Р Е  Ш  Е  Н  И  Е

418

 

гр.Добрич, 18.11.2016г.

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

          ДОБРИЧКИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД в публично заседание на осемнадесети октомври през две хиляди и шестнадесета година, І  касационен състав:

 

                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: КРАСИМИРА ИВАНОВА

                                                                 ЧЛЕНОВЕ: МИЛЕНА Г.

                                                                                      ТЕОДОРА МИЛЕВА

 

при участието на прокурора СВИЛЕНА КОСТОВА и секретаря С.К. разгледа докладваното от съдия М. Г. к.адм. д. № 359/2016г. по описа на съда и за да се произнесе, взе предвид следното:

          Производството е по реда на чл. 208 и сл. от АПК във връзка с чл. 63, ал. 1 от ЗАНН.

          Образувано е по касационна жалба на  ОО “Автомобилна администрация” гр. Добрич, срещу решение № 48 от 19.05.2016 год. по НАХД № 62 по описа на РС - Каварна за 2016 год., с което е отменено наказателно постановление № 28-0000 489/ 18.12.2015 год. на Началника на ОО “АА”- Добрич.С отмененото НП  на И.Т.К. ***,за нарушение на чл. 43, ал. 1, т. 1, б.”б” от Наредба № Н-32/ 16. 12. 2011 год. на МТИТС във връзка с чл. 30, ал. 1, т. 4 от същата Наредба на основание чл. 178а, ал. 7, т. 1, пр. 1 от ЗДвП е наложена глоба в размер на 1 500. 00 лв.

          Решението на първоинстанционния съд се обжалва като неправилно и незаконосъобразно. Според касатора, неправилен е изводът на съда, че не са представени доказателства в подкрепа на АУАН и НП. Касаторът настоява, че съдът е изместил предмета на спора като е счел,че административнонаказващият орган не е установил за коя година не е бил платен данък. Допълва, че за конкретния автомобил въобще не е плащан данък, като твърди, че това се установява от представените по делото доказателства. Обръща внимание, че в случая нарушението се състои в това, че прегледът на автомобила е извършен, без да е представен документ, удостоверяващ плащането на данъка на превозното средство.Обстоятелството, че в протокола за извършения преглед на автомобила е записано, че е представен документ за платен данък е още едно доказателство, че председателят на комисията е нарушил изискванията, определени в Наредба Н-32 на МТИТС. Иска от съда да бъде отменено първоинстанционното решение и да бъде потвърдено НП. Изложените в касационната жалба доводи навеждат на касационни основания по смисъла на чл. 348, ал. 1, т. 1 от НПК.

          Ответникът по жалбата, чрез процесуалния си представител – адв. Стойчо Стоев, ДАК, оспорва жалбата. Иска да бъде оставена без уважение и да бъде потвърдено решението на  първоинстанционния съд.

          Представителят на Окръжна прокуратура Добрич дава заключение за основателност на касационната жалба.Сочи, че в хода на административното производство не е било изяснено фактическото положение,което налага връщане на делото за ново разглеждане от друг състав на съда.

          Касационната жалба е подадена в срок и е процесуално допустима, а разгледана по същество е основателна.

          За да се произнесе по съществото на жалбата, разгледана съгласно чл. 63 предл. последно от ЗАНН, във връзка с чл. 218 АПК, с оглед посочените касационни основания за отмяна, съдът съобрази следното:

          С решението си Районен съд гр.Каварна е отменил наказателно постановление № 28-0000489/18.12.2015 г. на Началника  на ОО "Автомобилна администрация" гр. Добрич, с което на И.Т.К.  за нарушение на чл. 43, ал.1, т.1, б. “б” от Наредба №Н-32 от 16.12.2011 г. на МТИТС, във връзка с чл.30, ал.1, т.4 от същата, и  на основание чл. 178а, ал. 7, т. 1 предл. 1 от ЗДвП  е наложена глоба в размер на 1500 лева. Съдът е приел, че АУАН е съставен от компетентен орган,както и НП е издадено от компетентен орган.Приел е също,че АУАН е съставен след изтичане на предвидения 3 – месечен, преклузивен срок по  чл. 34, ал. 1 от ЗАНН като е указал, че в случая срокът, свързан с откриване на нарушителя, започва да тече от получаване на писмото на ДАНС.

          За да отмени НП, съдът е достигнал до извода, че НП е издадено при съществени процесуални нарушения,тъй като не са посочени в цялост обстоятелства, които са относими към твърдяното нарушение.Нито в акта,нито в постановлението е посочено за коя точно година не е платен данъкът.Според съда посоченото обстоятелство “към деня на извършване на периодичния преглед” не е прецизно и не е достатъчно,тъй като не изяснява за коя конкретна година не е платен данъкът-за предходната година, или за някоя друга година (периодичният преглед е извършен на 05.01.2015г.).Според съда, това е от особено значение. В тази връзка е изложил подробни съждения кога и как се заплаща данък МПС и кога евентуално може да се приеме, че данъкът не е заплатен. Въззивният съд е приел също, че от страна на АНО не са изискани документи, доказващи платен ли е данъкът и за коя година. В мотивите на решението е посочено, че в протокола за извършения периодичен годишен преглед е отбелязано, че е представен документ за платен данък на автомобила, а конкретни доказателства дали тази информация съответства на писмо № 08-00-00-196/06.11.2015 год.,от страна на АНО, не са представени.Съдът е установил също, че е неясно дали собственикът на автомобила се е явил на преглед,или друго лице.Не е посочено също и към коя община е данъчното задължение. Воден от тези свои разсъждения, съдът е направил крайния си извод,че  наказателното постановление е незаконособразно и го е отменил изцяло .  

          Настоящият състав не споделя изводите на районния съд.

          Относно  срока по чл. 34 от ЗАНН съставът счита,че е спазен.Съгласно   разпоредбата, не се образува административнонаказателно производство, ако не е съставен акт за установяване на нарушението в продължение на три месеца от откриване на нарушителя, или ако е изтекла една година от извършване на нарушението. В конкретния случай нарушителят е открит след получаване на писмото на ДАНС от 06.11.2015г. Актът е съставен на 20.11.2015г., след като е извършена проверка, което е в рамките на тримесечния срок от откриване на нарушителя.В АУАН, за дата на извършване на нарушението се сочи 05.01.15г., следователно не е изминал и едногодишният срок от извършването му.         

          Касационната инстанция не споделя приетото от съда, че не е ясно кой е представил превозното средство за преглед.В протокола ясно е отразено, че ППС е собственост на “Аутокорект 13 ” ЕООД и е представено за преглед от И.Г.. 

          На следващо място, съдът е приел, че не било ясно за коя година не е платен данъкът, но не се е мотивирал защо е игнорирал и не е обсъдил записаното в приетата като доказателство справка на л. 90 от делото му, в която е отразено,че няма данни “Аутокорект 13 ” ЕООД да е регистрирал МПС и ППС по ЗМДТ.Следователно, предвид принципа за служебното начало, решаващият съд не е изпълнил задължението си да събере и обсъди доказателства както в полза на обвинението, така и против. Като не е сторил това, е постановил едно неправилно решение, което следва да бъде отменено.

          Решението на районния съд е постановено при неизяснена фактическа обстановка и превратно тълкуване на фактите и събраните доказателства. Отговорността на жалбоподателя е ангажирана за нарушение на чл. 43, ал. 1, т. 1 б.”б” от Наредба Н-32/ 2011 год. за това, че като председател на комисия за извършване на периодични технически прегледи на ППС е допуснал извършването на периодичен преглед на конкретния автомобил в нарушение на изискванията за извършване на периодични прегледи, определени в Наредба Н-32/ 16. 12. 2011 год. за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на ППС.  

В чл. 30, ал. 1, т. 4 от Наредбата е посочено, че при периодичния преглед на ППС се представя документ за платен данък върху превозните средства, дължим към деня на извършването на прегледа на ППС съгласно чл. 60, ал. 6 от ЗМДТ или документ, че са освободени от данък съгласно чл. 58 от ЗМДТ. Документите трябва да са обозначени или маркирани за еднозначно идентифициране чрез информационната система по чл. 11, ал. 3 от Наредбата. Изискването по изр. второ от текста на разпоредбата е в сила от 1.09.2014 год. В чл. 30, ал. 4 от Наредбата е посочено, че документите по ал. 1, т. 4 се изискват, когато при автоматичната проверка не се получи потвърждение, че не се дължи данък върху превозното средства. В чл. 11, ал. 3 от Наредбата е посочено, че контролно техническият пункт трябва да има информационната система за електронно регистриране на извършените периодични прегледи на ППС, която трябва да осигурява възможност за автоматична проверка за наличието на платен данък върху превозното средство - когато е предоставен технически съвместим с информационната система по тази алинея достъп до базата с данни за платен данък от съответната община /чл. 11, ал. 3, т. 17, б.”б” от Наредбата/ и еднозначно идентифициране на документа за платен данък върху превозното средство /чл. 11, ал. 3, т. 18 от Наредбата/. От изложените правни разпоредби се налага изводът, че проверката се извършва по различни начини в зависимост от факта дали съответният контролно - технически пункт притежава достъп до базата данни за платен данък от съответната община или не притежава такъв. Когато КТП притежава такъв достъп и при положение, че при автоматичната проверка не се получи потвърждение, че не се дължи данък върху превозното средство, се изисква документ за платен пътен данък, обозначен или маркиран за еднозначно идентифициране чрез информационната система от съответната община.Съдът обаче не е изискал доказателства в тази насока. В конкретния случай в протокола е отбелязано, че е представен документ за платен данък за ППС. Този протокол в тази си част като съдържание противоречи на справка от ТД “Национална сигурност”, гр. Добрич, в която е посочено, че липсват данни за платен данък на конкретния автомобил. Справката е приета като доказателство по делото. С оглед противоречието между събраните доказателства районният съд е следвало  предвид вмененото му задължение да изследва фактите изцяло, да изясни на какво се дължи противоречието - невярно съставен протокол за извършен периодичен преглед за техническа изправност на процесното МПС, т.е. че в протокола е отразено, че е представен документ за платен данък, а такъв изобщо не е бил представен /в такъв случай възниква въпросът как системата е допуснала да се извърши преглед/, представен друг вид документ, възприет от системата като документ за платен данък или представен манипулиран документ за  платен данък. Изясняването на тези въпроси не е извършено от районния съд, което налага решението да бъде отменено и делото да бъде върнато за ново разглеждане от друг състав на същия съд.          При новото разглеждане следва да се съберат допълнителни доказателства, както следва:

          Да се изиска от КАТ - Добрич справка кога е регистриран за движение автомобил марка “Фолксваген голф” с рег. № ***, собственост според протокола на “Аутокорект 13 ” ЕООД , представен за преглед от И.Г.   и спиран ли е от движение.

Да се изиска информация от “ДЕМАКС”АД, гр. София, ***, притежаващо авторските права върху софтуера на информационната система за електронно регистриране на извършените периодични прегледи на ППС, от кога е внедрена системата в контролно технически пункт “Златната рибка” ЕООД, с. Дуранкулак, общ. Шабла, ***, БУЛСТАТ ***. Има ли достъп и от кога КТП до базата с данни за платен данък от общината, в която е регистриран автомобилът. Да посочи по стъпки начина, по който работи системата, има ли възможност чрез проверка в КТП за проследимост на представените документи при периодичните прегледи на ППС и ако има такава възможност, представен ли е документ за платен данък на л.а. марка “Фолксваген голф” с рег. № ***, собственост според протокола на  Аутокорект 13 ” ЕООД , към момента на извършения на 05.01.2015 год. периодичен технически преглед.

При необходимост да се назначи съдебно-техническа експертиза с участие на специалисти от “ДЕМАКС” АД, гр. София за изясняване на поставените въпроси.

 С оглед изложеното касационният състав счита, че РС-Каварна е постановил своето решение при съществени процесуални нарушения, в противоречие с изискванията на чл. 63 от ЗАНН и при неизяснена фактическа обстановка, като доказателствата за изясняване на фактите не могат да бъдат събрани от касационната инстанция предвид разпоредбата на чл. 219, ал. 1 АПК, поради което делото следва да бъде върнато за ново разглеждане на Районен съд – Каварна от друг състав.

Така мотивиран и на основание чл. 222, ал. 2, т.1 и 2 във връзка с чл. 221, ал. 2 предл. последно от АПК, Административен съд Добрич, І касационен състав

 

                                           Р   Е   Ш   И   :

 

ОТМЕНЯ решение № 48 от 19.05.2016 год. по НАХД № 62 по описа на КРС за 2016 год.

ВРЪЩА ДЕЛОТО за ново разглеждане от друг състав на Районен съд, гр. Каварна при спазване на задължителните указания, дадени с настоящото решение.

Решението не подлежи на обжалване.

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :…………                    ЧЛЕНОВЕ : 1……………………

 

                                                                                          2……………………