Р Е Ш Е Н И Е

 

№ ……./ 19.10.2016г., град Добрич

 

В    И  М  Е  Т  О    Н  А    Н  А  Р  О  Д  А

                                                                                                  

Добрички административен съд,  в публично заседание на двадесет и седми септември, две хиляди и шестнадесета година, Втори касационен състав:

 

                                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Дарина Витанова 

                                                                                                                     ЧЛЕНОВЕ:   Силвия Сандева                                  

                                                                                                                                             Нели Каменска

при участието на секретаря, И.Д. и прокурора при Окръжна прокуратура гр.Добрич, Свилена Костова, разгледа докладваното от съдия Н.Каменска к.адм.д.№ 346 по описа на съда за 2016г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на Глава ХІІ от Административно-процесуалния кодекс (АПК) във връзка с чл. 63, ал.1 от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН). Образувано е по касационна жалба на К.С.К. от гр.Добрич, подадена чрез адв.М.П.-***, срещу решение № 262 от 25.05.2016г., постановено по нахд № 303/2016г. по описа на Районен съд гр.Добрич, с което е потвърдено наказателно постановление № 15-0851-000116 от 17.02.2016г., издадено от началник Сектор “Пътна полиция” към ОД на МВР гр.Добрич, с което на жалбоподателя за нарушения на чл.20, ал.2, на чл.123, ал.1, т.3 и на чл.100, ал.1,т.1 от Закона за движение по пътищата, на основание чл.179, ал.2, на чл.175, ал.1, т.5 и на осн. чл.183, ал.1, предл.1 от с.з. са му наложени три административни наказания “глоба” в размер на 200 лв., в размер на 100 лв. и в размер на 10 лв. и наказанието “лишаване от право да управлява МПС” за срок от 3 месеца.

            В касационната жалба са изложени твърдения за неправилност и незаконосъобразност на постановеното съдебно решение, поради нарушения на материалния закон и необоснованост. Жалбоподателят оспорва твръденията в издаденото срещу него наказателно постановление, че е извършил нарушения чл.20, ал.2, на чл.123, ал.1, т.3 във вр. с чл.175, ал.1, т.5 и на чл.100, ал.1, т.1 от Закона за движение по пътищата. Моли решението на районния съд да бъде отменено като се постанови решение по същество, с което да се отмени незаконосъобразно издаденото наказателно постановление в цялост.

          Ответникът – Сектор “Пътна полиция” при ОД на МВР Добрич не изразява становище по жалбата.

          Представителят на Окръжна прокуратура изразява становище за неоснователност на касационната жалба и законосъобразност на постановеното решение.

          Съдът, като прецени доводите на страните и събраните по делото доказателства, в рамките на наведените в жалбата касационни основания и предвид разпоредбата на чл.218, ал.2 АПК, намира за установено следното:

Касационният жалбоподател, К.К., е наказан затова, че на 21.01.2016г. около 19,00 часа в гр.Добрич, на ул.”Отец Паисий”, до Червения кръст управлява лек автомобил с несъобразена с пътните условия скорост, не спазва достатъчно разстояние от завиващия на ляво товарен автомобил “Дачия Логан”, блъска го отзад в лявата страна и допуска ПТП с материални щети по двете ППС, след което не уведомява органите за допуснатото произшествие и напуска мястото и не притежава българско свидетелство за правоуправление. За гореописаните деяния на водача е съставен акт за установяване на административно нарушение № 116/16.01.2016г. На 17.02.2016г. въз основа на така съставения акт е издадено наказателно постановление № 16-0851-000116.

За да потвърди изцяло наказателното постановление съдът е приел, че описаната в него фактическа обстановка се потвърждава от събраните по делото доказателства, деянията са извършени виновно от нарушителя, а размера на наказанията е правилно определен и съответства на предвиденото в закона.

Настоящият състав намира, че оспореното решение е недопустимо и следва да се обезсили. Пред Районен съд гр.Добрич касационният жалбоподател е оспорил издаденото срещу него наказателно постановление № 16-0851-000116/17.02.2016г. на началник Сектор “Пътна полиция” при ОД на МВР Добрич. В диспозитива на решението районният съд е потвърдил наказателно постановление с № 15-0851-000116/17.02.2016г., което е с номер различен от обжалваното.

Съгласно чл.218, ал.1 и ал.2 от АПК, приложим в настоящото производство по силата на чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН, касационната инстанция обсъжда само посочените в жалбата или протеста пороци на решението, но следи служебно за валидността, допустимостта и съответствието на решението с материалния закон.

В административно-наказателното производство, вкл. и по отношение решенията на районните съдилища, постановени при обжалване на наказателни постановления, не е предвидена възможност за поправка на явна фактическа грешка. Затова постановеното решение, с което е потвърдено различно наказателно постановление е недопустимо и следва да бъде обезсилено, а делото да  се върне за ново разглеждане от друг състав на районния съд.

Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 221, ал.3 от АПК във връзка с чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН, Административен съд гр.Добрич, ІІ-ри касационен състав

Р  Е  Ш  И :

ОБЕЗСИЛВА решение № 262 от 25.05.2016г., постановено по нахд № 303/2016г. по описа на Районен съд гр.Добрич, с което е потвърдено НП № 15-0851-000116/17.02.2016г. на началник Сектор “Пътна полиция” при ОД на МВР Добрич. Балчик.

ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на съда.

Решението е окончателно.

 

      ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                   ЧЛЕНОВЕ: