Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

№ ………………./08.11.2016 г., гр.Добрич

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

          ДОБРИЧКИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, в публично заседание на единадесети октомври през две хиляди и шестнадесета година, в състав:

 

                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАРИНА ВИТАНОВА

                                                                 ЧЛЕНОВЕ: СИЛВИЯ САНДЕВА

                                                                                      НЕЛИ КАМЕНСКА

 

          При участието на секретаря И.Д. и прокурора при ОП - Добрич ДИМИТЪР ДИМИТРОВ разгледа докладваното от съдия С.Сандева к.адм. д. № 350/2016г. по описа на АС – Добрич и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

           Производството е по реда на глава ХІІ от  АПК.

           Образувано е по касационна жалба на  ОО “Автомобилна администрация”, гр. Добрич срещу решение № 40/ 19.05.2016 год. по НАХД № 55/2016г. по описа на Каварненския районен съд, с което е отменено наказателно постановление № 28-0000484/18. 12. 2015 год. на Началника на ОО “АА”, гр. Добрич, с което на И.Т.К. с ЕГН ********** *** за нарушение на чл. 43, ал. 1, т. 1, б.”б” от Наредба № Н-32 / 16. 12. 2011 год. на МТИТС във вр. с чл. 30, ал. 1, т. 4 от същата наредба на основание чл. 178а, ал. 7, т. 1, предл. 1 от ЗДвП е наложена глоба в размер на 1 500 лв.

В жалбата се твърди, че решението е неправилно, тъй като съдът не е оценил вярно доказателствата по делото и е направил необосновани правни изводи за липса на извършено административно нарушение. Изразява се несъгласие с посоченото в мотивите към решението, че приложените по делото констативни протоколи от извършени комплекси проверки не установяват извършването на описаното в акта и НП нарушение. Оспорва се изводът на съда, че от наказателното постановление не става ясно за коя година не е платен данъкът на превозното средство. Твърди се, че в случая нарушението се състои в това, че прегледът на автомобила е извършен, без да е представен документ, удостоверяващ плащането на данъка върху превозното средство. Сочи се, че от представеното по делото писмо № 08-00-00-196/ 06. 11. 2015 год. на Държавна агенция “Национална сигурност” е видно, че за процесния автомобил изобщо не е плащан данък. Фактът, че в протокола за годишния технически преглед е записано, че е представен документ за платен данък на автомобила е още едно доказателства за това, че председателят на комисията е нарушил изискванията на Наредба № Н-32/2011 г. на МТИТС, като е допуснал нанасянето на неверни данни върху официален документ, какъвто е протоколът, с който е извършен прегледът на автомобила. Иска се отмяна на решението на районния съд и потвърждаване на наказателното постановление. Посочените в жалбата нарушения съставляват касационни отменителни основания по смисъла на чл. 348, ал. 1, т. 1 и т.2 от НПК.

            Ответникът по жалбата, чрез процесуалния си представител, оспорва основателността й. Твърди, че решението на районния съд е законосъобразно и постановено при пълнота на доказателствата. Споделя изводите на съда, че са допуснати съществени нарушения на чл.42, т.4 и чл.57, ал.1, т.5 от ЗАНН. Счита, че посоченото в НП писмо № 08-00-00-196/ 06. 11. 2015 год. на Държавна агенция “Национална сигурност” не е и не може да бъде доказателства за извършване на твърдяното нарушение, като наказващият орган е следвало да извърши самостоятелна проверка на отразената в него информация. Моли решението на КРС да бъде оставено в сила.

            Представителят на Окръжна прокуратура Добрич дава заключение, че решението на КРС е постановено при неизяснена фактическа обстановка, поради което същото следва да бъде отменено и върнато за ново разглеждане от нов състав на същия съд.   

Съдът, като съобрази направените оплаквания и извърши проверка на възззивното решение, при условията на чл.218, ал.1 и ал.2 от АПК, установи следното:

            Касационната жалба е подадена в срок, от надлежна страна, поради което е процесуално допустима, а разгледана по същество е и основателна по следните съображения:

            Районният съд е бил сезиран с жалба от И.Т.К. *** против наказателно постановление № 28-0000484/18. 12. 2015 год. на Началника на ОО “АА”, гр. Добрич, с което на жалбоподателя за нарушение на чл. 43, ал. 1, т. 1, б.”б” от Наредба № Н-32 / 16. 12. 2011 год. на МТИТС във вр. с чл. 30, ал. 1, т. 4 от същата наредба на осн. чл. 178а, ал. 7, т. 1, предл. 1 от ЗДвП е наложена глоба в размер на 1 500 лв. В мотивите си районният съд е приел, че  на 20. 11. 2015 год. е съставен акт срещу жалбоподателя за това, че на 06. 01. 2015 год. около 10, 37 ч. в с. Дуранкулак, общ. Шабла на ул. “Втора” № 14 в КТП на “Златната рибка” ЕООД, притежаващо разрешение за извършване на периодични годишни технически прегледи на ППС, при извършване на периодичен преглед за техническа изправност на МПС марка “Ситроен Ксара” с рег. № ТХ 7255 ХН с протокол № 7122699, идентифицирал се в информационната система “Прегледи” като председател на комисия, е допуснал извършването на прегледа за техническа изправност в нарушение на изискванията, определени в Наредба № Н-32, без документ за платен данък върху автомобила, дължим към деня на извършване на периодичния преглед съгласно чл. 60, ал. 6 от ЗМДТ или документ, че е освободен от данък съгласно чл. 58 от ЗМДТ. За да отмени НП, районният съд е приел на първо място, че не е спазена разпоредбата на чл.34, ал.1 от ЗАНН. Според АУАН и НП нарушението е извършено на 06.01.2015, а АУАН е съставен на 20.011.2015г., т.е. повече от 10 месеца по-късно. Посочил е, че с изпращане на писмо рег. № 08-00-00-196/  13. 11. 2015 год. не се удължава срокът по чл. 34, ал. 1 от ЗАНН. Освен това на КТП са извършени няколко комплексни проверки през 2015г., при които не са констатирани нарушения и едва на третата комплексна проверка, извършена след получаване на горепосоченото писмо са констатирани нарушения и е пристъпено към съставяне на АУАН. На следващо място районният съд е приел, че нарушението в НП не е достатъчно конкретизирано - не е посочено за коя точно година не е платен данъкът / за предходната или за някоя друга година /. Приел е, че от страна на АНО не са изискани документи, доказващи платен ли е данъкът и за коя година, като документалната проверка е извършена само чрез запознаване с протокола за извършен технически преглед. В мотивите на решението е посочено, че в протокола за извършения периодичен годишен преглед е отбелязано, че е представен документ за платен данък на автомобила, а конкретни доказателства дали тази информация съответства на писмо № 08-00-00-196/ 06. 11. 2015 год. и приложената към него справка от ТД “НС” от страна на АНО не са представени. Подчертал е, че в това писмо и справката към него не се съдържа информация за коя година не е бил платен дължимия данък, а именно на него се позовава наказващият орган в НП. Изтъкнал е доводи, че в акта липсва индивидуализация както на лицето, което е следвало да заплати дължимия данък, така и на лицето, което е следвало да представи тези доказателства. Посочил е, че в тежест на АНО е да докаже твърдяното нарушение, като неизпълнението на това задължение влече незаконосъобразност на НП, поради което същото следва да бъде отменено. В този смисъл е постановил и решението си. 

Настоящият състав не споделя изводите на районния съд. Обжалваното решение е постановено при неизяснена фактическа обстановка, липса на доказателства за правнорелевантните факти и обстоятелства и неизпълнение на служебните задължения на съда като инстанция по същество за разкриване на обективната истина по случая.

На първо място, касационната инстанция не е съгласна с изводите на съда, че срокът по чл. 34 от ЗАНН не е спазен. Съобразно текста на тази разпоредба не се образува административно наказателно производство, ако не е съставен акт за установяване на нарушението в продължение на три месеца от откриване на нарушителя или ако е изтекла една година от извършване на нарушението. В случая нарушителят е открит след получаване на писмото на ДАНС. Актът е съставен седмица след това, след като е извършена проверка от страна на контролните органи чрез справка с протокола от извършен периодичен преглед за техническа изправност на ППС. Мотивите на възззивния съд в обратния смисъл  са нелогични и вътрешно противоречиви. Преди всичко съдът не е посочил кой от двата срока по чл.34, ал.1 от ЗАНН не е спазен – от откриване на нарушителя или от извършване на нарушението. Коментирал е кога е извършено нарушението, а същевременно е приел, че е изтекъл тримесечният срок по чл.34, ал.1 от ЗАНН, който започва да тече от откриване на нарушителя, а не от извършване на нарушението. Самият съд в мотивите към решението си е посочил, че ако не е било писмото на ДАНС, нарушението е нямало да бъде открито, което означава, че той също е приел, че нарушението е открито след получаване на писмото на ДАНС. Неясно защо обаче съдът е преценил, че е нарушено изискването на чл. 34 от ЗАНН, след като АУАН е съставен преди да изтече една година от извършване на нарушението.

Неправилно е становището на съда, че НП е незаконосъобразно, тъй като в акта липсва индивидуализация както на лицето, което е следвало да заплати дължимия данък, така и на лицето, което е следвало да представи доказателства за това. Тези обстоятелства не са съставомерни елементи на посоченото в НП нарушение, поради което и неотразяването им не е процесуално нарушение на чл.42, т.4 и чл.57, ал.1, т.5 от ЗАНН.

На следващо място неправилно съдът е приел, че не било ясно за коя година не е платен данъкът, без да анализира нито една от представените към преписката справки от съответните общини за наличие или липса на задължения за местни данъци и такси. В съответствие с принципа на служебното начало  съдът е следвало да установи в коя община е регистриран проверяваният автомобил и едва след това да направи своите изводи въз основа на посочените справки.

От текста на НП е видно, че отговорността на жалбоподателя е ангажирана за нарушение на чл. 43, ал. 1, т. 1 б.”б” от Наредба Н-32/2011 год. на МТИТС за това, че като председател на комисия за извършване на периодични технически прегледи на ППС е допуснал извършването на периодичен преглед на конкретно определен лек автомобил в нарушение на изискванията за извършване на периодични прегледи, определени в Наредба Н-32 / 16. 12. 2011 год. за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на ППС. В чл. 30, ал. 1, т. 4 от Наредбата е посочено, че при периодичния преглед на ППС се представя документ за платен данък върху превозните средства, дължим към деня на извършването на прегледа на ППС съгласно чл. 60, ал. 6 от ЗМДТ или документ, че са освободени от данък съгласно чл. 58 от ЗМДТ, като документите трябва да са обозначени или маркирани за еднозначно идентифициране чрез информационната система по чл. 11, ал. 3 от Наредбата. Съгласно чл. 30, ал. 4 от Наредбата документите по ал. 1, т. 4 се изискват, когато при автоматичната проверка не се получи потвърждение, че не се дължи данък върху превозното средство. В чл. 11, ал. 3 от Наредбата е регламентирано, че контролно техническият пункт трябва да има информационната система за електронно регистриране на извършените периодични прегледи на ППС, която трябва да осигурява възможност за автоматична проверка за наличието на платен данък върху превозното средство - когато е предоставен технически съвместим с информационната система по тази алинея достъп до базата с данни за платен данък от съответната община /чл. 11, ал. 3, т. 17, б.”б” от Наредбата/, както и еднозначно идентифициране на документа за платен данък върху превозното средство /чл. 11, ал. 3, т. 18 от Наредбата/. От цитираните правни норми е видно, че проверката се извършва по различни начини в зависимост от това дали съответният контролно технически пункт притежава достъп до базата данни за платен данък от съответната община или не притежава такъв. Когато контролно техническият пункт притежава такъв достъп и при положение, че при автоматичната проверка не се получи потвърждение, че не се дължи данък върху превозното средство, се изисква документ за платен пътен данък, обозначен или маркиран за еднозначно идентифициране чрез информационната система от съответната община, като в информационната система за електронно регистриране на извършените периодични прегледи на ППС се извършва автоматична проверка за наличието на платен данък върху превозното средство. Когато контролно техническият пункт не притежава достъп до базата с данни за платен данък от съответната община се изисква документ за платен пътен данък, обозначен или маркиран за еднозначно идентифициране чрез информационната система от съответната община /чл. 11, ал. 3, т. 18 от Наредбата/. В конкретния случай в протокол № 7122699/ 06. 01. 2015 год. е отбелязано от председателя на комисията, че е представен документ за платен данък за ППС. Това удостоверяване обаче противоречи на данните в приложената по делото справка от ТД “Национална сигурност”, гр. Добрич, в която е посочено, че липсват данни за платен данък на проверявания лек автомобил. Именно тази справка и придружаващото я писмо са послужили като основание за ангажиране на административнонаказателната отговорност на наказаното лице, като наказващият орган се е позовал изрично на тях в постановлението си. Затова, при наличието на противоречиви и взаимно изключващи се по своето съдържание доказателства районният съд е следвало да изясни коя е причината за това - невярно съставен протокол за извършен периодичен преглед за техническа изправност на процесния автомобил или представен документ за  платен данък с невярно съдържание. Като не е сторил това и не е обсъдил и преценил приложените към преписката справки от общините за наличие или липса на задължения за местни данъци и такси, районният съд е допуснал съществено процесуално нарушение, което води до неправилност на решението като постановено при неизяснена фактическа обстановка и непълнота на доказателствата. Последното следва да бъде отменено и тъй като разрешаването на спора по същество изисква да се установят факти и обстоятелства, които изобщо не са били обсъждани от съда, делото следва да бъде върнато за ново разглеждане от друг състав на същия съд, който следва да събере допълнителни доказателства, като изиска справка от ОД на МВР по постоянния адрес/адреса на регистрация на собственика на автомобил с рег. № ТХ 7255 ХН кога е регистриран за движение този автомобил и спиран ли е от движение; справка от общината, където е постоянният адрес/седалището на собственика на горепосочения автомобил, деклариран ли е този автомобил, платен ли е данъкът върху същия, кога и за какъв период; информация от “ДЕМАКС” АД, гр. София, бул. “Цариградско шосе” № 117, ет. 6, п. к. 1784, притежаващо авторските права върху софтуера на информационната система за електронно регистриране на извършените периодични прегледи на ППС, от кога е внедрена системата, контролно технически пункт на “Златната рибка” ЕООД, в с.Дуранкулак, общ. Шабла, ул. “Втора” № 14 има ли достъп до базата с данни за платен данък от общината, в която е регистриран автомобилът, от кога, начинът, по който работи системата, има ли възможност за проследимост на представените документи при периодичните прегледи на ППС и ако има такава възможност представен ли е документ за платен данък върху МПС марка “Ситроен Ксара” с  рег. № ТХ 7255 ХН към момента на извършения на 06. 01. 2015 год. периодичен технически преглед, а при необходимост да назначи съдебно-техническа експертиза с участието на специалисти от “ДЕМАКС” АД, гр. София. Едва след изясняването на тези въпроси и събирането на необходимите доказателства за това следва спорът да бъде разгледан по същество относно спазване на материалноправните предпоставки по издаване на НП.

Така мотивиран и на основание чл. 221, ал. 2, във вр. чл.222, ал.2, т.1 и т.2 от АПК, съдът

                                           Р   Е   Ш   И   :

 

ОТМЕНЯ решение № 40/ 19.05.2016 год. по НАХД № 55/2016г. по описа на Каварненския районен съд.

ВРЪЩА ДЕЛОТО за ново разглеждане от друг състав на същия съд. 

Решението не подлежи на обжалване.

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ :                               ЧЛЕНОВЕ : 1…………………….

 

            

 

 

                                                                                    2…………………….