Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

№ ………….
Добрич, 4. 10. 2016  год.

 Добричкият административен съд, в открито съдебно заседание, проведено на двадесети септември две хиляди и шестнадесета година в състав:

                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: Дарина Витанова

                                                         ЧЛЕНОВЕ:           Нели Каменска

                                                                                       Теодора Милева

 

при секретаря И.Д.  и с участието на прокурора Радослав Бухчев изслуша докладваното от съдията Д. Витанова касационно административно дело № 348/ 2016 год.

 

            Производството е по чл.208 и сл. от АПК.

            Образувано е по касационна жалба на  ОО “Автомобилна администрация”, гр. Добрич срещу решение № 45/ 19. 05. 2016 год. по НАХД № 58 по описа на КРС за 2016 год., по силата на което е отменено наказателно постановление № 28-0000485/ 18. 12. 2015 год. на Началника на ОО “АА”, гр. Добрич, с което на П.И.П., ЕГН ********** *** за нарушение на чл. 43, ал. 1, т. 1, б.”б” от Наредба № Н-32/ 16. 12. 2011 год. на МТИТС във вр. с чл. 30, ал. 1, т. 4 от същата наредба на осн. чл. 178а, ал. 7, т. 1, предл. 1 от ЗДвП е наложена глоба в размер на 1 500. 00 лв.

В жалбата е посочено, че решението на първоинстанционният съд е неправилно. Неправилен е извода на съда, че от наказателното постановление не става ясно за коя година не е платен данъка на превозното средство. В случая нарушението се състои в това, че прегледът на автомобила е извършен, без да е представен документ, удостоверяващ плащането на данъка на превозното средство. Видно от писмо № 08-00-00-196/ 6. 11. 2015 год. на Държавна агенция “Национална сигурност” за процесния автомобил изобщо не е плащан данък. Обстоятелството, че в протокола за извършения преглед на автомобила е записано, че е представен документ за платен данък на автомобила също е доказателство, че председателят на комисия е нарушил изискванията, определени в Наредба Н-32 на МТИТС. Претендира отмяна на решението на районния съд и потвърждаване на наказателното постановление. Твърдяните в жалбата нарушения съставляват касационни основания по см. на чл. 348, ал. 1, т. 1 от НПК.

            Ответникът по жалбата чрез процесуалния си представител в писмена защита изразява становище за неоснователност на същата и потвърждаване решението на районния съд

Представителят на Окръжна прокуратура Добрич дава заключение за неоснователност на касационната жалба и пледира за потвърждаване на решението на въззивния съд.

            Касационната жалба е подадена в срок и е процесуално допустима.

            За да се произнесе по съществото на жалбата, разгледана съгласно чл. 63 пр. посл. ЗАНН във вр. с чл. 218 АПК с оглед посочените касационни основания за отмяна, съдът съобрази следното:

            Първоинстанционният съд е бил сезиран с жалба от П.И.П., ЕГН ********** *** против наказателно постановление № 28-0000485/ 18. 12. 2015 год. на Началника на ОО “АА”, гр. Добрич, с което на жалбоподателя за нарушение на чл. 43, ал. 1, т. 1, б.”б” от Наредба № Н-32/ 16. 12. 2011 год. на МТИТС във вр. с чл. 30, ал. 1, т. 4 от същата наредба на осн. чл. 178а, ал. 7, т. 1, предл. 1 от ЗДвП е наложена глоба в размер на 1 500. 00 лв.

Жалбата е уважена и наказателното постановление е отменено изцяло.

В мотивите си районният съд е приел, че  на 20. 11. 2015 год. на жалбоподателя е бил съставен АУАН за това, че на 28. 01. 2015 год. около 11. 44 ч. в с. Дуранкулак, общ. Шабла в КТП на “Златната рибка” ЕООД, притежаващо разрешение за извършване на периодични годишни технически прегледи на ППС, при извършване на периодичен преглед за техническа изправност на автомобил марка “Форд Мондео” с рег. № ТХ 7853 ХМ с протокол № 7264747, идентифицирал се в информационната система “Прегледи” като председател на комисия, е допуснал да извърши преглед на автомобил в нарушение на изискванията, определени в Наредба № Н-32 без документ за платен данък върху автомобил, дължим към деня на извършване на периодичния преглед съгласно чл. 60, ал. 6 от ЗМДТ или документ, че е освободен от данък съгласно чл. 58 от ЗМДТ. Районният съд, като е взел предвид, че прегледа е извършен на 28. 01. 2015 год., а съгласно чл. 60, ал. 1 от ЗМДТ данъкът за превозни средства се плаща на две вноски-до 30 юни и до 31 октомври на годината, за която е дължим, е приел, че в наказателното постановление описаното нарушение не е достатъчно конкретизирано- не е посочено за коя точно година не е платен данъка. От страна на АНО не са изискани документи, доказващи платен ли е данъка и за коя година. В мотивите на решението е посочено, че в протокола за извършения периодичен годишен преглед е отбелязано, че е представен документ за платен данък на автомобила, а конкретни доказателства дали тази информация съответства на писмо № 08-00-00-196/ 6. 11. 2015 год. от страна на АНО не са представени. Районният съд е приел и че в административно наказателното производство са допуснати съществени нарушения на административно производствените правила, по-конкретно на разпоредбата на чл. 34, ал. 1 от ЗАНН. Нарушението е извършено на 28. 01. 2015 год., а АУАН е съставен на 20. 11. 2015 год., т. е. повече от 10 месеца по-късно. С изпращане на писмо рег. № 08-00-00-196/  13. 11. 2015 год. не се удължава срокът по чл. 43, ал. 1 от ЗАНН. Освен това на КТП са били извършени през 2015 год. комплексни проверки след 6. 01. 2015 год. –една на 24. 03. 2015 год. и една на 26. 08. 2015 год., при които не са констатирани нарушения и едва на третата комплексна проверка, извършена след получаване на горепосоченото писмо са констатирани нарушения и е пристъпено към съставяне на АУАН. Воден от тези свои съждения, съдът е направил крайния извод за незаконосъобразност на наказателното постановление и е отменил изцяло същото.

Настоящият състав не споделя изводите на районния съд.

На първо място, настоящият състав счита, че срокът по чл. 34 от ЗАНН е спазен. Съобразно текста на тази разпоредба не се образува административно наказателно производство, ако не е съставен акт за установяване на нарушението в продължение на три месеца от откриване на нарушителя или ако е изтекла една година от извършване на нарушението. В случая нарушителят е открит след получаване на писмото на ДАНС. Актът е съставен седмица след това, след като е извършена проверка и съответно не са представени доказателства за противното. Самият състав на съда с изписването, че ако не е било писмото на ДАНС, нарушението нямало да бъде открито си противоречи. Изводът му сочи, че и той е счел, че нарушението е открито след получаване писмото на ДАНС, но неясно защо приема, че е нарушено изискването на чл. 34 от ЗАНН, след като АУАН е съставен преди да изтече година от извършване на нарушението.

Съдът е приел и че не е ясно кой е представил превозното средство за преглед. В протокола обаче изрично е отразено, че ППС е собственост на “ТИНКУ” ЕООД, а е представено за преглед от М.Д..

На следващо място съдът приема, че не било ясно за коя година не е платен данъкът, но не е анализирал представените към преписката доказателства от общините, от които се установява, че ако автомобилът е регистриран в една от тях, то за този автомобил данък не е заплащан. В този смисъл основателно е възражението в касационната жалба. Съдът не е изпълнил задължението си предвид принципа за служебното начало да събере и обсъди доказателствата както в полза на обвинението, така и против. Следвало е да изиска справка от КАТ, от която да се установи в коя община е регистриран този автомобил и след това да направи своите изводи относно заплащане на данък. Като не е сторил това, е постановил едно неправилно решение, което следва да бъде отменено.

Решението на районния съд е постановено при неизяснена фактическа обстановка. Отговорността на жалбоподателя е ангажирана за нарушение на чл. 43, ал. 1, т. 1 б.”б” от Наредба Н-32/ 2011 год. за това, че като председател на комисия за извършване на периодични технически прегледи на ППС е допуснал извършването на периодичен преглед на л. а. марка “Форд Мондео” с рег. № ТХ 7853 ХМ  в нарушение на изискванията за извършване на периодични прегледи, определени в Наредба Н-32/ 16. 12. 2011 год. за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на ППС. В чл. 30, ал. 1, т. 4 от Наредбата е посочено, че при периодичния преглед на ППС се представя документ за платен данък върху превозните средства, дължим към деня на извършването на прегледа на ППС съгласно чл. 60, ал. 6 от ЗМДТ или документ, че са освободени от данък съгл. чл. 58 от ЗМДТ. Документите трябва да обозначени или маркирани за еднозначно идентифициране чрез информационната система по чл. 11, ал. 3 от Наредбата. Изискването по изр. 2-ро от текста на разпоредбата е в сила от 1. 09. 2014 год. В чл. 30, ал. 4 от Наредбата е посочено, че документите по ал. 1, т. 4 се изискват, когато при автоматичната проверка не се получи потвърждение, че не се дължи данък върху превозното средства. В чл. 11, ал. 3 от Наредбата е посочено, че контролно техническия пункт трябва да има информационната система за електронно регистриране на извършените периодични прегледи на ППС, която трябва да осигурява възможност за автоматична проверка за наличието на платен данък върху превозното средство - когато е предоставен технически съвместим с информационната система по тази алинея достъп до базата с данни за платен данък от съответната община / чл. 11, ал. 3, т. 17, б.”б” от Наредбата/ и еднозначно идентифициране на документа за платен данък върху превозното средство /чл. 11, ал. 3, т. 18 от Наредбата/. От изложените правни разпоредби се налага извода, че проверката се извършва по различни начини в зависимост от факта, дали съответният контролно технически пункт притежава достъп да базата данни за платен данък от съответната община или не притежава такъв. Когато контролно технически пункт притежава такъв достъп и при положение, че при автоматичната проверка не се получи потвърждение, че не се дължи данък върху превозното средство се изисква документ за платен пътен данък, обозначен или маркиран за еднозначно идентифициране чрез информационната система от съответната община. Когато контролно техническия пункт не притежава достъп до базата с данни за платен данък от съответната община се изисква документ за платен пътен данък, обозначен или маркиран за еднозначна идентифициране чрез информационната система от съответната община / чл. 11, ал. 3, т. 18 от Наредбата/. В конкретния случай в протокол № 7264747 / 28. 01. 2015 год. е отбелязано от председателя на комисията, че е представен документ за платен данък за ППС. Този протокол в тази си част като съдържание противоречи на справка от ТД “Национална сигурност”, гр. Добрич, в която е посочено, че липсват данни за платен данък на л.а. марка “Форд Мондео” с рег. № ТХ 7853 ХМ и на която се позовава административно-наказващия орган. Същата е приета като доказателство по делото. При тези противоречиви данни, съдържащи се в различни документи от административно-наказателната преписка районният съд е следвало да изясни коя е причината, пораждаща това различие- невярно съставен протокол за извършен периодичен преглед за техническа изправност на процесното МПС, т.е., че в протокола е отразено, че е представен документ за платен данък, а такъв изобщо да не е представен / в такъв случай възниква въпроса как системата е допуснала да се извърши прегледа/, представен друг вид документ, възприет от системата като документ за платен данък или представен манипулиран документ за  платен данък. Изясняването на тези въпроси не е извършено от районния съд, което налага решението да бъде отменено и делото да бъде върнато за ново разглеждане от друг състав на същия съд. При новото разглеждане следва да се съберат допълнителни доказателства, както следва:

Да се изиска от КАТ-Добрич кога и към коя община е регистриран л.а. марка “Форд Мондео” с рег. № ТХ 7853 ХМ .

Да се изиска от Дирекция “МДТ” към общината, в която е регистриран автомобила платен ли данък превозно средство за горепосочения автомобил, кога и за какъв период.

Да се изиска информация от “ДЕМАКС” АД, гр. София, бул. “Цариградско шосе” № 117, ет. 6, п. к. 1784, притежаващо авторските права върху софтуера на информационна система за електронно регистриране на извършените периодични прегледи на ППС от кога е внедрена системата, контролно технически пункт “Златната рибка” ЕООД, с. Дуранкулак, общ. Шабла, ул. “Втора” № 14, има ли достъп до базата с данни за платен данък от общината, в която е регистриран автомобила, от кога, начина, по който работи системата, има ли възможност за проследимост на представените документи при периодичните прегледи на ППС и ако има такава възможност представен ли е документ за платен данък на л.а. марка “Форд Мондео” с рег. № ТХ 7853 ХМ към момента на извършения на 28. 01. 2015 год. периодичен технически преглед.

При необходимост да се назначи съдебно-техническа експертиза с участие на специалисти от “ДЕМАКС” АД, гр. София.

 Направените от касационния състав изводи налагат извода за основателност на жалбата и неправилност на решението на въззивния съд, която налага същото да бъде отменено и делото да бъде върнато за ново разглеждане от друг състав на Районен съд, гр. Ген. Тошево

Така мотивиран и на осн. чл. 221, ал. 2 от АПК съдът

 

                                                      Р   Е   Ш   И   :

 

ОТМЕНЯ решение № 45/ 19. 05. 2016 год. по НАХД № 58 по описа на Районен съд, гр. Каварна за 2016 год..

ВРЪЩА ДЕЛОТО за ново разглеждане от друг състав на Районен съд, гр. Каварна при спазване на указанията, дадени с настоящото решение.

Решението не подлежи на обжалване.

 

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ :…………………………

 

 

                                                        ЧЛЕНОВЕ : 1…………………………………

 

 

                                                                 2………………………………