Р Е Ш Е Н И Е

 

№ ……./ 19.10.2016г., град Добрич

 

В    И  М  Е  Т  О    Н  А    Н  А  Р  О  Д  А

                                                                                                  

Добрички административен съд,  в публично заседание на двадесет и седми септември, две хиляди и шестнадесета година, Втори касационен състав:

 

                                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ:       Дарина Витанова 

                                                                          ЧЛЕНОВЕ:            Силвия Сандева                                  

                                                                                                                Нели Каменска

 

при участието на секретаря, И.Д. и прокурора при Окръжна прокуратура гр.Добрич, Свилена Костова, разгледа докладваното от съдия Н.Каменска к.адм.д.№ 357 по описа на съда за 2016г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на Глава ХІІ от Административно-процесуалния кодекс (АПК) във връзка с чл. 63, ал.1 от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН). Образувано е по касационна жалба на Г.Т.Г. ***, подадена чрез адв. В. Д.-***, срещу решение № 46 от 27.04.2016г., постановено по нахд № 102/2016г. по описа на Районен съд гр.Генерал Тошево, с което е изменено наказателно постановление № 14-0265-000100/08.07.2014г. на началника на РУП гр.Генерал Тошево към ОД на МВР гр.Добрич в частта му, с която е наложено административно наказание “глоба” в размер на 2000 лв., като е определен размер на глобата от 250 лв.

            В касационната жалба са изложени твърдения за неправилност и незаконосъобразност на постановеното съдебно решение, поради нарушения на материалния закон и необоснованост. Направено е оплакване и че решението е постановено при съществено процесуално нарушение, тъй като съдът е преквалифицирал деянието без да има това право. Твърди се, че административно-наказания не е субект на нарушението, защото не той е собственик на управляваното от него МПС. Направено е искане за отмяна на постановеното решение и отмяна на незаконосъобразно издаденото наказателно постановление.

          Ответникът – началникът на Районно управление “Полиция” – Генерал Тошево, в писмен отговор изразява становище за неоснователност на касационната жалба, твърди, че нарушението е доказано по безспорен начин и моли решението на районният съд да бъде оставено в сила.

           Представителят на Окръжна прокуратура Добрич изразява становище за неоснователност на касационната жалба и законосъобразност на постановеното решение.

          Съдът, като прецени доводите на страните и събраните по делото доказателства, в рамките на наведените в жалбата касационни основания и предвид разпоредбата на чл.218, ал.2 АПК, намира за установено следното:

Касационният жалбоподател, Г.Т.Г., е наказан за това, че на 10.06.2014г., в 15,40 часа в Община Генерал Тошево, на път Втори клас № ІІ 29 в посока от гр.Добрич към гр.Генерал Тошево, управлява лек автомобил “Фолксваген Голф” с рег. № ТХ 0962ХА, собственост на “Г. –Вет” ЕООД,  с БУЛСТАТ 200849219, без действащ договор за задължителна застраховка “Гражданска отговорност”. В мотивите на наказателното постановление е вписано, че касаторът е извършил следното нарушение: “ Юридическо лице, което притежава МПС, което е регистрирано на територията на РБ и не е било спряно от движение, не е сключило договор за застраховка Гражданска отговорност на автомобилистите.” Деянието е квалифицирано като нарушение на чл.259, ал.1, т.1 от Кодекса за застраховането от 2005г. , действал към момента на извършването му и отменен с ДВ бр. 102/29.12.2015г. За гореописаното деяние на касатора е наложена глоба в размер на 2 000 лв., на основание чл.315, ал.1, т.2 във вр. с чл.249, т.1 от отменения Кодекс за застраховането.

За да постанови своето решение районният съд е изложил мотиви, че от приложените по делото доказателства е установено по безспорен и категоричен начин, че при извършената проверка управлявания от жалбоподателя автомобил, който е собственост на юридическо лице, не е имал валидно сключена задължителна застраховка “Гражданска отговорност”. А за да измени наказателното постановление в частта му при определяне размера на глобата, съдът е констатирал, че неправилно наказващия орган е определил размера на глобата от 2000 лв., който бил предвиден като имуществена санкция за юридическо лице. Правилния размер на наказанието бил “глоба”в размер от 400  до 600 лв. Съдът се е позовал на чл.337, ал.1, т.2 от НПК и е преквалифицирал деянието с мотива, че на жалбоподателя следва да се наложи “глоба” по чл.315, ал.1, т.1 от КЗ/отм./. След това съдът е констатирал, че е последвал нов закон, по-благоприятен за дееца - Кодекс за застраховането от 01.01.2016г., който за извършеното нарушение в чл.638, ал.1, т.1 във вр. с чл.483, ал.1, т.1,  предвиждал налагане на глоба в размер на 250 лв. и на основание чл.3, ал.2 от ЗАНН намалил размера на глобата от 2 000 лв. на 250 лв.

Настоящият състав намира, че оспореното решение е незаконосъобразно. В  нарушение на материалния закон въззивният съд е изменил наказателно постановление, издадено при съществени процесуални нарушения и в противоречие с материално-правни разпоредби.

В наказателното постановление е допуснато явно противоречие между фактическото и правното описание на извършеното нарушение. На жалбоподателя  е отправено обвинение, че виновно е нарушил чл.259, ал.1, т.1 от Кодекса за застраховането/отм./, действащо към този момент право. И на основание чл.315, ал.1, т.2 от КЗ/отм./ във вр с чл.249, т.1 от с.з. му е наложено административно наказание “глоба” от 2000 лв., по силата на разпоредбата и в размера на друг вид наказание - имуществената санкция - предвидена за юридическите лица.

Съгласно чл.315, ал.1, т.1 от отменения КЗ от 2005г., лице, което не изпълни задължението си да сключи задължителна застраховка по чл.249, ал.1 или 2 или което управлява МПС, във връзка с чието притежаване и използване няма сключен и действащ договор за задължителна застраховка “ГО” на автомобилистите, се наказва с : 1. глоба от 400 до 600 лв. – за физическо лице; 2. имуществена санкция от 2 000 до 5 000 лв.-за юридическо лице. 

В двете хипотези на чл.315, ал.1 от отменения КЗ от 2005г. са визирани различни фактически състави. Първият от тях предвижда санкция за неизпълнение на задължението по чл.249, т.1 от КЗ/отм./ от собственика, а вторият установява наказание за управление на автомобил без сключена застраховка от ползувател. А в т.1 и т.2 на чл.315, ал.1 от КЗ/отм./ са определени поотделно вида и размера на наказанието/имуществената санкция в зависимост от това дали наказателноотговорносто лице е физическо или юридическо.

С посочването в НП, че жалбоподателят виновно е нарушил чл.259, ал.1, т.1 от КЗ /отм./, в който е визирано задължението на собственика да сключи застраховка “ГО”, какъвто той не е, се създава грубо противоречие между правно и фактическо основание, което е абсолютно основание за отмяна на НП. Отделно от това, при издаване на наказателното постановление е допуснато и явно несъответствие с предвиденото наказание за нарушител-физическо лице. В нарушение на чл.27, ал.1от ЗАНН във връзка с чл.315, ал.1, т.1 от КЗ/отм../ на касатора е наложено “глоба”, но в размер от 2000 лв., какъвто не е предвиден за ФЛ. Освен това в явно противоречие с твърдението, че се налага “глоба” на физическото лице, наказващият орган се е позовал на чл.315, ал.1, т.2 от КЗ/отм./, визиращ налагането на имуществена санкция на ЮЛ.

Районният съд е следвало да констатира, че НП е издадено в нарушение на правилата по чл.42, т.5 и чл.57, ал.1, т.6 и т.7 от ЗАНН, както и в нарушение на чл.27, ал.1 от ЗАНН във вр. с чл.315, ал.1, т.1 от КЗ/отм./.

 Видно е, че от съдържащите се в наказателното постановление фактически твърдения за извършеното / констатации, че водачът не е собственик/, с цитиране на задължението на собствениците на МПС по чл.259, ал.1, т.1 от КЗ/отм./, неуточнена правна квалификация по чл.315, ал.1,т.1, предвиждащ отговорност и за собствениците, и за ползувателите и от съдържащото се явно несъответствие на предвиденото наказание, когато нарушението е извършено от ползувател/физическо лице при определяне на вида и размера на наказанието, наказателното постановление е незаконосъобразно и следвало да бъде отменено.

Гореописаните пороци при издаването на НП са съществени процесуални нарушения. Те съществено са ограничили правото на защита на наказаното лице да разбере в какво качество е ангажирана отговорността му – дали в качеството му на ползувател или на представляващ дружеството-собственик. Последното обстоятелство изобщо не е изяснено нито от наказващия орган, нито от въззивния съд. Тези процесуални нарушения са довели и до материалната некзаконосъобразност на издаденото НП, с което е наложено наказанието ”глоба” в несъществуващ размер.

Съдът неправилно се е позовал на възможността по НПК да преквалифицира деянието, като го приведе в съответствие с действителните разпоредби на КЗ/отм./ С такова правомощие той не разполага, тъй като  фактическото описание на извършеното деяние не само не съответства на правната квалификация, но съдържа и явни противоречия. А колкото до възможността по чл.3, ал.2 от ЗАНН да се приложи по-благоприятния закон, настоящата инстанция намира, че тя съществува само в случай, че администпративнонаказателната отговорност е законосъобразно ангажирана и съобразена с нормативния акт, който е бил в сила по време на извършване на деянието.

Водим от горното и на основание чл.221, ал.2 от АПК във вр. с чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН, Административен съд гр.Добрич, ІІ-ри касационен състав

 

Р  Е  Ш  И :

 

ОТМЕНЯ решение № 46 от 27.04.2016г., постановено по нахд № 102/2016г. по описа на Районен съд гр.Генерал Тошево, като вместо него ПОСТАНОВЯВА:

ОТМЕНЯ наказателно постановление №  14-0265-000100/08.07.2014г. на началника на РУП гр.Генерал Тошево към ОД на МВР гр.Добрич, с което на Г.Т.Г., ЕГН ********** *** за нарушение на чл.249, ал.1, т.1 от Кодекса за застраховането/отм./, на основание чл.315, ал.1, т.2 във вр. с чл.249,т.1 от с.з. му е наложено административно наказание “глоба” в размер на 2 000 лв.

Решението е окончателно.

 

      ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                   ЧЛЕНОВЕ: