О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

гр. Добрич,  17. 09. 2016 г.

 

 

          АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ДОБРИЧ, в закрито съдебно заседание на седемнадесети септември две хиляди и шестнадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕНА  ГЕОРГИЕВА

разгледа докладваното от председателя административно дело № 347 от 2016 г. по описа на съда и за да се произнесе взе предвид следното:

          Производството е по жалба на Областния управител на Област Добрич, срещу  Решение № 220 по Протокол № 9 от заседание на Добрички Общински съвет, проведено на 26. 05. 2016 г. С решението,на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/,чл.8, ал.9 от ЗОбС и чл.5,ал.1 от Наредба №4 за реда за придобиване,управление и разпореждане с общинско имущество на Добрички общински съвет,същият дава  съгласие за актуализация на Програмата за управление и разпореждане с общинската собственост 2016г.,състоящо се в допълване на т.ІІІ относно замяна на имот №100117-частна общинска собственост в с.Гешаново с имоти №043065 и № 043095 в с.Гешаново, собственост на Ж.Ж.,като същият доплати разликата в оценките на имотите.  

          В жалбата се сочи,че на основание чл.45,ал.4 от ЗМСМА, Областният управител е издал Заповед № АдК-04-6/31.05.2015г., с която е върнал за ново обсъждане обжалваното решение, с указания за неговата отмяна.Колективният орган не е разгледал върнатото решение в срока по чл.45, ал.7 от ЗМСМА. Настоява се, че решението на Добрички общински съвет е незаконосъобразно и се излагат подробни аргументи в тази насока.Иска се от съда да бъде отменено оспореното решение.

          Ответникът, не е депозирал писмено становище по жалбата.

          Съдът е насрочил делото и  е провел заседание на 08.09.2016г. в което, процесуалният представител на ответника оспорва жалбата като недопустима и иска производството  по делото да бъде прекратено на основание чл.159,т.5 от АПК. Настоява,че заповедта за новото разглеждане е съобщена на ОбС на 31. 05. 2016г. и срокът за новото разглеждане изтича на 14.06.2016г., респективно срокът за обжалване по чл.45,ал.8 изтича на 21.06. 2016г., а жалбата срещу решението е подадена след този срок. Представя доказателства.

          Съдът, като обсъди доводите, изложени в жалбата и събраните по делото писмени доказателства установи следното:

          С Решение № 220 по Протокол № 9 от заседание на Добрички Общински съвет, проведено на 26. 05. 2016 г.,на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал.9 от ЗОбС и чл.5,ал.1 от Наредба №4 за реда за придобиване,управление и разпореждане с общинско имущество на Добрички общински съвет,се дава  съгласие за актуализация на Програмата за управление и разпореждане с общинската собственост 2016г.,състоящо се в допълване на т.ІІІ относно замяна на имот №100117-частна общинска собственост в с.Гешаново с имоти №043065 и № 043095 в с.Гешаново, собственост на Ж.Ж.,като същият следва да доплати разликата в оценките на имотите. 

          Уведомен за решенията,по протокол № 9 от 26.05.2016г. на Добрички общински съвет, Областният управител на област Добрич е упражнил правото си на контрол по чл.45,ал.4 от  ЗМСМА за законосъобразност на актовете на общинските съвети,като е върнал Решение № 220 за ново обсъждане. За целта е издал Заповед № АдК-04-6/31.05.2015г.,изпратена с придружаващо писмо от 31. 05.2016г. Заповедта е получена в Добрички общински съвет на същата дата и е с рег.№Д-01-0340/31.05.2016г.-л.25 от делото.Съобразно ал. 7 на чл. 45 от ЗМСМА ОбС следва да разгледа върнатия акт в 14 – дневен срок от постъпване на искането.В случая този срок изтича на 14.06.2016г. и в него общинският съвет не  е обсъдил наново върнатото решение,по което между страните не се спори. Това поражда правото на Областния управител да оспори  решението пред Добричкия  административен съд  в 7 - дневен срок от изтичане на срока по ал. 7 т.е., до 21.06.2016г. Следователно,подадената от Областния управител жалба с вх.№ 1501/07.07.2016г. е след изтичането  на този срок,правните последици от което са,че същата е недопустима и следва да се остави без разглеждане, а образуваното административно дело следва да бъде прекратено.

          Неоснователни са твърденията на жалбоподателя,че срокът за обжалване  започва да тече от момента на съобщението ,че решението не е разгледано. Тези свои изводи жалбоподателят основава на чл.149,ал.1 от АПК.В случая тази норма е неприложима,тъй като ЗМСМА е специален закон и урежда срока,в който областният управител може да оспори решение на общинския съвет,в случай,че същото не е обсъдено отново.

          По делото безспорно се установява,че първото заседание на ОбС, след уведомяването за Заповед № АдК-04-6/31.05.2015г.,е проведено на 17.06.2016г., което е след срока по чл.45,ал.7 от ЗМСМА. На 14.06.2016г., датата на която изтича този срок, жалбоподателят е уведомен за заседанието на 17.06.2016г., като са му изпратени и материали.

          Останалите възражения и искания на  жалбоподателя са неотносими към спора относно спазването на срока за подаване на жалбата.      

          С оглед гореизложеното и на основание чл. 159, т. 1 и т. 5 от АПК, Административният съд

О П Р Е Д Е Л И:

          ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ  жалбата на Областния управител на Област Добрич, срещу  Решение № 220 по Протокол № 9 от заседание на Добрички Общински съвет, проведено на 26. 05. 2016 г.

          ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО  по административно дело № 347 по описа на АС -Добрич за 2016 г.

          ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд на РБ в 7-дневен срок от получаване на съобщението за постановяването му от страните.

          Препис от определението да се изпрати на страните.

 

 

                                                    АДМИНИСТРАТИВЕН  СЪДИЯ: