт е необходимо съгласието на лицата, които се ползват от него и в конкретния случай това е ЕТ  П.К.П.. Съдът намира, че такова съгласие липсва в настоящото производство. Липсва изразено съгласие за оттегляне на акта както в депозираното становище на заинтересованата страна вх. № 1785/ 22. 08. 2016 год., дадено по повод разпореждане на съда с дадени указания от 5. 08. 2016 год., така и в съдебно заседание, проведено на 20. 09. 2016 год., на което едноличният търговец се е явил лично. Направеното изявление за оттегляне на процесния административен от издалия го административен орган не е произвело правни последици, поради което жалбата е процесуално допустима и съдът дължи произнасяне по спора по същество.

Разгледана по същество жалбата е основателна по следните съображения:

Административното производство по издаване на оспореното разрешение за поставяне на РИЕ е образувано по заявление рег.РИЕ-640/ 8. 03. 2016 год. на ЕТ П.К.П. с фирма “ххх-П.П.”*** за издаване на разрешение за поставяне на РИЕ в имот, находящ се в гр. Добрич, ул. “ххх” № 23 за срок от 1. 04. 2016 год. до 31. 03. 2021 год.. Към заявлението е представен договор за наем от 3. 03. 2016 год., сключен между ххх като наемодател и едноличния търговец като наемател и конструктивен план за поставяне на рекламна табела. Въз основа на документите, съдържащи се в преписката е издадено на основание чл. 59 и § 8 от Наредбата за реда и условията за поставяне и премахване на преместваеми обекти /НРУПППО/ на територията на Община, гр. Добрич процесното разрешение за поставяне на РИЕ в полза на ЕТ “ххх- П.П.” в ПИ 2465, УПИ V, кв. 522 ЖК Русия-1 съгласно одобрена схема по чл. 56 от ЗУТ за срок от 1. 04. 2016 год. до 31. 03. 2021 год. Видно от приетия като доказателство по делото нот акт № 18, т.XXXVI, д. № 7941/ 2004 год. на Служба по вписванията гр. Добрич И.Н.И. е дарила на жалбоподателя Ш.Н.А. празно дворно място с площ от 200 кв. м., имот пл. № 2465, парцел V, кв. 522 . По делото няма спор, че имотът, предмет на дарението от 2004 год. е идентичен с имота, описан в атакуваното РИЕ № РИЕ-640/ 10. 03. 2016 год.

С оглед гореизложеното, съдът формира следните правни изводи:

Съгласно чл. 56, ал. 2 от ЗУТ, за поставяне на преместваеми обекти по ал. 1 на текста върху поземлени имоти се издава разрешение за поставяне по ред, установен с наредба на общинския съвет. Съгласно чл. 59 от НРУПППО на Общински съвет, гр. Добрич, рекламно-информационни елементи се поставят на територията на общината въз основа на издадено разрешение за поставяне от Гл. архитект.  Процесното разрешение за поставяне на РИЕ е издадено от компетентен по материя и място административен орган  и е правно валидно. В него са посочени правни и фактически основания за издаването му, поради което съдът намира, че същото отговаря на изискванията за форма на административния акт.

Съдът намира, че при издаване на разрешението за поставяне са допуснати съществени нарушения на административно производствените правила. Съгласно чл. 62, ал. 1, т. 3 от НРУПППО на Общински съвет, гр. Добрич, към заявлението за издаване на разрешение за поставяне на РИЕ се прилагат документ за собственост, договор за ползване или писмено съгласие на собственика на терена, където ще се разполагат рекламните елементи.От изпратената от административния орган преписка  / 7-л. 13 от делото/ е видно, че в нея не се съдържа документ за собственост на поземления имот, върху който ще се поставя съоръжението в противоречие с изискването на чл. 62, ал. 1, т. 3 от общинската наредба. Неспазването на това изискване е съществено, тъй като то е довело до противоречие на издаденото разрешение за поставяне с материалния закон и по-конкретно с разпоредбата на чл. 56, ал. 5 от ЗУТ, съгласно която в чужди поземлени имоти разрешение за поставяне на преместваеми обекти се издава въз основа на изрично писмено съгласие на собственика на поземления имот или писмен договор за наем на заетата от преместваемия обект площ.

С оглед изложените съображения съдът счита, че издаденото разрешение за поставяне на преместваем обект е незаконосъобразно и същото следва да бъде отменено.

 Водим от изложените съображения и на основание чл. 173, ал. 2 от АПК, съдът

                                    Р  Е  Ш  И  :

ОТМЕНЯ разрешение за поставяне на рекламно информационен елемент № РИЕ-640/ 10. 03. 2016 год. на Гл. архитект на Община, гр. Добрич в полза на ЕТ “ххх- П.П.” в ПИ 2465, УПИ V, кв. 522 ЖК Русия-1 съгласно одобрена схема по чл. 56 от ЗУТ за срок от 1. 04. 2016 год. до 31. 03. 2021 год.

Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщението му до страните.

 

 

                                             АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: