П Р О Т О К О Л

гр.Добрич, 21.09.2016 година.

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ДОБРИЧ, в публично съдебно заседание, на двадесет и първи септември, две хиляди и шестнадесета година, в състав:

                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТЕОДОРА МИЛЕВА

 

При участието на секретаря М.М., сложи за разглеждане, докладваното от председателя Административно дело № 352, по описа за 2016 година.

 

На именното повикване в 14:00 часа се явиха:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ – Х.Т.Х., редовно призован, явява се лично.

ОТВЕТНИКЪТ ПО ЖАЛБАТА – НАЧАЛНИКЪТ НА СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР – ДОБРИЧ, редовно призован, не се представлява.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА - Г.Д.А., редовно призована, явява се лично.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА - Д.Т.Х., редовно призован, явява се лично.

 

по хода на делото

ЖАЛБ.Х.Х.: Да се даде ход на делото.

ЗАИНТ.СТРАНА А.: Да се даде ход на делото.

ЗАИНТ.СТРАНА Д.Х.: Да се даде ход.

СЪДЪТ счита, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

    О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

СЪДЪТ на основание чл.146 от ГПК във връзка с чл.144 от АПК докладва делото - Постъпила е жалба от Х.Т.Х. *** против Заповед №КД-14-08-Д-657/07.05.2008г. на началника на СГКК – Добрич, с която заповед е одобрено изменение на КККР на гр.Добрич, а именно: за сграда с идентификатор 72624.612.31.1, състоящо се в отразяване на два самостоятелни обекта с идентификатори 72624.612.31.1.1 и 72624.612.31.1.2, и вписване данните за собственост в Кадастралния регистър на недвижимите имоти.

В жалбата се твърди, че заповедта е неправилна и незаконосъобразна, излагат се съображения, че жалбата е в срок, както и относно правния интерес. Моли да се отмени оспорената заповед.

Постъпило е допълнителна молба от 12.07.2016г., с вх.№1551, от Х.Т.Х., с уточнения по отношение правния интерес. Направено е искане да бъдат изискани материалите по преписка вх.№94Х-00-63/22.06.2016г. от община Добрич.

Постъпило е писмено становище от инж.Веселин Атанасов – началник СГКК, с което се оспорва изцяло подадената жалба като недопустима, неоснователна и недоказана. Представят се доказателства.

Постъпили са допълнителни доказателства от ответника с вх.№1560/14.07.2016г.

По делото е постъпил отговор от Г.Д.А., с вх.№1589/19.07.2016г., с който отговор същата счита, че жалбата е недопустима и производството по делото следва да бъде прекратено. Излагат се подробни съображения в тази насока.

Постъпил е отговор, с вх.№1590/19.07.2016г., от Д.Т.Х. с твърдения, че жалбата е недопустима и следва производството по делото да бъде прекратено, а ако се приеме, че жалбата е допустима, то тя е неоснователна.

СЪДЪТ е изискал служебно от община Добрич поисканите от жалбоподателя доказателства. С вх.№1597 от 20.07.2016г. същите са представени по делото.

Жалбата черпи правно основание от чл.53 ЗКИР.

ЖАЛБ.Х.Х.: Поддържам жалбата изцяло.

По отношение на моя правен интерес представям разрешение за ползване на подпокривно пространство от 1998г., видно от което става ясно, че към онзи момент е имало такова разрешение за строеж. Представям проект и скица-виза на строежа, за да се обоснове правен интерес.

Видно от представените доказателства става ясно, че към онзи момент аз съм имал правен интерес, но никой не ме е уведомил за наличието и за изготвянето на тази заповед, никой, по никакъв начин не ме е уведомил за отпочването на производство за издаване на такава заповед и никой по никакъв начин не е удостоверил, че аз съм уведомен или, че знам, че има извършено такова производство в едно неподеляемо жилище.

На основание чл.149, т.5 от АПК тази заповед е нищожна и тя не може да бъде по никакъв начин да е законосъобразна. На нищожност мога да се позова по всяко време. Това е неподеляемо жилище и не отговаря на ЗУТ за изграждане на две нови жилища или на три имота. Не може да бъде изградено по този начин и не може Кадастър без да му е възложено от съд и без да има влязло в сила решение да извършва делба на имот, който е неподеляем.

ЗАИНТ.СТРАНА Д.Х.: Считам, че жалбата е недопустима. Това, което заявява г. е неправилно, понеже аз не знам какво трябва да се дели в това жилище, след като те са ми продали собствените си недвижимости. Той има отделен идентификатор. В тази заповед ясно е записано, че той има право на преминаване, че има обща част. Не разбирам какви са претенциите му.

Да се приемат представените доказателства.

Това, което е направено не отговаря на реалното, каквото съществува в момента. Ясно се вижда, че той е знаел за тази заповед, защото е извадил 2008г. нотариален акт, в който е упомената тази заповед. От службата по Кадастъра са му дали въпросната скица, в която се вижда, че има промяна по отношение на тази заповед. От там насетне той е бил уведомен още тогава. Това не са реални неща, че е бил уведомен сега.

ЖАЛБ.Х.Х.: Не споделям становището. Няма начин да бъда уведомен така.

СЪДЪТ по доказателствата

    О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА И ПРИЛАГА като писмени доказателства по делото: Схема на самостоятелен обект в сграда с ид.№72624.612.38.1.4; Скица на ПИ ид.№72624.612.38; Нотариален акт №78, т.ХІІ, рег.№19123, дело №2181/ 05.09.2008г.; Предложение за съгласие за продажба на съсобствен имот рег.№941-00-109/19.05.2008г.; Удостоверение рег.№94Т-00-109/22.05.08г.; Нотариален акт за собственост върху жилище №58, т.Іс, нот.дело №118/1985г.; Нотариален акт №112, т.ІІ, рег.№1614, дело №156/2008г.; Схема на самостоятелен обект в сграда ид.№72624.612.38.1.1; Схема на самостоятелен обект в сграда ид.№72624.612.38.1.2; Разрешение за ползване №82/29.10.1998г.; Писмо изх.№27-92/07.07. 2016г.; Извадка от КРНИ; Заявление вх.№94-896/24.04. 2008г.; Копие от лична карта на заявителя; Нотариален акт №38/01.02.1985г.; Проект за изменение на КККР; Заповед №КД-14-08-Д-657/07.05.2008г.; Заповед №255/ 22.04.2008г.; Молба за отпуск от 18.04.2008г.; Схема №6814/07.05.2008г.; Писмо изх.№94-896-08-10-1053/ 12.05.2008г.; Писмо №94Х-00-63/1/22.06.2016г.; Препис – извлечение от Акт за смърт н Т.Х.А.; Писмо изх.№20-40469/13.07.2016г.; Заповед №РД-18-15/ 12.05.2005г.; Заповед №КД-14-08-Д-657/07.05.2008г.; Заповед №КД-14-08-Д-901/18.08.2008г.; Заповед №РД-13-239/06.07.2016г.; Писмо рег.№11-09-50/19.07.2016г.; Предложение рег.№941-00-109/19.05.2008г.; Заповед №759/06.10.1978г.; Заповед №758/06.10.1978г.; Писмо №94Х-00-63/1/23.06.2016г.; Жалба рег.№94Х-00-63/13. 06.2016г.; Молба №94Х-00-63/2/27.06.2016г.; Скица 1746 от 13.08.1996г.

СЪДЪТ, въз основа на събраните по делото доказателства и днес направените изявления от страните, намира следното от фактическа и правна страна:

С оспорената Заповед №КВ-14-08-Д-657 от 07.05.2008г. на началника на СГКК - Добрич е допуснато изменение на основание чл.54, ал.1 от ЗКИР, състоящо се в отразяване на два самостоятелни обекта с идентификатори 72624.612.38.1.1 и 72624.612.38.1.2, попадащи в сграда с идентификатор 72624.612.38.1 и вписване данните за собственост в кадастралния регистър на недвижимите имоти, издадена на основание заявление от Т.Х.А..

Съгласно Нотариален акт за собственост върху жилище, строена на държавно място от ЖСК “Строител” от дата 01.02.1985г. Т.Х.А. е собственик на жилище №30, находящо се на І и ІІ етаж в жилищна сграда, блок “Строител”, построена върху държавна земя.

На 28.05.2008г. Т.Х.А. и Г.Д.А.,*** продават на своя син Д.Т.Х. собствените си недвижими имоти с адресна регистрация гр.Добрич, ЖК “Строител”, №38, както следва: жилище №30 на два етажа със застроена площ 112 кв.м., състоящо се от четири стаи, кухня и сервизни помещения с идентификатори – сграда на І етаж - 72624.612.38.1.1 и сграда на ІІ етаж – идент. 72624.612.38.1.2.

С Нотариален акт за собственост на недвижим имот по писмени доказателства на 05.09.2008г. на жалбоподателя Х.Х. е признато правото на собственост на подпокривно пространство върху съществуваща сграда, върху следния недвижим имот, находящ се в гр.Добрич, ЖК “Строител”, бл.38, ет.3, представляващ жилище – апартамент с разгърната застроена площ от 56 кв.м., състоящо се от три стаи, стълбищна площадка, кухнески бокс, баня, тоалетна и тераса, представляващо самостоятелен обект в сграда с идентификатор 72624.612.38.1.4, ведно с припадащите му се 2,632% от общите части на сграда 72624.612.38.1 и отстъпено право на строеж върху ПИ 72624.612.38.

СЪДЪТ, по допустимостта на жалбата, констатира следното:

Правният интерес е абсолютно необходима процесуална предпоставка за допустимостта на съдебно обжалване и за него съдът следи служебно. Интерес от съдебно обжалване притежават само онези лица, по отношение на които актът нарушава техни права или законни интереси. В случая се имат предвид онези законни права и интереси, които са признати с правна норма. В конкретния случай жалбоподателят се легитимира като собственик единствено на жилище на третия етаж от процесната сграда. Съгласно чл.23, т.1, т.2 и т.3 от ЗКИР, недвижим имот – обект на кадастъра е както поземлен имот, така и сграда и самостоятелен обект в сграда. Визираната регламентация обуславя извод, че по §.1, т.13 от ДР на ЗКИР, заинтересовани лица по чл.54, ал.1 от ЗКИР са собствениците на недвижими имоти – поземлени имоти, сгради или самостоятелни обекти в такива, чийто права са засегнати от изменението. В конкретния случай предмет на оспорване по делото е заповед за изменение на КККР, с която са отразени два нови самостоятелни обекта в сграда с идентификатор -72624.612.38.1, за които жалбоподателят не притежава нито право на собственост, нито ограничени вещни права върху посочените два обекта – І и ІІ етаж от сградата. Нанасянето на два обекта в сградата не засяга по никакъв начин правата на жалбоподателя и не води до промяна в разпределението на общите части на сградата, тъй като кадастъра единствено отразява съществуващо положение, като действието му е констативно, а не конститутивно. Още повече, че жалбоподателят е станал собственик на третия етаж от процесната сграда едва след издаване на заповедта и на още едно основание няма как да е заинтересовано лице при издаването й.

Липсата на правен интерес поради липсата на вещни права върху засегнатия от изменението имот елиминира възможността за активна процесуална легитимация на жалбоподателя. Доводите на жалбоподателя, изразени в жалбата за наличие на правен интерес от оспорването са неоснователни. Очевидно става въпрос за отношения, които следва да бъдат разгледани по общия исков ред.

СЪДЪТ, на базата на всичко изложено счита, че тъй като жалбоподателят не е от кръга на заинтересованите лица по смисъла на §.1, ал.1, т.13 от ДР на ЗКИР във връзка с чл.54, ал.4, изр. последно от ЗКИР за него липсва правен интерес от оспорването на заповедта, предмет на това производство, поради което и жалбата следва да бъде оставена без разглеждане като процесуално недопустима, а производството по делото прекратено.

СЪДЪТ, с оглед на гореизложеното и на основание чл.159, т.4 от АПК

    О П Р Е Д Е Л И:

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Х.Т.Х. *** срещу Заповед №КВ-14-08-Д-657/07.05.2008 г. на началника на СГКК гр. Добрич.

ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по АД №352/2016г. по описа на Административен съд - Добрич.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба, пред Върховен административен съд, в седемдневен срок от днес за страните, присъствали в залата и от съобщаването за ответника по делото.

ДЕЛОТО приключи в 14:18 часа.

ПРОТОКОЛЪТ е изготвен на 26.09.2016 година.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

СЕКРЕТАР: