Р  Е Ш Е Н И Е

 

467

гр.Добрич, 12.12.2016 година.

 

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

          Добричкият  административен съд,в  публично съдебно  заседание  на  десети ноември  две хиляди  и шестнадесета година в състав:

 

                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ:  МИЛЕНА МАРКОВА-ГЕОРГИЕВА

 

при участието на секретаря М.М., като разгледа докладваното от  съдия Милена Георгиева административно дело № 362 по описа на съда за 2016 год., за да се произнесе,  взе предвид следното:

          Производството е по реда на чл. 145 и следващите от АПК.

          Образувано е по  жалба от ОУ “Христо Смирненски” ЕИК ***,със седалище и адрес на управление област Добрич,гр.Генерал Тошево,***,представлявано от П.И.П.-директор, срещу Заповед № 586 от 14.06.2016г. на Кмета на община Генерал Тошево за отнемане ползването  и управлението на ученически стол публична общинска собственост. В жалбата се твърди,че заповедта е незаконосъобразна и необоснована.Столът бил предоставен на училището със заповед № 94/11.03.2003г. на Кмета на общината, в изпълнение на Решение №5-3/16.06.1998г. на ОбС Ген.Тошево.След проведен конкурс, столът бил  отдаден под наем, като наемното възнаграждение било в полза на училището. Преди изтичане на договора,през 2016г.,с тристранно споразумение е прието, че договорът е сключен между училището и наемателя,като страните са уредили начина на прекратяване на договора от училището.Настоява се,че заповедта е издадена поради обстоятелството,че договорът е прекратен едностранно от училището с предизвестие, а директорът е изявил желание да организира сам столовото хранене.Иска се  отмяна на заповедта. Претендират се разноски.

          Ответникът оспорва жалбата в писмено становище. 

          Добричкият  административен съд, след като прецени събраните по делото доказателства и  доводите на страните, констатира следното:

          Жалбата е допустима, като подадена в срок от надлежна страна срещу административен акт, който може да бъде предмет на съдебен контрол.

          Със заповед  № 94/11.03.2003г. на Кмета на общината, в изпълнение на Решение  № 5-3/16.06.1998г. на ОбС Ген.Тошево, на ОУ Христо Смирненски  е предоставен за безвъзмездно ползване имот ПОС по АОС №12/15.06.1995г., като управлението е възложено на Директора на училището.

          На 16.10.2012г.,след проведен публично оповесетен конкурс по оферти за определяне на наемател, между Община Генерал Тошево,представлявано от Кмета и ЕТ “Гловер 666-М.М.”- гр.Генерал Тошево е сключен договор за наем на ученически стол с полезна площ 175 кв.м. в ОУ Христо Смирненски за 5 години.

          На 04.01.2016г.  между  Община Генерал Тошево,представлявано от Кмета, ЕТ “Гловер 666-М.М.” и ОУ Христо Смирненски гр.Ген Тошево, представлявано от П.П.-директор е подписано тристранно споразумение, по силата на което, имотът се предава за стопанисване на училището, което от своя страна става наемодател.Страните са договорили,че всяка от тях може да прекрати  наемното правоотношени с едномесечно предизвестие, чл.14,ал.3 от тристранното споразумение.

          На основание на цитираната клауза, училището,чрез своя директор, прекратява наемното правоотношение считано от 15.06. 2016г.За прекратяването е надлежно уведомен кмета, като страна по тристранното споразумение.След уведомлението между училището и кмета се е водила кореспонденция, целяща да установи кой ще осъществява дейността по столовото хранене на учениците.

          На 10.06.2016г., кметът на общината е уведомил директора на училището, че е започнало административно производство по прекратяване на ползването и управлението на обект Ученически стол – ПОС,находящ се в УПИ №І-1908 в кв.124 по ПУП на гр.Ген.Тошево в ОУ Христо Смирненски.

          На 14.06.2016г. кметът е издал оспорваната заповед.В обстоятелствената й част подробно е описана гореизложената фактическата обстановка.Кметът е изложил мотиви,че директорът на училището е заявил намерения за управление на общинското имущество по начин и ред,противоречащи на интересите на общинското население,законодателството и на изискванията за стопанисване с грижата на добър стопанин,като не е посочил нито едно конкретно нарушение. В мотивите е посочено,че клаузата на чл.14,ал.3 от сключеното тристранно споразумение е нищожна,поради противоречие с чл.238 от ЗЗД. С оглед съображенията на административния орган, същият е преценил, че налице е хипотезата на чл.12,ал.6 от ЗОбС, във връзка с чл.11 от същия закон, предвид което и на тези правни основания е разпоредил, отнемане ползването и управлението на ученически стол-ПОС, находящ се в УПИ №І-1908 в кв.124 по ПУП на гр.Ген. Тошево в ОУ Христо Смирненски с полезна площ от 175 кв.м.

          Съгласно чл.12, ал.1 от ЗОбС, имотите и вещите - общинска собственост, се предоставят безвъзмездно за управление на юридически лица и звена на общинска бюджетна издръжка. Съгласно ал.6, на чл.12, когато нуждата от предоставения имот отпадне или той се използва в нарушение на разпоредбите на чл.11, имотът се отнема със заповед на кмета на общината. Безспорно ОУ Христо Смирненски е юридическо лице по силата на чл.10, ал.5 от ЗНП(отм.), действащ към момента на издаване на заповедта и гласящ,че държавните и общинските детски градини, училища и обслужващи звена са юридически лицаезспорно е също,че заповедта е издадена от компетентен административен орган, но при неправилно приложение на материалния закон, поради липса на условията на чл.12,ал.6 от ЗОбС.

          От доказателствата по делото категорично се установи,че нуждата от имота не е отпаднала.Неговото предназначение е изхранване на учениците от ОУ Христо Смирненски.Не се установи и нарушение на разпоредбите на чл.11 от ЗОбС,имоти и вещи-общинска собственост, да се управляват в интерес на населението в общината, съобразно разпоредбите на закона и с грижата на добър стопанин, да се използват съобразно предназначението им и за нуждите, за които са предоставени и да не се преотстъпват за ползване, да не се ползват съвместно по договор с трети лица, и да не се отдават под наем или да се пренаемат, освен в случаите, предвидени в закон. В заповедта са цитирани текстовете на сочените в нея правни норми,но не е посочено в какво точно се състои неспазването на тези норми.

          От водената между кмета и директора на училището се установи ,че между тях  има разногласия относно начина на ползване и управление на стола, но това не води задължително до извода,че са налице нарушения на сочените в заповедта правни норми.Събирането на доказателства от административния орган са се ограничили единствено до такива,обосноваващи финансовата възможност на училището да предлага столово хранене,при това,по време на предизвестието за прекратяване на наемните правоотношения за стола в училището. Водената кореспонденция между жалбоподателката и ответника съдът кредитира като доказателство дотолкова,доколкото от нея се установява,че   административното производство по издаване на заповедта се е осъществило при все още непрекратен договор с наемателя на стола.От това следват два извода, че преди, и към момента на издаването на заповедта, училището не е осъществявало предлагане на столово хранене, а е получавало наем за имота,както и полагащите му се субсидии от общината,които по договора (тристранното споразумение) са предавани на ЕТ,наемател на стола.Вторият извод е, че заповедта е издадена по предположение,че училището няма да се справи с дейността по осигуряване храна на учениците.Видно е,че правното основание, посочено в заповедта е неправилно,предвид липсата на сочените в нормата условия за отнемане ползването на ученическия стол от ОУ Христо Смирненски.

          Всички останали възражения на ответника са неотносими към спора.Без значение е дали   Заповед № 94/11.03.2003г. е нищожна,тъй като в настоящото производство съдът не може да осъществява косвен контрол. Отделно от това, с тази заповед се предоставя за управление целия имот, а с процесната заповед се отнема само ползването на стола.Съгласно чл.15,ал.4 от действаща Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,кметът е компетентен да предоставя безвъзмездно за управление имотите по чл.3,ал.2, т.2 от ЗОбС.Действително, липсва нарочна заповед съгласно наредбата, но съгласно сключеното тристранно споразумение,столът е предоставен за управление на училището и предмет на заповедта е именно стола, а не целия имот, описан в АОС №12 от 15.06.1995г. С оглед предмета на заповедта, неоснователно  се явява и искането на ответника,по делото да бъде конституиран като заинтересована страна ЕТ “Гловер 666 – М.М.,тъй като със заповедта не се прекратяват наемните правоотношения с него.

          Предвид горното съдът приема,че обжалваната заповед е постановена в противоречие с материалния закон поради което, следва да се отмени.

          Предвид изхода по делото и своевременно направеното искане,на жалбоподателя  следва бъдат присъдени разноските по делото, изразяващи се в заплатен адвокатски хонорар в размер на 400 лева.  

          По изложените съображения и на основание чл.172, ал.2, предложение второ от АПК, Административен съд Добрич

 

Р  Е  Ш  И :

 

          ОТМЕНЯ  по жалба на ОУ “Христо Смирненски” ЕИК ***,със седалище и адрес на управление област Добрич,гр.Генерал Тошево,***,представлявано от П.И.П.-директор, Заповед № 586 от 14.06.2016г. на Кмета на община Генерал Тошево за отнемане ползването  и управлението на ученически стол публична общинска собственост.            

          ОСЪЖДА  Община Генерал Тошево да заплати на ОУ “Христо Смирненски” ЕИК ***,със седалище и адрес на управление област Добрич, гр.Генерал Тошево,***,представлявано от П.И.П.-директор, сумата от 400 /четиристотин/ лева.     

          Решението подлежи на обжалване пред ВАС на Република България в 14-дневен срок от получаване на съобщението.         

          На основание чл.138,ал.1 от АПК,препис от решението да се изпрати на страните.

                                                             

                                                              АДМИНИСДТРАТИВЕН  СЪДИЯ: