П Р О Т О К О Л

гр.Добрич, 08.09.2016 година.

 

 

ДОБРИЧКИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, в публично съдебно заседание, на осми септември, две хиляди и шестнадесета година, в състав:

        ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕНА МАРКОВА - ГЕОРГИЕВА

 

При участието на секретаря М.М., сложи за разглеждане, докладваното от председателя  Административно дело № 365, по описа за 2016 година.

 

На именното повикване в 11:00 часа се явиха:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ – Ю.Г.И.,***, редовно призован, явява се лично.

ОТВЕТНИКЪТ ПО ЖАЛБАТА – КМЕТЪТ НА ОБЩИНА КАВАРНА, редовно призован, представлява се от ЮРИСК.М.Г., редовно упълномощена и приета от съда от днес.

 

по хода на делото

ЖАЛБ.И.: Моля да се даде ход на делото.

ЮРИСК.Г.: Моля да се даде ход на делото.

СЪДЪТ счита, че жалбата е недопустима и не следва да бъде даден ход на делото.

Ю.Г.И. е подал жалба срещу мълчалив отказ на кмета на община Каварна, по негова Молба вх.№ЛС-01-506/27.05.2016г.

С молбата от кмета на община Каварна се иска да издаде заповед, с която да бъде възстановен на длъжност Главен архитект на община Каварна.

СЪДЪТ установи, че жалбоподателят е оспорвал мълчалив отказ на кмета на община Каварна да го възстанови на заеманата от него длъжност като държавен служител, по молба от 28.04.2016г. По тази жалба е било образувано АД №260/2016г., което е приключило с Решение №263/04.08.2016г., което решение не е влязло в сила. Макар двата мълчаливи отказа да са по молби от различни дати, искането по същността си е едно и също – възстановяване на жалбоподателя на заеманата от него длъжност Главен архитект. Ето защо Съдът счита, че е налице условието на чл.159, т.7 от АПК за оставяне на жалбата без разглеждане и прекратяване на производството по делото, а именно има образувано дело пред същия съд, между същите страни и на същото основание.

СЪДЪТ, предвид изложеното

    О П Р Е Д Е Л И:

НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Ю.Г.И. срещу мълчалив отказ на кмета на община Каварна по Молба с вх.№ЛС-01-506/27.05.2016г.

ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по АД №365/2016г. по описа на Административен съд – Добрич.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд на Република България в седемдневен срок от днес.

ДЕЛОТО приключи в 11:13 часа.

ПРОТОКОЛЪТ е изготвен на 09.09.2016 година.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:    

 

 

СЕКРЕТАР: